Tải bản đầy đủ

Luật kinh tế việt nam 1 EL19

Luật kinh tế Việt Nam 1 - EL19

Câu hỏi
Đáp án
Bộ luật kinh tế được Quốc Hội nước Cộng 1956
Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua
Bộ luật kinh tế được Quốc Hội nước Cộng Chưa được xây dựng
Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua
năm
Các hành vi nào là bị cấm đối với Doanh Kê khai không trung thực, không chính
nghiệp?
xác nội dung, hồ sơ đăng kí doanh
nghiệp hoặc không kịp thời với những
thay đổi của hồ sơ đăng kí doanh
nghiệp
Các hành vi nào là bị cấm đối với Doanh Kê khai không trung thực, không chính
nghiệp?
xác nội dung, hồ sơ đăng kí kinh doanh
hoặc không kịp thời với những thay
đổi của hồ sơ đăng kí kinh doanh
Các nguồn dưới đây, nguồn nào không thể Vốn huy động từ phát cổ phần

hình thành tài sản của hợp tác xã?
Chính sách nào dưới đây không phải là chính Miễn thuế thu nhập và các loại thuế
sách hỗ trợ của Nhà nước đối với hợp tác xã, khác theo quy định của pháp luật về
liên hiệp hợp tác xã?
thuế
Chọn câu phát biểu SAI về “Trong công ty Luôn luôn có hội đồng thành viên
TNHH một thành viên có chủ sỡ hữu là tổ chứ
Chọn câu phát biểu SAI về Công ty TNHH Luôn luôn có hội đồng thành viên
một thành viên có chủ sỡ hữu là tổ chức.
Chọn câu phát biểu sai:
Cơ cấu tổ chức hợp tác xã, liên hiệp
hợp tác xã gồm đại hội thành viên, hội
đồng quản trị, Chủ nhiệm HTX và ban
kiểm soát hoặc kiểm soát viên
Chọn câu sai?
Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân
ở các lĩnh vực kinh doanh do pháp luật
quy định
Chọn đáp án đúng: “Công ty hợp danh có ít 2 thành viên
nhất bao nhiêu thành viên là chủ sở hữu công
ty:….”
Chọn phát biểu đúng:
Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được
trả cổ tức với mức cao hơn so với mức
cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc
mức ổn định hàng năm
Chọn phát biểu đúng:
Trừ: Mỗi cá nhân có thể được thành
lập nhiều Doanh nghiệp tư nhân
1


Người điều hành hoạt động kinh doanh
của Doanh nghiệp tư nhân phải là chủ
sở hữu Doanh nghiệp tư nhân
Doanh nghiệp tư nhân không có tư
cách pháp nhân. Doanh nghiệp tư nhân
được quyền phát hành chứng khoán sai
Chọn phát biểu đúng:
Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn
lại của công ty cổ phần không được
quyền
Chọn phát biểu sai:
Công ty TNHH 1 thành viên không cần
có kiểm soát viên
Chọn phát biểu sai:
Công ty TNHH một thành viên không
thể giảm vốn điều lệ
Chọn phát biểu sai:
Thành viên góp vốn có quyền nhân
danh cá nhân hoặc nhân danh người
khác tiến hành kinh doanh các ngành
nghề đã đăng ký của công ty
Chọn phát biểu sai:
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
không thể phát hành chứng khoán để
huy động vốn
Chọn phát biểu sai:
Công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức
không cần có kiểm soát viên
Chọn phát biểu sai:
. Khi gia nhập HTX, thành viên có thể
góp sức theo qui định của điều lệ HTX
Chọn phát biểu sai:
Công ty TNHH một thành viên có thể
tăng hoặc giảm vốn điều lệ
Chọn phát biểu sai:
Thành viên ban kiểm soát của công ty
cổ phần phải là cổ đông hoặc là người
lao động của công ty cổ phần
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “ Tên riêng
Doanh nghiệp là tổ chức có…………., có tài
sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành
lập theo quy định của pháp luật nhằm mục
đích kinh doanh.”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “… Hồ sơ hợp lệ
là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của
Luật này, có nội dung được kê khai đầy đủ
theo quy định của pháp luật.”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “… trừ Phần vốn góp / chủ sở hữu công
là phần chia nhỏ nhất vốn điều lệ của … được ty / cổ phiếu / cổ tức / trái phiếu; Vốn
thể hiện dưới hình thức … và có thể bao gồm pháp định / công ty hợp danh / cổ phần
2 loại …và
/ cổ phần phổ thông / cổ phần ưu đãi
2


Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “… Doanh nghiệp
là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có
trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh
doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục
đích thực hiện các hoạt động kinh doanh”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “… Kinh doanh
là việc các chủ thể thực hiện một cách thường
xuyên, liên tục, một số hoặc toàn bộ các công
đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu
thụ sản phẩm trên thị trường nhằm mục đích
tìm kiếm lợi nhuận”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “… Tổ chức lại doanh nghiệp
là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc
chuyển đổi doanh nghiệp”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “… Điều kiện kinh doanh
là yêu cầu mà doanh nghiệp phải có hoặc phải
thực hiện khi kinh doanh ngành, nghề cụ thể”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: trừ Cổ đông sáng lập
“……………..là cá nhân, tổ chức sở hữu ít
nhất một cổ phần của công ty cổ phần.
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Kinh doanh
“…………….là việc thực hiện liên tục một,
một số hoặc tất cả các công đoạn của quá
trình, đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản
phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường
nhằm mục đích sinh lợi”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: . Tập quán thương mại
“………………….là thói quen được thừa
nhận rộng rãi trong hoạt động thương mại trên
một vùng, miền hoặc một lĩnh vực thương
mại, có nội dung rõ ràng được các bên thừa
nhận để xác định quyền và nghĩa vụ của các
bên trong hoạt động thương mại.”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “… Cổ đông sáng lập
là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ
thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng
lập công ty cổ phần ”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “… Doanh nghiệp
là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở
giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy
định của pháp luật nhằm mục đích kinh
doanh.”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “… Kinh doanh
3


là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất
cả các công đoạn của quá trình, đầu tư, từ sản
xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng
dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh
lợi.”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Bình đẳng, hợp tác và cạnh tran
“Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế …
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh
“Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế …
theo pháp luật
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Cho thuê
“Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền …
doanh nghiệp của mình. Khi đó, chủ doanh
nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm
trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu
doanh nghiệp”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Quyết định
“Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền …
đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp”.
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: cổ phần phổ thông
“Cổ đông sáng là cổ đông sở hữu ít nhất một
…….và ký tên trong danh sách cổ đông sáng
lập công ty cổ phần.”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Hợp danh
“Công ty … không phải loại hình công ty đối
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Hợp danh
“Công ty … không phải loại hình công ty đối
vốn”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Hợp danh /hợp danh
“Công ty … phải có ít nhất hai thành viên … l
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: 2 thành viên
“Công ty hợp danh có ít nhất bao nhiêu thành
viên là chủ sở hữu công ty …”.
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Hai
“Công ty hợp danh phải có ít nhất … thành
viên là chủ sở hữu công ty
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Hai
“Công ty hợp danh phải có ít nhất … thành
viên là chủ sở hữu công ty”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Tách
“Công ty TNHH, công ty cổ phần có thể …
4


bằng cách chuyển một phần tài sản của công
ty hiện có để thành lập một hoặc một số công
ty cùng loại; chuyển đổi một phần quyền và
nghĩa vụ của công ty sang công ty mới thành
lập mà không chấm dứt sự tồn tại”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Có quyền
“Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
… kinh doanh các ngành, nghề mà pháp luật
không cấm”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Chứng khoán
“Doanh nghiệp tư nhân không được phát hàn
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Chứng khoán
“Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành
bất kỳ loại
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Chứng khoán
“Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành
bất kỳ loại
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Cá nhân
“Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do
một ... làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng
toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của
doanh nghiệp”.
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Một cá nhân
“Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do
……………..làm chủ và tự chịu trách nhiệm
bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt
động của doanh nghiệp”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Cá nhân/ toàn bộ tài sản
“Doanh nghiệp tư nhân là do ... làm chủ và tự
chịu trách nhiệm bằng … của mình về mọi
hoạt động của doanh nghiệp”.
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Tài sản
“Góp vốn là việc đưa … vào công ty để trở
thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung
của công ty”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Tài sản
“Góp vốn là việc góp …….để tạo thành vốn
điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn
để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn
điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu,
“Hợp tác xã là ……………………..”
có tư cách pháp nhân.
5


Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Các doanh nghiệp
“Khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển
đến trình độ cao hơn thì sẽ hình thành … của
hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã”.
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Sở hữu
“Mọi người có quyền ………về thu nhập hợp
pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt,
tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh
nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Không cấm
“Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong
những ngành nghề mà pháp luật …”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Doanh nghiệp
“Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và
phát triển của các loại hình ……………. được
quy định tại Luật này; bảo đảm bình đẳng
trước pháp luật của các ……………… không
phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh
tế; thừa nhận tính sinh lợi hợp pháp của hoạt
động kinh doanh..”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Quyền sở hữu
“Nhà nước công nhận và bảo hộ
………………tài sản, vốn đầu tư, thu nhập,
các quyền và lợi ích hợp pháp khác của doanh
nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Độc quyền
“Nhà nước thực hiện …………….. có thời
hạn về hoạt động thương mại đối với một số
hàng hóa, dịch vụ hoặc tại một số địa bàn để
bảo đảm lợi ích quốc gia.”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Tham gia
“Sáng lập viên hợp tác xã là cá nhân, hộ gia
đình, pháp nhân tự nguyện cam kết sáng lập,
… thành lập hợp tác xã”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Chủ doanh nghiệp tư nhân
“Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh
doanh của ... không phải làm thủ tục chuyển
quyền sở hữu cho doanh nghiệp”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Giá trị quyền sở hữu trí tuệ
“Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam,
ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền
sử dụng đất, công nghệ, bí quyết kỹ thuật và
…”
6


Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Không bị quốc hữu hóa
“Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức đầu tư,
sản xuất, kinh doanh được pháp luật bảo hộ và
…”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Toàn quốc
“Tên doanh nghiệp không được đặt trùng hoặc
nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã
đăng ký trong phạm vi …”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Chuyển quyền sở hữu
“Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn,
công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần
phải làm thủ tục … tài sản góp vốn cho công
ty”
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Giấy mời, điện thoại, fax, telex hoặc
“Thông báo mời họp Hội đồng thành viên các phương tiện điện tử
được gửi trực tiếp đến từng thành viên của
Hội đồng thành viên, có thể bằng…………
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Vốn và tài sản
“Toàn bộ ……………..được sử dụng vào hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp phải được
ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài
chính của doanh nghiệp tư nhân”.
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Sổ kế toán và báo cáo tài chính
“Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài
sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép
đầy đủ vào ... của doanh nghiệp tư nhân”.
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Liên đới chịu trách nhiệm
“Trong thời hạn hai năm kể từ ngày thành viên
hợp danh tự nguyện rút vốn khỏi công ty, thì
người đó … đối với các khoản nợ của công ty
đã phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách
thành viên”.
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Tự nguyện rút vốn khỏi công ty
“Trong thời hạn hai năm kể từ ngày thành viên
hợp danh …………………., thì người đó liên
đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ của
công ty đã phát sinh trước ngày chấm dứt tư
cách thành viên”.
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Có quyền
Doanh nghiệp tư nhân ………………….góp
vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn
góp trong công ty hợp danh, công ty trách
7


nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần”
Chủ Doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm . Chịu trách nhiệm vô hạn
như thế nào về các khoản nợ phát sinh trong
quá trình hoạt động của doanh nghiệp?
Có bao nhiêu lọai hình công ty?
Công ty cổ phần, Công ty TNHH 1
hoặc 2 thành viên trở lên, Công ty hợp
danh
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% Đề cử người vào hội đồng quản trị và
tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên ban kiểm soát
tục ít nhất là 6 tháng hoặc 1tỷ lệ khác nhỏ hơn
qui định tại điều lệ công ty thì có quyền:
Cổ đông nào trong công ty cổ phần không có Cổ đông ưu đãi cổ tức/ cổ đông ưu đãi
quyền biểu quyết và dự đại hội cổ đông?
hoàn lại
Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi nào dưới đây trừ Tất cả cổ phần ưu đãi đều không có
có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông:
quyền dự họp; Cổ phần ưu đãi cổ tức
Cổ đông sở hữu từ bao nhiêu tổng số cổ phần Tru
trở lên phải được đăng ký với cơ quan đăng ký 15%
kinh doanh có thẩm quyền:
10%
Cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so Cổ phần ưu đãi biểu quyết
với cổ phần phổ thông là lọai cổ phần nào?
Cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so Cổ phần ưu đãi cổ tức
với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc
mức ổn định hằng năm là loại cổ phần nào?
Cổ phần nào trong công ty cổ phần không Trừ: . Cổ phần ưu đãi hoàn lại
được chuyển nhượng trong trường hợp thông
Cơ quan nào có quyền quyết định cao nhất Đại hội đồng cổ đông
trong công ty cổ phần?
Cơ quan nào có quyền quyết định cao nhất Đại hội thành viên
trong HTX?
Công ty bị giải thể khi không còn đủ số lượng 6 tháng
thành viên tối thiểu theo quy định của luật
doanh nghiệp trong thời hạn liên tục kéo dài
trong?
Công ty cổ phần A đăng ký doanh nghiệp tại trừ Hải Phòng; Đà Nẵng
Hà Nội nhưng có 1 chi nhánh tại Hải Phòng, 1
chi nhánh tại Đà Nẵng và 2 văn phòng đại
diện tại TP. Hồ Chí Minh. Như vậy, trụ sở
chính của công ty phải đặt ở đâu?
Công ty cổ phần có ít nhất bao nhiêu thành 3 thành viên
viên?
Công ty Hợp danh được giải thể trong trường Tất cả thành viên hợp danh chấp thuận
8


