Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 7 chương 1 bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

BÀI 3:
CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG
THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG
THẲNG


CÁC HOẠT ĐỘNG
 KIỂM TRA BÀI CŨ
 ĐẶT VẤN ĐỀ
 BÀI MỚI
 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
 KẾT THÚC


ĐẶT VẤN ĐỀ


Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt
hai đường thẳng có tính chất như thế
nào?Câu hỏi:
• - Vẽ hai đường thẳng phân biệt a và b
• - Vẽ đường thẳng c cắt đường thẳng a và b lần lượt tại A
và B
• - Hãy cho biết có bao nhiêu góc đỉnh A, có bao nhiêu
góc đỉnh B?
• A

• Vẽ hình:
• B
4•

•3

•4

•3

2

• a

2
1

• b

1

• c

• Trả lời: Có 4 góc đỉnh A , 4 góc đỉnh B.


GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Điền vào chỗ trống(…)
Nếu một đường
cắt hai đường thẳng
thẳng………………………………………………
và trong các góc tạo thành có một cặp góc so
……………………………………………………
le trong bằng nhau thì:
………………………
-Hai góc so le trong còn lại bằng nhau.
- Hai góc đồng vị bằng nhau.
- Hai góc trong cùng phía bù nhau


Bài3:

CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT
ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI
ĐƯỜNG THẲNG
1.Góc so le trong. Góc đồng vị:
2.Tính chất:


1.Góc so le trong. Góc đồng vị:
�3

- Hai cặp góc so le trong là:
A1và B


A4 và B
2
A và �
- Bốn cặp góc đồng vị là: �
1


A2 và

A và
3


A4B1

B
2

B
3

B�4

c

a

A
3

2

4 1

3 2
4 1
B

b


Bài tập 1: Vẽđường thẳng xy cắt hai đường thẳng zt và uv tại A
và B.
a). Viết tên hai cặp góc so le trong.
b).Viết tên bốn cặp góc đồng vị.
x

Vẽ hình:
Trả lời:
- Hai cặp góc so le trong là:

t

A


A1 •và

A •và
4

A1•và
- Bốn cặp góc đồng vị là: �

A•
2
A3 •và

A •và
4

B� 3

B
2


B
1


B
2

B
3
B�4

z

u

2

3
4

1

3

2
4 1

v

B

y


Bài tập 2: Xem hình rồi điền vào chỗ trống (…)


và POR
a ).IPO
so le trong
là một cặp góc …


và TNO
b).OPI
đồng vị
là một cặp góc …


và NTO
c).PIO
đồng vị
là một cặp góc …


d ).OPR
POI
là một cặp
… góc so le trong
R
O

N

P

T
I


Bài tập 3:

?2

(trang 88 SGK)

Giải:
A1 là 2 góc kề bù nên
a).Ta có �
A4 và �

�  1800
A A
1

Tóm tắt:

c �a   A

c �b   B

Cho

4


�  450
A4  B
2

�?
a ). �
A1  ?; B
3


b). A2  ?; B4  ?
Tìm
c).Viết tên ba cặp góc
đồng vị còn lại với số
đo của nó.


A1  450  1800

A  1800  450
1


A1  1350
Tương tự: B�3  1800  B�2 � B�3  1800  450  1350

b

�  1350
Vậy: �
A1  B
3
0


A

A

45
b). 2
4
� B
�  450
B
2
4

(vì đối đỉnh)
(vì đối đỉnh)

Vậy: �A2  B�4  450
c). Ba cặp góc đồng vị còn lại:

�  1350 �
�  450
�  1350 �
A1  B
A

B
A

B
1
4
4
3
3

A
4

a
4

3
1

B

2

3
2
1

c


2.Tính chất:
Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo
thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:
a).Hai góc so le trong còn lại bằng nhau.
b). Hai góc đồng vị bằng nhau.


Bài tập 4: (Bài 22 - trang 88 SGK)
Giải:
a). Vẽ hình
b). Điền tiếp số đo ứng với các góc còn lại
c). Cặp góc trong cùng phía là:


A1 •và B
2

A4

Ta tính được:

•và


�  1800
A1  B
2

�  1800
A B
4

3

1400

A
40


B
3
1400
40

0

4

4

0

400

2

3
1

140

Vậy: Hai góc trong cùng phía thì bù nhau

3

0

B

2
1

400

1400


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
+ Ôn lại định nghĩa hai đường thẳng song song và
các vị trí của hai đường thẳng ( lớp 6).
+ Bài tập về nhà: 23 /SGK – Trang 89
16;17; 18; 19; 20 /SBT – Trang 75; 76; 77
+ Đọc trước bài hai đường thẳng song song.


Chân thành cám ơn quí thầy cô đã
đến với tiết dạy. Trong thiết kế giáo
án cũng còn nhiều khuyết điểm
mong được sự góp ý của quí thầy,
cô.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×