Tải bản đầy đủ

Kế hoạch xây dựng mô hình trường THCS Xanh Sạch Đẹp An toàn

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15/KH-THCS

………, ngày 20 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH
Xây dựng môi trường trường học “Xanh - sạch - đẹp – an toàn"
Năm học: 2018– 2019
- Căn cứ công văn số 75/ PGD&ĐT, ngày 10 thàng 9 năm 2018 của Phòng
GD&ĐT về việc đẩy mạnh phong trào xây dựng môi trường học đường Xanhsạch - đẹp - an toàn.
- Thực hiện Kế hoạch số 20-KH/BDVHU, ngày 08 tháng 8 năm 2018 của
Ban Dân vận Huyện ủy về triển khai một số mô hình "Dân vận khéo" trong xây
dựng nông thôn mới giai đoạn 2018–2020. Kế hoạch số 108 /KH-LĐLĐ, ngày
21 tháng 8 năm 2018 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện về Kế
hoạch xây dựng mô hình "Xanh, sạch, đẹp khuôn viên cơ quan, đơn vị, trường

học".
Nhà trường xây dựng kế hoạch Xây dựng môi trường trường học “Xanh sạch - đẹp – an toàn " năm học 2018– 2019, gồm những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Tạo môi trường "Xanh, sạch, đẹp khuôn viên cơ quan, đơn vị, trường
học", làm cho cán bộ giáo viên, người lao động, học sinh trong nhà trường nâng
cao nhận thức trách nhiệm của mình đối với khuôn viên cơ quan, đơn vị nơi
mình công tác góp phần vào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
- Nâng cao trách nhiệm của cán bộ giáo viên, người lao động, học sinh
trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, tham gia trồng cây xanh, chỉnh trang bồn
hoa, cây cảnh tại khuôn viên công sở cơ quan, trường học.
- Thông qua xây dựng mô hình "Xanh, sạch, đẹp khuôn viên cơ quan, đơn
vị, trường học", nhằm tăng cường sự quan tâm của các cấp ban, ngành, chính
quyền địa phương, sự phối hợp hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nhà trường,
góp phần giáo dục nếp sống văn minh trong nhà trường.
- Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh
đối với việc tạo cảnh quan môi trường, đảm bảo, trường- lớp luôn “Xanh- Sạch –
Đẹp - An toàn. Phát huy tốt việc tuyên truyền gián tiếp đến cộng đồng, cùng địa
phương thực hiện xã nông thôn mới.
1


2. Yêu cầu:
- Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp với chính quyền, chuyên môn
để củng cố cơ sở vật chất, tạo môi trường sư phạm, trong sạch, lành mạnh đáp
ứng được các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ dạy và học, nhằm nâng cao chất
lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục trong nhà trường. Phấn đấu đạt các tiêu chí
qui định và trường học Xanh – Sạch – Đẹp an toàn một cách vững chắc.
- Tạo được những thay đổi quan trọng trong nhà trường về ý thức bảo môi
trường và tích cực làm cho nhà trường ngày càng Xanh – Sạch – Đẹp hơn. Giữ
gìn và bảo vệ môi trường, tích cực tham gia những hoạt động bảo vệ và chăm sóc
môi trường trường học, thể hiện thái độ đối xử thân thiện với môi trường.
- Trong quá trình tổ chức thực hiện có sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực
hiện mô hình, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu.
II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1. Nội dung:
- Nhà trường phối hợp với Công đoàn thành lập Ban chỉ đạo xây dựng
trường học Xanh, sạch, đẹp, an toàn, phát động trong cán bộ, giáo viên, học sinh
tham gia xây dựng môi trường trường học Xanh, sạch, đẹp, an toàn.
- Tổ chức rà soát các tiêu chí theo công văn số 75/ PGD&ĐT, ngày
10/9/2018 của Phòng GD&ĐT về việc đẩy mạnh phong trào xây dựng môi
trường học đường Xanh-sạch-đẹp- an toàn và Kế hoạch số 108 /KH-LĐLĐ,
ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện về Kế
hoạch xây dựng mô hình "Xanh, sạch, đẹp khuôn viên cơ quan, đơn vị, trường
học"
- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và phân công các thành viên chịu
trách nhiệm quản lý từng khu vực trong và ngoài khuôn viên nhà trường.
- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo
viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cây xanh trong
trường học.
- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể phân công giáo viên chủ nhiệm tổ
chức cho học sinh các lớp tổ chức dọn vệ sinh theo khu vực, trang trí lớp, vệ sinh
lớp- trường học theo khu cực được phân công.
- Tuyên truyền và chỉ đạo cho giáo viên thực hiện nội dung lồng ghép, tích
hợp về giáo dục môi trường trong các môn học chính khóa cho các em học sinh.
2. Tiêu chuẩn thực hiện.
Tiêu chuẩn 1 - Trường học xanh, gồm các tiêu chí:

