Tải bản đầy đủ

Luật thương mại quốc tế EL26 015

Luật Thương mại quốc tế - EL26.015
ACV là gì?

AFTA là gì?

Bất kỳ quan hệ thương mại nào cũng là quan hệ
thương mại có yếu tố nước ngoài, đúng hay sai?
Biện pháp nào không phải là biện pháp giải
quyết tranh chấp trong ASEAN theo nghị định
thư của hiến chương ASEAN về cơ chế giải
quyết tranh chấp trong ASEAN?

 Hiệp định về định giá hải quan của WTO
 Hiệp định về chống bán phá giá
 Hiệp định về hàng rào kỹ thuật đối với
thương mại
 Hiệp định về nông nghiệp
 Khu vực thương mại tự do ASEAN
 Liên doanh công nghiệp ASEAN
 Danh mục thuế quan ASEAN
 Hàng rào thuế quan ASEAN

 Sai 1
 Đúng
 Tòa án
 Tham vấn
 Môi giới
 Trung gian
 Có
 Không

Các bên tranh chấp có thể thỏa thuận chọn qui
tắc tố tụng trọng tài ULCITRAL để giải quyết
tranh chấp thương mại quốc tế được không?
Các biện pháp vệ sinh động vật, thực vật là gì?  Tất cả các luật, nghị định, qui định, yêu
cầu, thủ tục, kể cả tiêu chí sản phẩm cuối
cùng đối với hàng hóa làm từ động vật,
thực vật
 Cắt giảm trợ cấp của chính phủ
 Tự do hóa thương mại động vật, thực vật
 Cắt giảm thuế quan
Các nước thành viên WTO tham gia các hiệp  Tự nguyên và thường phải thông qua
định thương mại nhiều bên của WTO như thế
đàm phán
nào?
 Bắt buộc đối với một số thành viên này,
không bắt buộc đối với một số thành viên
khác
 Bắt buộc
 Bắt buộc đối với một số hiệp định này,
không bắt buộc đối với một số hiệp định
khác
Các thành viên WTO cam kết với Việt Nam
 Không áp dụng hạn ngạch
như thế nào về hàng may mặc nhập khẩu từ
 Áp dụng hạn ngạch
Việt Nam?
 Áp dụng biện pháp tự vệ đặc biệt

1 Vì: Có quan hệ thương mại không mang yếu tố nước ngoài

1


CEPT là gì?

 Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế
quan có hiệu lực chung dành cho khu vực
thương mại tự do ASEAN
 Khu vực đầu tư ASEAN
 Cộng đồng văn hóa-xã hội ASEAN
 Khu vực mậu dịch tự do ASEAN
Có mấy phương thức cung cấp dịch vụ trong  4
thương mại quốc tế?
2
3
5
Cơ sở chủ yếu để xác định trị giá tính thuế  Giá thực trả cho hàng hóa xuất khẩu (giá
hải quan là gì?
trị giao dịch)
Có thể áp dụng loại nguồn pháp luật nào trong  Có thể áp dụng điều ước quốc tế, pháp
thương mại quốc tế?
luật nước ngoài và/hoặc pháp luật trong
nước
 Chỉ có thể áp dụng pháp luật trong nước
 Chỉ có thể áp dụng điều ước quốc tế
 Chỉ có thể áp dụng pháp luật nước ngoài
Có thể đánh thuế hải quan theo phương pháp  Có thể đánh thuế hải quan theo một trong
nào?
ba phương pháp: Theo phần trăm giá trị
hàng hóa; Theo đơn vị đo lường hàng
hóa; Tính gộp theo phần trăm giá trị
hàng hóa và phần thuế cứng đánh vào
đơn vị sản phẩm không kể giá trị của sản
phẩm đó
 Tính gộp theo phần trăm giá trị hàng hóa và
phần thuế cứng đánh vào đơn vị sản phẩm
không kể giá trị của sản phẩm đó
 Theo đơn vị đo lường hàng hóa
 Theo phần trăm giá trị hàng hóa
Cộng đồng ASEAN gồm những phần cấu
 Cộng đồng chính trị - an ninh; Cộng đồng
thành nào?
kinh tế; Cộng đồng văn hóa - xã hội
 Cộng đồng kinh tế
 Cộng đồng chính trị - an ninh
 Cộng đồng văn hóa-xã hội
Công đồng kinh tế ASEAN phát triển theo xu  Cả Asean sẽ trở thành một thị trường duy
hướng nào?
nhất
 Bảo hộ thương mại của mỗi nước ngày càng
được tăng cường
 Cơ sở sản xuất ngày càng không thống nhất
trong nội khối

2


Công đồng kinh tế ASEAN phát triển theo xu
hướng nào?

