Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 8 chương 4 bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp theo)


KIỂM TRA MIỆNG:
- Thế nào là hai đường thẳng song song ?
=> Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung.

- Hai đường thẳng phân biệt có thể có các vị trí tương đối nào ?
=> Hai đường thẳng phân biệt có thể:
+ Cắt nhau

+ Song song


Tiết 57: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT (tiếp)
1. Hai đường thẳng song song
trong không gian
?1
Quan sát hình hộp chữ nhật ở
hình 75.
Cáckể
mặt
--Hãy

têncủa
cáchình
mặt hộp:
của hình hộp.
ABCD; A’B’C’D’; ABB’A’;
BCC’D’; CDC’D’; ADD’A’.
- BB’ và AA’ cùng nằm trong mặt Tổng quát: Khi nào thì hai đường
-phẳng
BB’ và(ABB’A’)
AA’ có cùng nằm trong
thẳng a và b trong không gian song
một mặt phẳng hay không ?
song với nhau ?
+ a,b cùng thuộc một mặt
- BB’ và AA’ không có điểm
-chung.
BB’ và AA’ có điểm chung hay
phẳng
a // b 
không ?
+ a,b không có điểm
chung
Ta nói: AA’ // BB’


Tiết 57: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT (tiếp)
1. Hai đường thẳng song song
trong không gian
?1

* a// b 

+ a,b

cùng thuộc một mặt
phẳng
+ a,b không có điểm
chung
? Dựa vào nhận xét trên, hãy tìm
thêm các cặp đường thẳng ́ song
song với nhau trên hình 75 ?


Tiết 57: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT (tiếp)
1. Hai đường thẳng song song
trong không gian
?1

* a// b 

+ a,b

cùng thuộc một mặt
phẳng
+ a,b không có điểm
chung

Quan sát
vẽ, cho
biết
??Tương
tự, hình
cho biết
D’C’
có AA’
songcó
songvới
song
với
AD không
? Vì
song
AD
không
? Vì sao
? sao ?


Tiết 57: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT (tiếp)
1. Hai đường thẳng song song
trong không gian
?1

* a// b 

+ a,b

cùng thuộc một mặt
phẳng
+ a,b không có điểm
chung

Hai đường thẳng phân biệt
trong không gian có thể:
+ Cắt nhau
+ Song song
+ Chéo nhau

? Hai đường thẳng phân biệt trong không
gian có thể có những vị trí tương đối nào ?


§2 HÌNH HỘP CHỮ NHẬT (tiếp)
1. Hai đường thẳng song song
trong không gian
?1

+ a,b

cùng thuộc một mặt
phẳng
+ a,b không có điểm
chung

* a// b 

Hai đường thẳng phân biệt
trong không gian có thể:
+ Cắt nhau
+ Song song
+ Chéo nhau

+ Giữa AD và BC ?

=>A’D’// AD
BC // AD

* a,b,c phân biệt:

a // c
b // c

? Hãy cho biết vị trí tương đối: + Giữa AD
và A’D’.

=> a // b

=> A’D’// BC

? Vậy hai đường thẳng phân biệt
cùng song song với đường thẳng
thứ ba thì chúng như thế nào với
nhau ?


Tiết 57: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT (tiếp)
1. Hai đường thẳng song song
trong không gian
2. Đường thẳng song song với mặt phẳng.
Hai mặt phẳng song song
?2

* AB // mp(A’B’C’D’)

vì

- AB // A’B’;
A’B’  mp(A’B’C’D’)
- AB  mp(A’B’C’D’)

?2 Quan sát hình hộp chữ nhật ở
hình 77.
-- AB
A’B’với A’B’ hay
ABsong
có song
songvớisong
không ? Vì sao ?
- AB không nằm trong mặt phẳng (A’B’C’D’)
- AB có nằm trong mặt phẳng
(A’B’C’D’) hay không ?

Ta nói AB song song với mặt
phẳng (A’B’C’D’)
Ký hiệu: AB // mp(A’B’C’D’)


Tiết 57: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT (tiếp)
1. Hai đường thẳng song song
trong không gian
2. Đường thẳng song song với mặt phẳng.
Hai mặt phẳng song song
?2
?3
Tiết 57: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT (tiếp)
1. Hai đường thẳng song song
trong không gian
2. Đường thẳng song song với mặt phẳng.
Hai mặt phẳng song song
?2
?3

* Nhận xét:

( SGK tr 99)

Xét hai mặt phẳng (ABCD) và
(A’B’C’D’)
+ Mặt phẳng (ABCD) chứa
AB,AD cắt nhau tại A.
+ Mặt phẳng (A’B’C’D’) chứa
A’B’, A’D’ cắt nhau tại A’
+ Mà AB // A’B’, AD // A’D’
Ta nói: mp(ABCD) song song với
mp(A’B’C’D’).
Ký hiệu:
mp(ABCD) // mp(A’B’C’D’)


