Tải bản đầy đủ

ĐÁNH GIÁ cổ PHIẾU CÔNG TY FPT

Đánh giá công ty cổ phần FPT (HOSE)

Biểu đồ giá

nguồn: vietstock

Những điểm lưu ý trong bài phân tích:
1. Đây là báo cáo phân tích theo quý, nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình hoạt động
kinh doanh của FPT sau khi tách FPT Retail và FPT Trading.
2. Phân tích công ty cổ phần FPT là phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần FPT không bao
gồm mảng sản xuất, phân phối và bán lẻ sản phẩm công nghệ.
3. Bài viết được viết dựa trên quan điểm, và kinh nghiệm cá nhân. Vì vây, khi tham khảo bài viết để
đầu tư, cần liên hệ với người viết cập nhật thêm thông tin.
4. Bài viết hỗ trợ cho đầu tư dài hạn từ 3 tháng – 1 năm.
Kết luận

I.

 Sau khi tách hoạt động FPT retail và FPT trading, FPT vẫn đang chứng minh được sự tăng
trưởng ấn tượng của mình. Doanh thu và lợi nhuận tăng dần. Qua đó cho phép người viết
đánh giá cổ phiếu FPT là một trong những cổ phiếu tốt nhất để đầu tư dài hạn.

 Mục tiêu: mua: <50, target cuối năm 58-63. Bán lướt (và mua lại) khi giá trong khoảng 5557 chốt lời khoảng 10-15%.
Đánh giá hoạt động kinh doanh

Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh quý I từ 2014 - 2018


5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Doanh thu

Chi phí
2018

2017

2016

Lợi nhuận trước thuế
2015

2014

Nguồn: báo cáo tài chính
Ý nghĩa: đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh giúp ta đánh giá khả năng tạo ra lợi nhuận, kiểm
soát chi phí, từ đó cho phép đánh giá khả năng quản trị của doanh nghiệp như thế nào.
Doanh thu có xu hướng tăng từ 2015 – 2018 với tốc độ tăng trong giai đoạn này là: 145,6% (trung bình
29,12%). Tuy nhiên, có những điểm đáng lưu ý: tốc độ tăng không ổn định (2016 tăng 68%, 2017 tăng
19%). Thêm nữa, tốc độ tăng chi phí (giá vốn hàng bán + quản lí doanh nghiệp) trong giai đoạn này
167,7% (trung bình 33,54%) (để chính xác hơn cần có thông tin giá vốn hàng bán của từng bộ phận:
không thể thu thập). Kết quả là, lợi nhuận trước thuế của công ty chi tăng 72,94%, đáng lưu ý lợi nhuận
sau thuế giảm liên tục từ 2014-2016 (-5,32%) và tăng mạnh từ 2016-2018 (tăng 82,67%).
Doanh thu tăng cho thấy sự tăng trưởng mạnh của mảng công nghệ. Để có cái nhìn sâu hơn ta sẽ xem
xét, đánh gía cơ cấu doanh thu từ 2014-2018:
Tốc độ tăng quý 1 của 3 năm gần nhất rất đáng chú ý (2016: 89,55%, 2017:16,45%, 2018 tăng 21,18%).
Trong đó 2 mảng tạo ra phần lớn doanh thu: viễn thông tăng 113,11% và xuất khẩu phần mềm tăng
177,78%.
chỉ tiêu
Viễn thông
Nội dung số
phần mềm xuất
khẩu
Giải pháp phần
mềm
Giáo duc

2018
1901
107

2017
1642
106

2016
1448
94

2015
1139
67

2014
892
292

1675

1309

1187

906

603

778
289

619
179

437
172

562
168

464
135

 Viễn thông trong giai đoạn này tăng mạnh tuy nhiên tốc độ tăng không ổn định có thể được giải
thích như sau: 1. Viễn thông là một mảng có sự cạnh tranh gay gắt trong việc mở rộng và duy trì
thị phần (các đối thủ chính VNPT, Viettel, SPT), 2. Sự bão hòa của thị trường. Kết luận: tốc độ
tăng doanh thu của mảng viễn sẽ không còn ấn tượng như giai đoạn trước. thêm nữa, để có
thể duy trì thị phần công ty buộc phải tăng chất lượng dịch vụ (tăng chi phí đầu tư, nâng cấp,
duy trì đồng nghĩa giảm lợi nhuận), các chính sách khuyến mãi,…


