Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 8 chương 4 bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật

Môn: Toán 8 – Hình học


Nêu tên
những
đơnbằng
vị
đo
thể
tích
đã
học,
từ
đơn
vị
lớn
ra
Mét
khối?
Một
métXăng
khối
bao
nhiêu
xăng-ti-mét
khối?
– ti- mét khối là gì ?
đơn vị bé ?
3
3
3
m
dm
;
cm
3 ;
3
= một
1000hình
000cm
Mét khối là thể1m
tích của
lập phương có cạnh
Xăng-ti-mét khối là thể tích của
một
hình lập phương có
3
dài1m. Mét khối viết tắt là m .
cạnh dài 1cm. Xăng-ti-mét khối viết tắt là cm3.


Trong các tiết học toán vừa qua các em đã biết
thế nào là thể tích của một hình, biết về một số
đơn vị đo thể tích thường dùng.Trong bài học
hôm nay cô cùng các em đi tìm cách tính thể
tích một hình cụ thể, đó là hình hộp chữ nhật.


Toán:
Thể tích hình hộp chữ nhật

a)Ví dụ: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều
dài 10cm, chiều rộng 8cm và chiều cao 5cm.
5cm
8cm
10cm

Để tính thể tích hình hộp chữ nhật trên bằng
xăng-ti-mét khối ta cần tính số hình lập phương
1cm3 xếp vào đầy hợp.


5 cm

8 cm
10 cm

1 lớp có: 10 x 8 = 80(hình lập phương 1cm3).
5 lớp có: 80 x 5 = 400(hình lập phương 1cm3).

Vậy thể tích của hình hộp chữ nhật là :
10 x

8

x

5

=

400(cm3)


Toán
Thể tích hình hộp chữ nhật
chiều cao
chiều rộng
chiều dài

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy
chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều
cao (cùng đơn vị đo).


Toán:
Thể tích hình hộp chữ nhật

Ta gọi:

a: là chiều dài
b
b: là chiều rộng
a
c: là chiều cao
V : là thể tích hình hộp chữ nhật

c

V=axbxc
(a ,b ,c là ba kích thước của hình hộp chữ nhật).


Toán:
Thể tích hình hộp chữ nhật

1.Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều
dài a, chiều rộng b, chiêù cao c:
a) a = 5 cm ; b = 4 cm ; c = 9 cm
V = 5 x 4 x 9 =

180 cm3

b) a = 1,5 , b = 1,1 ,
V = 1,5 x 1,1 x 0,5

c

= 0,5
= 0,825 cm3


Toán:
Thể tích hình hộp chữ nhật

Ai nhanh !

Ai đúng !
Điểm 10

Thể lệ trò chơi:
+ Mỗi em làm vào bảng con.
+ Sau khi làm xong bài, đưa bảng báo kết quả ( 3em
đầu tiên ) sẽ được tham gia chấm chọn, Em nào có
kết quả đúng sẽ được thưởng điểm 10.


Toán:
Thể tích hình hộp chữ nhật
Tính thể tích hình hộp chữ nhật sau :
3
4

V =

2
5

2
dm
5
X 1
3

1
3

X

3
4

23
15
25
30
7584301269
28
22
17
16
14
27
18
29
26
12
13
11
24
21
19
10
20

dm

dm

=

1
10

(dm3)


Toán:
Thể tích hình hộp chữ nhật

Củng cố :
1. Nêu qui tắc tính thể tích hình hộp chữ
nhật ?
2. Dùng bảng con ghi lại công thức tính thể
tích hình hộp chữ nhật ?
Dặn dò:
Về nhà chuẩn bị bài “ Thể tích hình lập
phương ”


12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×