Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 7 chương 3 bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ 7

CHƯƠNG III: Thống kê
TIẾT 41 : Thu thập số liệu thống kê, tần
số


st

Lớp

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


6a
6b
6c
6d
6e
7a
7b
7c
7d
7e

Số cây trồng
được
35
30
28
30
30
35
28
30
30
35

st

Lớp

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

8a
8b
8c
8d
8e
9a
9b
9c
9d
9e

Bảng 1

1)Thu thập số liệu, Bảng số liệu thống kê
ban
đầu
Số cây
trồng
được
?1Nêu cách lập bảng 1?
35
*Thống kê điểm thi học kỳ I
30
lớp em?
35
50
30
35
35
30
Cấu tạo bảng thống kê ban
30
đầu có thể khác nhau phụ
30
thuộc vào yêu cầu mỗi cuộc
điều tra


st

Lớp

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6a
6b
6c
6d
6e
7a
7b
7c
7d
7e

Số cây
trồng
được
35
30
28
30
30
35
28
30
30
35

st

Lớp

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

8a
8b
8c
8d
8e
9a
9b
9c
9d
9e

Bảng 1

1)Thu thập số liệu, Bảng số liệu thống kê
ban đầu
Số cây
trồng
?2 Nội dung điều tra trong bảng 1 là
được
gì? hiệu: Vấn đề hay hiện tượng mà
a)Dấu
35
người điều tra quan tâm tìm hiểu
30
35
Ví dụ: Dấu hiệu bảng 1 là Số cây trồng
50
được của mỗi lớp
30
Kí hiệu: X:Y:Z……
35
b)Đơn vị điều tra: Mỗi lớp là 1 đơn vị điều t
35
(Bảng 1 có 20 lớp => có 20 đơn vị điều tra
30
30
2) Dấu
30
?3 Giá
Trong
1 có
bao dãy
nhiêu
vị
c)
trị bảng
của dấu
hiệu,
giáđơn
trị của
hiệu,
?4hiệu:
Giá trị của dấu hiệu, dãy giá trị của
điều
tra?
dấu
dấu
hiệu
là gì?tra có 1 số liệu, số liệu
Mỗi
đơn
vị điều
đó gọi là 1 giá trị của dấu hiệu.
Ví dụ :+35 cây là 1 giá trị của dấu
hiệu
+35,30,28,30………là 1 dãy giá trị của
dấu hiệu
+Số các giá trị của dấu hiệu kí hiệu là
N ,bảng 1 có 20 giá tri => N = 20


CHƯƠNG III: Thống kê
TiẾT 41 : Thu thập số liệu thống kê,tần số
st

Lớp

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6a
6b
6c
6d
6e
7a
7b
7c
7d
7e

Số cây
trồng
được
35
30
28
30
30
35
28
30
30
35

st

Lớp

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

8a
8b
8c
8d
8e
9a
9b
9c
9d
9e

Bảng 1

Số cây
trồng
được
35
30
35
50
30
35
35
30
30
30

1)Thu thập số liệu, Bảng số liệu thống kê ba
đầu
2) Dấu hiệu
3) Tần số của mỗi giá trị
+Dãy các giá trị khác nhau bảng 1 là:
28;30;35;50 => bảng 1 có 4 giá trị khác
nhau
+ Tần số của giá trị : là số lần xuất hiện
của một giá trị trong dãy giá trị của dấu
hiệu

hiệu
số :có
n tần số n = 2
Giá
trị tần
x =28
Giá trị 30 có tần số = 8
Giá trị 35 có n = 7
Giá trị 50 có n = 3
Chú ý : SGK/7
Bảng 1 có bao nhiêu giá trị khác
nhau?
Giá trị 28 xuất hiện bao nhiêu
lần?hỏi tương tự với các giá trị
còn lại


Bài tập

(hoạt động nhóm)

Thống kê điểm kiểm tra toán của 1 tổ như sau

9

7

8

1/Dấu hiệu X:
2/Số các giá trị : N
=
3/Số các giá trị khác
nhau: giá trị khác nhau:
4/Các
5/Tần số n của mỗi giá
trị khác nhau .

6/Tổng các tần số
=

9

4

7

6

5

6

6

X: Điểm kiểm tra
toán
Số các giá trị : N =
10
Số các giá trị khác
nhau:giá
6 trị khác nhau: 4; 5; 6; 7; 8; 9
Các
Giá trị …4. ..Có tần số n = 1
Giá trị
5 Có n = 1
Giá trị
6 Có n = 3
Giá trị
7
Có n = 2
Giá trị
8
Có n = 1
Giá trị
9
Có n= 2
.
Tổng các tần số = 10 (=
N)


Hướng dẫn về nhà
Học thuộc các khái niệm, các kí hiệu; làm bài tập
1, 2 ,3, 4 SGK tr7, 8


CHÚC CÁC EM CHĂM
NGOAN, HỌC GIỎI!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×