Tải bản đầy đủ

CẢI THIỆN CHỈ số ICT INDEX

BẮC NINH NỖ CẢI THIỆN CHỈ SỐ ICT INDEX, GÓP PHẦN CẢI
THIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH
DOANH
Nguyễn Việt Hùng, TUV, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) Việt
Nam, gọi tắt là Vietnam ICT Index, là một chỉ số tổng hợp, đánh giá bức tranh
CNTT một cách tương đối đầy đủ, khách quan về hiện trạng phát triển và ứng dụng
CNTT của các cơ quan nhà nước. Chỉ số Vietnam ICT Index do Bộ Thông tin và
Truyền thông phối hợp với Hội Tin học Việt Nam thực hiện đánh giá cho các bộ
ngành và địa phương từ năm 2005.
Theo phân tích của Hội Tin học Việt Nam, chỉ số ICT Inex có mức độ tương
quan cao đối với chỉ số phát triển thương mại điện tử EBI, chỉ số cải cách hành
chính PAR Index và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Điều này có nghĩa là
nếu cải thiện điểm số, nâng cao thứ hạng chỉ số Vietnam ICT Index của địa phương
sẽ có khuynh hướng cải thiện các chỉ số EBI, PAR Index và PCI của địa phương.
Chỉ
số

2
016


PAP

2
017

8

018
4

I

1
0

PAR

9

Index

2
6

PCI

1
7

EBI

8

--

1
7

1
5

-

6

7

1

1

1

--

ICT
Index

2

3

1

Thứ hạng của Bắc Ninh đối với một số chỉ số đánh giá trong giai đoạn 2016-2018

Trong 3 năm vừa qua, kết quả xếp hạng chỉ số Vietnam ICT Index của tỉnh
Bắc Ninh có sự cải thiện tích cực. Năm 2016, Bắc Ninh xếp hạng 18, với tổng số
0,5325 điểm; năm 2017 xếp hạng 13 với 0,5657 điểm, năm 2018 xếp hạng 11 với


0,5689 điểm. Kết quả này là tổng hợp kết quả đánh giá trên các ba lĩnh vực vốn
được sử dụng để đánh giá, xếp hạng chỉ số Chính phủ điện tử của liên hợp quốc,
gồm hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng nhân lực và ứng dụng CNTT.
Trong đó, chỉ số thành phần về hạ tầng kỹ thuật tăng 4 bậc từ vị trí thứ 9 năm
2017 lên vị trí thứ 5 năm 2018, chỉ số thành phần về hạ tầng nhân lực tiếp tục duy
trì ở vị trí thứ 3, chỉ số thành phần về ứng dụng CNTT năm 2018 xếp thứ 18, tăng 2
bậc so với năm 2017. Đáng chú ý, điểm số về dịch vụ công trực tuyến năm 2018 có
sự cải thiện đáng kể so với năm 2017, trong khi đó ứng dụng CNTT trong cơ quan
nhà nước và hạ tầng nhân lực trong cơ quan nhà nước đều bị tụt hạng so với năm
2017.
Chỉ sô

2
016

Chỉ sô ICT Index

017
1

8
1.Hạ tầng kỹ thuật (Chỉ số thành
phần)

1

1

Hạ tầng kỹ thuật của xã hội

2
018

3

1
-

2

1
1

1

7

1

1

2
2

0

6

2

Hạ tầng kỹ thuật của các

6

9

5

2. Hạ tầng nhân lực (Chỉ số thành

1

5

9

1

3

3

2

1

1

CQNN
phần)

4
-

Hạ tầng nhân lực của xã hội
7

CQNN

Hạ tầng nhân lực của các
4

3. Ứng dụng CNTT (Chỉ số thành
phần)

1
2

0

CQNN
-

Ứng dụng CNTT nội bộ các

5
2

0

1
8

2

6

9

2

4

2

4
Dịch vụ công trực tuyến


2

7

4

Kết quả xếp hạng chỉ số ICT Index của Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020

Nhằm cải thiện chỉ số ICT Index, nhất là ứng dụng CNTT trong nội bộ các
cơ quan nhà nước, góp phần vào việc cải thiện các chỉ số cải cách hành chính và
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực tham
mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 19/4/2019 về tăng cường
ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Ninh. Theo
đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan phải triển khai cung cấp thông tin
chính xác, đầy đủ, kịp thời theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày
13/6/2011 của Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan chịu trách nhiệm cá nhân
trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không cung cấp thông tin đúng, đầy đủ, kịp thời
theo quy định. Ngoài ra, các cơ quan phải tăng cường sử dụng văn bản điện tử, chư
ký số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng cường bảo đảm an toàn thông tin
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ, công chức và phục vụ người dân,
doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
Về nhân lực CNTT, Chỉ thị cũng yêu cầu phân công cán bộ ở cấp xã phụ
trách về CNTT để tham mưu triển khai ứng dụng CNTT ở cấp xã. Tuy nhiên,
nhiệm vụ xây dựng đội ngũ nhân lực CNTT trong các cơ quan nhà nước là một
nhiệm vụ khó khăn, nhất là trong bối cảnh tỉnh Bắc Ninh đang đẩy mạnh xây dựng
chính quyền điện tử và thí điểm xây dựng mô hình thành phố thông minh, vốn đòi
hỏi đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT có trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngư
để tiếp thu, theo kịp và làm chủ các công nghệ mới.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×