 Tất cả các phương án
 Lưu thông tự do tư bản, nhân tài và lao động
có tay nghề trong khối
 Lưu thông tự do thương mại dịch vụ
 Lưu thông tự do thương mại hàng hóa
Công ước New York năm 1958 về công nhận  Trên cơ sở có đi có lại giữa các nước ký
và thi hành các quyết định của trọng tài nước
kết/tham gia công ước
ngoài qui định việc áp dụng Công ước về công  Không có đáp án nào đúng
nhân và thi hành phán quyết của trọng tài trên  Trên cơ sở tham vấn của các luật sư
cơ sở nguyên tắc nào?
Cung cấp dịch vụ qua biên giới là:
 Phương thức cung cấp dịch vụ, theo đó,
dịch vụ được cung cấp từ lãnh thổ một
nước đến lãnh thổ của bất kỳ nước nào
khác
 Phương thức cung cấp dịch vụ sự hiện diện
thể nhân
 Phương thức cung cấp dịch vụ sự hiện diện
thương mại
 Phương thức cung cấp dịch vụ sử dụng dịch
vụ ngoài lãnh thổ quốc gia
Đãi ngộ tối huệ quốc” và “Đãi ngộ quốc gia”  Là hai
là một nguyên tắc hay hai nguyên tắc của luật  Là một
thương mại quốc tế?
Điều khoản trọng tài là một hình thức thỏa
 Sai 2
thuận trọng tài thương mại quốc tế, đúng hay  Đúng
sai?
GATS là gì?
 Hiệp định chung về thương mại dịch vụ
của WTO
 Hiệp định chung về thuế quan và thương
mại của WTO
 Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan
đến thương mại
 Cũng là GATT
GATT có qui định về cắt giảm thuế quan hay  GATT có qui định về cắt giảm thuế quan.
không? Nhằm mục đích gì?
Nhằm để thúc đẩy tự do hóa thương mại
quốc tế
 GATT không qui định về cắt giảm thuế quan
GATT là gì?
 Hiệp định chung về thuế quan và thương
mại của WTO
 Hiệp định về hàng rào kỹ thuật đối với
2 Vì: thỏa thuận trọng tài có hai hình thức, đó là điều khoản trọng tài (ghi trong hợp đồng) hoặc một thỏa thuận

riêng (không ghi trong hợp đồng) về trọng tài
3


Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết các doanh
nghiệp nhà nước của mình hoạt động theo tiêu
chí nào?
Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết chính sách
tài chính – tiền tệ của nước mình tuân theo
những qui định nào?

Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết như thế
nào về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại?

Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết quản lý giá
như thế nào?

Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết thực hiện
chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và các
biện pháp tự vệ như thế nào?

Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết thực hiện
giám định trước khi giao hàng như thế nào?

Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết về xác định
trị giá tính thuế hải quan như thế nào?

