Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 8 chương 4 bài 1: Hình hộp chữ nhật

Chương IV:

Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều


Chương IV:
HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP
ĐỀU
A. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG

Tiết 55. HÌNH HỘP CHỮ NHẬT


Một số hình ảnh thực tế:

Hình không gian tương ứng:

Hình hộp chữ nhật

Hình lập phương


Hình lăng trụ đứng


Một số hình ảnh thực tế

Hình không gian tương ứng:

Hình chóp tam giác

Hình trụ


Một số vật thể trong không gian
B

B

C
D

A
B’

D

A
B’

C’

A’

C

A’

D’

Hình hộp chữ nhật

C

D’

Hình lập phương
S

B

C

A

O’

D
F

E
B’

C’
D’

A’
F’

E’

Hình lăng trụ đứng

C

A
B

Hình chóp tam giác

O

Hình trụ


Tiết 55. HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
1. Hình hộp chữ nhật

Cạnh

Mặt
Mặt

Đỉnh
- Hình hộp chữ nhật có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh
- Hình hộp chữ nhật có 6 mặt là các hình chữ nhật


Tiết 55. HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

1. Hình hộp chữ nhật
- Hình hộp chữ nhật có 6 mặt,


8 đỉnh, 12 cạnh
- Hình hộp chữ nhật có 6 mặt
là các hình chữ nhật


Tiết 55. HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

1. Hình hộp chữ nhật

Mặt đáy

- Hình hộp chữ nhật có 6 mặt,
8 đỉnh, 12 cạnh
- Hình hộp chữ nhật có 6 mặt
là các hình chữ nhật
-Hai mặt của hình hộp không có cạnh
chung gọi là hai mặt đối diện và có
thể xem chúng là hai mặt đáy, khi đó
các mặt còn lại được xem là các
mặt bên

Mặt đáy


Tiết 55. HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

1. Hình hộp chữ nhật
- Hình hộp chữ nhật có 6 mặt,
8 đỉnh, 12 cạnh
- Hình hộp chữ nhật có 6 mặt
là các hình chữ nhật
-Hình lập phương là hộp chữ nhật
có 6 mặt là các hình vuông


Cách vẽ hình hộp chữ nhật:

2

1
B

C
D

A
B'

C'

A'
3

4

D'


Tiết 55. HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
1. Hình hộp chữ nhật

2. Mặt phẳng và đường thẳng
-Ta có thể xem:
+ Các đỉnh A, B, C,...như là các điểm
+ Các cạnh AB, BC, AA’ . . . như là các
đoạn thẳng.
+ Mỗi mặt là một phần của mặt phẳng (chẳng hạn
mặt ABCD).
- Đường thẳng đi qua hai điểm A và B của mặt
phẳng (ABCD) thì nằm trọn trong mặt phẳng đó

B

C


D

A
A'

B'

 C'
 D'


- Tìm hiểu về hình hộp chữ nhật
- Tìm hiểu cách vẽ một hình hộp chữ nhật
- Tìm hiểu về điểm, đoạn thẳng, đường thẳng,
mặt phẳng trong không gian


Bài tập 1:
A

B
C

D
M
Q

N
P

Hãy kể tên những cạnh bằng nhau
của hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ?
ĐÁP ÁN:
AB = CD = PQ = MN
AD = BC = NP = MQ
AM = BN = CP = DQ


a)b)c)
Nếu
e)
K
d)Đường
TÌm
làĐiểm
O
điểm
đường
là K
trung
thẳng
thuộc
cóthẳng
thuộc
điểm
cạnh
ADsong
mặt

CD,
của
cắt
đường thẳng NC hay không?
đoạn
liệu
song
phẳng
K
thẳng

với
ABNM
thể
đường
CN
là điểm
thìhay
thẳng
Othuộc
không?
cóCN
là ?

Bài tập 2:
A

B

.

K

D

C

M
Q

.O

N

P

a) Do BCPN là hình chữ nhật, O là trung điểm
của đường chéo CN nên cũng là trung điểm
của đường chéo BP. Vậy O thuộc BP
b) K không thuộc cạnh BN vì DC và BN không
có điểm chung
c) Đường thẳng AD không cắt đường thẳng NC
d) K không thuộc mp(ABNM)
e) DM//CN

điểm
cạnhthuộc
BN hay
đoạn
không?
BP hay không?


Hướng dẫn về nhà:
- Ôn lại các kiến thức đã học.
- Làm các bài tập 3,4 SGK và 1,2,3,4,5 SBT


CHÚC CÁC EM
CHĂM NGOAN, HỌC GIỎITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×