Tải bản đầy đủ

Báo cáo tổng kết công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật THCS 2019

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS TÂN PHUC

BÁO CÁO
THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁO DỤC
HÒA NHẬP HỌC SINH KHUYẾT TẬT
NĂM HỌC 2018 - 2019

Tháng 15 năm 2019


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS TÂM PHUC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc.

Số: 31/BC-THCS

Tâm Phuc, ngày 20 tháng 5 năm 2019


BÁO CÁO
V/v thực hiện công tác giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật
Năm học 2017 – 2018
I. Đặc điểm tình hình
1. Cán bộ giáo viên – Nhân viên:
- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 22 đ/c; Nữ 18đ/c (tỷ lệ 81,8%).
Trong đó: Quản lý: 2, nữ 1 đ/c; Nhân viên HC: 2 đ/c, nữ 2.
Giáo viên 18đ/c; Giáo viên văn hoá: 12; Giáo viên khác: 6
Trình độ đào tạo chuẩn: 22/22, tỷ lệ 100%; ĐH: 18/22, tỷ lệ 81,8%.
Trình độ tay nghề: 100% giáo viên được xếp loại từ đạt yêu cầu trở lên,
trong đó có 16 cán bộ giáo viên đạt danh hiệu GVG, CSTĐ cấp cơ sở
2. Số lớp, số học sinh:
Học sinh: 8 lớp c 212 em, tuyển mới lớp 6: 56 em;
Trong đó: Khối 6:
2 lớp 56 em;
Khối 7:
2 lớp 46 em;
Khối 8:
2 lớp 58 em;
Khối 9:
2 lớp 52 em;
Tổng số học sinh khuyết tật: 03
Khối 7: 02 – Em Nguyễn Văn Nam - Diện KT: Tâm thần
Em Vũ Văn Bình
- Diện KT: Tự kỷ
Khối 8: 01 – Em Ngô Văn Minh
- Diện KT: Tự kỷ
3. Thuận lợi, khó khăn
Thuận lợi:
- Được sự quan tâm của ngành về công tác giáo dục hòa nhập học sinh
khuyết tật.
- Được sự phối kết hợp của đoàn thể hỗ trợ.
- Được sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường.
- Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn quan tâm và có trách nhiệm với
học sinh khuyết tật.
Khó khăn:
- Việc đánh giá học sinh khuyết tật còn gặp khó khăn.
2


- Trẻ khó tiếp thu chương trình học tập, chậm hiểu, mau quên, ngôn ngữ
kém phát triển.
- Chưa có tài liệu sách giáo khoa, thiết bị dành riêng cho trẻ khuyết tật.
- Giáo viên mất thời gian nghiên cứu đặc điểm tâm sinh lý học sinh để
điều chỉnh phương pháp giáo dục.
II. Công tác chỉ đạo.
1. Ban hành kế hoạch chỉ đạo:
- Ngay từ đầu năm học nhà trường đã kiện toàn ban chỉ đạo giáo dục hòa
nhập tại nhà trường. Xây dựng kế hoạch cụ thể cho năm học, chỉ đạo cán bộ giáo
viên thực hiện nghiêm túc.
- Phân công phó hiệu trưởng hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm thiết lập các
loại hồ sơ theo dõi sự tiến bộ của trẻ khuyết tật theo quy định.
- Lãnh đạo nhà trường luôn triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp
trên liên quan đế chế độ, chính sách của học sinh khuyết tật.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên, học sinh và cha
mẹ học sinh nâng cao hiểu biết về chế độ, chính sách của nhà nước giành cho
người khuyết tật.
2. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị:
- Nhà trường phối hợp cùng với ban đại diện cha mẹ học sinh, các ban
ngành đoàn thể trong xã trong việc rà soát các đối tượng học sinh khuyết tật và
vận động các em ra học hòa nhập.
- Học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ về sách vở, đồ
dùng dạy học, áo quần,…
3. Công tác phối hợp với phụ huynh:
- Phối hợp với cha mẹ học sinh quản lý, đưa đón học sinh hòa nhập học
tập tại trường.
III. Kết quả thực hiện giáo dục học sinh khuyết tật
1. Phân loại học sinh khuyết tật:
1.1. Khuyết tật vận động: 0
1.2. Khuyết tật trí tuệ : 03 (Diện KT: Tâm thần: 01; Tự kỷ: 02)
2. Kết quả giáo dục:
2.1. Nội dung dạy học:
Nội dung giảng dạy lớp có trẻ khuyết tật học hòa nhập là nội dung chương
trình sách giáo khoa hiện hành, trong quá trình giảng dạy giáo viên bộ môn điều
chỉnh sao cho phù hợp với khả năng, nhu cầu của trẻ khuyết tật nhưng vẫn đảm
bảo chuẩn kiến thức kỹ năng quy định.
2.2. Phương pháp dạy học:
3


