Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 8 chương 3 bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Thực hiện: Nguyễn Thị Bảo Duyên


BÀI GIẢNG HÌNH HỌC 8
Tiết 47:
CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG
DẠNG CỦA TAM GIÁC VUÔNG


KIỂM TRA BÀI CŨ
chứng minh ABC

Chứng minh ABC

HNM

S

Bài 2: Cho hình vẽ. Em hãy

S


Bài 1: Cho hình vẽ.Em hãy

DEF

C
C

M

F
8

A

B H

N

A

4
6

B D

3

E


chứng minh ABC

S

Bài 1: Cho hình vẽ.Em hãy
HNM

C
M

A

B H

N

giác
m
ta
i
a
h
t
iế
b
o
ch
y
ã
h
Em
húng
c
ì
th
o
à
n
tố
u
ế
y
n
cầ
g
vuôn
đồng dạng với nhau?


Bài 2: Cho hình vẽ. Em hãy
Chứng minh ABC

S

Em hãy cho biết hai
tam giác vuông đồng
dạng với nhau khi
nào?

DEF

C
F
8
A

4
6

B D

3

E


S

Bài 3: Cho hình vẽ.Em hãy chứng minh
A’B’C’
ABC
B
10

A’

6

3

B’

5

C’

A

C

7


B
A’

5

C’

*Tính A’C’ và AC
A’B’C’ vuông tại A’
nên theo định lí Pitago có:

A ' C '2  B ' C '2  A ' B ' 2
 52  32  25  19  16
=> A’C’ = 4
Tương tự có:
AC2 = BC2 -AB2 =102 -62
=64 => AC = 8

A

8

C

*Chứng minh:
A’B’C’ ABC
Xét A’B’C’
và ABC có:


A '  A  900
A ' B ' A 'C ' 1


AB
AC
2

 A’B’C’

S

B’

S

3

10

6

4

ABC


Bài tập:

B

A’

3
5

B’

S

A’B’C’

10

6

4
C’

A

8

C

ABC

A' B '
B 'C '
So sánh tỉ số:

?
AB
BC

B 'C ' A ' B ' 1


BC
AB
2

m giác
Em hãy cho biết hai ta
ì chúng
th
o
à
n
tố
u
ế
y
n
cầ
g
n
ô
vu
đồng dạng với nhau?


ABC, A’B’C’,A’ = A = 900
GT

B ' C '2
A' B '2

2
BC
AB 2

KL

B’C’ A’B’
=
BC
AB
A’B’C’
ABC
S

B’C’ A’B’
=
BC
AB

A

B ' C '2
A' B '2 B ' C '2  A' B '2


2
2
BC
AB
BC 2  AB 2

C

B
B ' C '2
A' B '2
A' C '2


BC 2
AB 2
AC 2

B' C ' A' B' A' C '


BC
AB
AC

BC2 - AB2 = AC2

A’
B’
B’C’2 - A’B’2 = A’C’2

s

 A’B’C’

ABC

(c.c.c)

C’Hãy chỉ ra các cặp tam giác vuông đồng dạng trong
các hình sau:
D’
D
E

10

5

5

F

6

E’

F’

N

4

P

Xét DEF và D’E’F’ có:
Dˆ Dˆ '

DE
DF 1
 ' '
' '
DE DF
2
Suy ra: DEF D’E’F’
S

2,5

M

13


Hãy chỉ ra các cặp tam giác vuông đồng dạng trong
hình sau?Giải thích?

A
S

ABC HBA
Vì : Aˆ Hˆ 90 0 ; Bˆ chung

C

S

H

HBA

S

B

ABC
HAC
Vì : Aˆ Hˆ 90 0 ; Cˆ chung
HAC

Vì : Cùng đồng dạng với

tam giác ABC


Bài 48(Tr.84. SGK)
Bóng của một cột điện trên mặt đất có độ dài là 4,5 m.
Cùng thời điểm đó, một thanh sắt cao 2,1m cắm vuông
góc với mặt đất có bóng dài 0,6m
Tính chiều cao của cột điện?


Bài 48(Tr.84. SGK)
Bóng của một cột điện trên mặt đất có độ dài là 4,5 m.
Cùng thời điểm đó, một thanh sắt cao 2,1m cắm vuông
góc với mặt đất có bóng dài 0,6m
Tính chiều cao của cột điện?

A

?

A’
2,1m
H
B
H’
B’
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /0,6m
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /4,5m
/////////////


Bài 48(Tr.84. SGK)
Bóng của một cột điện trên mặt đất có độ dài là 4,5 m.
Cùng thời điểm đó, một thanh sắt cao 2,1m cắm vuông
góc với mặt đất có bóng dài 0,6m
Tính chiều cao của cột điện?
Giải

Xét ABH và A’B’H’


Ta có: H  H '  900

'A

A’
2,1m
B’

0,6m

H’

B

4,5m

 ABH


S

BB

A’B’H’

4,5.2,1
AH 4,5
AH
BH
 AH 0, 6
2,1 0, 6
A' H ' B ' H '

9.45

 15, 75  m 
0, 6

H


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

 Nắm vững các trường hợp đồng dạng

của tam giác vuông.
Làm bài tập 46, 49, 50/84 SGK.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×