Tải bản đầy đủ

Luật kinh tế việt nam 2 EL20 017

Luật kinh tế Việt Nam 2 - EL20.017
Bản chất thủ tục tố tụng tư - Đòi nợ tập thể của các chủ nợ.
pháp đặc biệt của phá sản - Đòi nợ theo từng cá nhân chủ nợ.
là:
- Tất cả các phương án đều đúng.
- Nhà nước đại diện chủ nợ đòi nợ.
Bán hàng đa cấp là phương - Tất cả các phương án đều đúng.
thức tiếp thị để bán lẻ hàng - Việc tiếp thị để bán lẻ hàng hóa được thực
hóa đáp ứng điều kiện sau:
hiện thông qua mạng lưới người tham gia
bán hàng đa cấp gồm nhiều cấp, nhiều nhánh
khác nhau.
- Người tham gia bán hàng đa cấp được
hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi
ích kinh tế khác từ kết quả tiếp thị bán hàng
của mình và của người tham gia bán hàng đa
cấp cấp dưới trong mạng lưới do mình tổ
chức và mạng lưới đó được doanh nghiệp
bán hàng đa cấp chấp thuận.
- Hàng hóa được người tham gia bán hàng đa
cấp tiếp thị trực tiếp cho người tiêu dùng tại

nơi ở, nơi làm việc của người tiêu dùng hoặc
địa điểm khác không phải là địa điểm bán lẻ
thường xuyên của doanh nghiệp hoặc của
người tham gia.
Bên vi phạm hợp đồng - Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn
không được miễn trách do lỗi của bên đó.
nhiệm trong trường hợp - Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện
nào sau đây?
quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có
thẩm quyền mà các bên không thể biết được
vào thời điểm giao kết hợp đồng.
- Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các
bên đã thỏa thuận.
- Xảy ra sự kiện bất khả kháng.
Bí mật kinh doanh là thông - Tất cả các phương án đều đúng.
tin có điều kiện sau:
- Không phải là hiểu biết thông thường.
- Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện
pháp cần thiết để thông tin đó không bị tiết
lộ và không dễ dàng tiếp cận được.
- Có khả năng áp dụng trong kinh doanh và
khi được sử dụng sẽ tạo cho người nắm giữ
thông tin đó có lợi thế hơn so với người
không nắm giữ hoặc không sử dụng thông
tin đó.

Vì: Bản
chất thủ tục
Phá sản
Vì: Khoản
11 Điều 3
LCT 2004

Vì: Điều
294 LTM
2005

Vì: Khoản
10 Điều 3
LCT 2004

1


Biện pháp nào không phải - Kê biên, niêm phong tài sản con nợ của
là biện pháp khẩn cấp tạm doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng
thời được áp dụng đối với thanh toán.
doanh nghiệp mất khả năng - Phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp, hợp
thanh toán để bảo toàn tài tác xã tại ngân hàng; phong tỏa tài sản ở nơi
sản?
gửi giữ.
- Cấm thay đổi hiện trạng đối với tài sản của
doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng
thanh toán
- Cho bán hàng hóa dễ bị hư hỏng, hàng hóa
sắp hết thời hạn sử dụng, hàng hóa không
bán đúng thời điểm sẽ khó có khả năng tiêu
thụ; cho thu hoạch, cho bán hoa màu hoặc
sản phẩm, hàng hóa khác.
Cá nhân, cơ quan, tổ chức - Chủ nợ không có bảo đảm
có quyền yêu cầu doanh - Chủ nợ có bảo đảm
nghiệp, hợp tác xã phải - Chủ nợ có bảo đảm một phần
thực hiện nghĩa vụ thanh - Chủ nợ
toán khoản nợ không được
bảo đảm bằng tài sản của
doanh nghiệp, hợp tác xã
hoặc của người thứ ba,
được gọi là gì?
Cá nhân, cơ quan, tổ chức - 15 ngày
đang quản lý, lưu giữ tài - 30 ngày
liệu, chứng cứ có liên quan - 10 ngày
đến vụ việc phá sản có - 20 ngày
trách nhiệm cung cấp đầy
đủ, kịp thời tài liệu, chứng
cứ liên quan đến vụ việc
phá sản trong thời hạn bao
nhiều ngày kể từ ngày nhận
được yêu cầu cung cấp tài
liệu?
Các doanh nghiệp tập trung - Phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh
kinh tế có thị phần kết hợp tranh trước khi tiến hành tập trung kinh
từ 30% đến 50% trên thị tế.
trường liên quan thì khi - Được tự do thực hiện.
tiến hành tập trung kinh tế - Bị cấm, không được tập trung kinh tế.
phải thực hiện công việc - Phải nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ.
gì?

Vì: Điều 70
LPS 2014

Các doanh nghiệp, nhóm - Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá
doanh nghiệp có vị trí thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh

Vì: Điều 13
LCT 2004

Vì: Điều 4
LPS 2014

Vì: Điều 7
LPS 2014

Vì: Điều 20
LCT 2004

2


thống lĩnh thị trường bị tranh.
cấm thực hiện hành vi nào - Lợi dụng vị trí thống lĩnh để đơn phương
sau đây?
thay đổi hoặc huỷ bỏ hợp đồng đã giao kết
mà không có lý do chính đáng.
- Thỏa thuận nhằm loại bỏ thị trường các
doanh nghiệp ngoài nhóm.
- Áp đặt các điều kiện bất lợi cho khách hàng.
Các phương thức giải quyết - Tất cả các phương án đều đúng.
tranh chấp trong kinh doanh, - Trọng Tài.
thương mại bao gồm:
- Trung gian – Hòa giải.
- Tòa án.
Các thỏa thuận hạn chế - Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường những
cạnh tranh nào có thể được doanh nghiệp không phải là các bên của
thực hiện?
thỏa thuận.
- Thỏa thuận phân chia thị trường tiêu thụ,
nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
- Thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công
nghệ, hạn chế đầu tư.
- Thỏa thuận áp đặt cho doanh nghiệp khác
điều kiện ký kết hợp đồng mua, bán hàng
hóa, dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác
chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực
tiếp đến đối tượng của hợp đồng.
Cấm tập trung kinh tế nếu thị - 50%
phần kết hợp của các doanh - 60%
nghiệp tham gia tập trung - 55%
kinh tế chiếm bao nhiều % - 65%
trên thị trường liên quan?
Căn cứ áp dụng chế tài bồi - Có hành vi vi phạm hợp đồng, thiệt hại và
thường thiệt hại?
mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi
phạm và thiệt hại.
- Có hành vi vi phạm hợp đồng và thiệt hại.
- Có hành vi vi phạm hợp đồng.
- Có hành vi vi phạm hợp đồng, thiệt hại, mối
quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và
thiệt hại và lỗi của bên vi phạm.
Căn cứ áp dụng chế tài - Có hành vi vi phạm hợp đồng.
buộc thực hiện đúng hợp - Có hành vi vi phạm hợp đồng, thiệt hại và
đồng?
mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm
và thiệt hại.
- Có hành vi vi phạm hợp đồng và thiệt hại.
- Có hành vi vi phạm hợp đồng, thiệt hại, mối
quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và
thiệt hại và lỗi của bên vi phạm.

