Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 7 chương 2 bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ 7

BÀI 1: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN


KIỂM TRA BÀI CŨ

Nhắc lại định nghĩa hai đại lượng tỉ lệ thuận
đã học ở tiểu học?
Hai đại lượng tỉ lệ thuận là hai đại lượng trong
đó đại lượng này tăng bao nhiêu lần thì đại
lượng kia cũng tăng bấy nhiêu lần và ngược lại.
Có cách nào khác ngắn gọn hơn
để mô tả hai đại lượng tỉ lệ
thuận hay không?


CHƯƠNG II
Hàm số và đồ thị

Đại lượng

tỉ lệ thuận

Một số bài toán về
đại lượng tỉ lệ thuận

Đại lượng
tỉ lệ nghịch

Một số bài toán về
đại lượng tỉ lệ nghịch

Hàm số

Mặt phẳng toạ độ
Đồ thị hàm số y = ax (a≠0)


TIẾT 23: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN

?1 Hãy viết công thức tính:

a) Quãng đường đi được s (km) theo thời gian t (h) của một vật chuyển động
đều với vận tốc 15 km/h.
b) Khối lượng m (kg) theo thể tích V (m3) của thanh kim loại đồng chất có
khối lượng riêng D (kg/m3). (Chú ý: D là một hằng số khác 0)


TIẾT 23: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN
a) s = 15.t

⇒ s tỉ lệ thuận với t

b) m = D.V (D là một hằng số khác 0)

⇒ m tỉ lệ thuận với V

y = k.x

(k là hằng số khác 0)

⇒ y tỉ lệ thuận với x


TIẾT 23: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN
1.Định nghĩa:
Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y = kx (với k là
hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ k .

1
2
1
k

m
y tỉ
tỉ lệ
lệ thuận
thuận với
với xn theo
theo hệ
hệ số
số tỉtỉ lệ
lệ k. . => x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ

y = k.x (k là hằng số khác 0)
=>

x=

1
⋅y
k
Bài tập. Trong các công thức dưới đây, công thức nào cho biết
hai đại lượng y và x không tỉ lệ thuận

1
A. y =- x
7

B. y = 5x

54
C. y =
x

D. y = x


u tỉ lệ thuận với v theo hệ số tỉ lệ

3
5

v tỉ lệ thuận với u theo hệ số tỉ lệ

5
3


TIẾT 23: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN
?3 Hình bên là một biểu đồ hình cột biểu diễn khối lượng của bốn con khủng long.
Mỗi con khủng long ở các cột b, c, d nặng bao nhiêu tấn nếu biết con khủng long ở cột a
nặng 10 tấn và chiều cao các cột được cho trong bảng sau:

a

b

c

d

Cột

a

b

c

d

Chiều cao (mm)

10

8

50

30


TIẾT 23: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN
?3 Hình bên là một biểu đồ hình cột biểu diễn khối lượng của bốn con khủng long.
Mỗi con khủng long ở các cột b, c, d nặng bao nhiêu tấn nếu biết con khủng long ở cột a
nặng 10 tấn và chiều cao các cột được cho trong bảng sau:

a

b

c

d

a

b

c

d

Chiều cao cột (mm)

10

8

50

30

Khối lượng (tấn)

10

8

50

30


TIẾT 23: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN
?4 Cho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau:

x

x1 = 3

x2 = 4

x3 = 5

x4 = 6

y

y1 = 6

8
y2 =…

y3=…
10

12
y4=…

a) Hệ
Hãysốxác
tỉ lệđịnh
củahệ
y đối
số tỉvới
lệ xcủa
là y2.đối với x ;
b) Điền vào chỗ trống (… ) trong bảng trên bằng một số thích hợp ;
c) Có nhận xét gì về tỉ y
số1giữa y
hai
giá y
trị3 tương
y4ứng
2

=

=

y
x1y1 ; yx22; y3 x
; 34
x1 x2 x3 x4

của y và x ?

=

x4


KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1.Định nghĩa:
Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y = kx
k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.

2.Tính chất:
Nếu đại lượng y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k thì ta có :

y1 y2 y3
yn
=
=
= ... =
=k
x1 x2 x3
xn

(với


?4 tập 1. (sgk/53)
Bài
Cho biết hai đại xlượng x vàxy1 =tỉ 3lệ thuậnx2với
= 4nhau vàx3khi
= 5x = 6 thìx4y==64.
1

2

a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x ;

y

y1 = 6

b) Hãy biểu diễn y theo x ;

3

y2 = 8

y3= 10

4

y4= 12

c) Tính*)giá
y khi
9 ; xhệ
= số
15.tỉ lệ 2.
y tỉtrị
lệ của
thuận
vớixx=theo
GiảI *) Nhận xét: y1 = y2 =y3 =y4 =2 (HÖsè tØlÖ)
x1 x x
x=3 k.xx4(k là hằng số khác 0)
2 y
a) Ta có y tỉ lệ thuận với
nên
Tỉ số giữa hai giá trị tương ứng của y và x luôn bằng nhau.
Với x = 6 thì y = 4 ⇒ 4 = k.6

⇒ k=

2
3

Vậy hệ số tỉ lệ k của y đối với x là

2
x
3
c) Khi x = 9
b) y =

ta có y =

Khi x = 15 ta có y =

2
⋅ 9=6
3
2
⋅15=10
3

2
3


6
5

4
1
8

7

3
2


Phần
thưởng!


Nếu y liên hệ với x theo công thức y = k.x
(k là hằng số khác 0). Ta nói x tỉ lệ thuận
với y theo hệ số tỉ lệ k.
Đỳng hay sai ?

Sai


Khi x tỉ lệ thuận với y theo
hệ số tỉ lệ m (m ≠ 0) ta có x = my.
Đúng hay sai ?

Đúng


Phần
thưởng!


Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số
thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số
Đỳng hay sai ?

Sai

1

2
1
2


Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau
thì tỉ số hai giá trị của chúng luôn không đổi.
Đúng hay sai ?

Sai


y tỉ lệ thuận với x
x1, x2 là hai giá trị khác 0 của x,
y1, y2 là hai giá trị tương ứng của y
thì

x1 y1
=
x 2 y2

Đúng hay sai ?

Đúng


Phần
thưởng!


XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
CÁC THẦY CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×