Tải bản đầy đủ

Phương trình lượng giác thường gặp – lê văn đoàn

SỞ GD & ĐT TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP LỚP 11

TRUNG TÂM THẾ VINH – 45 LÊ THÚC HOẠCH – Q. TÂN PHÚ

Mơn: Tốn, Năm học: 2019 – 2020

§ 3. PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC THƯỜNG GẶP
Dạng toán 1. Phương trình bậc hai và bậc cao theo một hàm lượng giác
Quan sát và dùng các cơng thức biến đổi để đưa phương trình về cùng một hàm lượng giác
(cùng sin hoặc cùng cos hoặc cùng tan hoặc cùng cot) với cung góc giống nhau, chẳng hạn:
Dạng

Đặt ẩn phụ

Điều kiện

a sin2 X  b sin X  c  0

t  sin X


1  t  1

a cos2 X  b cos X  c  0

t  cos X

1  t  1

a tan2 X  b tan X  c  0

t  tan X

a cot2 X  b cot X  c  0

t  cot X

X 


 k
2

X  k

Nếu đặt t  sin2 X , cos2 X hoặc t  sin X , cos X thì điều kiện là 0  t  1.

Nhóm 1. Phương trình bậc hai cơ bản
1. Giải: 2 sin2 x  sin x  1  0.

2. Giải: 4 sin2 x  12 sin x  7  0.

Đặt sin x  t thì t  [1;1].

..............................................................................

Phương trình trở thành 2t 2  t  1  0

..............................................................................

 t  1 (nhận) hoặc t  

1
(nhận).
2

 Với t  1  sin x  1  x 


 k 2.
2

1
1
 sin x  
2
2

 x     k 2
  

6
 sin x  sin    
.

7

6


x 
 k 2

6

 


7
S    k 2;   k 2;
 k 2, k   .
 2

6
6
 Với t  

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

 Nhận xét. Có thể trình bày nhanh như sau:

..............................................................................

sin x  1

2 sin x  sin x  1  0  
...
sin x   1

2

 

5
Đáp số: S  
 k 2, k   .
  k 2;
 6

6

2

Biªn so¹n vµ gi¶ng d¹y: Ths. Lª V¨n §oµn – 0933.755.607 – 0929.031.789

Trang - 69 -


S GD & T TP. H CH MINH

ẹE CệễNG HOẽC TAP LễP 11

TRUNG TM TH VINH 45 Lấ THC HOCH Q. TN PH

Mụn: Toỏn, Nm hc: 2019 2020

3. Gii: 2 cos2 x 5 cos x 2 0.

4. Gii: cos2 x 3 cos x 2 0.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

ỏp s: S {/3 k 2, k }. ...............

ỏp s: S {k 2, k }. .............................

5. Gii: 2 tan2 x 2 3 tan x 3 0.

6. Gii: tan2 x (1 3) tan x 3 0.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................
S: S
k ; x k , k . ...
6

3
ỏp s: S
k ; k , k . ..
3

4

7. Gii:

3 cot2 x (1 3) cot x 1 0.

8. Gii:

3 cot2 x (1 3) cot x 1 0.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................
ỏp s: S
k ; x k , k .
4

3
ỏp s: S
k ; k , k . ..
4

3

Biên soạn và giảng dạy: Ths. Lê Văn Đoàn 0933.755.607 0929.031.789

Trang - 70 -


S GD & T TP. H CH MINH

ẹE CệễNG HOẽC TAP LễP 11

TRUNG TM TH VINH 45 Lấ THC HOCH Q. TN PH

Mụn: Toỏn, Nm hc: 2019 2020

sin2 1 cos2
Nhúm 2. S dng cụng thc sin2 cos2 1 2
.
2
cos 1 sin
9. Gii: 6 cos2 x 5 sin x 2 0.

10. Gii: 2 sin2 x 3 cos x 3 0.

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................7
ỏp s: S
k 2 . .........
k 2;
6

6
ỏp s: S
k 2; k 2, k . ......


3

11. Gii: 2 cos2 x 5 sin x 4 0.

12. Gii 2 sin 2 x ( 3 4) cos x 2 3 2.

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................5
ỏp s: S
k 2, k .
k 2;
6

6ỏp s: S
k 2, k . .................
6


13. Gii: 4 sin 4 x 12 cos2 x 7.

14. Gii: 3 sin2 x 2 cos4 x 2 0.

PT 4(sin2 x )2 12(1 sin2 x ) 7 0

..............................................................................

t sin2 x t thỡ t [0;1] v phng trỡnh

..............................................................................

tr thnh 4t 2 12t 5 0

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

k

ỏp s: S
, k . .....................