Vì: các
phương
thức giải
quyết TC
trong KD
Vì: Điều 9
LCT 2004

Vì: Điều
303 LTM
2005

Vì: Bản
chất của chế
tài

3


Căn cứ áp dụng chế tài - Có hành vi vi phạm hợp đồng và có thỏa
phạt vi phạm hợp đồng?
thuận phạt trong hợp đồng.
- Có hành vi vi phạm hợp đồng.
- Có hành vi vi phạm hợp đồng, thiệt hại, mối
quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và
thiệt hại và lỗi của bên vi phạm.
- Có hành vi vi phạm hợp đồng, thiệt hại và
mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm
và thiệt hại.
Căn cứ vào sự phụ thuộc - Hợp đồng chính, Hợp đồng phụ.
lẫn nhau về hiệu lực giữa - Hợp đồng song vụ, đơn vụ.
các quan hệ hợp đồng, có - Hợp đồng có đền bù, hợp đồng không đền
thể phân loại thành:
bù.
- Hợp đồng vì lợi ích các bên và hợp đồng vì
bên thứ ba.
Cạnh tranh bao gồm những - Tất cả các phương án đều đúng.
đặc trưng sau:
- Cạnh tranh là hiện tượng xã hội diễn ra giữa
các chủ thể kinh doanh.
- Mục đích của các doanh nghiệp tham gia
cạnh tranh là cùng tranh giành thị trường
mua hoặc bán sản phẩm.
- Cạnh tranh là sự ganh đua, sự kình địch giữa
các doanh nghiệp.
Chấp nhận đề nghị giao kết - Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là
hợp đồng là gì?
sự trả lời của bên được đề nghị về việc
chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị..
- Là sự chấp nhận đồng ý một phần hoặc tất
cả lời đề nghị giao kết hợp đồng
- Là sự đồng ý một phần hoặc tất cả lời đề
nghị giao kết hợp đồng
- Là sự trả lời của bên được đề nghị đối với
bên đề nghị về việc chấp nhận một phần
hoặc toàn bộ nội dung của đề nghị
Chấp nhận đề nghị giao kết - Toàn bộ.
hợp đồng là sự trả lời của - Một phần hoặc toàn bộ.
bên được đề nghị đối với - Một phần.
bên đề nghị về việc chấp - Rõ rang.
nhận ……… nội dung của
đề nghị.
Chi phí phá sản là........
- Là khoản tiền phải chi trả cho việc giải quyết
phá sản, bao gồm chi phí Quản tài viên,
doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, chi
phí kiểm toán, chi phí đăng báo và các chi
phí khác theo quy định của pháp luật.

Vì: Điều
300 LTM
2005

Vì: Bản
chất hợp
đồng

Vì: bản chất
của cạnh
tranh

Vì: Điều
393 BLDS
2015

Vì: Điều
393 BLDS
2015

Vì: Khoản
12 Điều 4
LPS 2014

4


Chọn câu khẳng định đúng
nhất về PHÁ SẢN:

Chọn câu
đúng?

khẳng

định

Chọn câu khẳng
không chính xác:

định

Chọn đáp án đúng?
Trong mọi trường hợp,
người yêu cầu Tòa án áp
dụng biện pháp khẩn cấp
tạm thời phải gửi một khoản
tiền, kim khí quý, đá quý

- Là khoản tiền mà người yêu cầu mở thủ tục
phá sản phải nộp để Tòa án nhân dân thụ lý
đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.
- Là khoản tiền do Tòa án nhân dân quyết
định để đăng báo, tạm ứng chi phí Quản tài
viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.
- Là khoản tiền phải chi trả cho việc giải quyết
phá sản của Quản tài viên, doanh nghiệp
quản lý, thanh lý tài sản.
- Tất cả các phương án đều sai.
- Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản
đương nhiên đã bị phá sản.
- Việc mở thủ tục phá sản phải do doanh
nghiệp yêu cầu tiến hành.
- Phá sản bao giờ cũng chấm dứt sự tồn tại
vĩnh viễn của doanh nghiệp.
- Luật phá sản 2014 có 14 chương với 133
điều.
- Luật phá sản 2014 có hiệu lực 01/07/2015.
- Luật phá sản 2014 quy dịnh mọi chủ thể
kinh doanh đều có thể bị phả sản.
- Luật phá sản 2014 được quốc hội thông qua
01/07/2014.
- Phá sản bao giờ cũng dẫn đến chấm dứt
vĩnh viễn sự tồn tại của doanh nghiệp
trong khi điều này không phải bao giờ
cũng diễn ra đối với doanh nghiệp bị
tuyên bố giải thể.
- Lý do dẫn đến phá sản không đa dạng như
giải thể.
- Thủ tục giải quyết một vụ phá sản là thủ tục
tư pháp, do Tòa án có thẩm quyền giải
quyết, còn thủ tục giải thể doanh nghiệp lại
là thủ tục hành chính do chủ doanh nghiệp
tiến hành.
- Nhà nước có thái độ khác nhau đối với chủ sở
hữu và người điều hành, quản lý doanh nghiệp
trong các doanh nghiệp bị giải thể hoặc phá sản.
- Sai
- Đúng

Vì: Do cả 3
ý trên đều
sai bản chất
thủ tục phá
sản

Vì: LPS
2014

Vì: Sai do
hậu quả của
Phá sản có
thể là doanh
nghiệp phục
hồi

Vì: Điều
113
BLTTDS
2015

5


hoặc giấy tờ có giá do Tòa
án ấn định tương đương với
nghĩa vụ tài sản mà người
có nghĩa vụ phải thực hiện
Chọn đáp án đúng?
Tòa án có thể tự mình định
giá tài sản tranh chấp
Chọn đáp án đúng?
Giải quyết tranh chấp bằng
trọng tài được tiến hành
…………...
Chọn đáp án đúng?
Không phải các tranh chấp
phát sinh từ hoạt động kinh
doanh, thương mại đều
thuộc thẩm quyền của Tòa
án giải quyết theo thủ tục
tố tụng dân sự.
Chọn đáp án đúng?
Tòa án có thể ra quyết định
công nhận sự thỏa thuận
của các đương sự về một
phần của vụ án.
Chọn đáp án đúng?
Trong các trường hợp khi
có căn cứ xác định: “Sự việc
không thuộc thẩm quyền
giải quyết của Tòa án” thì
Tòa án đều trả lại đơn khởi
kiện cho đương sự
Chọn đáp án đúng?
Tại phiên tòa phúc thẩm
mà các đương sự thỏa
thuận được với nhau thì hội
đồng xét xử phúc thẩm ra
quyết định công nhận sự
thỏa thuận của đương sự.
Chọn đáp án đúng?
Trong mọi trường hợp khi
có bản án, quyết định giải
quyết vụ án của Tòa án đã
có hiệu lực pháp luật
đương sự không có quyền
khởi kiện lại

- Sai
- Đúng
- không công khai
- Công khai
- Khi có mặt 2 bên đương sự
- tại trụ sở trung tâm trọng tài
- Sai
- Đúng

Vì: Điều 70
BLTTDS20
15

Vì: Có thể
thuộc thẩm
quyền của
Trọng tài
Thương mại

- Sai
- Đúng

Vì: Điều
212
BLTTDS
2015

- Sai
- Đúng

Vì: Điều 41
BLTTDS
2015

- Sai
- Đúng

Vì: Điều
300
BLTTDS
2015

- Sai
- Đúng

Vì: Điều
192
BLTTDS
2015

6


Chọn đáp án đúng?
- Sai
Trong mọi trường hợp, bản - Đúng
án của Tòa án đều được
công nhận và cho thi hành
ở nước ngoài

Chọn đáp án đúng?
Việc rút đơn khởi kiện của
nguyên đơn ở tại phiên tòa
phúc thẩm chỉ được chấp
nhận nếu bị đơn đồng ý
Chọn đáp án đúng?
Việc thay đổi bổ sung yêu
cầu của đương sự ở tại
phiên tòa sơ thẩm trong
mọi trường hợp đều được
Hội đồng xét xử chấp nhận
Chọn đáp án đúng? Bản án
sau khi tuyên án xong thì
không được sửa chữa, bổ
sung
Chọn đáp án đúng? Phán
quyết của trọng tài không
thể ………

