Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 7 chương 3 bài 3: Biểu đồ

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC
THẦY CÔ GIÁO
ĐẾN DỰ TIẾT HỌC HÔM NAY
Môn Toán 7 – Đại số

Tiết 45:
BIỂU ĐỒ


KIỂM TRA BÀI CŨ
Số cây trồng được của mỗi lớp trong dịp phát động phong
trào tết trồng cây được ghi lại ở bảng sau (bảng 1):
STT

Lớp

Số cây trồng
được

STT


Lớp

Số cây
trồng được

1
2

6A
6B

35
30

11
12

8A
8B

35
50

3
4

6C
6D

28
30

13
14

8C
8D

35
50

5
6

6E
7A

30
35

15
16

8E
9A

30
35

7
8

7B
7C

28
30

17
18

9B
9C

35
30

9
10

7D
7E

30
35

19
20

9D
9E

30
50


STT

Lớp

Số cây trồng
được

STT

Lớp

Số cây
trồng được

1
2

6A
6B

35
30

11
12

8A
8B

35
50

3
4

6C
6D

28
30

13
14

8C
8D

35
50

5
6

6E
7A

30
35

15
16

8E
9A

30
35

7
8

7B
7C

28
30

17
18

9B
9C

35
30

9
10

7D
7E

30
35

19
20

9D
9E

30
50

a, Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu”?
b, Lập bảng “ Tần số”?


Đáp án
a, Dấu hiệu là số cây trồng được của mỗi lớp
Số các giá trị của dấu hiệu là 20
b, Bảng “ Tần số”
Giá trị (x)

28

30

35

50

Tần số (n)

2

8

7

3

N=20


Tiết 45:
1, Biểu đồ đoạn thẳng

BIỂU ĐỒ

Chúng ta xét lại bảng “tần số” của phần kiểm tra bài cũ
Giá trị (x)

28

30

35

50

Tần số (n)

2

8

7

3

N=20

Hãy dựng biểu đồ đoạn thẳng theo các bước sau:


a) Dựng hệ trục toạ độ,
trục hoành biểu diễn các
giá trị x, trục tung biểu
diễn tần số n (độ dài đơn
vị trên hai trục có thể khác
nhau)
b) Xác định các điểm có toạ
độ là cặp số gồm giá trị và
tần số của nó: ( 28;2); (30;8);
…( Lưu ý: Giá trị viết trước,
tần số viết sau).
c) Nối mỗi điểm đó với điểm
trên trục hoành có cùng hoành
độ. Chẳng hạn điểm (28; 2)
được nối với điểm (28;0); ….

Giá trị (x)

28

30

35

50

Tần số (n)

2

8

7

3

N=20

n
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

O

28 30

35

50

x


Tiết 45:
1, Biểu đồ đoạn thẳng
Biểu đồ vừa dựng là một ví dụ
về biểu đồ đoạn thẳng

BIỂU ĐỒ
n
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

O

28 30

35

50

x


Tiết 45:
1, Biểu đồ đoạn thẳng

BIỂU ĐỒ

2,Chú ý
- Như đầu bài,ngoài biểu đồ
đoạn thẳng thì còn có dạng
biểu đồ hình chữ nhật
như hình 2

20

- Dạng biểu đồ này được
vẽ sát nhau để dễ nhận xét
và so sánh.

10

15

5

O

1995

1996

1997

1998

H.2

H.2 biểu diễn rừng nước ta bị phá,
được thống kê theo năm


Tiết 45:
1, Biểu đồ đoạn thẳng

BIỂU ĐỒ

2,Chú ý
- Ngoài các biểu đồ vừa giới thiệu thì còn có nhiều biểu đồ khác như:
Tiết 45:
1, Biểu đồ đoạn thẳng

BIỂU ĐỒ

2,Chú ý
3,Luyện tập:

6
6
7
6

Điểm kiểm tra Toán (học kỳ I) của
học sinh lớp 7A5 được cho ở bảng sau:

9
5
7
5

2
8
8
9

9
7
6
7

8
4
4
8

7
8
3
5

8 2
8 7
6 2
5 8

8
5
5
7

7
10
5
4

a, Dấu hiệu ở đây là gi? Số các giá trị là bao nhiêu?
b, Hãy lập bảng “Tần số”
c, Hãy biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng


Đáp án
a, Dấu hiệu là điểm kiểm tra toán của mỗi học sinh
Số các giá trị của dấu hiệu là 40
b, Bảng “Tần số”
Giá trị (x)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tần số (n)

3

1

3

7

5

8

10

2

1

N= 40


c, Biểu diễn biểu đồ đoạn thẳng
n
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

x


Bài 10/ 14.Sgk. Điểm kiểm tra Toán (học ki I) của học sinh lớp 7C
được cho ở bảng 15:
Giá trị (x)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tần số (n)

0

0

0

2

8

10

12

7

6

4

1

Bảng 15
a) Dấu hiệu ở đây là gi? Số các giá trị là bao nhiêu?
b) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng

N=50


Hướng dẫn về nhà
Ôn tập lại cách lập bảng “tần số”
- Nghiên cứu lại cách lập biểu đồ đoạn
thẳng
- Làm các bài tập: 10, 11, 12 SGK
- Đọc “bài đọc thêm”

-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×