Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạngHÌNH ẢNH MỘT SỐ NGỌN NÚI

Everest(Nepal-8850m)

Shivling(Ấn Độ-6500m)

K2 (Pakistan-8600m)

Bà rá-723m


1.Giới thiệu dụng cụ.
a/ Sơ lược cấu tạo chính.
b/ Các chức năng
CÁC THÀNH PHẦN

Vòng tròn chia
độ đặt đứng
Thước ngắm


Thước ngắm
Thước ngắm,vòng tròn
chia độ đặt ngang
Thước ngắm,vòng
tròn chia độ đặt đứng
CHỨC NĂNG
Đo góc theo phương thẳng đứng
Đo góc trên mặt đất
Ngắm ba điểm thẳng hàng

HÃY GHÉP MỘT Ý CỦA
PHẦN CHỨC NĂNG
CHO THÍCH HỢP VỚI
THÀNH PHẦN CẦN
THIẾT.

Vòng tròn chia
độ đặt ngang


1.Giới thiệu dụng cụ
a/ Sơ lược cấu tạo chính.
b/ Các chức năng
CÁC THÀNH PHẦN

Vòng tròn chia
độ đặt đứng
Thước ngắm
CHỨC NĂNG

Thước ngắm

Ngắm ba điểm thẳng hàng

Thước ngắm,vòng tròn
chia độ đặt ngang

Đo góc trên mặt đất

Thước ngắm,vòng
tròn chia độ đặt đứng

Đo góc theo phương thẳng đứng

Giác kế đứng

Giác kế ngang

Vòng tròn chia
độ đặt ngang


1.Giới thiệu dụng cụ.

Thước ngắm

Giác kế ngang

Giác kế đứng


1.Giới thiệu dụng cụ.

Mô tả cách sử dụng thước ngắm
để ngắm lên đỉnh cột cờ.

Xác định giao điểm của đường thẳng
tạo bởi thước ngắm và đỉnh cột
với mặt đất ta làm như thế nào.


A
B

Vạch số 0o

C


B

1.Giới thiệu dụng cụ.
BÀI TOÁN: Cho hình vẽ sau. Tính độ dài đoạn thẳng AB.
∆CDE 

S

∆ABE

AB AE
AE
12

 AB 
.CD  AB  .3 9
CD CE
CE
4

?
A

D
3
12

C

E

4

B

D

A

C

E


B

1.Giới thiệu dụng cụ.
2.Đo gián tiếp chiều cao của vật.
CÁC BƯỚC ĐO ĐẠC VÀ TÍNH TOÁN
(đo gián tiếp chiều cao một vật)

?
A
B

D
3
12

C 4

AB 

E

AE
.CD
CE

Điều chỉnh thước ngắm sao cho
hướng thước đi qua đỉnh B của
cột cờ. Sau đó xác định giao điểm E
của BD và AC
Dùng thước đo các độ dài AE,CE,CD

D

Đặt giá đỡ thẳng đứng có gắn
thước ngắm ,xác định CD
S

∆ABE

∆CDE 

AB AE
AE
  AB  .CD
CD CE
CE

A

C

E


1.Giới thiệu dụng cụ
2.Đo gián tiếp chiều cao của vật
CÁC BƯỚC ĐO DẠC VÀ TÍNH TOÁN
(đo gián tiếp chiều cao một vật)

B

Điều chỉnh thước ngắm sao cho sao
cho hướng thước đi qua đỉnh B của
cột cờ. Sau đó xác định giao điểm E
của BD và AC

D

Dùng thước đo các độ dài AE,CE,CD
Đặt giá đỡ thẳng đứng có gắn
thước ngắm ,xác định CD
S

∆ABE

∆CDE 

C

A

AB AE
AE
  AB  .CD
CD CE
CE

Áp dụng bằng số:
CD = 1,5 m , CE =1,2 m ,AE =
6m

CHIỀU CAO CỦA CỘT CỜ LÀ:

