Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 8 chương 4 bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp theo)


4.Hai đường thẳng song song trong không gian:
?1
•a//b  a và b cùng thuộc một mặt phẳng
a và b không có điểm chung
• Hai đường thẳng phân biệt trong không
B
C
B
gian

thể:
D
A
a)Cắt nhau
A
D
B’
b) Song song
B’
C’

c) Không cùng nằm trong
A’
D’
A’
một mặt phẳng nào.
D’

• Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với
đường thứ ba thì chúng song song với nhau.
a // c và b // c  a // b

C

C’


5.Đường thẳng song song với mặt phẳng:
?2

a
b
P

•a  mp(P)
•a // b và b  mp(P)

D
A
D’
A’

B

C
C’
B’

 a // mp(P)

?3 Các đường thẳng song song với mặt phẳng
(A’B’C’D’) là DC; AD; BC


6.Hai mặt phẳng song song:
D

A

B

C

D’
A’

Q
a

C’

b

P

B’

• a, b cắt nhau thuộc mp (P)
• a’, b’ cắt nhau thuộc mp (Q)
• a//a’, b//b’
•Ví dụ:(sgk/99)
•Nhận xét:(sgk/99)
?4

A

D

I

D’
A’

a'
b'

H

 mp (P) // mp (Q)
B

C

K
L

C’
B’

.A


a) Những cạnh khác song
C
song với mặt phẳng
F
(EFGH) là: DC; BC; AD
A
G b) Cạnh CD song song với
D
mp(EFBA);
mp(EFGH)
E
c) AH song song với mp(BCGF)
H
vì AH  mp(BCGF) và AH//BG
nằm trong mp(BCGF)
d) Khi
AB//GH;
nối AAB
với =G;
GH
B với
nênHABGH
thì AGlàvà
hình
BHbình
có cắt
nhau không?
hành;
do đó hai đường chéo AG và BH cắt nhau.
có cắt nhau
không?
e) BH và AE không
cắt nhau,
đó là hai đường
thẳng chéo nhau.
B


1.Chọn kết qủa đúng:
Hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’có số cặp
mặt phẳng song song là:
a) 2
sai
sai
c) 4
d) 6
sai
đúng
b) 3
A

D

B

C

D’
A’

C’
B’


Trong các câu sau: điền Đ(đúng) hoặc S (sai)
vào ô trống:
a.Nếu một đường thẳng cắt một trong
hai đường thẳng song song thì cũng cắt

S

đường thẳng kia.
b)Hai đường thẳng không có điểm chung
thì song song

A

D

B

C

D’
A’

C’
B’

S


* Làm bài tập 5, 7, 8 SGK.
* Làm bài 7, 8, 10 SBT
* Chuẩn bị tiết “THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT ’’
Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A’B’C’D’
a) Đường thẳngA’B’song song với các mặt phẳng
nào?
b) AC có song song với mp(A’B’C’D’) không?
c/ Mặt phẳng (ABCD) và mặt phẳng (ACC’A’)
cắt nhau theo giao tuyến nào?
d/ Mặt phẳng (BDD’B’) và mặt phẳng (ACC’A’)
cắt nhau theo giao tuyến nào?


CHÚC CÁC EM HỌC TỐTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×