Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 8 chương 4 bài 3: Bất phương trình một ẩn

Nhiệt liệt Chào mừng các thầy giáo, cô giáo
Về dự giờ lớp 8b .


Tiết 60
Bài 3: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN


KIỂM TRA BÀI CŨ
Em hãy nêu các tính chất liên hệ
giữa thứ tự và phép nhân?


Cho hình vẽ sau: Em hãy nêu phương trình biểu
thị khối lượng các quả cân trên hai đĩa cân trong
trường hợp cân thăng bằng? và hãy cho biết vế
trái, vế phải của phương trình đó?
X
X
X


4

25

Phương trình: 3x + 4 = 25
Vế trái: 3x +4
Vế phải: 25


Tương tự em hãy nêu hệ thức biểu thị khối
lượng các quả cân trong trường hợp cân
không thăng bằng?
25

X

X
X
X

4

4x + 4 > 25


Bạn Nam có 25.000
đồng. Nam muốn mua một
cái bút giá 4.000 đồng và
một số quyển vở loại 2200
đồng một quyển. Tính số
quyển vở bạn Nam có thể
mua được.

ttắt


TÓM TẮT
Vở

Bút

Giá

2200

4000

Số lượng

x

1

Số tiền
mua

2200x

4000

Cả vở và bút

2200x+4000


?1 a) Hãy cho biết vế trái, vế phải của bất
2
phương trình x ≤ 6 x − 5
vế trái

vế phải

b) Chứng tỏ các số 3; 4; 5 đều là nghiệm, còn
số 6 không phải là nghiệm của bất phương
trình vừa nêu.


THẢO LUẬN NHÓM
Nhóm 1: Chứng tỏ
Nhóm 2: Chứng tỏ
Nhóm 3: Chứng tỏ
Nhóm 4: Chứng tỏ x
nghiệm.
THỜI GIAN THẢO LUẬN

TG

x
x
x
=

= 3 là nghiệm
= 4 là nghiệm
= 5 là nghiệm
6 không phải là


NHÓM 1: Thay x = 3 vào BPT
(1) ta được:
32 ≤ 6.3 – 5
9 ≤ 18 – 5
9 ≤ 13
Ta được một khẳng định đúng
Vậy x = 3 là một nghiệm của bất
phương trình
NHÓM 3: Thay x = 5 vào BPT
(1) ta được:
52 ≤ 6.5 – 5
25 ≤ 30 – 5
Ta được một khẳng định đúng
Vậy x = 5 là một nghiệm của bất
phương trình
BT

NHÓM 2: Thay x = 4 vào BPT
(1) ta được:
42 ≤ 6.4 – 5
16 ≤ 24 – 5
16 ≤ 19
Ta được một khẳng định đúng
Vậy x = 4 là một nghiệm của bất
phương trình

NHÓM 4: Thay x = 6 vào BPT
(1) ta được:
62 ≤ 6.6 – 5
36 ≤ 36 – 5
Là một khẳng định sai
Vậy x = 6 không phải là nghiệm
của bất phương trình


Bài tập: Trong các hệ thức sau hệ
thức nào không phải là BPT một ẩn.
a) x > 3
b) x = 3

P2

c) x ≥ -2

d) y < 4

e) x > y + 2

f) x ≤ 7


2. Tập nghiệm của bất phương trình
Tập nghiệm của BPT là tập hợp tất cả các
nghiệm của bất phương trình.
 Giải bất phương trình là tìm tập nghiệm
của bất phương trình đó.


VD1


Ví dụ 1: Cho BPT x > 3

?2


?2

Hãy cho biết vế trái, vế phải và tập nghiệm của bất
phươngtrình x > 3, bất phương trình 3phương trình x=3.

BPT và
Vế trái Vế phải
Phương trình

VD 2

Tập nghiệm

x>3

x

3

{x/x>3}

3
3

x

{x/x>3}

x=3

x

3

S = {3}


Ví dụ 2: Cho bất phương trình x ≤ 7

?3?4


?2

?3 Viết và biểu diễn
tập nghiệm của BPT
x≥-2 trên trục số

?4 Viết và biểu diễn
tập nghiệm của BPT
x<4 trên trục số

Hướng dẫn
Trên trục số, gạch bỏ
các điểm bên trái
điểm -2 bằng các dấu
“/” và giữ lại điểm -2
bằng dấu “[”

Hướng dẫn
Trên trục số, gạch bỏ
các điểm bên phải
điểm 4 bằng các dấu
“/” và gạch bỏ điểm 4
bằng dấu “)”


?2
BPT và
Vế trái Vế phải
Phương trình

Tập nghiệm

x>3

x

3

{x/x>3}

3
3

x

{x/x>3}

x=3

x

3

S = {3}


TÌM HIỂU LUẬT GIAO THÔNG

40
TỐC ĐỘ TỐI ĐA CHO PHÉP


? Anh Bình và anh An đang điều
khiển phương tiện giao thông
trên đoạn đường đó. Vận tốc của
anh Bình là 38 km/h, vận tốc của
anh An là 49 km/h.
Hỏi anh Bình và anh
An ai vi phạm luật giao thông? vì
sao?

40


? Nếu gọi x là vận tốc của anh An đang đi
trên đoạn đường đó thì x phải thỏa mãn
điều kiện nào dưới đây thì anh An không vi
phạm luật giao thông?

Trò chơi

A. x < 40

B. x > 40

C. x ≤ 40

D. x ≥ 40LUẬT CHƠI
1.
2.

3.

Bạn thứ nhất lên bảng viết một BPT một ẩn, khi viết
xong quay về đưa phấn cho bạn thứ 2,
Bạn thứ 2 lên bảng viết tập nghiệm của BPT mà bạn
thứ nhất vừa viết, khi viết xong quay về đội mình
đưa phấn cho bạn thứ 3
Bạn thứ 3 lên biểu diễn tập nghiệm của BPT đó
Cứ như thế trong khoảng thời gian 1,5 phút
đội nào viết và biểu diễn tập nghiệm được nhiều
hơn mà đúng thì đội đó thắng cuộc. Đội thắng cuộc
sẽ được một phần quà đặc biệt.
Chú ý: Bạn lên bảng sau có thể sửa sai cho bạn
lên trước, nhưng khi sửa xong bạn đó phải quay về
hàng để bạn tiếp theo lên thực hiện tiếp.


THỜI GIAN


PHẦN
THƯỞNG

PHẦN
THƯỞNG


Phần thưởng của đội bạn là
một tràng pháo tay của lớp.

ccố


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×