hợp:
Công ty không được phát hành trái phiếu Tỷ suất lợi nhuận sau thuế bình quân
trong trường hợp sau đây:
của 3 năm liên tiếp trước đó không cao
hơn mức lãi suất dự kiến trả cho trái
phiếu định phát hành
Công ty nào trong các công ty sau bắt buộc Công ty hợp danh
giám đốc phải là thành viên của công ty?
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải thành Có hơn 11 thành viên
lập ban kiểm soát trong trường hợp:
Công ty trách nhiệm hữu hạn được phép phát Trái phiếu
hành:
Cuộc họp của Hội đồng thành viên công ty 2/3
TNHH một thành viên được tiến hành khi có ít
nhất bao nhiêu thành viên dự họp?
Cuộc họp đại hội đồng CĐ triệu tập lần 2 tru
50%
được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại . 45%
diện ít nhất bao nhiêu % tổng số cổ đông có
quyền biểu quyết?
Cuộc họp đại hội đồng CĐ triệu tập lần 2 51%
được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại
diện ít nhất bao nhiêu % tổng số cổ đông có
quyền biểu quyết?
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến 51%
hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất
bao nhiêu % tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết?
Đặc điểm của hành vi kinh doanh là:
Tất cả các phương án đều đúng
Đại hội đại biểu thành viên HTX có trên 1000 Trên 200 đại biểu tham dự
thành viên phải có ít nhất bao nhiêu % tổng số
đại biểu thành viên tham dự?
Đại hội đại biểu thành viên HTX có từ 100 30%
đến 300 thành viên phải có ít nhất bao nhiêu
% tổng số đại biểu thành viên tham dự?
Đại hội đại biểu thành viên HTX có từ 300 . 20%f
đến 1000 thành viên phải có ít nhất bao nhiêu
% tổng số đại biểu thành viên tham dự?
Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần 1 lần 1 năm
họp ít nhất:
Đại hội thành viên thường niên phải được họp 03 tháng
trong thời hạn bao nhiêu tháng, kể từ ngày kết
thúc năm tài chính do hội đồng quản trị triệu
9


tập?
Đăng ký mã số thuế, kê khai thuế, nộp thuế và Nghĩa vụ của Doanh nghiệp
thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy
định của pháp luật là:
Địa chỉ nào bắt buộc phải có đối với việc đăng Trụ sở chính
ký kinh doanh của một doanh nghiệp?
Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được quy Phải ở trên lãnh thổ Việt Nam
định như thế nào?
Doanh nghiệp bao gồm các loại hình nào?
Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp
danh, công ty TNHH, công ty CP
Doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ gì khi Báo cáo
có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên
lạc của thành viên Hội đồng quản trị?
Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành Công ty TNHH
mô hình doanh nghiệp nào?
Doanh nghiệp tư nhân được phép chuyển đổi . Công ty TNHH
sang loại hình:
Doanh nghiệp tư nhân không có quyền:
Phát hành chứng khoán
Đối tượng nào sau đây không đủ điều kiện trở Người nước ngoài từ đủ 18 tuổi trở lên,
thành thành viên HTX?
có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
Đối với công ty Cổ Phần, cổ đông phổ thông 90 ngày
phải thanh toán đủ số cổ phần cam kết trong
thời hạn bao nhiêu ngày, kể từ ngày công ty
được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp?
Giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty TNHH Không quy định
2 thành viên trở lên phải sở hữu ít nhất bao
nhiêu % vốn điều lệ của công ty?
Hình thức để công ty TNHH một thành viên Chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc
tăng vốn điều lệ?
chuyển đổi thành công ty TNHH hai
thành viên trở lên để huy động thêm
vốn góp của người khác
Hoạt động nào sau đây không được coi là sản Cung cấp tín dụng cho người có nhu
phẩm, dịch vụ của hợp tác xã cho thành v
cầu
Hoạt động nào sau đây không được coi là sản Mua chung sản phẩm, dịch vụ từ thị
phẩm, dịch vụ của hợp tác xã cho thành viên trường để phục vụ cho thành viên hợp
hợp tác xã?
tác xã
Hoạt động thương mại là những hoạt động Sinh lời
nhằm mục đích?
Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có:
tru Không ít hơn 2 thành viên và không
quá 9 thành viên nếu điều lệ công ty
10