2


Tiêu chí 1: Nhà trường phải có sơ đồ quy hoạch tổng thể và chi tiết việc
trồng cây phù hợp với thực tiễn của đơn vị.
Tiêu chí 2: Có tường xây bao xung quanh; trong khuôn việc có hệ thống
cây xanh, cây bóng mát, thảm cỏ, bồn hoa, cây cảnh hài hòa và phù hợp với quy
hoạch của nhà trường. Trong đó, cây xanh, cây bóng mát chiếm tối thiểu 40%
diện tích của trường; chọn trồng những loại cây xanh quanh năm.
Tiêu chí 3: Có cổng trường được bố trí khoa học, hợp lý, phục vụ cho việc
dạy học và các hoạt động giáo dục khác.
Tiêu chí 4: Hệ thống cây xanh, cây bóng mát, thảm cỏ, bồn hoa, cây cảnh
thường xuyên được giáo viên, học sinh chăm sóc.
Tiêu chuẩn 2 - Trường học sạch, gồm các tiêu chí:
Tiêu chí 5: Toàn bộ khuôn viên của nhà trường, các khối công trình phục
vụ dạy học, làm việc, sinh hoạt của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học
sinh đảm bảo luôn luôn sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, khoa học.
Tiêu chí 6: Có nơi xử lí rác thải, có thùng đựng rác được đặt vị trí hợp lí
đảm bảo mĩ quan, có nắp đậy; rác được phân loại và xử lí trong ngày.
Tiêu chí 7: Hệ thống cống, rãnh nước thải phải có tấm đậy an toàn; không
có hố nước đọng gây ô nhiễm và nơi để muỗi sinh sản.
Tiêu chí 8: Đảm bảo nguồn nước sạch đủ sinh hoạt, nước uống hàng ngày
cho cán bộ, giáo viên và học sinh
Tiêu chí 9: Có đủ nhà vệ sinh cho cán bộ, giáo viên và học sinh theo qui
định. Nhà vệ sinh phải thoáng, đủ ánh sáng, có mái che; thường xuyên sạch sẽ,
không có mùi hôi.
Tiêu chí 10: Thực hiện tốt công tác y tế trường học; tổ chức khám sức
khỏe định kì cho học sinh; tổ chức truyền thông giáo dục về vệ sinh cá nhân, vệ
sinh môi trường, nguồn nước, phòng chống dịch bệnh, bệnh tật học đường, tai
nạn thương tích, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế, kỹ năng sống.
Tiêu chuẩn 3 - Trường học đẹp, gồm các tiêu chí:
Tiêu chí 11: Trường có quy hoạch hợp lí, khoa học đáp ứng được yêu cầu
tổ chức các hoạt động giáo dục và sự phát triển dài hạn; tổng thể khuôn viên nhà
trường xanh - sạch - đẹp; trong các phòng học, phòng chức năng được bài trí gọn
gàng, thẩm mỹ, có ý nghĩa giáo dục cao.
Tiêu chí 12: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh đoàn kết,
thân thiện, tương thân, tương ái; tích cực tham gia vào các hoạt động văn hóa,
bảo vệ môi trường ở địa phương.