- Đúng
- Sai

Vì: Mỗi
quốc gia có
hệ thống tài
phán riêng,
bản án của
Tòa án nước
ngoài chỉ
được công
nhận và cho
thi hành nếu
đảm bảo các
nguyên tắc
và được
quốc gia đó
công nhận
Vì: Điều
299
BLTTDS
2015

- Sai
- Đúng

Vì: Điều
243 LTTDS
2015

- Sai
- Đúng

Vì: Điều
486
BLTTDS
2015

- kháng cáo, kháng nghị.
- Kháng cáo
- Kháng nghị
- Bị hủy bởi trọng tài khác

Vì: Theo
nguyên tắc
giải quyết
chung thâm,
không
kháng cáo,
kháng nghị
Vì: Điều 4
LTTTM
2010

Chọn phát biểu sai trong - Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài
những phát biểu sau.
được tiến hành công khai, trừ trường hợp
các bên có thỏa thuận khác.
- Phán quyết trọng tài là chung thẩm.
- Các bên tranh chấp đều bình đẳng về quyền
và nghĩa vụ. Hội đồng trọng tài có trách
nhiệm tạo điều kiện để họ thực hiện các
quyền và nghĩa vụ của mình.
- Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài
nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa
thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc

7


sau khi xảy ra tranh chấp.
Chọn phát biểu sai trong - Phán quyết trọng tài được kháng cáo
những phát biểu sau.
- Trọng tài viên phải độc lập, khách quan, vô
tư và tuân theo quy định của pháp luật.
- Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài được
tiến hành không công khai, trừ trường hợp
các bên có thỏa thuận khác.
- Trọng tài viên phải tôn trọng thoả thuận của
các bên nếu thỏa thuận đó không vi phạm
điều cấm và trái đạo đức xã hội.
Chọn phương án đúng điền - Tổn thất, mức độ tổn thất do hành vi vi
vào chỗ trống: “Bên yêu phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp
cầu bồi thường thiệt hại - Hành vi vi phạm, Tổn thất, mức độ tổn thất
phải
chứng
minh do hành vi vi phạm gây ra
……………………
nếu - Hành vi vi phạm và tổn thất
không có hành vi vi phạm - Tổn thất, mức độ tổn thất do hành vi vi
phạm gây ra
Chọn phương án đúng điền - Ý chí của các bên
vào chỗ trống: “Khi hợp - Mục đích của các bên.
đồng có điều khoản không - Yêu cầu của các bên
rõ ràng thì việc giải thích - Thực tế thực hiện hợp đồng
điều khoản đó không chỉ
dựa vào ngôn từ của hợp
đồng mà còn phải căn cứ
vào………………...”
Chọn phương án đúng điền - Bù trừ nghĩa vụ
vào chỗ trống: “Sau khi Tòa - Đình chỉ
án nhân dân có quyết định - Sửa đổi.
mở thủ tục phá sản, chủ nợ - Bổ sung
và doanh nghiệp, hợp tác xã
mất khả năng thanh toán
được thực hiện việc ….đối
với hợp đồng được xác lập
trước khi có quyết định mở
thủ tục phá sản”
Chọn phương án đúng điền - Kinh tế
vào chỗ trống: “Tranh chấp - Hình sự
trong kinh doanh là một - Dân sự
loại
tranh - Hành chính
chấp…………….., được
hiểu là những mâu thuẫn,
bất đồng, xung đột về
quyền và nghĩa vụ các bên

Vì: Điều
304 LTM
2005

Vì: Điều
404 BLDS
2015

Vì: Điều 63
LPS 2014

Vì: Khái
niệm tranh
châp kinh
doanh

8


trong quá trình thực hiện
hoạt động kinh doanh,
thương mại”
Chọn phương án đúng điền
vào chỗ trống: “Trong thời
hạn ……………..kể từ
ngày Tòa án nhân dân ra
quyết định mở thủ tục phá
sản, chủ nợ phải gửi giấy
đòi nợ cho Quản tài viên,
doanh nghiệp quản lý,
thanh lý tài sản”
Chọn phương án đúng điền
vào chỗ trống: “Trừ trường
hợp có thỏa thuận khác,
nếu đối tượng của hợp
đồng là hàng hoá đang trên
đường vận chuyển thì rủi
ro về mất mát hoặc hư
hỏng hàng hoá được
chuyển cho bên mua kể từ
thời điểm………………”
Chọn phương án đúng điền
vào chỗ trống: “Trừ trường
hợp pháp luật có quy định
khác hoặc các bên có thỏa
thuận khác, quyền sở hữu
được chuyển từ bên bán
sang bên mua kể từ thời
điểm ……………”
Chọn phương án đúng điền
vào chỗ trống: “Trường hợp
bên đề nghị ………….....sau
khi bên được đề nghị trả lời
chấp nhận giao kết hợp đồng
thì đề nghị giao kết hợp đồng
vẫn có giá trị, trừ trường hợp
nội dung giao kết gắn liền
với nhân thân bên đề nghị.”
Chọn phương án đúng? Tòa
án là cơ quan tài phán Nhà
nước, nhân danh …………..
để đưa ra phán quyết buộc
các bên có nghĩa vụ thi hành

- 30 ngày
- 20 ngày
- 10 ngày
- 45 ngày

Vì: Điều 66
LPS 2014

- Giao kết hợp đồng
- Hàng hóa được chuyển giao
- Bên mua nhận hàng
- Hai bên làm xong thủ tục chuyển quyền sở
hữu

Vì: Điều 60
LTM 2005

- Hàng hóa được chuyển giao
- Hàng hóa được giao cho người của bên mua
- Giao kết hợp đồng
- Bên mua hàng nhận được hàng hóa

Vì: Điều 62
Luật
Thương mại
2005

- Chết, mất năng lực hành vi dân sự hoặc
có khó khăn trong nhận thức, làm chủ
hành vi
- Chết hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm
chủ hành vi
- Chết, mất năng lực hành vi dân sự
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó
khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi

Vì: Điều
395 BLDS
2015

- quyền lực Nhà nước
- Nhà nước
- Nhân dân
- Pháp luật

Vì: Tòa án
là cơ quan
tư pháp

9


Chủ nợ có bảo đảm 1 phần - Là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu
là:
cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện
nghĩa vụ thanh toán khoản nợ được bảo
đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác
xã hoặc của người thứ ba mà giá trị tài sản
bảo đảm thấp hơn khoản nợ đó.
- Là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu
cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện
nghĩa vụ thanh toán khoản nợ được bảo đảm
bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã
hoặc của người thứ ba.
- Là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu
cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện
nghĩa vụ thanh toán khoản nợ không được
bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp
tác xã hoặc của người thứ ba.
- Là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu
cầu doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện
nghĩa vụ thanh toán khoản nợ, bao gồm chủ
nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm
một phần và chủ nợ có bảo đảm.
Chủ nợ có bảo đảm là:
- Là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền
yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải
thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ
được bảo đảm bằng tài sản của doanh
nghiệp, hợp tác xã hoặc của người thứ ba.
- Là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu
cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện
nghĩa vụ thanh toán khoản nợ không được
bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp
tác xã hoặc của người thứ ba.
- Là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu
cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện
nghĩa vụ thanh toán khoản nợ được bảo đảm
bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã
hoặc của người thứ ba mà giá trị tài sản bảo
đảm thấp hơn khoản nợ đó.
- Là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu
cầu doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện
nghĩa vụ thanh toán khoản nợ.
Chủ nợ không có bảo đảm - Là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu
là:
cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện
nghĩa vụ thanh toán khoản nợ không được
bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp

Vì: Khoản 6
Điều 4 LPS
2014

Vì: Khoản 5
Điều 4 LPS
2014

Vì: Khoản 4
Điều 4 LPS
2014

10


Chủ thể kinh doanh nào
không là đối tượng áp dụng
của luật phá sản 2014?
Chủ thể nào không được
tham gia tố tụng cạnh tranh
theo Luật Cạnh tranh
2004?
Chủ thể nào sau đây không
có quyền kiến nghị áp dụng
các biện pháp ngăn chặn
hành chính?