Tiết 57: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT (tiếp)
1. Hai đường thẳng song song
trong không gian
2. Đường thẳng song song với mặt phẳng.
Hai mặt phẳng song song
?2
?3

* Nhận xét:
* Ví dụ:

( SGK tr 99)
( SGK tr 99)

Bác thợ mộc cắt một thanh gỗ hình
hộp chữ nhật qua 4 trung điểm
I,H,K,L theo thứ tự của các cạnh
AB, DC, C’D’ và A’B’ thì
mp(ADD’A’) // mp(IHKL)


Tiết 57: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT (tiếp)
1. Hai đường thẳng song song
trong không gian
2. Đường thẳng song song với mặt phẳng.
Hai mặt phẳng song song
?2
?3

* Nhận xét:
* Ví dụ:
?4

( SGK tr 99)
( SGK tr 99)

Trên hình78 còn có những cặp
mặt phẳng nào song song với nhau ?

Trả lời:

mp(IHKL) // mp(BCC’B’);
mp(ADD’A’) // mp(BCC’B’);
mp(ABCD) // mp(A’B’C’D’);
mp(ABB’A’) // mp(DCC’D’)


Tiết 57: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT (tiếp)
1. Hai đường thẳng song song
trong không gian
2. Đường thẳng song song với mặt phẳng.
Hai mặt phẳng song song

- Hai mặt phẳng song song thì không có
điểm chung.

?2
?3

* Nhận xét:
* Ví dụ:

( SGK tr 99)
( SGK tr 99)

?4

* Nhận xét:

( SGK tr 99)

- Nếu một đường thẳng song
song với một mặt phẳng thì
chúng không có điểm chung

- Hai mặt phẳng phân biệt có một
điểm chung thì chúng có chung
một đường thẳng đi qua điểm đó.
Ta nói hai mặt phẳng này cắt nhau.


A


Tiết 57: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT (tiếp)
Câu hỏi ,bài tập củng cố:
+ a,b cùng
mặtkhông
phẳnggian song song
? Khi nào thì hai đường
thẳngthuộc
a và bmột
trong
với nhau ?
+ a,b không có điểm chung
- a thẳng
mp(P)a song song với mặt phẳng (P) ?
? Khi nàoa//thì(P)
một
đường
 - a // b với b  mp(P)
*
* a // b 

trong
không
gian
thể:Cắt
? Hai đường
thẳngthẳng
phânphân
biệt biệt
trong
không
gian
cócó
những
vị nhau,
trí tương
* Hai đường
đối nàosong
? song hoặc chéo nhauTiết 57: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT (tiếp)
Bài tập 6 tr100

ABCD.A1B1C1D1 là một hình lập
phương.Quan sát và cho biết:
a) Những cạnh nào song song
với cạnh C1C ?
b) Những cạnh nào song song
với cạnh A1D1 ?
Bài giải

a) Những cạnh song song với
cạnh C1C là: B1B; A1A; D1D
b) Những cạnh song song với
cạnh A1D1 là: B1C1; BC; AD


Tiết 57: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT (tiếp)
Bài tập 8 tr100

Hình 82 vẽ
một phòng ở.
Quan sát hình
và giải thích
vì sao:
a) Đường thẳng b song song với
mp(P).
b) Đường thẳng p song song với
sàn nhà (R).
Trả lời

a) b // mp(P) vì:
+ b  mp(P)
+ b // a; a  mp(P)

b) p song song với sàn nhà (R) vì:
+ p  (R)
+

p // q; q  (R)


G

H
E

F
C

D
A

B

Bàitâp
tập:
Dựa vào
hình
hộp
ABCD.EFGH.
Hãy nêu
Bài
: đường
thẳng
BD
có chữ
songnhật
song
với
một ví dụ để chứng tỏ mệnh đề sau là sai:
mp (EFGH không)
a) Nếu một đường thẳng cắt một trong hai đường thẳng song
song thì chúng cũng cắt đường kia.
b) Hai đường thẳng song song khi chúng không có điểm
chung.
c) Hai đường thẳng nằm trong hai mặt phẳng song song thì
song song với nhau.


Tiết 57: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT (tiếp)
Hướng dẫn hs tự học ở nhà:
1. Đối với bài học ở tiết học này:
- Hai đường thẳng song song trong không gian.
- Đường thẳng song song với mặt phẳng.
-Hai mặt phẳng song song.
- Bài tập: 5; 7; 9 trang 100 SGK.
2.Đối với bài học ở tiết học tiếp theo:
- Xem trước bài:Thể tích hình hộp chữ nhật.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×