Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 7 chương 1 bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

c
a

A

b
B


- Vẽ hai đường thẳng phân biệt a và b.
- Vẽ đường thẳng c cắt đường thẳng a và b lần lượt ở A và B.
- Hỏi có bao nhiêu góc đỉnh A? có bao nhiêu góc đỉnh B?

Chú ý:
Các cặp góc so le trong.
� và B
�; A
� và B

A
1


3

4

2

c
A2

3

Các cặp góc đồng vị.
� và B
�; A
� và B
�; A
� và B
�; A
� và B

A
1
1
2
2
3
3
4
4

a

4

1

b
3

2
4B

1


(SGK/88)
Vẽ đường thẳng xy cắt hai đường thẳng zt và uv tại A và B.
a) Viết tên hai cặp góc so le trong.
b) Viết tên bốn cặp góc đồng vị.

x

Bài giải
2 cặp góc so le trong là:
� và B
�;
A
1
3
� và B

A
4
2
4 cặp góc đồng vị là:
� và B
�;
A
1

1

� và B
�;
A
2
2
� và B
�;
A
3

3

� và B

A
4
4

3

z

u

2A
1
4

t
v

3

2

4

B

1

y


Tóm tắt:
(SGK/88)
Vẽ đường thẳng c cắt đường thẳng a và
b tại A và B sao cho hai góc so le trong
bằng nhau và bằng 45o.

Cho c I a =  A ;c I b =  B
� =B
� = 450
A
4
2
� = ?; B
� =?
Tìm a)A
kề bù
3

� = ?; B
� = ? đối đỉnh
b)A
2
4

c) Viết tên, số đo của
3 cặp góc đồng vị còn lại.

Bài giải
a) Ta có:

1

� = 1800 - A

A
1
4

= 1800 - 450 = 1350
� = 1800 - B

Tương tự: B
3
2

(2 góc kề bù)
(2 góc kề bù)

= 1800 - 450 = 1350

� =B
� (= 1350 )
=> A
1
3
� =A
� = 450
b) Ta có: A
2
4
� =B
� = 450
 A
2

2

c) Ba cặp góc đồng vị còn lại:

(2 góc đối đỉnh)
� =B
� = 1350
A
1
1
� =B
� = 1350
A
3

3

� =B
� = 450
A
4
4


Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các
góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:
a) Hai góc so le trong còn lại bằng nhau;
b) Hai góc đồng vị bằng nhau.


(SGK/89)

Xem trong hình 14 rồi điền vào chỗ trống (…) trong các câu sau:
� và POR

a) IPO
là một cặp góc…so le trong
� và TNO

đồng vị
b) OPI
là một cặp góc…
� và NTO
� là một cặp góc… đồng vị
c) PIO
� và POI

d) OPR
là một …cặp góc so le trong


(SGK/89)
a) Vẽ lại hình 15 (SGK/89).
b) Ghi tiếp số đo tương ứng các góc còn lại.
� ;B
� và cặp góc A
� ;B
� được gọi là hai cặp góc trong cùng phía.
c) Cặp góc A
1
2
4
3
A 4 + B3
Tính: A1 + B 2 ;
� = 1800 - A

a) Ta có: A
1
4

(2 góc kề bù)

= 1800 - 400 = 1400
� =A
� = 1400
B
3
1

(2 góc so le trong)

b) Các cặp góc đồng vị còn lại:
� =B
� = 1400 ;A
� =B
� = 1400 ;
A
1

1

3

3

� =B
� = 400 ;A
� =B
� = 400
A
2
2
4
4

c) Tổng các cặp góc trong cùng phía là:
� +B
� = 1400 + 400 = 1800
A
1
2
� +B
� = 400 + 1400 = 1800
A
4

3


c

A
2
3
1
4

1

� và B
� .
A
3
4

b

3

2

4

B

2 cặp góc trong cùng phía là:
� và B
�;
A
1
2
� và B

A
4
3
2 cặp góc ngoài cùng phía là:
� và B
�;
A
2

a

1


� =A
� = 1350
Cho hình vẽ có: B
3
1

Điền đúng (Đ), sai (S) vào cột đáp án.

Câu

Đáp án

a)

� = 450
A
2

b)

� = 1350
B
2

c)

� = 1350
A
4

d)

� =B

A
4
4

S
Đ

e)

� =B

A
4
2

Đ

Đ
S


- Về nhà làm lại các bài tập đã chữa, học thuộc lý thuyết.
- Bài tập: 23 (SGK/89)
17; 19; 20 (SBT/76, 77)
- Đọc trước bài hai đường thẳng song song. Ôn lại định
nghĩa hai đường thẳng song song và các vị trí của hai
đường thẳng (lớp 6)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×