Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 7 chương 1 bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

CÁC GÓC TẠO
BỞI MỘT ĐƯỜNG
THẲNG CẮT HAI
ĐƯỜNG THẲNG


-Hãy vẽ hai đường thẳng phân biệt a và b?
-Vẽ đường thẳng c cắt đường thẳng a và b lần
lượt tại A và B.
c
A 3
4

X3
4

a

2

X1


2
1

B

b


CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG
THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG
1. Góc so le trong. Góc đồng vị
a) Cặp góc so le trong:

A1


Aˆ 4 và

c

Bˆ 3
Bˆ 2 Quy ước:

A 3
4

b) Cặp gócTên
đồng
củavịđề mục có kí hiệu
học sinh ghi bài.X3
Aˆ 2 và Bˆ 2

µA
1µ ;µ
µ ¶A

A
B
B
3
1
4
3;c) Cặp góc trong cùng phía

µA
1
¶A
4

B
2

µ
B
3


B
4

4

2X

a

X1

,đề nghị
2
1

B

X
b


CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG
THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG
?1

Vẽ đường thẳng xy cắt hai đường thẳng zt và
uv tại A và B.
a) Viết tên hai cặp góc so le trong.
b) Viết tên bốn cặp góc đồng vị.


CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG
CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG
2.Tính chất :
?2
Cho hình vẽ biết : Aˆ 4 = Bˆ 2 = 450
ˆ ;B
ˆ ? So sánh?
a) Hãy tính A
1
3

¶ ?
¶ ?B
b)- Hãy tính A
4
2

¶ và B

- So sánh A
2
2
c) Hãy viết tên ba cặp góc
đồng vị còn lại với số đo
của chúng.

A
4

3
1

4

2

3
1

2

B

Qua kết quả của bài tập ?2 các em hãy cho biết : Nếu 1 đường thẳng
cắt 2 đường thẳng và trong các góc tạo thành có 1 cặp góc so le trong
bằng nhau thì ta suy ra điều gì ?


CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG
CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG
2. Tính chất.

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b và
trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong
bằng nhau thì:
a)Hai góc so le trong còn lại bằng nhau;
b)Hai góc đồng vị bằng nhau;


R

Bài 21 trang 89 Sgk:
Nhìn hình, điền vào chỗ
trống trong các câu sau:

P

X
X

N

X
X
X
X

O

T

X
I

·
·
a) IPO
và POR

Sole trong
là một cặp góc …………………….

đồng vị
·
·
b) OPI
và TNO
là một cặp góc ………………..

·
c) PIO


đồng vị
·
là một cặp góc ……………..
NTO

·
d) OPR


cặp góc sole trong
·POI là một ……………………….....


Bài 22 trang 89 Sgk :

A3
400

4

(4 1

2

3 2)400

B1

a)Vẽ lại hình vẽ .
b)Ghi tiếp số đo ứng với các góc còn lại
c)Cặp góc A1, B2 và cặp góc A4 , B3 được gọi là hai
cặp góc trong cùng phía .
µ 1 +B
µ 2 ;A
µ 4 +B
µ3
A
Tính


Luyện tập thêm
Câu 1: Nhìn hình rồi điền vào dấu ( ... )
d
a. M1 và N
...7 Là một cặp góc so
M 2
le trong.
3
m
4 1
b.M...2 và N6 Là một cặp
góc đồng vị.
7 6
n
8 5
N7 Là một cặp góc
c. M4 và ...
N
trong cùng phía.
d.M...2 và N5 Là một cặp
góc ngoài cùng phía.


Luyện tập thêm
Câu 2: Nhìn hình rồi điền vào dấu ( ... )
a. EDC và AEB Là cặp
đồng ...
vị
góc
b. BED và CDE Là
cặp góc ...trong cùng phía

A T
E

M

c. CDE và BAT Là cặp
đồng...vị
góc
d. MED và EDC Là cặp góc
... so le trong

B

D

C


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Xem lại tất cả các hình đã vẽ và nhận diện các góc sole
trong; góc đồng vị; góc trong cùng phía; làm lại các bài tập
đã giải
- Học tính chất về mối quan hệ giữa các cặp góc;
-Bài về nhà: bài 19 trang 76 SBT.
Bài tập:

Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b tại A và B tạo thành
cặp góc trong cùng phía bù nhau.
a) Vì sao hai góc so le trong của mỗi cặp đều bằng nhau?
b) Vì sao hai góc đồng vị trong mỗi cặp đều bằng nhau?
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×