Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 7 chương 4 bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số

ĐẠI SỐ 7-TIẾT 52


KIỂM TRA BÀI CŨ
Thế nào là một biểu thức đại số?
Biểu thức 2m + n có phải là một
biểu thức đại số hay không?(Nếu
có chỉ ra đâu là biến ?

?

Bài tâp: Hãy thay m = 9 ; n = 0,5
vào biểu thức 2m + n rồi thực
hiện phép tính.Suy ra kết quả.
Đáp án
Thay m = 9 và n = 0,5 vào
biểu thức 2m+n, ta được :

Làm như thế nào để
tìm được giá trị
của biểu thức 2m+n

tại m = 9 và n = 0,5
?

Ta nói : 18,5 là giá trị
của biểu thức 2 m + n
tại m = 9 và n = 0,5

2 . 9 + 0,5 = 18,5
Đại số 7

Trang 1


Tiết 52:§2

1

2

Đại số 7

Trang 2


Tiết 52:§2
1. Giá trị của một biểu thức đại số:
Ví dụ 1 :
Cho biểu thức 2m + n. Hãy thay m = 9 và n = 0,5 vào biểu
thức đó rồi thực hiện phép tính.
Bài giải:
Thay m = 9 và n = 0,5 vào biểu thức đã cho , ta được:
2.9m + 0,5
n = 18 + 0,5 = 18,5
Ta nói : 18,5 là giá trị của biểu thức 2m + n tại m = 9 và n = 0,5.
Hay còn nói : tại m = 9 và n = 0,5 thì giá trị của biểu thức 2m + n
là 18,5.

Đại số 7

Trang 3


Tiết 52:§2
1. Giá trị của một biểu thức
đại số :
Ví dụ 1 :(SGK)
Ví dụ 2 :Tính giá trị của biểu

Hướng dẫn: Ví dụ 2:
Thay ……. vào biểu thức
đã cho, ta được

thức 3x2 – 5x + 1 tại

3.(-1)
x 2 - 5.(-1)
x + 1 = ….
Vậy:…….

1
x = -1 và tại x =
2
Bài giải :Thay x = - 1 vào
biểu thức đã cho, ta được

3.(-1)
x 2- 5.(-1)
x + 1 = 3 + 5 + 1= 9

Thay ……. vào biểu thức
đã cho, ta được

Vậy giá trị của biểu thức
3x2 – 5x+1 tại x = -1 là 9

3. x

2

1
2

- 5.x + 1 = ….

Vậy:…….
Đại số 7

Trang 4


Tiết 52:§2
1. Giá trị của một biểu thức
đại số :
Ví dụ 1 :(SGK)
Ví dụ 2 :Tính giá trị của biểu

Hướng dẫn: Ví dụ 2:
Thay ……. vào biểu thức
đã cho, ta được

thức 3x2 – 5x + 1 tại
1
x = -1 và tại x =
2
1
Bài giải :Thay x =
vào
2
biểu thức đã cho, ta được
1
2
3. x - 5.x + 1=
2
Vậy giá trị của biểu thức
1
3x2 – 5x+1 tại x = là
2

3.(-1)2 - 5.(-1) + 1 = ….
Vậy:…….
Thay ……. vào biểu thức
đã cho, ta được
3.

2

1
2

- 5. + 1 = ….

Vậy:…….
Đại số 7

Trang 5


Tiết 52:§2
1. Giá trị của một biểu thức đại số :
Ví dụ 1 :(SGK)
Ví dụ 2 : Bài giải:
+Thay x = - 1 vào biểu thức đã cho,
ta được:
3.(-1) 2 -5 .(-1) + 1 = 3+5 +1= 9
Vậy giá trị của biểu thức 3x2 – 5x+1
tại x = -1 là 9
1
+Thay x =
vào biểu thức đã cho,
2
ta được :
2
3.
– 5. 1 + 1 =
2
Vậy giá trị của biểu thức 3x2 – 5x+1
1
tại x =
là
2
Đại số 7

Muốn tính giá trị
của một biểu thức
đại số khi biết giá
trị của các biến
trong biểu thức đã
cho ta làm thế nào ?

Trang 6


Tiết 52:§2
1. Giá trị của một biểu thức đại số :
Ví dụ 1 :(SGK)
Ví dụ 2 : (SGK)

Cách tính giá trị của một biểu thức đại số :
Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho
trước của các biến, ta thay các giá trị cho trước đó vào biểu
thức rồi thực hiện các phép tính.

