Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

Bài giảng Toán 8 – Hình học

Tiết 50 : Ứng dụng thực tế
của tam giác đồng dạng .


KIỂM TRA BÀI CŨ:

- Với điều kiện nào thì hai tam giác vuông
AMN và ABC đồng dạng với nhau ?
AN
AM
A
Đ/Kiện 1: Nếu AB = AC
M
B

thì AMN
ABC
N
(Áp dụng tr/hợp đồng dạng thứ 2)

C

^ = ^B thì AMN
Đ/K 2: Nếu AMN
ABC
(Áp dụng trường hợp đồng dạng thứ 3)
AM
Đ/K3: Nếu AB

=

MN
BC

thì AMN
ABC
(Dấu hiệu nhận biết đặc biệt
hai tam giác vuông đồng dạng )


-Ta làm thế nào để tính được chiều cao của cây ?
-Ta không đo trực tiếp được chiều cao của cây.
-Ta có thể đo gián tiếp chiều cao của cây , bằng
cách áp dụng tam giác đồng dạng.


-Tương
tự ta có thể đo
Tiết 50 : Ứng dụng thực tế
gián tiếp chiều cao cột
của
tam
điện , bằng cách áp
dụng tam giác
đồng dạng.

giác đồng dạng .


S

Tiết 50: Ứng dụng thực
tế củacótam
giác
đồng
-Không
nắng,
làm
thếdạng.
nào
1) Đo gián tiếp chiềuđể
cao
của
vật
:
đo
chiều
cao
tòa
nhà
?
B
’ ’ tiếp
-Ta đo A
trực
AC,
B C’ được
ABC
’ ’

B
C
AC
AC’và=>
B’C’. =
BC AC
-Ta-Chẳng
làm thế
nào
để
tính
BC
?
AC =’,120m,
-Thế sốhạn
đo đo
AC,AC
AC
5m ,và
B
’C’’=vào
B’Ctính
’ = 1,5m
BC. .
1,5
5
=>
=
BC 120
=>BC = (1,5.120):5 = 36 (m)
B’
C

Vậy
nhà cao
m tính!
-Chú ý theo
dõitòa
hướng
dẫn36
cách
đo!

C’

A


S

Tiết 50: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng.
1) Đo gián tiếp chiều cao của vật :
2) Đo gián tiếp khoảng cách giữa hai địa điểm :
^= ^
-Tavẽđotrên
trựcgiấy
tiếptam
được
BC,
góc Bcó
và^
C .C
-Ta
giác
A’B’C’
Bgóc
=^
B’,
C’
’ ’

B
C
A’
B
’ ’ ’
A B C-Ta làmABC
thế nào=>
để tính AB
?
=
BC AB
-Chẳng hạn đo BC = 90m,
A
A’B’= 12m , B’C’ = 15m .

.

.
C

.B

A’
15
12
=>
=
ABcách đo!
90
-Chú
ý
theo
dõi
hướng
dẫn
-=>AB
Thế số=đo
BC,BC’,=A72
’B(m)

B’
(90.12):15
C’
vào

AB.
-Chú
ý khoảng
theo
dõicách
hướng
dẫn
cách
tính!
hai
bờ sông

72
. sông?
TaVậy
làm
thếtính
nào
để đo
khoảng
cách
haimbờ
* Xem phần ghi chú ở SGK để hiểu thêm về giác kế.


* Hãy trình bày cách đo chiêù cao cột điện !
* Hãy trình bày cách đo khoảng cách từ cột điện
đến Tòa tháp bên kia !

•Hãy nhận xét trình bày cách đo của bạn !
•Hãy nhận xét trình bày cách đo chiêù cao cột điện
của bạn !
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×