Chủ thể nào sau đây không
có quyền nộp đơn yêu cầu
mở thủ tục phá sản?

Chủ thể nào sau đây không
có quyền nộp đơn yêu cầu
mở thủ tục phá sản?

tác xã hoặc của người thứ ba.
- Là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu
cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện
nghĩa vụ thanh toán khoản nợ được bảo đảm
bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã
hoặc của người thứ ba mà giá trị tài sản bảo
đảm thấp hơn khoản nợ đó.
- Là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu
cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện
nghĩa vụ thanh toán khoản nợ được bảo đảm
bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã
hoặc của người thứ ba.
- Là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu
cầu doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện
nghĩa vụ thanh toán khoản nợ, bao gồm chủ
nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm
một phần và chủ nợ có bảo đảm.
- Hộ kinh doanh.
- Doanh nghiệp tư nhân.
- Hợp tác xã.
- Công ty TNHH.
- Cơ quan quản lý cạnh tranh.
- Bên bị điều tra.
- Bên khiếu nại.
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
- Bộ trưởng Bộ Công thương.
- Chủ tọa phiên điều trần có quyền kiến nghị
đến Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh.
- Điều tra viên có quyền kiến nghị đến Thủ
trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh.
- Bên khiếu nại có quyền kiến nghị đến Thủ
trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh, Chủ tịch
Hội đồng cạnh tranh.
- Người đại diện theo pháp luật của doanh
nghiệp
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20%
số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian
liên tục ít nhất 06 tháng
- Người lao động, công đoàn cơ sở
- Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo
đảm một phần
- Người đại diện theo pháp luật của doanh
nghiệp, hợp tác xã.
- Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn

Vì: Điều 2
LPS 2014

Vì: Điều 64
LCT 2004

Vì: Điều 61
LCT 2004

Vì: Điều 5
LPS 2014

Vì: Điều 5
LPS 2014

11


Chủ thể yêu cầu mở thủ tục
phá sản phải nộp đơn cho
cơ quan nào?

cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa
thành lập công đoàn cơ sở.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20%
số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian
liên tục ít nhất 06 tháng.
- Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo
đảm một phần.
- Tòa án có thẩm quyền.
- Viện kiểm soát.
- Cơ quan đăng ký kinh doanh.
- Tất cả các phương án đều đúng.
- Bộ trưởng Bộ Công Thương.
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
- Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối
cao.
- Chánh án Toàn án Nhân dân Tối cao.

Chủ tịch Hội đồng cạnh
tranh được Thủ tướng
Chính phủ bổ nhiệm, miễn
nhiệm trong số thành viên
của Hội đồng cạnh tranh
theo đề nghị của ai?
Chủ tịch Hội đồng cạnh - Trên cơ sở quyết định của Hội đồng xử lý
tranh khi tiến hành tố tụng vụ việc cạnh tranh, ký quyết định mở
cạnh tranh không có quyền phiên điều trần.
nào trong những quyền - Quyết định cử thành viên Hội đồng xử lý vụ
sau?
việc cạnh tranh, thư ký phiên điều trần thay
thế người bị thay đổi tại phiên điều trần.
- Thành lập Hội đồng xử lý vụ việc cạnh
tranh.
- Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng xử
lý vụ việc cạnh tranh, thư ký phiên điều trần,
người giám định, người phiên dịch trước khi
mở phiên điều trần.
Chủ tọa phiên điều trần - Quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện
không có quyền nào trong pháp ngăn chặn hành chính khi tiếp nhận
những quyền sau?
hồ sơ vụ việc cạnh tranh.
- Tổ chức nghiên cứu hồ sơ vụ việc cạnh tranh.
- Tiến hành các hoạt động khác thuộc thẩm
quyền theo quy định của Luật này khi xử lý
vụ việc cạnh tranh.
- Quyết định triệu tập những người tham gia
phiên điều trần.
Có căn cứ chứng minh - Quyết định thay đổi Quản tài viên, doanh
Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
nghiệp quản lý, thanh lý tài - Yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản
sản không khách quan lý, thanh lý tài sản giải trình
trong khi thực hiện nhiệm - Yêu cầu xác minh chứng cứ vê việc không
vụ, Thẩm phán xử lý như khách quan

Vì: Điều 8
LPS 2014

Vì: Điều 54
LCT 2004

Vì: Điều 81
LCT 2004

Vì: Điều 79
LCT 2004

Vì: Điều 46
LPS 2014

12


thế nào?
Có mấy phương thức giao
kết hợp đồng?
Cơ quan nhà nước nào chịu
trách nhiệm thực hiện quản
lý nhà nước về trọng tài
Cơ quan thi hành án dân sự
có thẩm quyền thi hành
phán quyết trọng tài là Cơ
quan thi hành án dân sự
cấp tỉnh được xác định như
thế nào?
Công ty trách nhiệm hữu
hạn “Bền vững” có chi
nhánh tại Hà Nội, văn
phòng đại diện tại Đà
Nẵng, trụ sở chính tại
Thành phố Hồ Chí Minh.
TAND nơi nào có thẩm
quyền giải quyết phá sản
cho công ty “Bền vững”?
Đạo luật phá sản đầu tiên
được Quốc Hội thông qua
vào thời gian nào?

- Thu hồi quyết định chỉ định Quản tài viên,
doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
-2
-1
-3
-4
- Bộ Tư pháp
- Bộ Công thương
- Tòa án nhân dân tối cao
- Bộ Kế hoạch và đầu tư
- Nơi Hội đồng trọng tài ra phán quyết.
- Nơi thường trú của bị đơn.
- Nơi thường trú của nguyên đơn.
- Nơi có tài sản phải thi hành.
- Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phố Hà Nội.
- Tất cả các phương án đều đúng.
- Thành phố Đà Nẵng.

- 30/12/1993
- 25/10/2004
- 15/06/2004
- 01/07/1994
Đâu là ưu điểm của Tòa án - Tính cưỡng chế Nhà nước.
so với Trọng tài?
- Tính bí mật.
- Tính linh hoạt.
- Tính công nhận quốc tế.
Đề nghị giao kết hợp đồng - Đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện
là gì?
rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự
ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị
đối với bên đã được xác định hoặc tới
công chúng
- Là việc thể hiện ý định giao kết hợp đồng và
chịu sự ràng buộc về đề nghị này
- Là việc thể hiện ý định giao kết hợp đồng
- Là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng
của bên đề nghị đối với bên đã được xác
định cụ thể

