Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 7 chương 2 bài 7: Đồ thị hàm số y=ax (a0)

Chào mừng quý thầy cô và các em học sinh


a) Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm
A(-2; -4) ; B(-1; -2) ; O(0; 0) ; C(1; 2) ; D(2; 4).
b) Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A, D. Kiểm
tra bằng thước thẳng xem các điểm còn lại có nằm trên
đường thẳng đó hay không?1.Đồ thị
của hàm
số là gì?
2. Đồ thị
của hàm
số y = ax
(a O):

1. Đồ thị của hàm số là gì?
?1 Hàm số y=f(x) được cho bằng bảng sau:

x

-2

-1

0

y

3

2

-1

0.5 1.5
1

-2

a) Viết tập hợp {(x;y)} các cặp giá trị tương
ứng của x và y xác định hàm số trên;
b) Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các
điểm có tọa độ là các cặp số trên.
Giải

a){(-2;3); (-1; 2); (0; -1); (0,5; 1); (1,5; -2)}
b) Đánh dấu các điểm lên mp tọa độ:


?1
M
N
Q

P
R
Tập hợp các điểm M; N; P; Q; R gọi
là đồ thị của hàm số y = f(x) đã cho.


1.Đồ thị 1. Đồ thị của hàm số là gì?
của hàm Định nghĩa:
số là gì?
Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả
2. Đồ thị các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng
(x; y) trên mặt phẳng toạ độ.
của hàm
số y = ax
(a O):


1.Đồ thị
Xét hs y=2x , hs có dạng y=ax với a=2.
của hàm
số là gì?
Thảo luận
2. Đồ thị
Hàm số này có
của hàm
bao nhiêu cặp
số y = ax
a) Viết năm cặp số (x;y)
với y)
x= ?-2; -1; 0; 1; 2;
(a O):
số (x;

b) Biểu diễn các cặp số đó trên mặt phẳng tọa
độ Oxy;
c) Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm (-2;-4);
(2;4). Kiểm tra bằng thước thẳng xem các điểm
còn lại có nằm trên đường thẳng đó hay
không?


1.Đồ thị
của hàm
số là gì?
2. Đồ thị
của hàm
số y = ax
(a O):

* Tổng quát:
Đồ thị của hàm số y = ax (a
đường thẳng đi qua gốc toạ độ.

≠ 0) là một


1.Đồ thị
của hàm
số là gì?
2. Đồ thị
của hàm
số y = ax
(a O):

* Tổng quát:
Đồ thị của hàm số y = ax (a
đường thẳng đi qua gốc toạ độ.

≠ 0) là một


?4 Xét hàm số y=0,5x.
a) Hãy tìm một điểm A khác điểm gốc O thuộc đồ thị của
hàm số trên.
b) Đường thẳng OA có phải là đồ thị của hàm số y=0,5x
hay không?


1.Đồ thị
của hàm
số là gì?
2. Đồ thị
của hàm
số y = ax
(a O):

* Tổng quát:
Đồ thị của hàm số y = ax (a
đường thẳng đi qua gốc toạ độ.

≠ 0) là một

* Nhận xét: (sgk)

Vì đồ thị của hàm số y=ax là một
đường thẳng đi qua gốc tọa độ nên khi
vẽ ta chỉ cần xác định thêm một điểm
thuộc đồ thị và khác điểm gốc O. Muốn
vậy ta cho x một giá trị khác 0 và tìm
giá trị tương ứng của y. Cặp giá trị đó
là tọa độ điểm thứ hai.


Bài tập 39: (Sgk-Tr71)
Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy đồ thị của các
hàm số:
b) y=3x;
c) y=-2x.

Thảo luận

*Nhóm 1 và 2 làm câu b.
*Nhóm 3 và 4 làm câu c.


Bài tập 40: (Sgk-Tr71)
Đồ thị của hàm số y=ax nằm ở những góc phần tư nào
của mặt phẳng tọa độ Oxy (h.25), nếu:
a) a>0?
b) a<0?
Giải

a) Nếu a>0, đồ thị của hàm số
y=ax nằm ở góc phần tư thứ I và
III của mặt phẳng tọa độ Oxy.
b) Nếu a<0, đồ thị của hàm số
y=ax nằm ở góc phần tư thứ II và
IV của mặt phẳng tọa độ Oxy.
Hình 25*Làm các bài tập 39, 41, 44
(Sgk-tr 71, 72, 73).


Định nghĩa


D
C

B
A


Bài tập 39: (Sgk-Tr71)
Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy đồ
thị của các hàm số:
a) y=x;
d) y=-x.


Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô
đã đến tham dự tiết giảng hôm nay.
Kính chúc quý thầy cô dồi dào sức
khoẻ!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×