Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

M

B

H
A

03:21 PM


-Nêu các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông.
-Tính độ dài x
B
K

x

A

03:21 PM


4
8


H

10


C’

1. Đo gián tiếp chiều cao của vật:
a) Tiến hành đo đạc: ( SGK)
b) Tính chiều cao của cây:

C


A’BC’ ∽ABC( góc B chung,
A = A’= 900)
B A

A' C' A' B


k  A' C' k .AC
AC
AB

A’

*Áp dụng bằng số: AC = 1,5m; AB = 1,25m; A’B = 4,2m
thì A’C’ = ?
A' B 4,2
k

3,36
AB 1,25
 A' C'  k.AC  3,36.1,5 5,04(m)
03:21 PM


2. Đo khoảng cách giữa hai địa điểm trong đó có một
địa điểm không thể tới được:
a) Tiến hành đo đạc: ( SGK)
A
b) Tính khoảng cách AB:
A’
A’B’C’ và ABC có:
A’B’C’ = ABC = ,


A’C’B’ = ACB = 
a’
C’
B’


 A’B’C’ ∽ ABC (g.g)
a
C
B

A' B' B' C' a'
A' B' a'


  k  AB 

AB
BC
a
k
k

¸p dụng bằng số: a=100m; a’= 4cm;A’B’= 4,3cm thì AB= ?
a'
4
1
k 

 AB = 4,3.2500 = 10750(cm)
a 10000 2500
Vậy AB = 10750 cm = 107,5 m
►Ghi chú: ( SGK)
03:21 PM


B

EDG và EBH là hai tam
giác vuông có góc E chung E D
nên:EDG ∽ EBH
1,6
G
0,8
Do đó:
F C
DG EG
DG .EH 0,4.15,8

 BH 

 7 ,9(cm )
BH EH
EG
0 ,8
Vậy:AB = AH+BH = 7,9+1,6 =9,5 (cm)

•Hoạt động nhóm:
Mỗi nhóm 4em, thảo luận và cử một bạn trình bày
cách
03:21 PM làm của nhóm mình.

H
A


•Để đo khoảng cách từ địa điểm A đến địa điểm M
trên đảo, người ta gióng đường thẳng AM, lấy trên
AM điểm H.Trên đường vuông góc với AM tại H, xác
định điểm B sao cho góc ABM bằng 900. Biết AH = 15
cm, AB = 60 cm. Độ dài AM là:
a) 120 m

sai

b) 180 m

sai

c) 220 m

sai

d) 240 m

đúng

M

B

H
A

03:21 PM


*Học kỹ bài
* Làm bài tập 26, 27, 28 /72 SGK.
* Làm bài tập 21, 22, 23/128. 129 SBT.
* Chuẩn bị tiết “Chuẩn bị dây, cọc thước

ngắm, thước dây, tiết sau thực hành.
Tính khoảng cách từ người quan sát đến chân
tháp truyền hình cao 50m biết khi người đó đặt
một que dài 5cm thẳng phía trước cách mắt 40 cm
thì que vừa vặn che lấp tháp truyền hình.
03:21 PM


CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

03:21 PMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×