4

2k
ỏp s: S

, k . .............
k ;


4
2

Biên soạn và giảng dạy: Ths. Lê Văn Đoàn 0933.755.607 0929.031.789

Trang - 71 -


S GD & T TP. H CH MINH

ẹE CệễNG HOẽC TAP LễP 11

TRUNG TM TH VINH 45 Lấ THC HOCH Q. TN PH

Mụn: Toỏn, Nm hc: 2019 2020

Nhúm 3. S dng cụng thc cos 2x

2 cos2 x 1 (1)
1 2 sin2 x (2)

khi cung gúc gp ụi nhau.

15. Gii: 2 cos 2x 8 cos x 5 0.

16. Gii: cos 2x 5 sin x 2 0.

PT 2(2 cos2 x 1) 8 cos x 5 0

PT 1 2 sin2 x 5 sin x 2 0

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................ỏp s: S
k 2, k . ..................
3

ỏp s: S
k 2, k .
k 2;
6

6

17. Gii: cos2x 9 cos x 5 0.

18. Gii: cos 4x 9 sin 2x 8 0.

..............................................................................

PT (1 2 sin2 2x ) 9 sin 2x 8 0

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

2

ỏp s: S
k 2, k . ...............

3
ỏp s: S
k , k . .......................
4


19. Gii: 5 cos x 2 sin

x
7 0.
2

Phng trỡnh 5 cos 2

x
x
2 sin 7 0
2
2

20. Gii: sin2 x cos 2x cos x 2 0.
..............................................................................
..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

ỏp s: S { k 4, k }. ......................

ỏp s: S {k 2, k }. .............................

Biên soạn và giảng dạy: Ths. Lê Văn Đoàn 0933.755.607 0929.031.789

Trang - 72 -


S GD & T TP. H CH MINH

ẹE CệễNG HOẽC TAP LễP 11

TRUNG TM TH VINH 45 Lấ THC HOCH Q. TN PH

Mụn: Toỏn, Nm hc: 2019 2020

Nhúm 4. Va h bc, va nhõn ụi khi tn ti cung gúc gp 4 ln nhau

2
sin x 1 cos 2x

2
H bc:
cos2 x 1 cos 2x

2


cos 2x 2 cos 2 x 1
Nhõn ụi:

cos 4x 2 cos2 2x 1 ......
cos 6x 2 cos2 3x 1

21. Gii: cos 4x 12 sin2 x 1 0

22. Gii: 1 cos 4x 2 sin2 x 0.

Ta cú: cos 4x 12 sin2 x 1 0

..............................................................................

(2 cos2 2x 1) 12.

1 cos 2x
1 0
2

..............................................................................
..............................................................................

2 cos2 2x 1 6(1 cos 2x ) 1 0

..............................................................................

2 cos2 2x 6 cos 2x 8 0

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

ỏp s: S k , k . ...............................

ỏp s: S /2 k ; /6 k . ........

23. Gii: cos 4x 2 cos2 x 1 0.

24. Gii: 8 cos2 x cos 4x 1.

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................
ỏp s: S
k ; k , k . .........


3ỏp s: S
k , k . ...................
3


Biên soạn và giảng dạy: Ths. Lê Văn Đoàn 0933.755.607 0929.031.789

Trang - 73 -


S GD & T TP. H CH MINH

ẹE CệễNG HOẽC TAP LễP 11

TRUNG TM TH VINH 45 Lấ THC HOCH Q. TN PH

Mụn: Toỏn, Nm hc: 2019 2020

25. Gii: 6 cos2 3x cos12x 7.

26. Gii: 5(1 cos x ) 2 sin 4 x cos 4 x .

Phng trỡnh 6 cos2 3x cos 4.3x 7

PT 5(1 cos x ) 2 (sin 2 x )2 (cos2 x )2

.........................................................................

........................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................ỏp s: S
k , k . .......................
2


2

ỏp s: S
k 2, k . ...............

3


27. Gii: cos 2x 3 cos x 4 cos2

x

2

PT (2 cos 2 x 1) 3 cos x 4.

1 cos x
2

28. Gii: cos 2x 2 cos x 2 sin 2

x

2

..............................................................................
..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

2

ỏp s: S
k 2, k . ...............

3
ỏp s: S
k 2 k . .................
3


Biên soạn và giảng dạy: Ths. Lê Văn Đoàn 0933.755.607 0929.031.789

Trang - 74 -


S GD & T TP. H CH MINH

ẹE CệễNG HOẽC TAP LễP 11

TRUNG TM TH VINH 45 Lấ THC HOCH Q. TN PH

Mụn: Toỏn, Nm hc: 2019 2020

Nhúm 5. S dng cụng thc liờn quan n tan, cot a v phng trỡnh bc hai

1
1
& cot x
cot x
tan x .
1
2
1 cot x
sin 2 x

tan x.cot x 1 tan x
1
1 tan 2 x &
2
cos x
29. Gii: tan x cot x 2.

30. Gii: 2 tan x 3 cot x 3 0.

sin x 0
k
K:
sin 2x 0 x


cos x 0
2


..............................................................................
..............................................................................

1
2
tan x

..............................................................................