Vì: Trực
tiếp và gián
tiếp
Vì: Điều 15
LTTTM
2010
Vì: Điều 8
LTTTM
2010

Vì: Điều 8
LPS2014

Vì: Luật
Phá sản
1993
Vì: bản chất
của Tòa án

Vì: Điều
386 BLDS
2015

13


Đề nghị giao kết hợp đồng - Hết thời hạn trả lời chấp nhận.
sẽ chấm dứt trong trường - Khi thông báo về việc hủy bỏ đề nghị không
hợp nào?
có hiệu lực.
- Bên nhận được đề nghị trả lời chấp nhận.
- Khi thông báo về việc thay đổi đề nghị
không có hiệu lực.
Địa điểm giao kết hợp - Nơi cư trú của cá nhân hoặc trụ sở của
đồng có thể là:
pháp nhân đã đưa ra đề nghị giao kết hợp
đồng
- Nơi cư trú của cá nhân đã đưa ra đề nghị
giao kết hợp đồng.
- Trụ sở của pháp nhân đã đưa ra đề nghị giao
kết hợp đồng.
- Địa điểm do các bên thỏa thuận.
Điểm giống nhau của cơ - Đều là cơ quan tài phán, giải quyết tranh
chế trọng tài với cơ chế toà chấp trên cơ sở pháp luật, đương sự có
án trong giải quyết tranh nghĩa vụ chứng minh, đảm bảo quyền lợi
chấp kinh doanh?
hợp pháp của các bên đương sự
- Đều là cơquan tài phán của nhà nước, đương
sự có quyền lựa chọn người giải quyết tranh
chấp cho mình, đương sự đều có quyền
kháng nghị.
- Đều là cơ quan tài phán, đều có quyền lựa chọn
ngời giải quyết tranh chấp cho mình, đương sự
đều có quyền kháng nghị phán quyết.
- Đều là cơ quan tài phán, giải quyết tranh
chấp trên cơ sở pháp luật, phán quyết đều có
hiệu lực bắt buộc đối với các bên đương sự
Điều kiện giải quyết tranh - Tất cả các phương án đều đúng.
chấp bằng Trọng tài?
- Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận
trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực
hành vi, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực
đối với người thừa kế hoặc người đại diện
theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp
các bên có thỏa thuận khác.
- Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài
nếu các bên có thỏa thuận trọng tài. Thỏa
thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc
sau khi xảy ra tranh chấp.
- Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng
tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá
sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc
chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng
tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận

Vì: Điều
391 BLDS
2015

Vì: Điều
399 BLDS
2015

Vì: Điểm
giống nhau
của phương
thức tòa án
và trọng tài

Vì: Điều 5
LTTTM
2010

14


quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường
hợp các bên có thỏa thuận khác.
- Độc quyền.
- Thống lĩnh.
- Hạn chế cạnh tranh
- Không có phương án nào đúng.

Doanh nghiệp được coi là có
vị trí … nếu không có doanh
nghiệp nào cạnh tranh về
hàng hóa, dịch vụ mà doanh
nghiệp đó kinh doanh trên thị
trường liên quan.
Doanh nghiệp được coi là - Có thị phần từ 30% trở lên trên thị
có vị trí thống lĩnh thị trường liên quan và có khả năng gây hạn
trường là doanh nghiệp:
chế cạnh tranh một cách đáng kể.
- Có khả năng quyết định giá bán của một loại
hàng hóa trên thị trường.
- Có khả năng gây hạn chế cạnh tranh một
cách đáng kể.
- Có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường
liên quan.
Doanh nghiệp mất khả - Chưa hẳn bị phá sản, doanh nghiệp đó chỉ
năng thành toán thì hậu quả bị coi là phá sản khi tiến hành thủ tục
pháp lý sảy ra là:
tuyên bố phá sản.
- Không bị phá sản.
- Tất cả các phương án đều sai.
- Chắc chắn bị phá sản.
Đối tượng áp dụng của - Doanh nghiệp và hợp tác xã, liên hiệp hợp
Luật phá sản bao gồm tác xã
những đối tượng nào?
- Liên hiệp Hợp tác xã
- Hợp tác xã
- Doanh nghiệp
Đối tượng áp dụng Luật - Tất cả các phương án đều đúng.
Phá sản 2014 là những đối - Công ty TNHH.
tượng nào?
- Công ty cổ phần.
- Hợp tác xã.
Đối tượng nào không có - Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá
quyền tham gia Hội nghị sản.
chủ nợ?
- Chủ nợ có tên trong danh sách chủ nợ.
- Người bảo lãnh sau khi đã trả nợ thay cho
doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng
thanh toán.
- Đại diện cho người lao động, đại diện công
đoàn được người lao động ủy quyền.
Đối tượng nào không phải - Người lao động.*
nộp lệ phí phá sản khi nộp - Chủ nợ không có bảo đảm,chủ nợ có bảo
đơn yêu cầu mở thủ tục phá đảm một phần.
sản?
- Người đại diện theo pháp luật của doanh

Vì: Điều 12
LCT 2004

Vì: Điều 11
LCT 2004

Vì: Bản
chất của thủ
tục phá sản

Vì: Điều 2
LPS 2014

Vì: Điều 2
LPS 2014

15


Đối tượng nào sau đây
không có nghĩa vụ nộp đơn
yêu cầu mở thủ tục phá
sản?
Đối với tranh chấp có yếu
tố nước ngoài, Hội đồng
trọng tài áp dụng pháp luật
như thế nào?

nghiệp.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ
phần.
- Thành viên công ty TNHH.
- Chủ Doanh nghiệp tư nhân.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần.
- Thành viên hợp danh của công ty hợp danh.
- Do các bên lựa chọn. Trong trường hợp
các bên không có thỏa thuận về luật áp
dụng thì Hội đồng trọng tài quyết định áp
dụng pháp luật mà Hội đồng trọng tài cho
là phù hợp nhất.
- Do các bên lựa chọn.
- Trường hợp các bên không có thỏa thuận về
luật áp dụng thì Hội đồng trọng tài quyết
định áp dụng pháp luật mà Hội đồng trọng
tài cho là phù hợp nhất.
- Luật Việt Nam.
- 30 ngày
- 45 ngày
- 40 ngày
- 20 ngày

Đối với vụ tranh chấp được
giải quyết tại Trung tâm
trọng tài, nếu các bên không
có thỏa thuận khác hoặc quy
tắc tố tụng của Trung tâm
trọng tài không có quy định
khác, thì trong thời hạn bao
nhiêu ngày, kể từ ngày nhận
được đơn khởi kiện và các tài
liệu kèm theo, bị đơn phải
gửi cho Trung tâm trọng tài
bản tự bảo vệ?
Giải thể và phá sản giống - Tiến hành để thanh toán nợ.
nhau ở những đặc điểm - Tất cả các phương án đều đúng.
nào?
- Chấm dứt sự tồn tại của Doanh nghiệp.
- Bản chất của thủ tục.
Giao dịch của doanh - 06 tháng
nghiệp, hợp tác xã mất khả - 08 tháng
năng thanh toán được thực - 02 tháng
hiện trong thời gian bao lâu - 04 tháng
trước ngày Tòa án nhân
dân ra quyết định mở thủ
tục phá sản có thể bị coi là
vô hiệu?
Giao dịch nào sau đây - Giao dịch liên quan đến chuyển nhượng
không bị coi là vô hiệu tài sản theo giá thị trường.