Đại số 7

Trang 7


Tiết 52:§2
1. Giá trị của một biểu thức
đại số :
Ví dụ 1 :(SGK)
Ví dụ 2 : (SGK)
Cách tính giá trị của một
biểu thức đại số :
Để tính giá trị của một
biểu thức đại số tại những giá
trị cho trước của các biến, ta
thay các giá trị cho trước đó
vào biểu thức rồi thực hiện
các phép tính.

2. Áp dụng :

1

Tính giá trị của biểu thức

1
3x2 – 9x tại x = 1 và tại x = 3
Hướng dẫn: giải ?1/
+Thay … vào …, ta được:
3 .12 - 9.1= …
Vậy :...
+Thay …. vào …, ta được:
1
1 2

3.   - 9.   = ….
3
3
Vậy : …

Đại số 7

Trang 8


Tiết 52:§2
1. Giá trị của một biểu thức
đại số :

2. Áp dụng :

1

Tính giá trị của biểu thức

Ví dụ 1 :(SGK)
Ví dụ 2 : (SGK)

1
3x2 – 9x tại x = 1 và tại x = 3

Cách tính giá trị của một
biểu thức đại số :

GIẢI :

Để tính giá trị của một
biểu thức đại số tại những giá
trị cho trước của các biến, ta
thay các giá trị cho trước đó
vào biểu thức rồi thực hiện
các phép tính.
Đại số 7

+Thay x = 1 vào biểu thức
đã cho, ta được:
3 .12 - 9.1= 3 – 9 = - 6 .
Vậy giá trị của biểu thức
3 x2 – 9x tại x = 1 là - 6
Trang 9


Tiết 52:§2
1. Giá trị của một biểu thức đại
số :
Ví dụ 1 :(SGK)
Ví dụ 2 : (SGK)
Cách tính giá trị của một
biểu thức đại số :

2. Áp dụng :
1
Tính giá trị của biểu thức

1
3x2 – 9x tại x = 1 và tại x = 3
Giải:

Để tính giá trị của một biểu
thức đại số tại những giá trị
cho trước của các biến, ta thay
các giá trị cho trước đó vào
biểu thức rồi thực hiện các
phép tính.

Đại số 7

1
+Thay x = 3 vào biểu thức

đã cho, ta được:
2
1
1
3 .   - 9.  = 3. 1  - 3
3
3
9
1
8
=
-3 = −
3
3

Vậy giá trị của biểu thức
1
8
2
3x - 9x tại x =
là −
3
3
Trang 10


Tiết 52:§2
2. Áp dụng :
1
1. Giá trị của một biểu thức đại
Giải:
số :
+Thay x = 1 vào biểu thức đã cho,
Ví dụ 1 :(SGK)
ta được: 3 .12 - 9.1= 3 – 9 = - 6

Ví dụ 2 : (SGK)
Cách tính giá trị của một
biểu thức đại số :

Vậy giá trị của biểu thức 3x2 – 9x
tại x = 1 là (-6)

Để tính giá trị của một biểu
thức đại số tại những giá trị
cho trước của các biến, ta thay
các giá trị cho trước đó vào
biểu thức rồi thực hiện các
phép tính.

Đại số 7

1
+Thay x =
vào biểu thức đã
3
cho, ta được:
1
1
1 2

3.   - 9.   = 3.   - 3
9
3
3
1
8
=
-3 = −
3
3
Vậy giá trị của biểu thức
1
8
3x2 - 9x tại x =
là −
3
3

Trang 11


Tiết 52:§2
1. Giá trị của một biểu thức đại số :
Ví dụ 1 :(SGK)
Ví dụ 2 :(SGK)
Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị
cho trước của các biến, ta thay các giá trị cho trước đó vào
biểu thức rồi thực hiện các phép tính.
2. Áp dụng :
1
2
Đọc số em chọn để được câu
đúng :
Giá trị của biểu thức x2y tại
x = - 4 và y = 3 là :

