Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 7 chương 2 bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

BÀI GIẢNG HÌNH HỌC 7


1. Tổng ba góc của một tam giác.
?1 Vẽ hai tam giác bất kì,

dùng thước đo góc đo 3 góc của mỗi tam giác
rồi tính tổng số đo 3 góc của mỗi tam giác.

D

A

B

C

E
Nhận
Tổng 3 góc mỗi tam giác bằng 180
xét:


0

F


?2 Thực hành:

•• Cắt
Cắt một
một tấm
tấm bìa
bìa hình
hình tam
tam giác
giác
ABC.
ABC. Cắt
Cắt rời
rời góc
góc B,
B, C
C và
và đặt
đặt
chúng
chúng kề
kề với
với góc
góc A.
A.
•• Hãy
Hãy nêu
nêu dự
dự đoán
đoán Tổng
Tổng các
các góc
góc
A,
A, B,
B, C
C ??


?2 Thực hành:

Nhận xét: Tổng ba góc bằng 1800


1. Tổng ba góc của một tam giác

Định lý: (SGK )
Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800



Để chứng minh định lý ta có những
bước nào ?

Trả lời: 1. Viết GT, KL.
2. Chứng minh (có căn cứ chứng
minh).
3. Kết luận.


GT, KLGT

 ABC

KL

A + B + C = 1800



Chứng minh định lý ?

x

A

B

Gợi ý: Hãy kẻ đường phụ xy qua A
song song với BC.

y

C


GT

 ABC

KL

A + B + C = 1800

Chứng minh:

x

A

B

Qua A kẻ đường thẳng xy // BC (hv)
xy // BC  B = A1 (1) (hai góc so le trong)
xy // BC  C = A2 (2) (hai góc so le trong)
Từ (1) và (2) suy ra:
BAC + B + C = BAC + A1 + A2 = 1800

y

C


¸p dụng
Hình nào ghi góc sai ? Giải thích ?

620
390

360

500
410

800

340 1100

a)

b)

c)

SS

SS

Đ
Đ


2.
2. Tính
Tính số
số đo
đo x,y
x,y ởở các
các hình:
hình:

A

G

900

x

C

30

550

B

M
x

0

x

400

H
I
Hình 2
x =.....
1100

Hình 1

x =.....
350
y
D

x

500

N
A

Hình 3

x =.....
650

0
400 40

600

E

400

x

K
x = ......
1400 y =.......
1000
Hình 4

B

70

0

D x

P

Hình 5

y

C

x =..........
300
1100 y =.......


TIẾT HỌC KẾT THÚCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×