thương mại
 Hiệp định chung về thương mại dịch vụ của
WTO
 Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan
đến thương mại
 Hoàn toàn theo tiêu chí thương mại
 Theo định hướng xã hội chủ nghĩa
 Theo tiêu chí trợ cấp nhà nước
 Theo tiêu chí phi lợi nhuận
 Qui định của WTO và của Quĩ tiền tệ
quốc tế
 Qui định của EU về đồng tiền chung
 Theo thỏa thuận riêng rẽ song phương với
từng nước
 Theo qui định của WTO, trong đó có hiệp
định về giám định BTB
 Theo các thỏa thuận thương mại song
phương với từng nước
 Theo cơ chế kinh tế thị trường
 Phù hợp với các qui định của WTO về giá
 Theo nguyên tắc lấy thu bù chi
 Theo cơ chế kinh tế thị trường tự do
 Theo cơ chế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa
 Tuân thủ các qui định của WTO
 Tùy theo từng đối tác thương mại mà Việt
Nam quyết định sẽ áp dụng chống bán phá
giá, thuế chống trợ cấp và các biện pháp tự vệ
 Theo các thỏa thuận thương mại song
phương với từng nước
 Theo qui định của WTO, trong đó có hiệp
định về giám định trước khi giao hàng
 Tùy theo từng đối tác thương mại mà Việt
Nam quyết định sẽ áp dụng chống bán phá
giá, thuế chống trợ cấp và các biện pháp tự vệ
 Theo các thỏa thuận thương mại song
phương với từng nước
 Theo cơ chế kinh tế thị trường
 Thực hiện tính thuế hải quan theo qui
định của WTO
 Tùy theo đối tác thương mại của Việt Nam
 Theo Công ước Tokyo năm 1974 về đơn
4


giản hóa và hài hòa thủ tục hải quan
Hệ thống pháp luật nào là hệ thống pháp luật
duy nhất điều chỉnh thương mại quốc tế?

 Không có hệ thống pháp luật nào là duy
nhất điều chỉnh thương mại quốc tế cả.
 Luật quốc gia
 Luật quốc tế
 Tư pháp quốc tế
Hiệp định nào của ASEAN về hải quan là hiệp  Hiệp định Hải quan ASEAN năm 2013
định hiện hành?
 Hiệp địnhCEPT năm 1992
 Hiệp định Hải quan ASEAN năm 1997
Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế được xác  Tất cả các phương án
lập trên cơ sở nguyên tắc nào?
 Theo nguyên tắc đề nghị - chấp thuận (offer
- acceptance)
 Các bên mua, bán tự do thỏa thuận giao kết
hợp đồng
Khi nào biện pháp tự vệ có thể được áp dụng  Khi cần thiết và trong trường hợp nhập
trong thương mại quốc tế xuất hiện?
khẩu hàng hóa quá mức mà không thể
lường trước được, gây ra thiệt hại nghiêm
trọng cho sản xuất trong nước
 Khi nhập khẩu hàng hóa ít như có thể
 Khi nhập khẩu hàng hóa nhiều như cần thiết
Khi nào Việt Nam hoặc Mỹ có thể không áp
 Khi mỗi bên không áp dụng chế độ đãi
dụng chế độ đãi ngộ tối huệ quốc trong quan
ngộ tối huệ quốc là phù hợp với nghĩa vụ
hệ thương mại giữa hai nước mà không vi
của bên đó trong WTO
phạm cam kết theo hiệp định thương mại Việt  Khi bên này không đòi hỏi bên kia phải áp
– Mỹ?
dụng và ngược lại
 Khi Việt Nam gia nhập WTO
Khu vực nào là khu vực thương mại tự do và  Khu chế xuất, khu thương mại tự do, khi
đặc khu kinh tế của Việt Nam?
công nghiệp và khu công nghiệp cao
 Khu công nghiệp
 Khu chế xuất
 Khu công nghiệp cao
Luật quốc tế (Công pháp quốc tế) có điều
 Có
chỉnh thương mại quốc tế không?
 Không
Luật thương mại gồm lĩnh vực nào?
 Tất cả các phương án
 Pháp luật về các khía cạnh thương mại của
đầu tư.
 Pháp luật về thương mại hàng hóa.
 Pháp luật về thương mại dịch vụ
Mức thuế suất thuế chống bán phá giá được
 Không được vượt quá biên độ bán phá
Hiệp định về chống bán phá giá qui định như
giá
thế nào?
 Không giới hạn mức thuế suất
5


Mức thuế suất thuế chống bán phá giá được
Hiệp định về chống bán phá giá qui định
như thế nào?
Mục tiêu của hiệp định về thương mại hàng
dệt và may mặc là gì?

Ngày nay Nhà nước Việt Nam nắm độc quyền
ngoại thương, đúng hay sai?
Nhãn hiệu hàng hóa là:

Nước nào thuộc nhóm “ASEAN 4”?

