Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 7 chương 1 bài 7: Định lí

BÀI GIẢNG HÌNH HỌC 7

BÀI 7: ĐINH LÍ


Trân trọng kính chào các Thầy
Cô giáo
ĐẾN DỰ GIỜ LỚP


Kiểm traBài cũ
Các em ghi câu trả lời cho các câu hỏi sau


Câu 1: Vẽ c ⊥ a; c ⊥ b .
Hỏi a có song song với b không ?Vì
sao
? 2:
• Câu
-Căn cứ vào hình vẽ sau cho biết cặp góc nào
bằng nhau?vì sao?

-Phát biểu tính chất đó bằng lời.
x

y’
O
x’

y


c

a
b

Câu 1 :

Vì c ⊥ a ; c ⊥ b nên a // b

Câu 2 :
xOx’ = yOy’ ; xOy’ = yOx’
Tính chất:Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
x

y’
O


BÀI 7:


Nếu ... Thì...


1. Định lý:

Định lý là một khẳng định suy ra
từ những khẳng định được coi là
đúng


?1

Ba tính chất ở mục 6 là ba định lý. Em
phát biểu lại ba định lý đó.

1) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một
đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

2) Một đường thẳng vuông góc với
một trong hai đươöng thẳng song song thì nó
cũng vuông góc với đường thẳng kia.
3) Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một

đươöng thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau


định lý được phát biểu dưới
dạng( Nếu ...thì...)
Giảphát
thiết (GT)
được
biểuthì
qua
Nếu

(KL):
sơKếtđồluậnsau

Ví dụ : Nếu hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
Giả thiết (GT)
x

Kết luận (KL)
xy cắt x’y’ tại O

y’
1

x’

O

GT

2

y

KL

O1 ; O2 : đối đỉnh
O1 = O2


?2 Hãy chỉ ra giả thiết ,kết luận của định lý sau:
GT

KL

Hai đường thẳng phân
biệt cùng song song với
một đường thẳng thứ ba

chúng song song
với nhau

b)Với hình minh hoạ định lý trên ,hãy viết gỉa thiết kết
luận bằng ký hiêụ.
c
b
a

a, b phân biệt
GT
KL

a// c , b//c
a // b // c


2) Chứng minh định lý
Chứng minh định lý là dùng lập luận để từ giả thiết suy
ra kết luận

a) Ví dụ : Chứng minh định lý : “ Góc tạo
bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù là một
góc vuông.”
z

n

m

GT
y

x
O

KL

xOz và zOy : kề bù
Om:
tia phân giác của xOz On : tia
phân giác củazOy
mOn = 900


z

xOz và zOy : kề bù

n

m
x

GT

On : tia phân giác của zOy

y
KL

O

Om: tia phân giác của xOz ,
mOn = 900

Chứng minh

mÔz =

xÔz (1)(vì Om là tia phân giác của xÔz)

zÔn

zÔy (2)(vì On là tia phân giác của zÔy)

=

Từ (1) và (2) ta có :mÔz + zÔn = (xÔz + zÔy) (3)
Vì tia Oz nằm giữa hai tia Om & On
và vì xÔz ; zÔy kề bù theo giả thiết nên từ (3) ta có :

mÔn = 1800

hay

mÔn = 900


Bài tập 49/trang100
Hãy chỉ ra giả thiết và kết luận của các định lý sau:

a) Nếu một đường thẳng cắt hai đưòng thẳng
sao cho có một cặp góc so le trong bằng nhau
thì hai đươöng thẳng đó song song .
GIẢ THIẾT

một đường thẳng cắt hai
đươöng thẳng sao cho có
một cặp góc so le trong bằng
nhau

KẾT LUẬN

hai đươöng
thẳng đó song
song


Bài tập 49/trang100

b) Nếu một đường thẳng cắt hai
đươöng thẳng song song thì hai góc so
le trong bằng nhau
GIẢ THIẾT
Nếu một đường thẳng cắt
hai đươöng thẳng song
song

KẾT LUẬN
hai góc so le
trong
bằng nhau


Bài tập 50/trang100
a)Hãy viết kết luận của định lý sau
bằng cách điền vào chỗ trống (...) :
Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một
đươöng thẳng thứ ba thì ..........................................
b)Vẽ hình minh họa định lý đó và viết giả
thiết, kết luận bằng ký hiệu .
c
a

GT

b
KL

a, b phân biệt
a ⊥ c; b ⊥ c
a // b


Bài tập về nhà
1. Tìm một số định lý đã học tự diễn dạt dưới
dạng ” Nếu ...thì....”, vẽ hình minh họa và viết
giả thiết , kết luận bằng ký hiệu.
2. Nắm chắc các bước chứng minh một định lý
dựa vào bài chứng minh mẫu đã học.
3. Làm bài tập số 53 trang 102 sgk.


Hướng dẫn chuẩn bị bài ở nhà
Bài tập số 53 trang 102 sgk :
@Câu a) Sử dụng ê-ke để xác định góc vuông.
@Câu b) Chỉ ghi tóm tắt những ý chính bằng
ký hiệu toán học.
@Câu c)Xác định yêu cầu của bài toán và dựa
vào các định lý đã học để điền vào chỗ trống
cho hợp lý.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×