3


Tiêu chí 13: Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của cán bộ giáo viên và
học sinh thực hiện đúng theo qui định Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học
phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ GD&ĐT.
3. Biện pháp thực hiện.
3.1. Tiêu chuẩn 1 - Trường học xanh
- Quy hoạch vị trí trồng cây bóng mát, thảm cỏ, bồn hoa, cây cảnh trong
khuôn viên phù hợp, chọn trồng cây bóng mát lâu năm, ít sâu, không độc hại
trong khuôn viên.
- Tổ chức chăm sóc, có kế hoạch cắt tỉa cành nhằm tạo vẻ mỹ quan và vừa
đề phòng tai nạn có thể xảy ra cho học sinh trong lúc vui chơi trên sân trường.
- Phân công cho học sinh các lớp trực tuần tiếp tục chăm sóc thảm cỏ, cây
bóng mát hiện có trong sân trường.
- Trồng, chăm sóc thảm cỏ bên lối đi, dưới cây bóng mát; chọn cây dễ
kiếm và dễ trồng ở địa phương. Giao cho các lớp chăm sóc, giao bảo vệ sửa sang
cắt tỉa cây cảnh, chăm tưới thường xuyên, hàng ngày.
- Trong dịp tết trồng cây, các ngày lễ kỷ niệm, nhà trường tổ chức trồng
cây để góp phần giáo dục truyền thống cho học sinh.
- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho CB, GV,CNV và học sinh nâng
cao ý thức bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường trong lễ chào cờ đầu tuần.
- Vườn thuốc nam: Phân công cho giáo viên dạy nghề hướng nghiệp cùng
với học sinh khối lớp 8 quy hoạch, cải tạo, trồng và chăm sóc các loại cây thuốc
nam phục vụ điều trị bệnh thông thường để qua đó làm xanh hoá trường học và
giới thiệu cho học sinh biết về tác dụng của mỗi loại cây thuốc nam trong điều trị
các bệnh thông thường. Thường xuyên chăm sóc các loại cây đã trồng.
3.2. Tiêu chuẩn 2 - Trường học sạch
- Xử lý rác thải:
Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho CB, GV,CNV và học sinh nâng
cao ý thức bảo vệ môi trường, nghiêm cấm vứt giấy rác bừa bãi trong trường, lớp
trong lễ chào cờ đầu tuần.
Trang bị đầy đủ các thùng rác để đặt tại mỗi lớp học. Hàng ngày lớp phân
đội trực nhật sẽ gom rác vào cần xé và mang đến nơi tập kết rác để xe vệ sinh
mang đi xử lý.
Phát động phong trào kế hoạch nhỏ từ việc phân loại rác, nộp giấy sau mỗi
buổi kiểm tra để bán ‘gây quỹ hỗ trợ các em khó khăn. Không mua đồ ăn nước
uống mang lên lớp trong sinh hoạt 15 phút và giờ ra chơi.

4


- Phối hợp với đoàn đội đánh giá công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh lớp
hàng tuần
- Hệ thống nước:
Thường xuyên bảo dưỡng các máy bơm nước hiện có để phục vụ cho cho
giáo viên và nhà vệ sinh học sinh.
Vận động cha mẹ học sinh mua nước đóng bình phục vụ nước uống hàng
ngày cho học sinh.
- Nhà vệ sinh
Nhà trường tham mưu với địa phương cải tạo khu vệ sinh đảm bảo đủ tiêu
chuẩn, hợp vệ sinh;
Tổ chức cho giáo viên, bảo vệ quét dọn ít nhất 2 lần trong ngày.
Giáo viên chủ nhiệm lớp qua các tiết sinh hoạt cuối tuần tăng cường giáo
dục học sinh ý thức giữ vệ sinh chung.
Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc quét dọn, thau rửa nhà vệ sinh.
- Thực hiện tốt công tác y tế trường học; tổ chức khám sức khỏe định kì
cho học sinh; tổ chức truyền thông giáo dục về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi
trường, nguồn nước, phòng chống dịch bệnh, bệnh tật học đường, tai nạn thương
tích, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế, kỹ năng sống.
3.3. Tiêu chuẩn 3 - Trường học đẹp
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ cơ
sở vật chất, không chạy nhảy, viết bẩn lên bàn ghế; bảo quản tốt đồ dùng trong
lớp và của nhà trường.
- Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm trang trí lớp học đảm bảo thẩm mỹ, sạch sẽ,
vệ sinh.
- Rà soát bổ sung các loại bảng biểu, khẩu hiệu trong phòng họp, phòng
học; trang trí văn phòng, phòng làm việc đảm bảo gọn gàng, sạch, đẹp.
- Thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học
sinh tích cực”nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng cảnh quan sư phạm để thực sự
đạt tiêu chuẩn ” Xanh- sạch – đẹp”, an toàn trong trường học.
- Thực hiện nghiêm túc quy chế ứng xử, nếp sống văn hóa trong cơ quan;
Tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh, không để xảy ra tình trạng vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Nhà trường thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường học "Xanh, sạch,
đẹp, an toàn do hiệu trưởng làm trưởng ban. Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ

5


chức phát động trong cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia xây dựng môi
trường trường học Xanh, sạch, đẹp, an toàn .
2. Ban chỉ đạo tổ chức kiểm tra, đánh giá về việc thực hiện kế hoạch theo
các tiêu chí. Tham mưu với địa phương tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để triển
khai thực hiện cải tạo CSVC và công tác tuyên truyền, khen thưởng.
3. Thực hiện việc sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện đúng quy
định. Khen thưởng động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có những đóng góp
tích cực tiêu biểu cho phong trào xây dựng môi trường xanh sạch, đẹp ở nhà
trường.
VI. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
Tháng