không có qui định khác
Hội đồng quản trị KHÔNG phải triệu tập họp Nhiệm kỳ của hội đồng quản trị kết
bất thường đại hội đồng cổ đông trong trường thúc
hợp sau:
Hội đồng quản trị KHÔNG phải triệu tập họp Trừ: Số thành viên hội đồng quản trị
bất thường đại hội đồng cổ đông trong trườ
còn lại ít hơn số thành viên theo quy
định của phá
Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu Có không quá 50 thành viên
hạn 2 thành viên trở lên thì:
Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với cổ đông, 10%
người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu
trên bao nhiêu % tổng số cổ phần phổ thông
của công ty và những người có liên quan của
họ phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội
đồng quản trị chấp thuận?
Hợp tác xã đăng ký kinh doanh ở cơ quan Ở cấp quận và huyện
nào?
Kê khai không trung thực, không chính xác tru Công ty TNHH và công ty cổ phần
nội dung, hồ sơ đăng kí kinh doanh hoặc
không kịp thời với những thay đổi của hồ sơ
đăng kí kinh doanh
Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều Giải thể
lệ công ty mà không có quyết định gia hạn
Khi một số hoặc tất cả thành viên hợp danh Đa số thành viên hợp danh chấp thuận
cùng thực hiện một số công việc kinh doanh
thì quyết định được thông qua theo nguyên
tắc:
Kiểm soát viên của công ty TNHH một thành Không quá 5 năm
viên có nhiệm kỳ:
Liên hiệp Hợp tác xã đăng ký kinh doanh ở cơ tru Ở cấp xã, phường
quan nào?
Loại giấy tờ nào sau đây không cần có trong Danh sách thành viên, bản sao thẻ
hồ sơ đăng kí doanh nghiệp?
Đảng viên
Loại giấy tờ nào sau đây không cần có trong Danh sách thành viên, bản sao thẻ
hồ sơ đăng kí kinh doanh?
Đảng viên
Loại hình doanh nghiệp nào sử dụng ít nhất Doanh nghiệp xã hội
51% tổng lợi nhuận hằng năm của doanh
nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu
xã hội, môi trường như đã đăng ký?
Mọi ưu đãi của cổ phần ưu đãi biểu quyết có Trong 3 năm kể từ ngày công ty được
thời hạn trong bao lâu?
cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh
11


doanh
Nếu điều lệ công ty không quy định thì: 3/4
“Quyết định thông qua báo cáo tài chính hàng
năm, tổng số lợi nhuận được chia và số lợi
nhuận chia cho từng thành viên” phải được tỉ
lệ số thành viên hợp danh chấp thuận là bao
nhiêu?
Nếu Điều lệ công ty không quy định, cuộc họp 65%
Hội đồng thành viên trong công ty TNHH 2
thành viên trở lên được tiến hành khi có số
thành viên dự họp đại diện ít nhất bao nhiêu %
vốn điều lệ?
Nếu điều lệ công ty không quy định, quyết 100%
định chấp nhận thành viên hợp danh rút khỏi
công ty phải có ít nhất bao nhiêu trên tổng số
thành viên hợp danh chấp nhận?
Nếu điều lệ HTX không quy định thì số lượng 15
thành viên hội đồng quản trị tối đa là bao
Nếu điều lệ HTX không quy định thì số lượng trừ 7; 10
thành viên hội đồng quản trị tối đa là bao
nhiêu người?
Nếu Điều lệ HTX không quy định, Hội đồng 3 tháng 1 lần
quản trị hợp tác xã họp định kỳ với thời gian
Nếu Điều lệ HTX không quy định, Hội đồng 3 tháng 1 lần
quản trị hợp tác xã họp định kỳ với thời gian
là bao lâu?
Người sở hữu ít nhất một cổ phần đã phát Cổ đông
hành của công ty cổ phần gọi là gì?
Nguồn của pháp luật kinh tế gồm:
Văn bản quy phạm pháp luật; Điều ước
quốc tế; Tập quán thương mại
Nhiệm kỳ của chủ tịch hội đồng thành viên Không quá 5 năm
công ty TNHH hai thành viên trở lên diễn ra b
Nhiệm kỳ của chủ tịch hội đồng thành viên Không quá 5 năm
công ty TNHH hai thành viên trở lên diễn ra
bao lâu?
Những loại hình Doanh nghiệp nào sau đây có Công ty TNHH và công ty cổ phần
thể chuyển đổi lẫn nhau?
Nội dung chính của quyền tự do kinh doanh Tất cả các phương án đều đúng
bao gồm:
Nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh Địa điểm kinh doanh
nghiệp được tổ chức thực hiện là:
12


