Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 7 chương 1 bài 5: Tiên đề Ơ_clit về đường thẳng song song

Bài 5:

TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT VỀ ĐƯỜNG
THẲNG SONG SONGKIỂM TRA BÀI CỦ

Bài toán: Cho điểm M không thuộc đường thẳng a.
Vẽ đường thẳng b đi qua M và b// a


TIẾT 8:

TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

1.Tiên đề Ơ-clit
Tiên đề Ơ-clit:
Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với
đường thẳng đó.

M

b
a

H21. Điểm M nằm ngoài đường thẳng a, đường
thẳng b đi qua M và song song với a là duy nhất


TIẾT 8:

TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

1.Tiên đề Ơ-clit
Tiên đề Ơ-clit:
Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với
đường thẳng đó.
2.Tính chất của hai đường thẳng song song

c

?a, Vẽ hai đường thẳng a, b sao cho a// b.

a

b, Vẽ đường thẳng c cắt a tại A, cắt b tại B.
c, Đo một cặp góc so le trong. Nhận xét.
d, Đo một cặp góc đồng vị. Nhận xét.

Tính chất: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thi:
a, Hai góc so le trong bằng nhau;
b, Hai góc đồng vị bằng nhau;
c, Hai góc trong cùng phía bù nhau.

b


TIẾT 8:

TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Bài tập 30/SBT/79: Trên hinh 7, hai đường thẳng a // b, c cắt a tại A, cắt b tại B.
a,Lấy một cặp góc so le trong (chẳng hạn cặp A4, B1) rồi đo xem góc đó có bằng


nhau hay không? A 4� B1 �
b,Hãy lí luận vi sao A 4  B1 theo gợi ý sau:
-Nếu

� B

PAB
1

� 4 �B

A
1

thi qua A ta vẽ tia AP sao cho
=>AP//b vi có hai góc so le trong bằng nhau
-Thế thi AP// b, vi sao?
-Qua A vừa có a// b, vừa có AP// b, thi sao? điều này trái với tiên đề Ơ-clit
c

A

a

4

p

1

B

b

� A

*Kết luận: Đường thẳng AP và đường thẳng a chỉ là một. Hay nói PAB
4
�4  B

từ đó A
1


TIẾT 8:

TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

1.Tiên đề Ơ-clit
Tiên đề Ơ-clit:
Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với
đường thẳng đó.
2.Tính chất của hai đường thẳng song song
Tính chất: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thi:
a, Hai góc so le trong bằng nhau;
b, Hai góc đồng vị bằng nhau;
c, Hai góc trong cùng phía bù nhau.
*Hướng dẫn về nhà:
-Học thuộc và nắm vửng tiên đề Ơ-clit và tính chất của hai đường thẳng song song.
-Làm bài tập 32-35 (trang 94/SGK)
27,28,29 (trang 78,79/SBT)
Bài tập 43/SBT/81: Hãy chứng minh định lí:
Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thi hai góc đồng vị bằng nhau.
Hướng dẫn: Chứng minh tương tự bài tập 30/SBT
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×