Vì: Điều 5
LPS 2014

Vì: Điều 14
LTTTM
2010

Vì: Điều 35
LTTTM
2010

Vì: Tính
chất pháp lý
của 2 thủ
tục
Vì: Điều 59
LPS 2014

Vì: Điều 59
LPS 2014

16


được thực hiện trong thời - Chuyển khoản nợ không có bảo đảm thành
gian 06 tháng trước ngày nợ có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần
Tòa án nhân dân ra quyết bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.
định mở thủ tục phá sản?
- Thanh toán hoặc bù trừ có lợi cho một chủ
nợ đối với khoản nợ chưa đến hạn hoặc với
số tiền lớn hơn khoản nợ đến hạn.
- Tặng cho tài sản.
Giao kết hợp đồng thông - Được coi là hợp đồng bằng văn bản.
qua phương tiện điện tử - Được coi là hợp đồng bằng hành vi.
dưới hình thức thông điệp - Không được coi là hợp đồng.
dữ liệu:
- Được coi là hợp đồng bằng lời nói.
Giao kết hợp đồng trong - Tất cả các phương án đều đúng.
kinh doanh tuân theo các - Tự do giao kết hợp đồng.
nguyên tắc
- Không trái pháp luật, đạo đức xã hội.
- Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác,
trung thực và ngay thẳng.
Giao kết hợp đồng trong - Tất cả các phương án đều đúng.
kinh doanh tuân theo các - Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác,
nguyên tắc:
trung thực và ngay thẳng.
- Không trái pháp luật, đạo đức xã hội.
- Tự do giao kết hợp đồng.
Hàng hoá được đưa vào - Nhập khẩu hàng hóa
lãnh thổ Việt Nam từ nước - Tạm xuất hàng hóa
ngoài hoặc từ khu vực đặc - Xuất khẩu hàng hóa
biệt nằm trên lãnh thổ Việt - Chuyển khẩu hàng hóa
Nam được coi là khu vực
hải quan riêng theo quy
định của pháp luật là gì?
Hành vi cạnh tranh không - Tất cả các phương án đều đúng.
lành mạnh là hành vi gây - Lợi ích của Nhà nước.
thiệt hại hoặc có thể gây - Quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp
thiệt hại đến:
khác.
- Quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.
Hành vi hạn chế cạnh tranh - Giảm, sai lệch, cản trở cạnh tranh trên thị
là hành vi của doanh trường.
nghiệp làm …
- Cản trở cạnh tranh trên thị trường.
- Giảm gia nhập thị trường của các doanh
nghiệp khác.
- Hạn chế các quy luật của cạnh tranh trên thị
trường.
Hành vi nào dưới đây - Bán hàng đa cấp.
không phải là hành vi cạnh - Phân biệt đối xử của hiệp hội.
tranh không lành mạnh - Gièm pha doanh nghiệp khác.
theo quy định của Luật - Chỉ dẫn gây nhầm lẫn.

Vì: Điều
119 BLDS
2015

Vì: Bản
chất của
giao kết hợp
đồng

Vì: Điều 28
LTM 2005

Vì: Khoản
4, Điều 3
LCT 2004

Vì: Khoản 3
Điều 3 LCT
2004

Vì: Điều 39
LCT 2004

17


Cạnh tranh 2004?
Hành vi nào sau đây không - Áp đặt các điều kiện bất lợi cho khách hàng.
phải hành vi lạm dụng vị trí - Ngăn cản việc tham gia thị trường của những
thống lĩnh thị trường bị đối thủ cạnh tranh mới.
cấm?
- Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành
toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh.
- Hạn chế sản xuất, phân phối hàng hóa, dịch vụ,
giới hạn thị trường, cản trở sự phát triển kỹ
thuật, công nghệ gây thiệt hại cho khách hàng.
Hành vi nào sau đây không - Chuyển đổi doanh nghiệp.
phải là tập trung kinh tế - Mua lại doanh nghiệp.
theo Luật Cạnh tranh - Sáp nhập doanh nghiệp.
2004?
- Hợp nhất doanh nghiệp
Hiện tượng Phá sản thường - Tất cả các phương án đều đúng.
gây ra những hậu quả Kinh - Sự rối loạn,ảnh hưởng đến việc phát triển
tế; Xã hội; Chính trị nào?
kinh doanh.
- Làm tăng khả năng phát sinh các tệ nạn xã
hội.
- Ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của
người lao động.
Hình thức nào không phải - Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp
chế tài trong kinh doanh, đồng.
thương mại?
- Bồi thường thiệt hại.
- Phạt vi phạm.
- Đình chỉ thực hiện hợp đồng.
Hình thức thỏa thuận nào - Thỏa thuận được xác lập thông qua trao
dưới đây không được coi là đổi thông tin bằng hành động giữa các
xác lập dưới dạng văn bản bên.
theo quy định của Luật - Trong giao dịch các bên có dẫn chiếu đến
Trọng tài thương mại một văn bản có thể hiện thỏa thuận trọng tài
2010?
như hợp đồng, chứng từ, điều lệ công ty và
những tài liệu tương tự khác.
- Thỏa thuận được luật sư, công chứng viên
hoặc tổ chức có thẩm quyền ghi chép lại
bằng văn bản theo yêu cầu của các bên.
- Thỏa thuận được xác lập qua trao đổi giữa
các bên bằng telegram, fax, telex, thư điện
tử.
Hồ sơ trọng tài được lưu - 5 năm
trữ trong thời hạn bao lâu, - 1 năm
kể từ ngày ra phán quyết - 2 năm
trọng tài hoặc quyết định - 3 năm
đình chỉ giải quyết tranh

Vì: Điều 16
LCT 2004

Vì: Tác
động của
hiện tượng
Phá sản

Vì: Điều
292 LTM
2005

Vì: Điều 16
LTTTM
2010

Vì: Điều 64
LTTTM
2010

18


chấp bằng Trọng tài?
Hoạt động khuyến mại nào - Khuyến mại thiếu trung thực hoặc gây
sau đây không phải khuyến hiểu lầm về hàng hóa, dịch vụ để lừa dối
mại nhằm cạnh tranh khách hàng.
không lành mạnh?
- Phân biệt đối xử đối với các khách hàng như
nhau tại các địa bàn tổ chức khuyến mại khác
nhau trong cùng một chương trình khuyến mại.
- Tặng hàng hóa cho khách hàng dùng thử
nhưng lại yêu cầu khách hàng đổi hàng hóa
cùng loại do doanh nghiệp khác sản xuất mà
khách hàng đó đang sử dụng để dùng hàng
hóa của mình.
- Khuyến mại không trung thực hoặc gây
nhầm lẫn về hàng hóa, dịch vụ để lừa dối
khách hàng.
Hoạt động quảng cáo nào - Quảng cáo cho hoạt động kinh doanh của
sau đây không phải quảng mình bằng cách sử dụng sản phẩm quảng
cáo nhằm cạnh tranh không cáo vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; sử dụng
lành mạnh?
hình ảnh của tổ chức, cá nhân khác để
quảng cáo khi chưa được tổ chức, cá nhân
đó đồng ý.
- Bắt chước một sản phẩm quảng cáo khác để
gây nhầm lẫn cho khách hàng.
- Đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn
cho khách hàng về cách thức sử dụng,
phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành.
- So sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ của mình
với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh
nghiệp khác.
Hội đồng cạnh tranh là cơ - Từ 11 đến 15 thành viên.
quan do Chính phủ thành - Từ 7 đến 15 thành viên.
lập và có bao nhiêu thành - 15 thành viên.
viên?
- Từ 7 đến 11 thành viên.
Hợp đồng bảo hiểm, trong đó - Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.
cha mẹ mua bảo hiểm nhân - Hợp đồng gửi giữ.
thọ cho con là loại hợp đồng - Hợp đồng đơn vụ
nào theo BLDS 2015
- Hợp đồng trao đổi tài sản.
Hợp đồng có điều kiện là: - Hợp đồng mà việc thực hiện phụ thuộc
vào việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm
dứt một sự kiện nhất định.
- Điều kiện là căn cứ làm thay đổi hiệu lực
của hợp đồng.
- là một thời điểm nhất định.

