Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 7 chương 3 bài 2: Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu


KIỂM TRA BÀI CŨ
- Thế nào là giá trị của dấu hiệu?
- Tần số của giá trị là gì?


Tiết 43:

BẢNG “TẦN SỐ” CÁC GIÁ
TRỊ CỦA DẤU HIỆU.

1. Lập bảng “tần số”:
- Hãy quan sát bảng sau:

Khối lượng chè trong từng hộp (tính bằng gam)
100
100
98
98
99


100
100
102
100
100

100
101
100
102
99

101
100
100
100
99

101
100
100
98
102

101
100
100
99
100


- Ta có bảng sau:
Giá trị
(x)

98

99

100

101

102

Tần số
(n)

3

4

16

4

3

=> Đây là bảng phân phối thực nghiệm của
dấu hiệu. - Từ bảng 1 ta có bảng “tần số” sau:
Giá trị
(x)

28

30

35

50

Tần số
(n)

2

8

7

3

N = 20


2. Chú ý:
- Ta có thể lập bảng “tần số” dưới dạng cột như sau:

Giá trị (x)
28
30
35
50

Tần số (n)
2
8
7
3
N = 20


Những kiến thức cần nắm
- Từ bảng số liệu thống kê ban đầu có thể
lập bảng “tần số” (bảng phân phối thực
nghiệm của dấu hiệu).
- Bảng “tần số” giúp người điều tra dễ có
những nhận xét chung về sự phân phối
các giá trị của dấu hiệu và tiện lợi cho
việc tính toán sau này.


Tiết 43 :BẢNG “TẦN SỐ ” CÁC GIÁ TRỊ CỦA
DẤU HIỆU

3.Bài tập áp dụng:
6/11 SGK toán 7/2
2 2 2 2 2 3 2 1 0 2
2 4 2 3 2 1 3 2 2 2
2 4 1 0 3 2 2 2 3 1


Hãy cho biết:
2 2 2 2 2 3 2 1 0 2
3 2 4 2 3 2 1 3 2 2
2 4 1 0 3 2 2 2 3 1
• Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì?Từ đó lập bảng
“tần số”.
• Hãy nêu một số nhận xét từ bảng trên về số con
của 30 gia đình trong thôn(số con của các gia đình
trong thôn chủ yếu thuộc vào khoảng nào?Số gia
đình đông con,tức 3 con trở lên chiếm tỉ lệ bao
nhiêu? )


3.Bài tập áp dụng:
số 6/11 SGK toán 7/2
Trả lời:
-Dấu hiệu là số con của gia đình.

-Bảng tần số
Giá
trị(x)

0

1

2

3

4

Tần
số(n)

2

4

17

5

2


3.Bài tập áp dụng:
số 6/11 SGK toán 7/2
-NHẬN XÉT

•Số con của mỗi gia đình chủ yếu là 2
con.
Số gia đình đông con chiếm 1/5
Nếu gia đình có đông con thì kinh tế
gia đình đó như thế nào?


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Xem lại cỏc vớ dụ.
- Nghiên cứu các bài tập của phần Luyện tập.
- Tiết tiếp theo: Luyện tập.


Chúc các em luôn
học giỏiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×