Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 7 chương 2 bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác (cạnh góc cạnh)

BÀI GIẢNG HÌNH HỌC 7
BÀI 4:
TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI
CỦA TAM GIÁC CẠNH-GÓC-CẠNH


Kiểm tra bài cũ :
a) Phát biểu trường hợp bằng nhau cạnh - cạnh cạnh của hai tam giác.
b) Hai tam giác sau có bằng nhau không ? Vì sao ?
Giải: ∆ ABC và ∆ ADC có :
B

AB = AD (gt)
BC = BD (gt)
C

A
D

AC là cạnh chung


Vậy ∆ ABC = ∆ ADC (c.c.c)


BÀI 4:
Trường hợp bằng nhau
thứ hai của tam giác
cạnh - góc - cạnh


1. Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa :
A
* Bài toán 1 :
-Vẽ ∆ ABC biết AB = 2cm,
2
BC = 3cm, B = 700
C - Vẽ ∆ A’B’C’biết A’B’ =
2cm, B’C’ = 3cm, B’ = 700
* Đo 2 cạnh AC và A’C’ của 2
C’ tam giác và nhận xét 2 hình tam
2
giác như thế nào ?
3
B’
*Trả lời : ∆ ABC = ∆ A’B’C’
Vậy ∆ ABC và ∆ A’B’C’lúc đầu có những yếu tố
nào bằng nhau ? Từ đó ta có kết luận gì ?
)

)

B
A’

3


2. Trường hợp bằng nhau cạnh - góc - cạnh:
Tính chất : Nếu hai cạnh và góc xen giữa
của tam giác này bằng hai cạnh và góc
xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác
đó bằng nhau.
∆ ABC và ∆ A’B’C’ có :
AB = A’B’
B = B’
BC = B’C’
A
B )

}

=> ∆ ABC = ∆ A’B’C’
(c.g.c)
A’

B’ )
C

C’


Bài toán 2: Hai tam giác ở hình sau có bằng
nhau không ? Vì sao?
Giải:
B
∆ ABC và ∆ ADC có:
BC = DC (gt)
)

)

A

C

BCA = DCA (gt)
AC là cạnh chung

D

Vậy ∆ ABC = ∆ ADC
(c.g.c)


Bài toán 3: Hai tam giác vuông ABC và
DEF có bằng nhau không ? Vì sao?
F
B

A

C

E

D

Phát biểu trường hợp bằng nhau của hai
tam giác vuông trên ?


3. Hệ quả:
Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông
này lần lượt bằng hai cạnh góc vuông của
tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó
bằng nhau.
F
B

A

C
E

D


)
)

Bài toán 4: Trong hình sau có các tam giác
nào bằng nhau ? Vì sao ?
A
Giải : ∆ ABD và ∆ AED có:
AB = AE (gt)
E
BAD = EAD (gt)
AD là cạnh chung
C Vậy ∆ ABD = ∆ AED(c.g.c)
D

B


Bài toán 5: Trong hình sau, có những cặp tam
giác nào bằng nhau ? Vì sao ?
A
Giải:
B
)

∆ AOB và ∆ COD có :
O

)

OA = OC (gt)
AOB = COD (gt)

D

C

OB = OD (gt)
∆ AOB = ∆ COD

(c.g.c)
Tương tự ∆ AOD = ∆ COB (c.g.c)


Bài toán 6: Có cặp tam giác nào bằng
A
nhau không ? Vì sao ?

B

)
)

C

D
Trả lời : Không có cặp tam giác nào bằng
nhau.
Vì cặp góc bằng nhau không xen giữa 2 cặp
cạnh tương ứng bằng nhau.


Bài toán 7 : Chọn câu trả lời đúng:
a/ Nếu hai cạnh và góc kề của tam giác này
bằng hai cạnh và góc kề của tam giác kia thì
hai tam giác đó bằng nhau.
b/ Nếu hai cạnh và một góc của tam giác
này bằng hai cạnh và một góc của tam giác
kia thì hai tam giác đó bằng nhau.
c/ Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam
giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của
tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.
d/ Cả a, b, c đều đúng.

S

S

Đ
S


Tóm tắt bài học :
- Trường hợp bằng nhau c. g. c : Nếu hai cạnh
và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh
và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam
giác đó bằng nhau.
- áp dụng vào tam giác vuông : Nếu hai cạnh
góc vuông của tam giác vuông này lần lượt
bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông
kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.


Hướng dẫn về nhà
- Học thuộc định lý về trường hợp bằng
nhau c.g.c và hệ quả áp dụng vào tam giác
vuông.
- Làm bài tập 24, 26, 27, 28 SGK. Bài 36,
37 38 SBT, giờ sau luyện tập.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×