Phần vốn góp là tỷ lệ vốn mà chủ sở hữu hoặc Vốn điều lệ
chủ sở hữu chung của công ty góp vào:
Phát biểu nào sau đây về việc mua lại cổ phần Công ty thanh toán cổ phần trái quy
là sai?
định thì tất cả thành viên Hội đồng
quản trị phải hoàn trả cho công ty số
tiền đó, trường hợp không hoàn trả
được thì tất cả thành viên Hội đồng
quản trị phải cùng liên đới chịu trách
nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài
sản khác trong phạm vi số tiền, tài sản
chưa hoàn trả được
Phương pháp điều chỉnh trong luật kinh tế là: Phương pháp quyền uy phục tùng và
phương pháp bình đẳng tự nguyện
Quy định về độ tuổi của thành viên Ban kiểm Tru
soát trong công ty cổ phần?
35 trở lên
Quyết định chiến lược, kế hoạch kinh doanh Hội đồng quản trị
hàng năm của công ty cổ phần là quyền và
nhiệm vụ của cơ quan nào trong công ty cổ
phần?
Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển Hội đồng quản trị
trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm
của công ty là quyền và nhiệm vụ của cơ quan
nào trong công ty cổ phần?
Số lượng thành viên Hội đồng thành viên do 03 đến 07 thành viên
chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên bổ
nhiệm được quy định như thế nào?
Số lượng thành viên tối đa của công ty TNHH 50 thành viên
2 thành viên trở lên là bao nhiêu?
Số lượng thành viên tối thiểu của hợp tác xã là 7
bao nhiêu?
Số vốn mà cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân Vốn góp tối thiểu
phải góp vào vốn điều lệ của hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã theo quy định của điều lệ hợp
tác xã, liên hiệp hợp tác xã để trở thành thành
viên, hợp tác xã thành viên là gì?
Tài sản góp vốn không phải là tiền Việt Nam, Định giá
ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các
thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức
chuyên nghiệp:
Tài sản nào không được coi là tài sản không Vốn, tài sản khác được huy động từ
chia của hợp tác xã?
thành viên HTX
Thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở Kiểm tra, xem xét, tra cứu, sao chép
13


lên không phải chịu trách nhiệm cá nhân khi hoặc trích lục sổ đăng ký thành viên,
nhân danh công ty thực hiện hành vi sau đây: sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch,
sổ kế toán, báo cáo tài chính hàng năm
của công ty
Thành viên công ty TNHH hai thành viên trở 30 ngày
lên chỉ được chuyển một phần hoặc toàn bộ
phần vốn góp của mình cho người không phải
là thành viên nếu các thành viên còn lại của
công ty không mua hoặc không mua hết trong
bao lâu kể từ ngày chào bán?
Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm về các Số vốn đã cam kết góp
khoản nợ của công ty trong phạm vi:
Thành viên góp vốn không có quyền:
Đại diện theo pháp luật của công ty
hợp danh
Thành viên hội đồng quản trị có thể được bầu Không hạn chế
lại với tối đa bao nhiêu nhiệm kỳ?
Theo Luật doanh nghiệp 2005, các cổ đông TRỪ: 10%
sáng lập phải đăng kí mua ít nhất bao nhiều %
tổng số cổ phần phổ thông có quyền chào bán:
Theo Luật Doanh nghiệp 2005, đối với công 15 ngày
ty TNHH một thành viên, khi tăng vốn điều lệ
bằng việc huy động thêm vốn của người khác,
công ty phải đăng ký chuyển thành công ty
TNHH hai thành viên trở lên trong bao lâu kể
từ ngày thành viên mới cam kết góp vốn:
Theo Luật Doanh nghiệp 2005, mỗi doanh Tru
nghiệp có thể có nhiều nhất bao nhiêu con 3
dấu?
Theo Luật Doanh nghiệp 2005, trong thời hạn 7 ngày
bao nhiêu ngày kể từ ngày cấp giấy chứng
nhận đăng kí kinh doanh,cơ quan đăng kí kinh
doanh phải thông báo nội dung giấy chứng
nhận đăng kí kinh doanh đó cho cơ quan thuế,
thống kê:
Theo Luật doanh nghiệp 2014, các cổ đông 20%
sáng lập phải đăng kí mua ít nhất bao nhiều %
tổng số cổ phần phổ thông có quyền chào bán
Theo Luật Doanh nghiệp 2014, đối với công 10 ngày
ty TNHH một thành viên, khi tăng vốn điều lệ
bằng việc huy động thêm vốn của người khác,
công ty phải đăng ký chuyển thành công ty
TNHH hai thành viên trở lên trong bao lâu kể
14