Nước nào thuộc nhóm “ASEAN 6”?

Nước này dành cho thương nhân, hàng hóa
nước kia chế độ đãi ngộ không kém thuận lợi
hơn sự đối xử thuận lợi nhất theo pháp luật mà
nước này dành cho thương nhân, hàng hóa của
bất kì nước thứ ba nào là chế độ đãi ngộ gì?

 Tùy nghi quyết định
 Do WTO quyết định từng trường hợp cụ thể
 Bắt buộc đối với một số thành viên này,
không bắt buộc đối với một số thành viên
khác
 Để thương mại quốc tế hàng dệt và may
mặc được tự do hóa và không phân biệt
đối xử
 Ngăn chặn hàng giả
 Nâng cao chất lượng hàng dệt và may mặc
 Hạn chế mua bán hàng dệt và may mặc
 Sai 3
 Đúng
 Bất cứ một dấu hiệu nào hoặc tổ hợp các
dấu hiệu có khả năng phân biệt hàng hóa
hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác
 Bất cứ tổ hợp các dấu hiệu nào của hàng hóa
hoặc dịch vụ
 Bất cứ một dấu hiệu nào của dịch vụ
 Bất cứ một dấu hiệu nào của hàng hóa
 Việt Nam và Campuchia
 Campuchia và Lào
 Brunei và Singapore
 Singapore và Việt Nam
 Brunei và Singapore
 Lào và Singapore
 Campuchia và Singapore
 Singapore và Lào
 Đại ngộ tối huệ quốc
 Không có phương án nào đúng
 Đãi ngộ quốc gia
 Vừa là chế độ đãi ngộ quốc gia, vừa là đãi
ngộ tối huệ quốc
 Đãi ngộ quốc gia
 Đãi ngộ tối huệ quốc
 Tất cả các phương án

Nước này dành cho thương nhân, hàng hóa
nước kia chế độ đãi ngộ không kém hơn sự
đối xử theo pháp luật đối với thương nhân và
hàng hóa nước mình là chế độ đãi ngộ gì?
Phải làm gì để thực hiện được nguyên tắc
 Phải thực hiện đúng đắn nguyên tắc đãi
không phân biệt đối xử trong thương mại quốc ngộ tối huệ quốc và nguyên tắc đãi ngộ
tế?
quốc gia
 Phải thực hiện nguyên tắc đãi ngộ quốc gia
3 Vì: Mọi cá nhân, pháp nhân đều có thể tham gia vào hoạt động ngoại thương (thương mại quốc tế)

6


 Phải thực hiện nguyên tắc đãi ngộ tối huệ
quốc
Pháp luật hải quan có là một phần của luật
 Có 4
thương mại quốc tế không? Tại sao?
 Không
Pháp luật quốc gia có điều chỉnh thương mại  Có
quốc tế không?
 Không
Pháp luật quốc tế về thương mại quốc tế của
 Trên qui mô toàn cầu
WTO phạm vi áp dụng trên qui mô không
 Trên qui mô khu vực
gian như thế nào?
 Chỉ trong quan hệ song phương về thương
mại quốc tế giữa hai nước
Pháp luật thương mại quốc tế hiện nay là gì?  Gồm một tổng hợp các nguyên tắc và qui
phạm của các hệ thống pháp luật khác
nhau điều chỉnh
 Là tổng hợp các qui định của chỉ một hệ
thống tư pháp quốc tế
 Là một tổng hợp các quy định của chỉ một
hệ thống pháp luật quốc gia
 Là một tổng hợp các qui định của chỉ một hệ
thống pháp luật quốc tế
Qui định kỹ thuật là một hàng rào kỹ thuật đối  Đúng
với thương mại quốc tế, đúng hay sai?
 Sai
Qui tắc nào không phải là cơ chế giải quyết
 Qui tắc tố tụng tại tòa án
tranh chấp trong ASEAN theo nghị định thư
 Qui tắc trung gian
của hiến chương ASEAN về cơ chế giải quyết  Qui tắc hòa giải
tranh chấp trong ASEAN?
Qui tắc xuất xứ là gì trong thương mại quốc
 Là những luật, qui định dưới luật, quyết
tế?
định hành chính chung do các nước áp
dụng để xác định nước xuất xứ của hàng
hóa
 Là hàng rào kĩ thuật đối với thương mại
 Là một đơn vị đo lường chất lượng hàng hóa
SCM là gì?
 Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối
kháng
 Hiệp định về nông nghiệp
 Hiệp định về hàng rào kỹ thuật đối với
thương mại
 Hiệp định về chống bán phá giá
Sở hữu trí tuệ có được luật thương mại quốc tế  Có 5
điều chỉnh hay không?
 Không