- 48
144

- 24

x2y = (- 4)2. 3

48

= 16 . 3 = 48

Đại số 7

Trang 12


Tiết 52:§2
Thi giữa các nhóm.( trong 1 phút). Nhóm nào trả
lời đúng, nhanh là thắng.
Đố : Giải thưởng toán học Việt Nam ( dành cho giáo viên và học sinh phổ
thông ) mang tên nhà toán học nổi tiếng nào ?
( Quê ông ở Hà Tĩnh. Ông là người thầy của nhiều thế hệ các nhà toán học
nước ta trong thế kỷ XX )
Hãy tính giá trị của các biểu thức sau tại x = 3, y = 4 và z = 5 rồi viết các chữ
cái tương ứng với các số tìm được vào các ô trống dưới đây, em sẽ trả lời được
câu hỏi trên N x2
Ê 2z2 + 1
T y2
H x2 + y2
Ă 1 ( xy + z )
V z2 - 1
2
I Biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ
2
2
L x –y
nhật có các cạnh là y, z
M Biểu thức biểu thị cạnh huyền của tam giác
vuông có hai cạnh góc vuông là x, y
Bài tập 6 trang 28/ SGK :

-7

51

24

8,5

9

16

25

Đại số 7

18

51

5

Trang 13


Tiết 52:§2
Bài tập 6 trang 28/ SGK :
Thi giữa các nhóm.( trong 1 phút). Nhóm nào trả lời
đúng, nhanh là thắng.
Hãy tính giá trị của các biểu thức sau tại x = 3, y = 4 và
z = 5 rồi viết các chữ cái tương ứng với các số tìm được
vào các ô trống dưới đây, em sẽ trả lời được câu hỏi trên.
N x2
T y2
1
Ă ( xy + z )

0987654321
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
53
54
55
56
57
58
59
60
52
40
12
24
27
HẾT GIỜ

Ê 2z2 + 1
Các bạn ơi ! Cố lên… cố lên..
H x2 + y2
V z2 - 1
2
I Biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ
2
2
L x –y
nhật có các cạnh là y, z
M Biểu thức biểu thị cạnh huyền của tam giác vuông có hai
cạnh góc vuông là x, y
-7

51

24

8,5

9

16

25

Đại số 7

18

51

5

Trang 14


Tiết 52:§2
Bài tập 6 trang 28/ SGK :
Hãy tính giá trị của các biểu thức sau tại x = 3, y = 4 và z = 5
N x2 = 32 = 9

Ê 2 z2 + 1 = 2. 52 + 1 = 50 + 1= 51
H x2 + y2 = 32 + 42 = 9 + 16 = 25

T y2 = 42 = 16

1
1
1
Ă
( xy + z) =
( 3.4 + 5) =
.17 = 8,5
2
2
2

L x2 – y2 = 32 – 42 = 9 – 16 = -7

= 25 – 1 = 24

M x 2 + y 2 = 32 + 4 2 = 25 = 5
-7

51

24

8,5

V z 2 – 1 = 52 – 1

I

2(y + z)

9

16

= 2(4 + 5) = 2. 9 = 18

25

18

51

5

L
Ê
V
Ă
N
T
H
I
Ê
M
Vậy giải thưởng Toán học Việt Nam mang tên nhà toán học nổi
tiếng Lê Văn Thiêm.
Đại số 7

Trang 15


Tiết 52:§2

Phần thưởng là:
Một tràng pháo tay!

Đại số 7

Trang 16


Tiết 52:§2
Vài nét về giáo sư Lê Văn Thiêm
Ông sinh ngày 29 tháng 3 năm 1918 tại xã Trung Lễ, huyện
Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, trong một gia đình có truyền thống
khoa bảng. Năm 1939 , ông được cấp học bổng sang Pháp du
học tại trường Đại học sư phạm Paris .
Ông là người Việt Nam đầu tiên bảo
vệ thành công luận án tiến sĩ Toán học
ở Đức năm 1944, luận án Tiến sĩ Quốc
gia ở Pháp năm 1948 .
Ông đã được Nhà nước Việt nam trao
tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1
năm 1996. Ông mất ngày 3 tháng 7
năm 1991 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Đại số 7

Trang 17


Tiết 52:§2
Hướng dẫn :Bài tập 7/29 SGK

Hướng dẫn

Tính giá trị các biểu thức sau
tại m = -1 và n = 2

a)Thay …

a)3m – 2n

3.(-1) + 2.2 = …
Vậy: … là…

b)Thay …

b)7m +2n -6

7.(-1) +2 .2 –6 =…
Vậy: … là …
Đại số 7

Trang 18


Tiết 52:§2

Dặn dò
+Học kĩ cách tính giá trị của một
biểu thức đại số.
+Xem kĩ cách trình bày lời giải một
bài toán.
+Làm các bài tâp :7 ; 8; 9 SGK.
+Đọc phần: “Có thể em chưa biết”.

Đại số 7

Trang 19


Đại số 7

Trang 20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×