 Phần mềm xuất khẩu là mảng tăng mạnh nhất, qua đó cho thấy công ty đã và đang đẩy mạnh
xuất khẩu và tạo được thương hiệu trên thị trường quốc tế. FPT là công ty đầu tiên của Việt Nam
(có thể không phải là công ty đầu tiên) xuất khẩu phần mềm cho các đối tác nước ngoài, điều
này khẳng định vị thế và tiềm năng phát triển của mảng xuất khẩu phần mềm. Tuy nhiên một vấn
đề cần lưu ý chính là: tỷ giá ngoại tệ sẽ có những tác động mạnh lên lợi nhuận. Kết luận: mảng
xuất khẩu sẽ trở thành chủ lực của FPT trong tương lai. Do đó, để duy trì tốc độ tăng công ty
sẽ đưa ra những chiến lược kinh doanh phù hợp và tăng cường nghiên cứu những sản phẩm
mới (tăng chi phí nghiên cứu).
 Hai mảng có sự tăng trưởng còn lại là: giải pháp phần mềm và giáo dục, mặc dù tốc tăng trưởng
khá tốt nhưng 2 mảng này chỉ được đánh giá là có tiềm năng nhưng sẽ không phải là mảng chủ
lực để tăng trưởng của FPT.
Kết luận: doanh nghiệp đang duy trì sự tăng trưởng tốt (ổn định trong 2 năm gần nhất) đều đó cho
thấy chiến lược phát triển đang đi đúng hướng. Đánh giá khả quan.
II.

Chi phí

Ý nghĩa: Phân tích chi phí (giá vốn hàng bán) cho phép ta đánh giá một cách tổng quan về việc kiểm
soát chi phí. Từ đó đánh giá được khả năng quản trị của doanh nghiệp.
Chi phí trong giai đoạn này tăng mạnh 167% (nhanh hơn tốc độ tăng doanh thu 145%).
Tỷ lệ chi phí/ doanh thu đều trên 76%. Đặc biệt, 3 năm gần nhất đều trên 80% (2018: 83,58%, 2017:
84,93%, 2016: 86,82%). Trong khi đó: 2015: 77,25%, 2014:76,68%. Từ đó cho thấy công ty có vấn đề
trong việc kiểm soát chi phí, đều này vô hình chung sẽ gia tăng áp lực lên hiệu quả hoạt động của FPT.
Hơn nữa, chi phí cao sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh khi thị trường có những biến động xấu. => cần
phải giảm chi phí để tăng biên lợi nhuận gộp và tăng khả năng cạnh tranh => đánh giá trung lập
III.

Lợi nhuận

Ý nghĩa: đánh giá lợi nhuận để có cái nhìn tổng quan về khả năng tạo ra lợi nhuận của công ty. Từ đó
đánh giá triển vọng trong tương lai
Lợi nhuận của FPT có thể được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 ( 2014 – 2016) lợi nhuận giảm (2015:
-3,1%, 2016: -2,29%) giai đoạn 2 (2017 -2018) lợi nhuận tăng (2018: 34,25%, 2017: 36,06%). Kết hơp với
tỷ suất lơi nhuận/ doanh thu ta có thể thấy được công ty đã và đang cải thiện khả năng sinh lời cũng như
hiệu quả hoạt động.
IV.
Kết luận
 Nhìn chung doanh thu cho thấy dấu hiệu tích cực sẽ tiếp tục tăng trưởng trong tương lai, tuy
nhiên cần phải thận trọng khi FPT chỉ là một công ty mới trên thị trường công nghệ toàn cầu (khi
so sánh với các công ty công nghệ toàn cầu), việc phải cạnh trạnh với những công ty hàng đầu
trong khu vực hoặc toàn cầu sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng. Đánh giá khả quan về tốc độ tăng
trưởng trung bình 10-15% trong 5 năm tới.
 Tỷ lệ giá vốn hàng cao là một điểm bất lợi trong việc cạnh tranh với các công ty công nghệ khác.
Mặc dù tỷ lệ giá vốn có xu hướng giảm, nhưng tốc độ giảm rất chậm. điều này đòi hỏi công ty
phải đẩy mạnh việc cắt giảm chi phí, thông qua việc cải thiện nâng suất công viêc, và điều này
khó có thể làm trong ngắn hạn. Đánh giá không khả quan về việc kiểm soát chi phí.