từ ngày thành viên mới cam kết góp vốn:
Theo Luật Doanh nghiệp 2014, mỗi doanh Tùy ý
nghiệp có thể có nhiều nhất bao nhiêu con
dấu?
Theo Luật Doanh nghiệp, trong thời hạn bao tru
.
30
ngày
nhiêu ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận 20 ngày
đăng kí doanh nghiệp,cơ quan đăng kí kinh
doanh phải thông báo nội dung giấy chứng
nhận đăng kí kinh doanh đó cho cơ quan thuế,
thống kê:
Thời hạn cam kết góp vốn tối đa của thành 03 tháng
viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lê
Thời hạn cam kết góp vốn tối đa của thành 03 tháng
viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên
là bao lâu
Thông báo mời họp Hội đồng thành viên được Giấy mời, điện thoại, fax, telex hoặc
gửi trực tiếp đến từng thành viên của Hội đồng các phương tiện điện tử
thành viên, có thể bằng:
Tổ chức kinh doanh nào không có tư cách Doanh nghiệp tư nhân
pháp nhân?
Tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá Thương nhân
nhân hoạt động thương mại một cách độc lập,
thường xuyên và có đăng kí kinh doanh là:
Tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư Liên hiệp HTX
cách pháp nhân, do ít nhất 04 hợp tác xã tự
nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn
nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh
nhằm đáp ứng nhu cầu chung của hợp tác xã
thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách
nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý
liên hiệp hợp tác xã là mô hình gì?
Tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp Vốn điều lệ
và ghi trong Điều lệ công ty TNHH 1 thành
viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là gì?
Trách nhiệm tài sản của thành viên hợp danh tru Chịu trách nhiệm trong phạm vi số
được quy định như thế nào?
vốn đã cam kết góp vào công ty ; Chịu
trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã
góp vào công ty
Trong các loại hình tổ chức sau, loại hình tổ . Doanh nghiệp tư nhân
chức nào không cần thiết phải có giám đốc
Trong công ty cổ phần, cổ tức có thể được chi Tiền mặt, hoặc bằng tài sản khác từ
trả bằng
nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ
15


phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về
tài chính
Trong công ty cổ phần, cổ tức có thể được chi Tiền mặt, cổ phần công ty hay tài sản
trả bằng:
khác qui định tại điều lệ công ty
Trong công ty cổ phần, cổ tức có thể được chi Tiền mặt, hoặc bằng tài sản khác từ
trả bằng:
nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ
phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về
tài chính
Trong công ty cổ phần, đối với cổ phần phổ trừ Bằng hoặc cao hơn giá thị trường
thông, giá mua lại như thế nào so với giá thị
trường tại thời điểm mua lại?
Trong công ty cổ phần, nếu điều lệ công ty Bằng hoặc cao hơn giá thị trường
không qui định hoặc công ty và cổ đông có
liên quan không có thỏa thuận khác, thì giá
mua lại cổ phần ưu đãi như thế nào so với giá
thị trường tại thời điểm
Trong công ty cổ phần, nếu điều lệ công ty Bằng hoặc cao hơn giá thị trường
không qui định hoặc công ty và cổ đông có
liên quan không có thỏa thuận khác, thì giá
mua lại cổ phần ưu đãi như thế nào so với giá
thị trường tại thời điểm mua lại?
Trong công ty Cổ Phần, phần trăm tổng số cổ 30%
phần phổ thông đã bán mà công ty có quy
Trong công ty Cổ Phần, phần trăm tổng số cổ trừ 10 %
phần phổ thông đã bán mà công ty có quyền
mua lại không quá:
Trong công ty cổ phần, quyền quyết định cao . Đại hội đồng cổ đông
nhất thuộc về cơ quan nào?
Trong công ty Hợp danh, thành viên hợp danh Cá nhân
là:
Trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên, 50%
cuộc họp hội đồng thành viên triệu tập lần thứ
hai được tiến hành khi có số thành viên dự
họp đại diện ít nhất bao nhiêu vốn điều lệ?
Trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên, nếu Khởi kiện Chủ tịch Hội đồng thành
Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập viên về việc không thực hiện đúng
họp Hội đồng thành viên theo yêu cầu của nghĩa vụ pháp lý
thành viên thì nhóm thành viên sở hữu ít nhất
10% vốn điều lệ không có quyền:
Trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên, nếu Bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành
Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập viên
họp Hội đồng thành viên theo yêu cầu của
16