9/2018

10/2018

11/2018

Nội dung công việc
- Thành lập ban chỉ đạo “Xanh –Sạch –Đẹp” năm
học 2018 -2019
- Xây dựng kế hoạch, phổ biến đến CBGV, HS.
- Tham mưu với chính quyền địa phương cải tạo hệ
thống cây xanh, khu vệ sinh, đường điện.
- Thực hiện trang trí lớp học, phòng làm việc, vệ
sinh môi trường.
- Tổng vệ sinh môi trường hàng tuần theo khu vực
được phân công.
- Tổ chức GD tích hợp về môi trường cho HS thông
qua các hoạt động giáo dục ở lớp trong các tiết sinh
hoạt.
- Tổ chức GD tích hợp về môi trường cho HS thông
qua các hoạt động giáo dục ở lớp trong các tiết sinh
hoạt.
- Tổng vệ sinh môi trường hàng tuần theo khu vực
được phân công.
- Quy hoạch cải tạo vườn cây thuốc nam.
- Kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí: “Xanh – Sạch
– Đẹp” và an toàn trong nhà trường.
- Tổ chức GD tích hợp về môi trường cho HS thông
qua các hoạt động giáo dục ở lớp trong các tiết sinh
hoạt.
- Tổng vệ sinh môi trường hàng tuần theo khu vực
được phân công.
- Kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí: “Xanh – Sạch
6

Phân công
chỉ đạo
-Hiệu
trưởng.
-Ban chỉ đạo.
-Ban chỉ đạo.
-Tổ trưởng,
GVCN.
-GV bộ môn,
GVCN.

-GV bộ môn,
GVCN.
-GV bộ môn,
HS
-Ban chỉ đạo.

-GV bộ môn,
GVCN.


– Đẹp” và an toàn trong nhà trường.
- Tổ chức GD tích hợp về môi trường cho HS thông
qua các hoạt động giáo dục ở lớp trong các tiết sinh
hoạt.
12/2018 - Tổng vệ sinh môi trường hàng tuần theo khu vực
được phân công.
- Sơ kết công tác thực hiện theo các tiêu chí :Xanh –
Sạch – Đẹp, trong nhà trường.
- Tổ chức GD tích hợp về môi trường cho HS thông
qua các hoạt động giáo dục ở lớp trong các tiết sinh
01/2019 hoạt.
- Tổng vệ sinh môi trường hàng tuần theo khu vực
được phân công.
- Phát động phong trào “Tết trồng cây”
- Tổ chức GD tích hợp về môi trường cho HS thông
qua các hoạt động giáo dục ở lớp trong các tiết sinh
02/2019
hoạt.
- Tổng vệ sinh môi trường hàng tuần theo khu vực
được phân công.
- Tổ chức GD tích hợp về môi trường cho HS thông
qua các hoạt động giáo dục ở lớp trong các tiết sinh
03/2019 hoạt.
- Tổng vệ sinh môi trường hàng tuần theo khu vực
được phân công.
- Tổ chức GD tích hợp về môi trường cho HS thông
qua các hoạt động giáo dục ở lớp trong các tiết sinh
hoạt.
04/2019 - Tổng vệ sinh môi trường hàng tuần theo khu vực
được phân công.
- Kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí: “Xanh – Sạch
– Đẹp” và an toàn trong nhà trường.
- Tổ chức GD tích hợp về môi trường cho HS thông
qua các hoạt động giáo dục ở lớp trong các tiết sinh
hoạt.
05/2019 - Tổng vệ sinh môi trường hàng tuần theo khu vực
được phân công.
- Tổng kết, đánh giá theo các tiêu chí.
- Khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc
06+07+08/ - Phối hợp với chính quyền tham mưu cải tạo
7

-GV bộ môn,
GVCN.
-Ban chỉ
đạo..

-Ban chỉ đạo.
-GV bộ môn,
GVCN.

-Ban chỉ đạo.
-GV bộ môn,
GVCN.

-GV bộ môn,
GVCN.

-GV bộ môn,
GVCN.
-Ban chỉ đạo.

-GV bộ môn,
GVCN.
-Ban chỉ đạo.


2019

CSVC, khu vệ sinh.
- Bảo vệ CSVC, phòng chống bão lụt.

-Ban chỉ đạo.

