Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 7 chương 1 bài 7: Định lí

BÀI GIẢNG HÌNH HỌC 7

BÀI 7:


Kiểm tra bài cũ
HS1: Phát biểu tiên đề Ơclít và tính chất hai đường thẳng
song song
HS2: Phát biểu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song
song , vẽ hình minh hoạ


Tiên đề Ơclít và tính chất hai đường thẳng song song đều là
các khẳng định đúng . Nhưng tiên đề Ơclít được thừa nhận
thông qua vẽ hình , kinh nghiệm thực tế . Còn tính chất hai
đường thẳng song song được suy ra từ các khẳng định đúng
trước đó, được khẳng định bằng lập luận có căn cứ gọi là
định lý
Vậy em hiểu thế nào là
định lýTiết 12 hình 7 : Định lý
1) Định lý
Định lý là khẳng định được suy ra từ những khẳng định
được coi là đúng
* Ví dụ : Tính chất “ Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau” là
một định lý

Các tính chất trong bài “Từ vuông góc đến song
song” có phải là định lý không ?Vì sao ? Em hãy
phát biểu định lý đó


Tiết 12 hình 7 : Định lý
1) Định lý
Định lý là khẳng định được suy ra từ những khẳng định
được coi là đúng
* Ví dụ : Tính chất “ Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau” là
một định lý
Một số định lý đã học :
1. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường
thẳng thứ 3 thì song song với nhau
2. Một đường thẳng vuông góc với 1 trong hai đường thẳng
song song thì vuông góc với đường thẳng kia
3. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường
thẳng thứ 3 thì chúng song song với nhau


Tiết 12 hình 7 : Định lý
1) Định lý
•Cấu tạo của định lý : Gồm giả thiết và kết luận
Nếu .....................thì .....................
GT
KL
Ví dụ : “Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau”
Tìm GT – KL của định lý trên


Tiết 12 hình 7 : Định lý
1) Định lý

1

O

2

Theo em trong định lý GT
là gì , KL là gì
Viết GT – KL của định lý đó bằng ký hiệu trên
hình vẽ ?


Tiết 12 hình 7 : Định lý
1) Định lý
? 2 a) GT “ Hai đường thẳng phân biệt cùng song song
với đường thẳng thứ 3”
KL “ thì chúng song song với nhau”
d'
d''
d

b) GT d và d’ phân biệt ; d’ // d ; d’’ // d
Hãy chỉ ra GT – KL của định lý “Hai đường thẳng phân
KL
d’ // d’’
biệt cùng song song với đường thẳng thứ 3 thì chúng song
song với nhau” ?


Tiết 12 hình 7 : Định lý
2) Chứng minh định lý
a) Chứng minh định lý : Là dùng lập luận để từ GT suy ra
KL
b) Ví dụ : Chứng minh định lý “ Góc tạo bởi 2 tia phân
giác của hai góc kề bù là 1 góc vuông ”
B

n

m

A

O

? Theo
ta biết
điều
gì góc
? ThếGT
nàocho
là tia
phânnhững
giác của
một
? Những góc nào cần chọn có quan hệ
với góc mOn
? Tia phân giác của một góc có tính chất gì

C


Tiết 12 hình 7 : Định lý
2) Chứng minh định lý

AOB & BOC
GT: �
kề bù .Om, On là

AOB & BOC
tia phân giác của �
�  900
KL : mOn
Chứng minh:

B

n

m

A

Hãy chứng minh định lý ?

O

C


Tiết 12 hình 7 : Định lý
Chứng minh:

B

n

m

A

O

C


ÔN TẬP
1) Định lý là gì ? Bao gồm những phần nào
2) GT là gì , KL là gì ?
3)Tìm trong các mệnh đề sau , mệnh đề nào là định lý,
chỉ ra GT và KL của nó :
a) Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng
không có điểm chung ( là định nghĩa )
b) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song
song thì hai góc trong cùng phía bù nhau ( là định lý )
c)Trong 3 điểm thẳng hàng có 1 và chỉ 1 điểm nằm
giữa hai điểm còn lại( là tiên đề không phải là định lý
vì tính chất này được thừa nhận )
d) Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh (là mệnh đề sai ,
khẳng định sai )


BTVN : 50, 51,52 SGK T 101
41 , 42 T81 SBTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×