Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 7 chương 4 bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số

BÀI 2: GIÁ TRỊ CỦA MỘT
BIỂU THỨC ĐẠI SỐ


Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi: 1)Thế nào là biểu thức đại số?
2) viết biểu thức đại số biểu thị:
a) diện tích hình chữ nhật có hai
cạnh liên tiếp là 5(cm) và a(cm)?
b) Quãng đường đi được của một
ôtô trong thời gian là t giờ với vận tốc là
35Km/h?


Nếu ta cho a = 3 thì diện tích hình chữ
nhật là:
S = 5.3 = 15 (cm)2
Nếu ta cho t = 2 giờ thì ôtô đi được
quãng đường là:
S = 35.2 = 70 (Km)1. Giá trị của một biểu thức đại số
Ví dụ 1: cho biểu thức 2m + n. Hãy thay m = 9 và
n = 0,5 vào biểu thức đó rồi thực hiện phép tính?
Giải: Thay m = 9 và n = 0,5 vào biểu thức ta được:
2.9 + 0,5 = 18,5
Ta nói: 18,5 là giá trị của biểu thức 2m + n tại
m = 9 và n = 0,5
Hay còn nói: tại m = 9 và n = 0,5 giá trị biểu thức 2m + n là
18,5.


 Quy tắc
Để tính giá trị của một biểu thức đại số
tại những giá trị cho trước của các biến,
ta thay các giá trị cho trước đó vào vào
biểu thức rồi thực hiện phép tính.


Bài tập 6
Giải thưởng toán học Việt Nam (dành cho giáo viên
và học sinh phổ thông) mang tên nhà toán học nào?
(Quê ông ở Hà Tĩnh).
Ông là người thầy của nhiều thế hệ các nhà toán học
nước ta trong thế kỷ XX).
Hãy tính giá trị của các biểu thức sau tại x = 3, y = 4
và z = 5 rồi viết các chữ tương ứng với các số tìm
được vào ô trống dưới đây, em sẽ trả lời được câu
hỏi trên:


N

x2

Ê 2z2 +1

T

y2
1
(xy+z)
2

H x2 + y2

Ă
L
M

V z2 - 1

Biểu thức biểu thị chu vi
của hình chữ nhật có các
cạnh là y, z
Biểu thức biểu thị cạnh huyền của tam giác
vuông có hai cạnh góc vuông là x, y.
x2 – y2

I

-7 51 24 8,5 9 16 25 18 51 5


Với x = 3, y = 4, z = 5
N

x2 Giá trị biểu thức là: 32 = 9

T

y2 Giá trị biểu thức là: 42 = 16
1
1
(xy+z) Giá trị biểu thức là: (3.4 + 5) = 8,5
2
2

Ă

2

L

x2 – y2

M

Biểu thức biểu thị cạnh huyền của tam giác
vuông có hai cạnh góc vuông là x, y là

x y

2

Giá trị biểu thức là: 32 – 42 = -7

vậy giá trị biểu thức là:

2

2

3 4 = 5

-7 51 24 8,5 9 16 25 18 51 5

L

Ă N T

M


Với x = 3, y = 4, z = 5
Ê

2z2 +1

Giá trị biểu thức là: 2.52 + 1 = 51

H x2 + y2 Giá trị biểu thức là: 32 + 42 = 25
V z2 - 1
I

Giá trị biểu thức là: 52 – 1 = 24

Biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật có
các cạnh là y, z là:

2(y + z) vậy giá trị biểu thúc là: 2(4 + 5) = 18
-7 51 24 8,5 9 16 25 18 51 5
L Ê V Ă N T H I Ê M


Giáo sư Lê Văn Thiêm
Giáo sư Lê Văn Thiêm (1918 - 1991) quê ở
làng Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh,
một miền đất hiếu học. Ông là người Việt
Nam đầu tiên nhận bằng tiến sĩ quốc gia về
toán học của nước Pháp(1948) và cũng là
người Việt Nam đầu tiên trở thành giáo sư
toán học tại một trường đại học ở châu Âu Đại học Zurich (Thụy Sĩ, 1949). Giáo sư là
người thầy của nhiều nhà toán học Việt Nam
như: Giáo sư Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, GS
Nguyễn Văn Đạo, NGND Nguyễn Đình Trí,
…. Hiện nay tên thầy được đặt cho giải
thưởng toán học Việt Nam “Giải thưởng Lê
Văn Thiêm”

Chân dung GS
Lê Văn ThiêmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×