Vì: Điều 46
LCT 2004

Vì: Điều 45
LCT 2004

Vì: Điều 53
LCT 2004

Vì: Bản
chất của
hợp đồng
Vì: Điều
402 BLDS
2015

19


- Điều kiện phải chắc chắn xảy ra.
Hợp đồng được xác lập có - Mục đích xác lập hợp đồng của các bên đã
sự nhầm lẫn không vô hiệu đạt được hoặc các bên có thể khắc phục
trong trường hợp:.
ngay được sự nhầm lẫn làm cho mục đích
của việc xác lập hợp đồng vẫn đạt được
- Các bên có thể khắc phục ngay được sự
nhầm lẫn làm cho mục đích của việc xác lập
hợp đồng vẫn đạt được.
- Bên bị nhầm lẫn yêu cầu bên kia thay đổi
nội dung của hợp đồng đó.
- Mục đích xác lập hợp đồng của các bên đã
đạt được
Hợp đồng nào dưới đây - Hợp đồng tặng cho hàng hóa
không phải là hợp đồng - Hợp đồng cung ứng dịch vụ.
song vụ?
- Hợp đồng tín dụng.
- Hợp đồng mua bán hàng hóa.
Hợp đồng trong kinh doanh - Giữa các chủ thể kinh doanh.
được giao kết giữa các - Pháp nhân với pháp nhân
nhóm chủ thể nào?
- Pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh.
- Giữa các thương nhân.
Hợp đồng trong kinh doanh - Giữa các chủ thể kinh doanh.
được thiết lập giữa …
- Giữa pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh
doanh.
- Giữa các pháp nhân với pháp nhân.
- Giữa các thương nhân.
Hợp đồng vận chuyển tài - Lời nói hoặc bằng văn bản; Vận đơn hoặc
sản có thể lập dưới hình chứng từ vận chuyển tương đương khác
thức:
là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng
giữa các bên.
- Vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương
đương khác là bằng chứng của việc giao kết
hợp đồng giữa các bên.
- Lời nói hoặc bằng văn bản.
- Bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển vật đến
địa điểm đã định theo Thỏa thuận và giao vật
đó cho người có quyền nhận, còn bên thuê
vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận
chuyển.
Hợp đồng vô hiệu từng - Một phần của hợp đồng vô hiệu nhưng
phần khi:
không ảnh hưởng đến hiệu lực của phần
còn lại của hợp đồng.
- Theo thỏa thuận của các bên.
- Một phần của hợp đồng vô hiệu.

Vì: Điều
126 BLDS
2015

Vì: Bản
chất của
quan hệ cho
– tặng
Vì: do bản
chất của HĐ
trong kinh
doanh
Vì: do bản
chất của HĐ
trong kinh
doanh

Vì: Điều
531 BLDS
2015

Vì: Điều
130 BLDS
2015

20


- Hợp đồng vô hiệu.
Kể từ ngày nhận quyết định - Cất giấu, tẩu tán tài sản; Thanh toán nợ
mở thủ tục phá sản, doanh không có bảo đảm; Từ bỏ hoặc giảm bớt
nghiệp bị cấm làm những quyền đòi nợ.
việc nào sau đây?
- Cất giấu, tẩu tán tài sản; Trả lương cho
người lao động, Chuyển các khoản nợ không
có bảo đảm thành nợ có bảo đảm bằng tài
sản của doanh nghiệp.
- Cất giấu, tẩu tán tài sản; Chuyển nhượng,
bán, chuyển đổi tài sản; Thanh toán nợ
không có bảo đảm.
- Cất giấu, chuyển nhượng, tẩu tán, chuyển
đổi, cầm cố, thế chấp, bán tài sản của doanh
nghiệp; thanh toán các khoản nợ không có
bảo đảm.
Kể từ ngày Tòa án nhân - Đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản
dân ra quyết định mở thủ - Trà lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
tục phá sản đến trước ngày - Tạm đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản
ra quyết định tuyên bố - Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã không
doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán
phá sản, nếu doanh nghiệp,
hợp tác xã không mất khả
năng thanh toán thì Tòa án
nhân dân ra quyết định nào
sau đây?
Khẳng định nào sau đây - Việc thay đổi, gia hạn, hủy bỏ hợp đồng,
không chính xác?
hợp đồng vô hiệu hoặc không thể thực
hiện được làm mất hiệu lực của thỏa
thuận trọng tài.
- Thỏa thuận trọng tài có thể được xác lập
dưới hình thức điều khoản trọng tài trong
hợp đồng hoặc dưới hình thức thỏa thuận
riêng.
- Đối với tranh chấp không có yếu tố nước
ngoài, Hội đồng trọng tài áp dụng pháp luật
Việt Nam để giải quyết tranh chấp.
- Thỏa thuận trọng tài phải được xác lập dưới
dạng văn bản.
Khẳng định nào sau đây - Trung tâm trọng tài hoạt động vì mục
không chính xác?
đích lợi nhuận.
- Trung tâm trọng tài được lập Chi nhánh, Văn
phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài.
- Trung tâm trọng tài có Ban điều hành và Ban

Vì: Điều 48
LPS 2014

Vì: Điều 86
LPS 2014

Vì: Điều 19
LTTTM
2010

Vì: Điều 27
LTTTM
2010

21


Khẳng định nào sau đây
không chính xác?

Khi các bên xác lập hợp
đồng một cách giả tạo
nhằm che giấu một hợp
đồng khác thì:

Khi hợp đồng bị hủy bỏ …

Khi một bên tham gia hợp
đồng do bị lừa dối hoặc bị
đe dọa thì có quyền:

Khi mua bán tài sản, bên
bán không chịu trách
nhiệm về khuyết tật của vật
trong các trường hợp sau
đây:

thư ký. Cơ cấu, bộ máy của Trung tâm trọng
tài do điều lệ của Trung tâm quy định.
- Trung tâm trọng tài có tư cách pháp nhân, có
con dấu và tài khoản riêng.
- Phá sản gian trá là trường hợp do thủ
đoạn của chủ nợ nhằm chiếm đoạt tài sản
của con nợ.
- Phá sản tự nguyện là trường hợp chính con
nợ yêu cầu mở thủ tục khi nhận thấy mình
lâm vào tình trạng phá sản.
- Phá sản trung thực là trường hợp phá sản do
những nguyên nhân khách quan hoặc bất khả
kháng.
- Phá sản bắt buộc là trường hợp thủ tục giải
quyết phá sản được mở do yêu cầu của chủ
nợ.
- Tất cả các phương án đều đúng.
- Hợp đồng bị che giấu vẫn có hiệu lực, trừ
trường hợp hợp đồng đó cũng vô hiệu theo
quy định của pháp luật.
- Hợp đồng giả tạo vô hiệu.
- Trường hợp xác lập hợp đồng giả tạo nhằm
trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba thì hợp
đồng đó vô hiệu.
- Các bên phải hoàn trả cho nhau tất cả
những gì đã nhận.
- Tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức phát sinhh
từ giao dịch bị tịch thu sung quỹ Nhà nước.
- Các bên phải thanh toán cho nhau giá tri của
phần hợp đồng đã thực hiện.
- Hợp đồng không có hiệu lực để từ thời điểm
phía bên kia nhận được thông báo hủy bỏ.
- Yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng vô
hiệu.
- Yêu cầu bên kia thay đổi nội dung của hợp
đồng đó.
- Tất cả các phương án đều đúng.
- Tuyên bố hợp đồng vô hiệu.
- Khuyết tật mà bên mua đã biết hoặc phải
biết khi mua; Vật bán đấu giá, vật bán ở
cửa hàng đồ cũ; Bên mua có lỗi gây ra
khuyết tật của vật.
- Bên mua có lỗi gây ra khuyết tật của vật.
- Vật bán đấu giá, vật bán ở cửa hàng đồ cũ.

Vì: Điều
124 BLDS
2015

Vì: Điều
427 BLDS
2015

Vì: Điều
126 BLDS
2015

Vì: Điều
445 BLDS
2015

22


Khi tiến hành tố tụng cạnh
tranh, điều tra viên không
có nghĩa vụ nào trong các
nghĩa vụ sau?

Khi tiến hành tố tụng cạnh
tranh, điều tra viên không
có quyền nào trong các
quyền sau?