4 Vì: hàng hóa, dịch vụ , thương nhân được chuyển dịch qua biên giới theo qui định của pháp luật hải quan
5 Vì: sở hữu trí tuệ có các khía cạnh thương mại của nó

7


Sử dụng dịch vụ ngoài lãnh thổ quốc gia là:

 Phương thức cung cấp dịch vụ, theo đó,
dịch vụ được cung cấp trên lãnh thổ của
một nước cho người tiêu dùng của bất kỳ
nước nào khác
 Phương thức cung cấp dịch vụ, theo đó dịch
vụ được cung cấp từ lãnh thổ một nước đến
lãnh thổ một nước đến lãnh thổ của bất kỳ
nước nào khác
 Phương thức cung cấp dịch vụ qua biên giới
 Phương thức dịch vụ - sự hiện diện thương
mại
Sự hiện diện thể nhân là
 Phương thức dịch vụ, theo đó, dịch vụ
được cung cấp bởi một người cung cấp
của một nước thông qua sự hiện diện thể
nhân của bất kỳ nước nào khác
 Phương thức cung cấp dịch vụ qua biên giới
 Phương thức cung cấp dịch vụ - sử dụng
dịch vụ ngoài lãnh thổ quốc gia
 Phương thức dịch vụ - sự hiện diện thương
mại
Sự hiện diện thương mại là:
 Phương thức cung cấp dịch vụ, theo đó,
dịch vụ được cung cấp bởi một người
cung cấp của một nước thông qua sự hiện
diện thương mại trên lãnh thổ của bất kỳ
nước nào khác
 Phương thức cung cấp dịch vụ - sử dụng
dịch vụ ngoài lãnh thổ quốc gia
 Phương thức cung cấp dịch vụ qua biên giới
 Phương thức cung cấp dịch vụ, theo đó, dịch
vụ được cung cấp từ lãnh thổ một nước đến
lãnh thổ của bất kỳ nước nào khác
Tại sao Hiệp định về nông nghiệp của WTO
 Vì sự trợ cấp của chính phủ đối với nông
qui định cắt giảm trợ cấp xuất khẩu hàng nông nghiệp và trợ cấp xuất khẩu nông sản
sản?
được cho rằng sẽ hạn chế và bóp méo thị
trường nông sản thế giới
 Vì trợ cấp làm tăng chi phí đối với sản xuất
nông nghiệp và hàng nông sản
 Vì có nhiều hàng nông sản còn dư lượng
thuốc trừ sâu, độc hại đối với người tiêu
dùng
 Vì nhiều nơi trên thế giới còn thiếu lương
8


thực và người dân đói nghèo
TBT là gì?

