Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

u thầu và ựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây

H
O

̣C

7.

(2009), Nghị định số 112/2009/N -C ngày 14/12/2009

dựng H

ội

8.

í

ẠI


về quản ý ch phí đầu tư xây dựng công trình.
í

(2009), Nghị định số 113/2009/N -C ngày 15/12/2009

Đ

9.

về quản ý ch phí đầu tư xây dựng công trình.
10.

í

(2013), Nghị định 15/2013/N -C ngày 06/02/2013 của

Chính hủ về quản ý chất ượng công trình xây dựng.
11.

í

(2014), Nghị định số 63/2014/N -C ngày 26/6/2014 của

Chính phủ về quy định chi tiết th hành m t số đ ều của Luật
nhà thầu.

95

ấu thầu về lựa chọn


í

12.

(2015), Nghị định số 37/2015/N -C ngày 22/4/2015 của

Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt đ ng xây dựng.
í

13.

(2015), Nghị định số 59/2015/N -C

ngày 18/06/2015

củ Chính phủ về quản ý dự án đầu tư xây dựng.
14. Đảng Cộng sản Vi t Nam (2006),
Chính trị quốc gia H

ăn k ện

ại h

ảng X, Nxb.

ội.

15. HĐ D

n L Th y, (2011, 2012, 2013, 2014, 2015),Nghị quyết

Ế

phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách huyện Lệ Thủy.
ại h

ò

́H

Thủy lần th XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020.
17.

ảng b huyện Lệ

U

16. Huy n y L Th y (2015), Nghị quyết
í

- Kế hoạch huy n L Th y (2016,2017,2018), Báo

ớc Cộ

Nxb. Chính trị quốc gia H

XH

ội.

H

18. Qu c Hộ

ội

KI

Nxb. Chính trị quốc gia H

ớc Cộ

V t Nam (2016), Luật ngân sách.

XH

V t Nam (2017), Luật xây dựng,

XH

V t Nam (2018), Luật xây dựng,

N

ớc Cộ

19. Qu c Hộ

20. Qu c Hộcáo tình hình thực hiện và quyết toán vốn đầu tư huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.H
O

21. Th

̣C

Nxb Chính trị quốc g , à N i.
í

p

(2011), Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày

15/10/2011 về tăng cường quản ý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trá

ẠI

phiếu Chính phủ.

Đ

22. UBND L Th y (2016), Báo cáo tình hình

2016, Quả

nh tế - xã h i của huyện

B

23. UBND huy n L Th y (2017), Báo cáo tình hình

huyện 2017, Quả

B

24. UBND huy n L Th y (2018), Báo cáo tình hình
huyện 2018, Quả

nh tế - xã h i của
nh tế - xã h i của

B

25. UBND tỉnh Quả

B

(2009) Quyết định số 23/2009/

-UBND

ngày 30/9/2009 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định phân cấp thẩm định

96


và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc Báo cáo k nh tế k thuật xây
dựng công trình), thẩm định và phê duyệt quyết toán công trình xây dựng b ng
nguồn vốn ngân sách.
26.

UBND tỉnh Quả

B

(201 ) Quyết định số 03/2013/

-UBND

ngày 06/02/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định phân cấp thẩm định
và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc Báo cáo k nh tế k thuật xây
dựng công trình), thẩm định và phê duyệt quyết toán công trình xây dựng b ng

Đ

ẠI

H
O

̣C

KI

N

H́H

U

Ế

nguồn vốn ngân sách.

97


ẠI

Đ
H
O
̣C
H

N

KI
Ế

U

́HỤ LỤC

98


MẪU PHIẾU ĐI U TRA
X

q ýÔ

/B !

X

/b

cao h c lớp


K18A3QLKT UD Huế -

Đại h c Kinh tế - Đại h c Huế. Hi n tạ

n : “Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ
tầng tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình”
/b

íể trả lời bả
/b

u. X
I. Tt

đ u tra

Ch c v :

...................................................................................................

ộ ă

:

10/12

q

ẳng

Trung cấp

Đại h c

: ............................................................................................

KI

Đơ

ạo

H

:

12/12

N: ...........................................................................................

̣C

ă

S

............ Tuổi: . .......................: ................................ Gớ í :

H

ấp nhằm ph c v cho m c

ơ !

ơ bản củ đố tượ

ến

́H

í

ý

Ế

/b

c

ỏi, m

U

q ý

Rấ

II. C u ỏ đ u tra
q

ò

H
O

Ô /B

q ả

ýÔơ ở hạ tầng tạ

ất huy n L Th y, tỉnh Quả

ẠI

ển qu

ế

bế q

/B

nh

nh sau

B
hông

Đ

ho nh tr n vào số thích hợp, trong đó 1=Rất không đồng ý; 2=

đồng ý; 3=Bình thường; 4=đồng ý; 5=Rất đồng ý)

T êu í đá
á
I. Lập kế ho ch vố đ u tư y
ơ bản
1. Kế hoạch v n b í
b
c tế
2
bổ v
ắn với quy hoạch, kế hoạ

XDCB
II C
tá ập, thẩ đị v p ê uyệt d á đ u tư
1

cl p
ết kế bở
ơ
ấn
ă
ct t

99

ươ

á

a ch n

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5


2. Vi c l p
b

ết kếãb

c tế tai

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4. Vi
b
ời thầ
c th c hi
1
5 K
hi

ếp
ấu
1
thầu
IV C
tá k
oát t
toá vố đ u tư y
ơ bản
1 ơ ế ph i h p gi
ơ
Sở
í
ò
1
í
KB
2. H ơ
XD B í
p ả
u chỉnh
1
3, H ơ
XD B
c giải quyết k p thời
1

ạt tiế ộ ra
1
V C
tá uyết toá vố đ u tư
á o t
1
c th c hi
ảm bả ú

q
nh 1
2. H ơ
q ế
p ả
u chỉnh
1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

p

c th c hi n chặt chẽ
ã
p

4. Vi c
í

duy t
5

p
td
tiế ộ
III C
tá tổ chứ đ u th u, l a ch
1
ơ
c chỉ nh thầ ảm bả
n
2
í

ă
i với từng d
ơ
ú
ầ ảm bả

ú

c th c hi
t

u

ă

ă

c

H
O

̣C

KI

N

H́H

ầu v

Ế

ầu

cc

U


u chỉnh d

ẠI

3. H ơ
q ế
chặt chẽ với nhau
III. C u ỏ

Đ

ê

Ô /B

B

ời gian qua?

1.

vc ph i h p

1

u
b ết nh ng thu n l

ơ ở hạ tầng tạ

ă

q ản ý

i vớn L Th y, tỉnh Quảng

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
X

ơ

ng cả

h p

úp ỡ c

q ýÔ

(B )

dung c a cuộc phỏng vấ
d ng ph c v cho m

nh ng nội
hỉ

í

n lu

100

ă

ạc s c

csTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×