Khoản tiền phải chi trả cho
việc giải quyết phá sản của
Quản tài viên, doanh
nghiệp quản lý, thanh lý tài
sản, được gọi là gì?
Loại hình doanh nghiệp nào
được hành nghề quản lý,
thanh lý tài sản trong quá
trình giải quyết phá sản?
Loại hợp đồng nào có thể
được thực hiện bằng lời
nói?

- Khuyết tật mà bên mua đã biết hoặc phải
biết khi mua.
- Yêu cầu bên bị điều tra cung cấp tài liệu,
giải trình liên quan đến vụ việc bị điều
tra.
- Tiến hành điều tra vụ việc cạnh tranh theo
phân công của Thủ trưởng cơ quan quản lý
cạnh tranh.
- Chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan
quản lý cạnh tranh và trước pháp luật về việc
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
- Tống đạt quyết định điều tra của Thủ trưởng
cơ quan quản lý cạnh tranh cho bên bị điều
tra.
- Giữ bí mật kinh doanh của doanh nghiệp.
- Kiến nghị Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh
tranh trưng cầu giám định.
- Kiến nghị Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh
tranh áp dụng biện pháp ngăn chặn hành
chính liên quan đến vụ việc cạnh tranh.
- Yêu cầu tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp
thông tin cần thiết và các tài liệu có liên
quan đến vụ việc cạnh tranh.
- Chi phí quản tài viên
- Lệ phí phá sản
- Chi phí phá sản
- Tạm ứng chi phí phá sản

- Công ty Hợp danh.
- Doanh nghiệp xã hội.
- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
- Công ty cổ phần.
- Hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước.
- Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.
- Hợp đồng mua bán nhà ở.
- Hợp đồng đại lý thương mại.
Luật cạnh tranh được áp - Tổ chức, cá nhân kinh doanh trong mọi
dụng cho những đối tượng lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế; Hiệp
nào?
hội ngành nghề hoạt động ở VIệt Nam
- Doanh nghiệp sản xuất, cung ứng dịch vụ
trong mọi lĩnh vực
- Doanh nghiệp kinh doanh trong mọi lĩnh vực
kinh tế, tài chính, ngân hàng, sản xuất,
thương mại

Vì: Điều 77
LCT 2004

Vì: Điều 78
LCT 2004

Vì: Điều 4
LPS 2014

Vì: Điều 13
LPS 2014

Vì: Điều 24
Luật
Thương mại
2005
Vì: Điều 2
LCT 2004

23


Luật cạnh tranh quy định
những nội dung gì?

... là hình thức giải quyết
tranh chấp tại một Trung
tâm trọng tài theo quy định
của Luật trọng tài và quy
tắc tố tụng của Trung tâm
trọng tài đó.
... là hình thức giải quyết
tranh chấp theo quy định
của Luật này và trình tự,
thủ tục do các bên thỏa
thuận.
Mua bán hàng hóa quốc tế
được thực hiện dưới các
hình thức:

- Doanh nghiệp kinh doanh trong mọi lĩnh
vực, mọi thành phần kinh tế, doanh nghiệp
nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
- Hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh
tranh không lành mạnh, trình tự, thủ tục
giải quyết vụ việc cạnh tranh, biện pháp
xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh.
- Hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh
không lành mạnh, tố tụng cạnh tranh, biện pháp
xử phạt vi phạm pháp luật cạnh tranh.
- Hành vi cạnh tranh không lành mạnh, tố
tụng cạnh tranh, biện pháp xử phạt các vi
phạm pháp luật cạnh tranh.
- Hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh
tranh hợp pháp, hành vi cạnh tranh không
hợp pháp.
- Trọng tài quy chế.
- Tổ chức trọng tài.
- Trọng tài.
- Trọng tài vụ việc.
- Trọng tài vụ việc.
- Tổ chức trọng tài.
- Trọng tài.
- Trọng tài quy chế.

- Xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái
xuất, tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu.
- Xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất,
tạm xuất, tái nhập.
- Xuất khẩu, nhập khẩu.
- Xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất,
tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu và chế xuất.
Mức lãi suất trong hợp - Do các bên thỏa thuận nhưng không được
đồng vay…..
vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay,
trừ trường hợp luật khác có liên quan quy
định khác
- Do các bên thỏa thuận.
- Là điều khoản cơ bản của hợp đồng vay
- Phải bằng mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng
nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay
Nếu bên yêu cầu bồi thường - Giảm bớt giá trị bồi thường thiệt hại bằng
thiệt hại không áp dụng các mức tổn thất đáng lẽ có thể hạn chế được

Vì: Nội
dung của
Luật Cạnh
tranh

Vì: Khoản 6
Điều 3
LTTTM
2010

Vì: Khoản 7
Điều 3
LTTTM
2010

Vì: Điều 27
LTM 2005

Vì: khoản 1
Điều 468
BLDS 2015

Vì: Điều
305 LTM

24


biện pháp hợp lý để hạn chế
tổn thất, bên vi phạm hợp
đồng có thể yêu cầu gì?
Nếu không có thỏa thuận
khác, Bên thuê vận chuyển
có nghĩa vụ:

Người có năng lực hành vi
dân sự nhưng đã xác lập
hợp đồng vào đúng thời
điểm không nhận thức và
làm chủ được hành vi của
mình thì có quyền:
Người tiến hành tố tụng
cạnh tranh theo Luật Cạnh
tranh 2004:
Nguyên tắc nào sau đây vi
phạm nguyên tắc giải quyết
tranh chấp bằng trọng tài?

Nguyên tắc tiến hành Hội
nghị chủ nợ:

- Bồi thường toàn bộ thiệt hại
- Không bồi thường thiệt hại
- Bên bị vi phạm liên đới chịu tổn thất
- Giao tài sản cho bên vận chuyển đúng
thời hạn, địa điểm và đóng gói theo đúng
quy cách đã thỏa thuận; phải chịu chi phí
xếp, dỡ tài sản lên phương tiện vận
chuyển, trừ trường hợp có thỏa thuận
khác.
- Giao vật cho bên vận chuyển đúng thời hạn,
địa điểm
- Phải chịu chi phí xếp, dỡ vật lên phương tiện
vận chuyển.
- Đóng gói tài sản theo đúng quy cách đã thỏa
thuận..
- Yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng vô
hiệu.
- Yêu cầu bên kia thay đổi nội dung của hợp
đồng đó.
- Tuyên bố hợp đồng vô hiệu.
- Tất cả các phương án đều đúng.
- Tất cả các phương án.
- Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh.
- Thành viên Hội đồng cạnh tranh.
- Điều tra viên và thư ký phiên điều trần
- Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài
được tiến hành công khai, trừ trường hợp
các bên có thỏa thuận khác.
- Trọng tài viên phải độc lập, khách quan, vô
tư và tuân theo quy định của pháp luật.
- Các bên tranh chấp đều bình đẳng về quyền
và nghĩa vụ. Hội đồng trọng tài có trách
nhiệm tạo điều kiện để họ thực hiện các
quyền và nghĩa vụ của mình.
- Trọng tài viên phải tôn trọng thỏa thuận của
các bên nếu thỏa thuận đó không vi phạm
điều cấm và trái đạo đức xã hội.
- Tất cả các phương án đều đúng.
- Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của người
tham gia thủ tục phá sản.
- Tôn trọng thỏa thuận của người tham gia thủ
tục phá sản nếu thỏa thuận đó không vi
phạm điều cấm của pháp luật và không trái
đạo đức xã hội.

2005

Vì: Điều
532 BLDS
2015

Vì: Điều
128 BLDS
2015

Vì: Điều 75
LCT 2004

Vì: Điều 4
LTTTM
2010

Vì: Điều 76
LPS 2014

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×