thành viên thì nhóm thành viên sở hữu ít nhất
25% vốn điề
Trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên, nếu Bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành
Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập viên
họp Hội đồng thành viên theo yêu cầu của
thành viên thì nhóm thành viên sở hữu ít nhất
25% vốn điều
Trong công ty TNHH một thành viên, Chủ Do Chủ sở hữu công ty chỉ định
tịch hội đồng thành viên do ai chỉ định?
Trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành Được số phiếu đại diện ít nhất 65%
viên, quyết định của Hội đồng thành viên tổng số vốn góp của các thành viên dự
được thông qua tại cuộc họp khi:
họp ch
Trong HTX, mỗi thành viên không được góp 20%
vốn quá bao nhiêu % vốn điều lệ?
Trong quá trình cho thuê doanh nghiệp, trách Phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước
nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân như
pháp luật
Trong quá trình cho thuê doanh nghiệp, trách tru
nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân như thế . Phải chịu trách nhiệm 1 phần; Phải
nào?
chịu trách nhiệm nếu 2 bên thỏa thuận
Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày 5 ngày
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh
doanh phải xem xét hồ sơ và cấp giấy chứng
nhận kinh doanh cho HTX?
Trong trường hợp điều lệ công ty không quy 65%
định một tỷ lệ cụ thể, Quyết định của hội đồng
thành viên công ty TNHH hai thành viên trở
lên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến
bằng văn bản khi được số thành viên đại diện
ít nhất là bao nhiêu % vốn điều lệ chấp thuận?
Trong trường hợp điều lệ công ty không quy 65%
định một tỷ lệ cụ thể, Quyết định của hội đồng
thành viên công ty TNHH hai thành viên trở
lên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến
bằng văn bản khi được số thành viên đại diện
ít nhất là bao nhiêu % vốn điều lệ chấp thuận?
Trong trường hợp điều lệ công ty TNHH 2 Tử 10% trở lên
thành viên trở lên không quy định một tỷ lệ
khác cụ thể, thành viên hoặc nhóm thành viên
sở hữu bao nhiêu phần trăm vốn điều lệ có
quyền yêu cầu triệu tập họp hội đồng thành
viên?
Trong trường hợp điều lệ công ty TNHH 2 Trên 25%
17


thành viên trở lên không quy định một tỷ lệ
khác cụ thể, thành viên hoặc nhóm thành viên
sở hữu bao nhiêu phần trăm vốn điều lệ có
quyền yêu cầu triệu tập họp hội đồng thành
viên?
Trong trường hợp nào HTX bắt buộc phải có Từ 30 thành viên trở lên
Ban Kiểm soát:
Trừ trường hợp Hội đồng thành viên quyết 15 ngày
định thời hạn khác, sau thời hạn bao lâu, kể từ
ngày được chấp thuận, Thành viên hợp danh
hoặc thành viên góp vốn mới phải nộp đủ số
vốn cam kết g
Trừ trường hợp Hội đồng thành viên quyết 15 ngày
định thời hạn khác, sau thời hạn bao lâu, kể từ
ngày được chấp thuận, Thành viên hợp danh
hoặc thành viên góp vốn mới phải nộp đủ số
vốn cam kết góp vào công ty?
Trường hợp nào hội đồng quản trị không phải Kết nạp thêm thành viên mới
triệu tập đại hội thành viên bất thường
Trường hợp nào Hội đồng quản trị không phải Theo đề nghị của giám đốc (Tổng giám
triệu tập đại hội thành viên bất thường?
đốc)
Trường hợp nào Hội đồng quản trị triệu không Trừ: Theo đề nghị của ít nhất một phần
phải tập đại hội thành viên bất thường?
ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành
viên
Hội đồng quản trị không tổ chức được
cuộc họp định kỳ sau hai lần triệu tập
Trường hợp nào sau đây được phép thành lập Cá nhân người nước ngoài
doanh nghiệp tư nhân?
Việc đăng ký doanh nghiệp của Doanh nghiệp Cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
chỉ cho phép ở cơ quan cấp:
ương
Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ HTX được đại 75%
hội thành viên thông qua khi có ít nhất bao
nhiều % tổng số đại biểu có mặt biểu quyết
tán thành?
Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ Điều lệ công ty
đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn
nhất định và được ghi vào:
Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có Thành lập doanh nghiệp
theo quy định của pháp luật để:
Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có tru Đầu tư, kinh doanh
theo quy định của pháp luật để:
18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×