Căn cứ vào khả năng, nhu cầu của trẻ khuyết tật, giáo viên điều chỉnh
phương pháp giáo dục đối với trẻ khuyết tật học hòa nhập.
2.3 Đánh giá kết quả học tập:
Việc đánh giá kết quả GDHN đối với học sinh khuyết tật thực hiện theo
thông tư số 42/2013/TTLT-BGDĐTBLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về
việc ban hành quy định chính sách về giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật.
Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT (Ban hành kèm
theo Thông tư số 58/2011/TT- BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo) thực hiện theo nguyên tắc động viên, khích lệ và ghi nhận sự tiến bộ
của các em.
Nhận thức so với trước có tiến bộ song vẫn gặp nhiều khó khăn trong tiếp
thu kiến thức và hòa nhập xã hội.
3. Đánh giá chung
3.1 Điểm mạnh
- Nhận thức: Cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy học sinh khuyết tật học
hòa nhập đều nhiệt huyết với nghề, đã cố gắng tạo điều kiện gần gũi, giúp đỡ các
em. Nhà trường có kế hoạch chỉ đạo cụ thể từng tháng, từng năm.
- Thực hiện: Nhà trường đã phối kết hợp với chính quyền địa phương và
ban đại diện cha mẹ học sinh để vận động học sinh trong độ tuổi đến trường đạt
100%.
Nhà trường tổ chức triển khai đầy đủ các văn bản của cấp trên. Kiểm tra
thường xuyên công tác giảng dạy của giáo viên.
Hoà nhập cộng đồng các em tiếp thu được một phần kiến thức phổ thông.
3.2 Điểm yếu
Giáo viên trực tiếp dạy trẻ khuyết tật không được đào tạo về giáo dục trẻ
khuyết tật nên vất vả hơn nhiều. Nếu thời gian giành cho trẻ khuyết tật nhiều thì
ảnh hưởng đến học sinh khác.
Các thiết bị dạy học hỗ trợ riêng cho đối tượng khuyết tật không có.
Kết quả hoà nhập đạt chưa cao.
IV. Đề xuất kiến nghị.
1. Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Đầu tư hỗ trợ kinh phí, phương tiện, thiết bị dạy học phù hợp với các loại
tật dành cho trẻ khuyết tật học hòa nhập.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Mở thêm các lớp tập huấn về giáo dục hòa nhập cho cho cán bộ, giáo
viên phụ trách, giảng dạy các lớp có học sinh khuyết tật hòa nhập.
4


HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);
- Lưu: VT

.

5


Mẫu. Biên bản bàn giao trẻ khuyết tật có nhu cầu học tập hòa nhập

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường.........................................

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
......, ngày ..... tháng ..... năm 20....

