Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 7 chương 4 bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số


NỘI DUNG
I. GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG IV
II. NHẮC LẠI VỀ BIỂU THỨC
III. KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
IV. CỦNG CỐ LUYỆN TẬP


Khái niệm về
Giá trị của
Đa thức
Đơn
thức
biểu thức đại số một BT đại số

Các phép toán cộng, trừ đơn, đa thức,
nhân đơn thức
Nghiệm của đa thức


Thế nào là một biểu thức? Cho ví dụ?

Các số được nối với nhau bởi dấu các phép tính:
Cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa làm thành
một biểu thức.
Ví dụ: 5 + 3 – 2
12 2 . 4 7

25 : 5 + 7 . 2
4.3 2 - 7,5

Ví dụ/24 SGK: Biểu thức số biểu thị chu vi hình chữ
nhật, đó là: 2. (5 + 8)
?1: 3.(3 + 2) cm 2


2) KHÁI NiỆM VỀ BiỂU THỨC ĐẠI SỐ:
*Bài toán: Viết biểu thức biểu thị chu vi hình chữ nhật
có hai cạnh liên tiếp là 5cm và a cm
Chu vi Hình chữ nhật là: 2. (5 + a) cm
? Khi a = 2 ta có biểu thức trên biểu thị chu vi hình chữ
nhật nào?
Khi a =2 ta có biểu thức trên biểu thị chu vi hình
chữ nhật có 2 cạnh là 5 cm và 2 cm.
* Biểu thức 2 . (5+ a) là một biểu thức đại số.


?2:Viết biểu thức biểu thị diện tích của các hình chữ
nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2 cm
Giải:
Gọi a (cm) là chiều rộng của hình chữ nhật ( a > 0) thì
chiều dài của hình chữ nhật là a + 2 (cm)
Diện tích của hình chữ nhật là: a. ( a + 2) (cm 2)
Những biểu thức: a +2; a(a + 2) là những biểu thức đại
số
Trong toán học, vật lý,… ta thường gặp những biểu
thức mà trong đó ngoài các số, các ký hiệu phép toán
cộng, trừ, nhân, chia,nâng lên lũy thừa, còn có cả các
chữ( đại diện cho các số) người ta gọi những biểu
thức như vậy là biểu thức đại số.
Ví dụ: 4x 2 +3; 2(a – 2b); 150 : (3x – 2)….


?3: Viết biểu thức đại số biểu thị:
a, Quãng đường đi được sau x(h) của một ô tô đi với
vận tốc 30 km/h.
b, Tổng quãng đường đi được của một người, biết rằng
người đó đi bộ trong x(h) với vận tốc 5 km/h và sau đó
đi bàng ô tô trong y(h) với vận tốc 35 km/h
Giải: a, Quãng đường đi được sau x(h) của một ô tô
với vận tốc 30 km/h là 30x (km)
b, Tổng quãng đường đi được của một người, biết người
đó đi bộ trong x(h) với vận tốc 5km/h và sau đó đi ô tô
trong y(h) với vận tốc 35km/h là: 5x + 35y (km)
Gv: Trong các biểu thức đại số, các chữ đại diện cho
các số tùy ý nào đó, người ta gọi những chữ như vậy
là biến số( hay gọi tắt là biến)


Trong những bt đại số trên đâu là biến?
Chú ý: SGK/ 25
CỦNG CỐ - LUYỆN TẬP
1, Hs làm BT1/26sgk a, Tổng của x và y là: x + y
b, Tích của x và y là: x.y
c,Tích của tống x và y với hiệu x và y là(x +y) (x- y)
2, Bài tập 2/26sgk
Diện tích hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b,
đường cao là h ( a, b, h có cùng đơn vị đo) là:

(a + b).h
2


3, Bài tập 3/26sgk: Dùng bút chì nối các ý 1; 2; …5;
với a, b,…,e sao cho chúng có cùng ý nghĩa

1

x-y

2

5y

3

xy

4

10 + x

5 (x+y)(x-y)

a

Tích của x và y

b

Tích của 5 và y

c

Tổng của 10 và x

d Tích của tổng x và y
với hiệu của x và y
e

Hiệu của x và y


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

-Nắm vững khái niệm thế nào là biểu thức đại số?
- Làm các bài tập 4; 5 trang 27 SGK.
- Bài tập 1; 2; 3; 4; 5 SBT/9;10
- Đọc trước bài: Giá trị của một biểu thức đại số
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×