Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 7 chương 1 bài 4: Hai đường thẳng song song

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
MÔN: TOÁN 7 – HÌNH HỌC


I. Kiểm tra bài cũ
Cho hình vẽ. Điền tiếp vào hình số đo các góc còn lại

350

3
1450
A
0
145 4 2
1
350
350
145 B
4
0


3

0
2 145
1

350


a

b


1. NHẮC LẠI KIẾN THỨC LỚP 6
* Định nghĩa hai đường thẳng song song:
Hai đường thẳng song song là hai
đường thẳng không có điểm chung

a
b

*Hai đường thẳng a và b song song với nhau kí hiệu: a//b


2. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

*?1/ SGK: Xem hình 17(a, b, c). Đoán xem các đường
thẳng nào song song với nhau
c

a
450

b

a, a// b

450

d
g

p
90 0

600

m

n

e

600

600

b, d không song song với e
c,

m// n


2. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

*?1/ SGK:

p

c

a

600

m

450

b

a, a// b
450

n

d

600

c,

m// n

g

Nếu đường thẳng c cắt hai
đường thẳng a, b và trong các
90
góc tạo thành có một
cặp góc so le trong bằng nhau
e
60
(hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a và b song
song với nhau
0

0

b, d không song song với e


2. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
c

*?1: SGK

a

A 3
1 2

*Dấu hiệu 1:
b
B

c∩a= A ; c∩b = B
A1 = B1 (hai góc so le trong)

a//b

*Dấu hiệu 2:

c∩a= A ; c∩b = B
A3 = B1 (hai góc đồng vị)

1

a//b


Bài 1/ PHT: Cho hình vẽ. Chứng
tỏ rằng a//b
c
a

A
1

b

1

3
2

1350

450

B

Cách 1:
*Ta có ∠ A1 + ∠A2 = 1800
(hai góc kề bù)
⇒ ∠A1 = 1800 - ∠A2
∠A1 = 180o – 135o = 45o
*Vì c∩a= A ; c∩b = B
∠A1 = ∠B1 (= 45o ) mà chúng lại ở vị trí so
le trong nên a//b (dấu hiệu nhận biết)

Cách 2:
Nếu đường thẳng c cắt hai
a,0(hai
b và
*Tađường
có ∠A3 +thẳng
∠A2 = 180
góc kề bù)
∠A3 = cặp
1800 -góc
∠A2 trong cùng
trong các góc tạo thành có⇒một
∠A3 = 180o – 135o = 45o
phía bù nhau thì a song song
với b
* Vì c∩a= A ; c∩b = B
∠A3 = ∠B1 (= 45o ) mà chúng lại
ở vị trí đồng vị nên a//b (dấu hiệu nhận biết)


2. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
c

*?1: SGK

a

A 3
1 2

*Dấu hiệu 1:

c∩a= A ; c∩b = B
A1 = B1 (hai góc so le trong)

b
B

a//b

*Dấu hiệu 2:

c∩a= A ; c∩b = B
A3 = B1 (hai góc đồng vị)

a//b

*Dấu hiệu 3:

c∩a= A ; c∩b = B
A2 + B1= 180o (hai góc trong cùng
phía)

1

a//b


3. VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

*?2/SGK: Cho đường thẳng a và điểm A nằm ngoài đường
thẳng a. Hãy vẽ đường thẳng b đi qua A và song song với a

A

a


3. VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
*Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau

A

a

B


3. VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
*Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau

A

a
B


3. VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
*Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau

A

a
B


3. VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
*Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau

A

a
B


3. VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
*Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau

A

a
B


3. VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
*Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau

A

a
B


3. VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
*Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau

A

a
B


3. VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
*Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau

A

a
B


3. VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
*Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau

A

a
B


3. VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
*Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau

A

a
B


3. VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
*Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau

A

a
B


3. VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
*Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau
A

a

B

*Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc đồng vị bằng nhau

A

a

B


Bài 3/PHT: Cho hình vẽ dưới đây hãy chứng tỏ m//n bằng
nhiều cách

m

2

2

N 1600
n

1 120

0

M


Cách 1:
*Ta có ∠ M1 + ∠M2 = 1800
(hai góc kề bù)
⇒ ∠M2 = 1800 - ∠M1
∠M2 = 180o – 120o = 60o
*Vì m∩MN= M ; n∩MN = N
∠M2 = ∠N1 (= 60o ) mà chúng lại ở vị trí so le
trong nên m//n (dấu hiệu nhận biết)

Cách 2:
*Ta có ∠ N1 + ∠N2 = 1800(hai góc kề bù)
⇒ ∠N2 = 1800 - ∠N1
∠N2 = 180o – 60o = 120o
*Vì m∩MN= M ; n∩MN = N
∠N2 = ∠M1 (= 120o ) mà chúng lại ở vị trí
đồng vị nên m//n (dấu hiệu nhận biết)

Cách 3:
*Ta có ∠ N1 + ∠N2 = 1800(hai góc kề bù)
⇒ ∠N2 = 1800 - ∠N1
∠N2 = 180o – 60o = 120o
*Ta có ∠M1 + ∠M2 = 1800(hai góc kề bù)
⇒ ∠M2 = 1800 - ∠M1
∠M2 = 180o – 120o = 60o
*Vì m∩MN= M ; n∩MN = N
∠M2 + ∠N2 = 60o +120o=180o mà chúng lại ở vị trí
trong cùng phía nên m//n (dấu hiệu nhận biết)

m

2

N 1600
n

0
2 1120

M


DẶN DÒ VỀ NHÀ
• Học bài
• Bài tập 25,26/SGK91


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×