BIÊN BẢN BÀN GIAO
1. Mục đích: (bàn giao kế hoạch chuyển tiếp nghỉ hè/ kế hoạch chuyển tiếp lên
lớp/ kế hoạch chuyển cấp)
2. Địa điểm:
3. Thời gian:
4. Thành phần tham gia:
 Bên giao:
1) .....
2) .....
3) ......
 Bên nhận:
1) .....
2) .....
3) .....
4) ......
5. Nội dung bàn giao cụ thể:
5.1. Bàn giao các loại hồ sơ của trẻ:
1) .....
2) .....
3) .....
4) ......
6


5.2. Bàn giao kế hoạch giáo dục cá nhân (ghi những nội dung bàn giao trong bản
kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ)
Đại diện bên giao

Đại diện bên nhận

(ký, ghi rõ họ tên)

(ký, ghi rõ họ tên)

7


MẪU. KẾ HOẠCH CHUYỂN TIẾP TRẺ ĐẾN NƠI HỌC MỚI
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRẺ
Họ và tên trẻ:.......................................................... Giới tính: ................................
Ngày tháng năm sinh: ............................................................................................
Dạng khó khăn: .....................................................................................................
Họ và tên bố: ...................................... Nghề nghiệp:...........................................
Họ và tên mẹ: ...................................... Nghề nghiệp:...........................................
Địa chỉ gia đình:.......................................................................................................
Số điện thoại liên lạc: ............................................................................................
Họ và tên giáo viên: ...............................................................................................
Trường: ..................................................................................................................
II. NƠI DỰ ĐỊNH CHUYỂN ĐẾN
 Trường Mầm non  Trường tiểu học  Trường THCS  Trường chuyên
biệt  Khác
Tên trường: .............................................................................................................
Địa chỉ: ...................................................................................................................
III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TIẾP
TT

Nội dung

Người thực hiện

1.

Chuẩn bị hồ sơ của trẻ

2.

Tổ chức đánh giá cuối giai đoạn và dự
kiến kế hoạch tiếp theo

3.

Gặp gỡ, thông báo và trao đổi với gia
đình về kế hoạch chuyển tiếp trẻ

4.

Chuẩn bị về tâm thế cho trẻ

5.

Gặp gỡ giáo viên, Ban giám hiệu
trường mới, cho trẻ làm quen với
trường mới, chuẩn bị nội dung trao
đổi về đồ dùng, phương tiện dạy học,
8

Thời gian


cơ sở vật chất,...
6.

Tổ chức buổi bàn giao hồ sơ

IV. Ý KIẾN CỦA GIA ĐÌNH
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............., ngày.......... tháng........năm 200...
Xác nhận của cha/mẹ trẻ

Người lập kế hoạch

III. Ý KIẾN CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CHUYỂN ĐẾN
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
HIỆU TRƯỞNG

9


PHIẾU BÀN GIAO HỒ SƠ
CHUYỂN TIẾP TRẺ ĐẾN NƠI HỌC MỚI

Hôm nay, ngày..............................tháng...................năm....................
Tại: ......................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
Người giao: ......................................................Là: .............................................
Người nhận: .....................................................Là: .............................................
Cùng đại diện tham dự của hai đơn vị:
1) ....................................................................................................................
2) ....................................................................................................................
Sau khi thông báo và trao đổi về tình hình của trẻ: .............................................
Giới tính:................................................
Ngày tháng năm sinh:.............................
Dạng khó khăn: ...................................................................................................
Là học sinh chuyển đến nơi học mới: ..................................................................
Địa chỉ gia đình: ...................................................................................................
Số điện thoại liên lạc: ...........................................................................................
Chúng tôi đã bàn giao hồ sơ của học sinh: ...........................................................
cho cơ sở mới: ......................................................................................................
HỒ SƠ CHUYỂN GIAO GỒM:
1. Đơn xin học
2. Giấy khai sinh của trẻ
3. Hồ sơ ý tế của trẻ (số trang)
4. Kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ (số trang)
5. Số nhật ký theo dõi trẻ (số trang)
10


6. Những giấy tờ có liên quan khác (nếu có):
..............., ngày......... tháng.......... năm 200
Chữ ký của người nhận

Chữ ký của người giao

.......................................................

......................................

.......................................................

......................................

.......................................................

......................................

Xác nhận của đại diện cơ sở mới

Xác nhận của cơ sở giáo dục/trường

.......................................................

......................................

.......................................................

......................................

.......................................................

......................................

.......................................................

......................................

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×