 Hiệp định về hàng rào kỹ thuật đối với
thương mại
 Hiệp định về nông nghiệp
 Hiệp định về thương mại hàng dệt và may mặc
 Không có phương án nào đúng
Thành phần của Cơ quan giải quyết tranh chấp  Đại diện của tất cả các nước thành viên
của WTO (DSB) gồm:
WTO
 Đại diện của các tổ chức khu vực thương
mại tự do
 Đại diện các nước đang phát triển
 Đại diện các nước phát triển nhất
Thế nào là bán phá giá?
 Đưa hàng hóa của một nước khác vào lưu
thông thương mại thấp hơn giá trị thông
thường của hàng hóa đó
 Bán hàng với giá cao hơn giá thực
 Bán hàng ngang với giá trị thông thường
của hàng hóa đó
Thế nào là giám định hàng hóa trước khi xếp  Mọi hoạt động liên quan đến thẩm định
hàng?
số lượng, chất lượng hàng hóa, giá cả
hàng hóa, phân loại hải quan hàng hóa
xuất khẩu
 Là việc kiểm tra hàng rào kĩ thuật đối với
thương mại
 Là hoạt động tính thuế hải quan
 Đơn giản đó chỉ là vấn đề thủ tục hải quan.
Thế nào là hiệp định thương mại đa biên của
 Là hiệp định không thể tách rời Hiệp
WTO?
định Marrakesh và ràng buộc tất cả các
thành viên của WTO
 Là hiệp định phụ trợ cho GATT
 Là hiệp định thương mại nhiều bên của
WTO
 Không có phương án nào đúng
Theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam ngoài  Không
thuế quan, Việt Nam có thể thu thêm phí và lệ phí  Tùy từng trường hợp cụ thể
hải quan để tăng thu cho ngân sách không?
 Có
Theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam,
 Có
nhà cung cấp nước ngoài có được cung cấp
 Không
dịch vụ kế toán qua biên giới cho tổ chức, cá
nhân Việt Nam không?

9


Theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam,
nhà cung cấp nước ngoài được cung cấp dịch
vụ quảng cáo tại Việt Nam như thế nào?

 Được tự do lựa chọn hình thức hiện diện
tại Việt Nam
 Được cung cấp trên cơ sở có đi có lại
 Không được cung cấp
Theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, trong  Khoa học tự nhiên
nghiên cứu phát triển, Việt Nam cho phép người  Khoa học xã hội
nước ngoài nghiên cứu trong lĩnh vực nào?
 Cả khoa học xã hội và khoa học tự nhiên
Theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam,
 Không
Việt Nam có cho phép nhà nghiên cứu nước
 Tùy từng trường hợp cụ thể
ngoài nghiên cứu về thị trường trưng cầu ý
 Có
dân ở Việt Nam không?
Theo hiệp định thương mại Việt – Mỹ, hai bên  Có
ký kết có thỏa thuận dành cho nhau chế độ đãi  Không
ngộ tối huệ quốc không?
Theo hiệp định thương mại Việt – Mỹ, hai bên  Có
ký kết có thỏa thuận tuân thủ tiêu chuẩn pháp  Không
luật thương mại quốc tế không?
 Chỉ tuân thủ tiêu chuẩn pháp luật thương
mại quốc tế về dịch vụ thôi
 Chỉ tuân thủ tiêu chuẩn pháp luật thương
mại quốc tế về mua bán hàng hóa thôi
Theo luật mẫu của UNCITRAL về trọng tài
 Là trọng tài viên duy nhất hoặc hội đồng
thương mại quốc tế, hội đồng trọng tài có
các trọng tài viên
nghĩa là gì?
 Là đại diện bộ thương mại hoặc bộ công
thương của các bên tranh chấp
 Là đại diện của WTO
Theo Luật mẫu về trọng tài thương mại quốc  Được công nhận và thi hành không phân
tế, phán quyết của trọng tài được công nhận và biệt đối xử nơi mà phán quyết trọng tài
thi hành như thế nào?
được tuyên
 Được công nhận và thi hành một cách phân
biệt đối xử đối với bị đơn
 Được công nhận và thi hành một cách phụ
thuộc và phân biệt nơi mà phán quyết trọng
tài được tuyên
Theo pháp luật Việt Nam, hợp đồng mua bán  Tất cả các phương án
hàng hóa quốc tế được thể hiện dưới hình thức  Bằng lời nói
nào?
 Bằng hành vi cụ thể
 Bằng văn bản
Thủ tục cấp phép nhập khẩu là gì?
 Là bản thân việc cấp phép và các thủ tục
hành chính tương tự khác.
 Là hoạt động tính giảm định hải quan
 Là thủ tục tố tụng
Thuế đối kháng là gì?
 Khoản thuế riêng biệt được áp dụng
10