6.1,5
�7,5(m)
1,2

E


NHÓM 1

C/
C

B

A/

A
C/
NHÓM 2

NHÓM 3

C

C
B

A

C/

A/

B

A

A/


1.Giới thiệu dụng cụ
2.Đo gián tiếp chiều cao của vật
Bài toán: Bạn Nam thực hiện đo khoảng
cách từ một cây cổ thụ bên bờ hồ Gươm
đến tháp Rùa như sau:
-Dùng giác kế và thước đo độ dài,đo được
góc B,góc C,cạch BC như hình vẽ.
-Dùng thước đo độ và thước chia vạch vẽ ra

 

giấy MNP( N B, P C ) đo NP và MN như
hình vẽ.
Em hãy tiếp tục giúp bạn Nam để tính khoảng
cách cần đo(AB)?

THỰC TẾ
A

B

GiẢI

MAB BC
BC
320

 AB 
.MN 
.0,012 350m
MN NP
NP
0,011

TRÊN GIẤY

cm

∆MNP (g.g)

1,1

S

∆ABC

C

320 m

N

1,2cm

P


1.Giới thiệu dụng cụ.
2.Đo gián tiếp chiều cao của vật.
3.Đo khoảng cách giữa hai địa điểm trong đó
có một địa điểm không thể tới được.
CÁC BƯỚC ĐO ĐẠC VÀ TÍNH TOÁN
(đo khoảng cách giữa hai địa điểm trong
đó có một điểm không tới được).

BƯỚC 1
BƯỚC 2

THỰC TẾ
A

C

B

BƯỚC 3
BƯỚC 4
BƯỚC 5
AB = ?

M

N

TRÊN GIẤY

P


1.Giới thiệu dụng cụ.
2.Đo gián tiếp chiều cao của vật.
3.Đo khoảng cách giữa hai địa điểm trong đó
Có một địa điểm không thể tới được.
CÁC BƯỚC ĐO ĐẠC VÀ TÍNH TOÁN
(đo khoảng cách giữa hai địa điểm trong
đó có điạ một điểm không tới được).

THỰC TẾ
A

B1: Chọn khoảng đất bằng phẳng rồi vạch
BƯỚC 1
đoạn BC, dùng thước đo độ dài BC

BƯỚC 2

B2: Dùng giác kế ngang do góc B và góc C.

C

B

B3: Sử dụng thước đo góc để vẽ ra giấy
MNP( N B; P C )

BƯỚC 3
BƯỚC 4

M

B4: Đo đô dài các cạnh NP,MN
B5: Dựa vào bài toán vừa giải ta tính được
AB 

BC
.MN
NP

BƯỚC 5
AB = ?

N

TRÊN GIẤY

P


1.Giới thiệu dụng cụ.
2.Đo gián tiếp chiều cao của vật.
3.Đo khoảng cách giữa hai địa điểm trong đó
có một địa điểm không thể tới được.
CÁC BƯỚC ĐO ĐẠC VÀ TÍNH TOÁN
(đo khoảng cách giữa hai đị điểm trong
đó có một điểm không tới được).
B1: Chọn khoảng đất bằng phẳng rồi vạch
đoạn BC, dùng thước đo độ dài BC
B2: Dùng giác kế ngang do góc B và góc C.

THỰC TẾ
A

C

B

B3: Sử dụng thước đo góc để vẽ ra giấy


MMNP( N B; P C )

TRÊN GIẤY

B4: Đo đô dài các cạnh NP,MN
B5: Dựa vào bài toán vừa giải ta tính được
AB 

BC
.MN
NP

ÁP DỤNG:BC = 75m,NP = 15cm,MN = 20cm

N

AB=

P


1.Giới thiệu dụng cụ.


B

1.Giới thiệu dụng cụ.
2.Đo gián tiếp chiều cao của vật.

AE
AB 
.CD
CE

D
C

A

THỰC TẾ

3.Đo khoảng cách giữa hai địa điểm trong đó
có một địa điểm không thể tới được.

BC
AB 
.MN
NP

E

A

C

B

M TRÊN GIẤY

N

P


BẢN BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH
TÊN BÀI THỰC HÀNH

CÁC SỐ ĐO VÀ KẾT QUẢ TÍNH TOÁN

Viết đầy đủ tên các bạn trong nhóm:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×