Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 7 chương 3 bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

BÀI GIẢNG HÌNH HỌC - TOÁN 7


Kiểm tra bài cũ:
Cho tam giác ABC (Hình 1) Hãy lựa chọn đáp án đúng các câu hỏi sau:

1. Góc đối diện với cạnh AB là:
a. Góc B;
b. góc C ; c.góc A;
2. Góc đối diện với cạnh AC là:
a. Góc B;

b. góc C ;

A

c.góc A;

3. Cạnh đối diện với góc B là:
a. Cạnh AC;


b. Cạnh AB ; c. Cạnh BC;

B

4. Cạnh đối diện với góc C là:
a. Cạnh AC;

b. Cạnh AB ;

Hình 1
c. Cạnh BC;

5. Nếu AB = AC thì:
a. Góc B > Góc C ; b. Góc B < Góc C ;

c. Góc B = Góc C ;

6. Nếu Góc B = Góc C thì:
a. AB = AC;

b. AB > AC ;

C

c. AB < AC;


Nhận xét:
Trong một tam giác, hai cạnh bằng nhau
khi và chỉ khi hai góc đối diện với hai cạnh
đó bằng nhau.


?1 - SGK – Tr54: Cho tam giác ABC với AC > AB (Hình 2) Quan
sát hình, dự đoán đáp án đúng và rút ra nhận xét

a. Góc B bằng góc C
b. Góc B lớn hơn góc C
c. Góc B nhỏ hơn góc C

A
Cạnh
ngắn

Cạnh dài

B

C
Hình 2

Nhận xét: Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là
góc lớn hơn


? 2 – SGK – Tr 54 Cho tam giác ABC với
AB < AC (hình3). Hãy thực hiện các thao
tác sau để nhận xét về mối quan hệ giữa
góc B và góc C
Bước 1: Gấp tam giác từ đỉnh A sao cho
cạnh AB chồng lên cạnh AC để xác định tia
phân giác AM của góc BAC
Bước 2: Điểm B trùng với một điểm B’ trên
cạnh AC. Hãy xác định điểm B’
Bước 3: Mở nếp gấp của hình tam giác ra,
nối điểm M với B', quan sát hình vẽ rồi so
sánh góc B và góc C của ABC?

A
Cạnh
ngắn

Cạnh dài

B

C
Hình 3


A
B’

B

M

∆ ABC có AC > AB

C

Ta có: góc AB'M bằng góc ABC
Mà góc AB’M lớn hơn góc C
Do đó: góc B lớn hơn góc
C
Nhận xét: Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là
góc lớn hơn


Định lí 1: Trong một tam giác, góc đối
diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn


?3 - SGK - Tr 55: Cho tam giác ABC với góc B lớn hơn góc C.
Quan sát hình, dự đoán và lựa chọn đáp án đúng

a. AB = AC

A

b. AB > AC
c. AB < AC

B

C
Hình 4

Nhận xét: Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn
hơn


Định lí 2: Trong một tam giác, cạnh đối
diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn


Em hãy cho biết định lý 1 và định lý 2 có mối quan hệ như thế nào?

Định lý 1:

Định lý 2:

ˆ
ˆ C
B

GT

ABC; AB < AC

GT

ABC;

KL

ˆ  Cˆ
B

KL

AC > AB

Nhận xét
Định lý 2 là định lý đảo của định lý 1
Viết gọn: ABC, AC > AB

ˆ
ˆ C
�B


Chọn đáp án đúng cho bài toán sau: (Hình 6a, 6b)
B

A

E

900

C

Hình 5a

D

Hình 5b

F

1. Cho ABC vuông tại A. Cạnh lớn nhất của tam giác là
a. Cạnh AB;

b. Cạnh AC;

c. Cạnh BC

2. Cho DEF, góc D tù.Cạnh lớn nhất của tam giác là
a. Cạnh DE;

b. Cạnh EF;

c. Cạnh DF

Nhận xét 2: SGK – Tr55
a. Trong tam giác vuông, cạnh huyền là cạnh lớn nhất.
b. Trong tam giác tù, cạnh đối diện với góc tù là cạnh lớn nhất.


Bài 2: Cho tam giác ABC có AB = 5cm, BC = 7cm, AC =
4cm. Cách viết nào sau đây là đúng? (Khoanh tròn vào
chữ cái đứng đầu).

A) Aˆ  Bˆ  Cˆ

B

ˆ C
ˆ B
ˆ
B) A

ˆ A
ˆ B
ˆ
C) C
ˆ A
ˆ
ˆ C
D) B

A

C
Hình 6


Bài tập 3( Hình 6) Ai đúng ?
P

1 2

Q

Hình 7

M

R

Khi thảo luận nhóm.
Bạn Sơn nói: “Nếu góc P1 lớn hơn góc P2 thì QM lớn hơn RM
theo định lí 2’’
Bạn Phúc nói: QM không lớn hơn RM được
ý kiến của em ?


Hướng dẫn học ở nhà
Học thuộc các định lý 1và 2 – SGK – Tr 54 và 55
Học thuộc các nhận xét 1 và 2 – SGK – Tr 55
Làm các bài tập 1, 2, 3 – SGK – Tr 55 và 56
Làm các bài tập 1, 2, 3 – SBT – Tr 55 và 56Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×