nhằm mục đích triệt tiêu trợ cấp dành
cho sản xuất hoặc xuất khẩu hàng hóa
 Thuế chống bán phá giá
 Thuế thu nhập cá nhân
 Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thương mại quốc tế được điều chỉnh bởi hệ
 Tất cả các phương án
thống pháp luật nào?
 Pháp luật quốc gia
 Pháp luật quốc tế (Công pháp quốc tế)
 Tư pháp quốc tế
Thương mại quốc tế ngày nay chỉ có buôn bán  Sai 6
duy nhất hàng hóa hữu hình, đúng hay sai?
 Đúng
Thương mại quốc tế ngày nay là thương mại hoàn  Sai 7
toàn tự do (tự do tuyệt đối), đúng hay sai?
 Đúng
Thương mại” và “Thương mại quốc tế” là
 Sai 8
những từ đồng nghĩa, đúng hay sai?
 Đúng
Tiêu chuẩn kĩ thuật, thủ tục đánh giá tính hợp  Sai
là hàng rào kĩ thuật đối với thương mại quốc  Đúng
tế, đúng hay sai?
TRIM là gì?
 Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên
quan đến thương mại
 Hiệp định chung về thương mại dịch vụ của
WTO
 Cũng là GATT
 Hiệp định chung về thuế quan và thương
mại của WTO
TRIP là gì?
 Hiệp định về các khía cạnh của quyền sở
hữu trí tuệ liên quan đến thương mại
 Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan
đến thương mại
 Hiệp định chung về thuế quan và thương
mại của WTO
 Hiệp định chung về thương mại dịch vụ của
WTO
TRIPS dẫn chiếu đến công ước nào?
 Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công
nghiệp
 Công ước về luật biển
 Công ước về chống phân biệt chủng tộc
 Công ước về bảo hộ nạn nhân chiến tranh
6 Vì: Còn có thương mại dịch vụ; các khía cạnh thương mại của đầu tư, các khía cạnh thương mại của sở hữu

trí tuệ và nhiều hoạt động kinh tế khác mang tính thương mại.
7 Vì: vẫn còn rào cản đối với tự do thương mại và bảo hộ thương mại
8 Vì: Thương mại quốc tế chỉ rõ thương mại giữa các nước hoặc thương mại có yếu tố nước ngoài
11


TRIPS dẫn chiếu đến công ước nào?

Trọng tài qui chế là :

Trọng tài vụ việc là:

Tư pháp quốc tế có điều chỉnh thương mại
quốc tế không?
Vì sao mở cửa thị trường là một nguyên tắc
của luật thương mại quốc tế?

Việt Nam có cam kết về dịch vụ pháp lý theo
qui định của WTO không?
Việt Nam đã tham gia Công ước New York
năm 1958 về công nhận và thi hành các
quyết định của trọng tài nước ngoài vào
năm nào?
Vùng lãnh thổ hải quan riêng biệt và tự chủ có
phải là một loại chủ thể pháp luật thương mại
của WTO không?
Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa có được luật
thương mại quốc tế điều chỉnh không? Tại
sao?

 Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn
học và nghệ thuật & Công ước Paris về
bảo hộ sở hữu công nghiệp
 Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn
học và nghệ thuật
 Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công
nghiệp
 Công ước về chống phân biệt chủng tộc
 Trọng tài được tổ chức thành một trung
tâm trọng tài và cung cấp dịch vụ liên
quan đến việc tố tụng trọng tài chức và
giám định
 Trọng tài adhoc
 Trọng tài qui chế
 Trọng tài được tổ chức thành một trung tâm
trọng tài và cung cấp dịch vụ liên quan đến
việc tố tụng trọng tài chức và giám định
 Có
 Không
 Vì nếu mỗi nước đều đóng cửa thị trường
thì thương mại quốc tế không thể thực
hiện được
 Vì người tiêu dùng không thích dùng hàng
sản xuất trong nước
 Vì người tiêu dùng sính dùng đồ ngoại
 Có
 Không
 Đã tham gia từ năm 1995

 Có 9
 Không
 Có 10
 Không

9 Vì: điều này được ghi nhận rõ trong Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (Hiệp định Marrakesh)
10 Vì: trong thương mại quốc tế, hàng hóa được chuyển dịch qua biên giới các nước

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×