 Lợi nhuận của công ty tăng trưởng dần qua các năm, điều này cho thấy công ty đang có những
chiến lược phát triển đúng đắn, đặc biệt trong 2 năm gần đây tốc độ tăng trưởng đều trên 30%.
Đánh giá khả quan về tốc độ tăng trưởng doanh thu 20-25%.
 Một điểm đáng lưu ý khi xem xét lợi nhuận trước thuế của FPT chính là khoảng mục: lợi
nhuận từ “GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ”. Phần lớn lợi nhuận là từ khoảng mục không được thể hiện
rõ ràng trên báo tài chính. Tuy nhiên khi so sánh đối chiếu với doanh thu, giá vốn hàng bán, và
những khoảng mục liên quan, người viết vẫn chưa giải thích được lợi nhuận sau thuế được
ghi vào khoản giáo dục đầu tư là từ hoạt động kinh doanh nào. Như bảng dưới đây:
Doanh thu theo bộ phận
Năm
2018
2017
2016
2015
2014

Viễn
thông
1901
1642
1448
1139
892

thời gian quý I
Nội dung
số
107
106
94
67
292

Xuất khẩu

Giải pháp

1674
1309
1187
906
603

777
619
437
562
464

Đầu tư
giáo dục
288
179
172
168
456

Bán lẻ

Tổng

0
5864
5226
6720
4971

4750
9418
8466
8641
6905

Lợi nhuận trước thuế theo bộ phận
Năm
2018
2017
2016
2015
2014

Viễn
thông
287
242
200
224
237

Nội dung
số
51
52
49
25
18

thời gian quý I
Xuất khẩu

Giải pháp

235
189
119
123
100

14
-7
12
35
28

Đầu tư
giáo dục
538
417
45
29
67

Bán lẻ

Tổng

0
116
135
207
129

780
643
562
645
581

Lợi nhuận theo bộ phận
Năm
2017
2016
2015
2014

Viễn
thông
908
944
877
833

thời gian: năm
Nội dung
số
313
254
166
102

Xuất khẩu

Giải pháp

1067
855
741
518

63
246
186
221

Đầu tư
giáo dục
3078
1288
1885
589

Bán lẻ

Tổng

705
543
728
2019

4255
3013
2851
2459

Doanh thu theo bộ phận
Năm
2017
2016
2015
2014

Viễn
thông
7131
6176
5119
3875

thời gian: năm
Nội dung
số
519
490
448
946

Xuất khẩu

Giải pháp

6242
5181
5259
3580

4998
4794
3401
3968

Đầu tư
giáo dục
1378
1749
899
775

Bán lẻ

Tổng

24111
23183
25637
22851

42658
39531
37959
32644


Khi nhìn vào báo cáo doanh thu và lợi nhuận theo năm, ta thấy doanh thu từ mảng đầu tư và giáo dục
chiếm tỷ trọng rất thấp, nhưng khi nhìn vào lợi nhuận theo bộ phận chiếm tỷ trọng lớn. ví dụ: 2018
doanh thu chiếm 3,23%, lợi nhuận chiếm 72,33%.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×