Trên đây là kế hoạch xây dựng môi trường nhà trường Xanh, sạch, đẹp, an
toàn năm học 2018-2019. Tập thể cán bộ – giáo viên – nhân viên nhà trường
quyyết tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí Xanh – Sạch – Đẹp đã đạt được.
Rất mong sự quan tâm chỉ đạo của các cấp quản lý giúp đỡ đơn vị trường
thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT huyện (báo cáo);
- Chi ủy (báo cáo);
- Chi đoàn TN, Công đoàn, Tổ chuyên
môn, GVCN (thực hiện)
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

8


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU CHẤM ĐIỂM
TRƯỜNG XANH - SẠCH - ĐẸP – AN TOÀN
NĂM HỌC: 2018 - 2019
- Đơn vị: Trường THCS …………………
- Người chấm điểm:
- Ngày:

……………………………….. Chức vụ: ………………

…………………………………………

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Thang
điểm

1. Nhà trường phải có sơ đồ quy
hoạch tổng thể và chi tiết việc trồng
cây phù hợp với thực tiễn của đơn
vị.
2.Có tường xây bao xung quanh;
trong khuôn viện có hệ thống cây
xanh, cây bóng mát, thảm cỏ, bồn
hoa, cây cảnh hài hòa và phù hợp
với quy hoạch của nhà trường.
Trong đó, cây xanh, cây bóng mát
Qui hoạch chiếm tối thiểu 40% diện tích của
khuôn viên trường; chọn trồng những loại cây
(25 điểm) xanh quanh năm.
3. Có cổng trường được bố trí
khoa học, hợp lý theo quy định của
Điều lệ trường học.
4. Toàn bộ khuôn viên của nhà
trường, các khối công trình phục vụ
dạy học, làm việc, sinh hoạt của cán
bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và
học sinh đảm bảo luôn luôn sạch sẽ,
sắp xếp gọn gàng, khoa học.
Qui hoạch
5. Hệ thống cây xanh, cây bóng
bồn hoa, mát, thảm cỏ, bồn hoa, cây cảnh
cây cảnh, thường xuyên được giáo viên, học
cảnh quan sinh chăm sóc.
( 50 điểm)
6. Có nơi xử lí rác thải, có thùng
đựng rác được đặt vị trí hợp lí đảm
9

5

7

6

7

10
8

Điểm
Trường PGD&ĐT
tự chấm
chấm


bảo mĩ quan, có nắp đậy; rác được
phân loại và xử lí trong ngày.
7. Hệ thống cống, rãnh nước thoát
nước phải có tấm đậy an toàn;
không có hố nước đọng gây ô
nhiễm và nơi để muỗi sinh sản.
8.Đảm bảo nguồn nước sạch đủ
sinh hoạt, nước uống hàng ngày cho
cán bộ, giáo viên và học sinh
9. Trường có quy hoạch hợp lí,
khoa học đáp ứng được yêu cầu tổ
chức các hoạt động giáo dục và sự
phát triển dài hạn; tổng thể khuôn
viên nhà trường xanh - sạch - đẹp;
trong các phòng học, phòng chức
năng được bài trí gọn gàng, thẩm
mỹ, có ý nghĩa giáo dục cao.
10.Thực hiện tốt công tác y tế
trường học; tổ chức truyền thông
giáo dục về vệ sinh cá nhân, vệ sinh
môi trường, nguồn nước, phòng
chống dịch bệnh, tai nạn thương
tích, bảo hiểm y tế, kỹ năng sống.
11. Có đủ nhà vệ sinh cho cán bộ,
giáo viên và học sinh theo qui định.
Nhà vệ sinh phải thoáng, đủ ánh
sáng, có mái che; thường xuyên
sạch sẽ, không có mùi hôi.
12. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân
viên và học sinh đoàn kết, thân
Đảm bảo
thiện, tương thân, tương ái; tích cực
vệ sinh môi
tham gia vào các hoạt động văn
trường học
hóa, bảo vệ môi trường ở địa
đường
phương.
( 25 điểm)
13. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử,
trang phục của cán bộ giáo viên và
học sinh thực hiện đúng theo qui
định Điều lệ trường trung học cơ
sở, trung học phổ thông và trường
phổ thông có nhiều cấp học của Bộ
GD&ĐT.
Tổng điểm

8

7

10

7

10

7

8

100

10


KẾT QUẢ: Đạt trường Xanh - Sạch - Đẹp phải có tổng số điểm 80/100 điểm với
điều kiện Tiêu chuẩn 1, 2, 3 phải đạt điểm như sau:
• Tiêu chuẩn 1 đạt từ 20/25 điểm, Trong đó tiêu chí 4 đạt điểm tối đa.
• Tiêu chuẩn 3 đạt từ 40/50 điểm, Trong đó tiêu chí 5 đạt điểm tối đa.
• Tiêu chuẩn 5 đạt từ 20/25 điểm, Trong đó tiêu chí 11 đạt điểm tối đa.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT huyện (báo cáo);
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×