Tải bản đầy đủ

Mẫu biên bản sự việc

CTY CP XÂY DỰNG & ĐẦU TƯ
NAM HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN SỰ VIỆC
-------o0o------Hôm nay lúc

, ngày ….-…-201.., tại công trường

1. CHÚNG TÔI GỒM:
A. ĐẠI DIỆN BAN CHỈ HUY CÔNG TRÌNH
Ông:
KT/CT
Ông: …………………………………………………………………………………………………
B. ĐẠI DIỆN ĐỘI THI CÔNG
Ông:………………………………………………………………………………………………….
Ông: …………………………………………………………………………………………………

2. NỘI DUNG CÔNG VIỆC:

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
.
3. HƯỚNG GIẢI QUYẾT.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

TP HCM, Ngày ….. tháng … năm 201..
KỸ THUẬT GIÁM SÁT CTY NAM HƯNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×