........................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................ỏp s: S
k , k . ......................
4


1


ỏp s: S
k ; arctan k . .....
4

231. Gii: 5 tan x 2 cot x 3 0.

32. Gii:

Ta cú tan x cot x 2 tan x

..............................................................................

3 tan x 6 cot x 2 3 3 0.

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

2


ỏp s: S
k ; arctan k . .
4

5

ỏp s: S
k ; arctan(2) k . ...
3


Biên soạn và giảng dạy: Ths. Lê Văn Đoàn 0933.755.607 0929.031.789

Trang - 75 -


S GD & T TP. H CH MINH

ẹE CệễNG HOẽC TAP LễP 11

TRUNG TM TH VINH 45 Lấ THC HOCH Q. TN PH

Mụn: Toỏn, Nm hc: 2019 2020

33. Gii phng trỡnh:

3
4
2

3

2
tan
x
.
34.
Gii
phng
trỡnh:
tan x 7.
cos2 x
cos2 x

k , k .
2

..............................................................................

Phng trỡnh 3(1 tan2 x ) 3 2 tan 2 x

..............................................................................

.........................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

ỏp s: S k , k . ................................

ỏp s: S /4 k ;arctan 3/4 k .

iu kin: cos x 0 x

35. Gii phng trỡnh:

3
3 cot x 3.
sin2 x

..............................................................................

36. Gii phng trỡnh:

1
cot x 3.
sin2 x

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................
ỏp s: S
k , k . .......
k ;
2

6ỏp s: S
k ; arccot(2) k . ...
4


Biên soạn và giảng dạy: Ths. Lê Văn Đoàn 0933.755.607 0929.031.789

Trang - 76 -


S GD & T TP. H CH MINH

ẹE CệễNG HOẽC TAP LễP 11

TRUNG TM TH VINH 45 Lấ THC HOCH Q. TN PH

Mụn: Toỏn, Nm hc: 2019 2020

37. Gii: 9 13 cos x

4
0.
1 tan 2 x

iu kin: cos x 0. p dng cụng thc:

1
1

cos2 x
2
2
cos x
1 tan x
thỡ phng trỡnh tr thnh:
1 tan2 x

38. Gii phng trỡnh 2 tan 2 x 3

3

cos x

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

9 13 cos x 4 cos2 x 0
.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

ỏp s: S k 2, k . .............................

ỏp s: S k 2, k . .............................

1
2
5
39. Gii: tan 2 x
0.
2
cos x 2

40. Gii:

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

..............................................................................

3 sin x cos x

1

cos x

Hng dn: Chia hai v cho cos x 0.
iu kin: cos x 0 x


k , k .
2

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................ỏp s: S
k 2, k . .................
3

ỏp s: S
k , k . ..............
k ;


3

Biên soạn và giảng dạy: Ths. Lê Văn Đoàn 0933.755.607 0929.031.789

Trang - 77 -


S GD & T TP. H CH MINH

ẹE CệễNG HOẽC TAP LễP 11

TRUNG TM TH VINH 45 Lấ THC HOCH Q. TN PH

Mụn: Toỏn, Nm hc: 2019 2020

Nhúm 6. Phng trỡnh quy v phng trỡnh bc hai (dng nõng cao)
41. 4 cos2 (6x 2) 16 cos2 (1 3x ) 13.

42. cos(2x 150) 3 sin(15 x ) 1 0.

Ta cú: 4 cos2 (6x 2) 16 cos2 (1 3x ) 13

..............................................................................

2

4 cos 2.(3x 1) 16 cos(3x 1) 13
.........................................................................

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

43. Gii: cos2 x 4 cos x 4.
3

6

Nhn xột:


6
3
2
6
2 3

PT cos2 x 4 cos x 4
32 3


5


9.
44. Gii: 5 cos 2x 4 sin

x

3
6

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

cos2 x 4 sin x 4 0
3

3


..............................................................................

.........................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

Biên soạn và giảng dạy: Ths. Lê Văn Đoàn 0933.755.607 0929.031.789

Trang - 78 -


S GD & T TP. H CH MINH

ẹE CệễNG HOẽC TAP LễP 11

TRUNG TM TH VINH 45 Lấ THC HOCH Q. TN PH

Mụn: Toỏn, Nm hc: 2019 2020

45. cos2x 3 sin 2x 3 sin x 4 cos x .

46.

Cú cos 2x 3 sin 2x 3 sin x 4 cos x

..............................................................................

3 sin 2x cos 2x 3 sin x cos x 4


t t 3 sin x cos x 2 sin x

6

..............................................................................Vỡ sin x [1;1] t [2;2].

6
2

2

2

t 3 sin x cos x 3 sin 2x
2

t

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

2

Khi ú t ( 3 sin x cos x )
2

3 sin 2x 3 sin x cos2x cos x 2.

2

3 sin 2x (2 sin x 1) 2

t 2 2 3 sin 2x cos 2x .
2

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Phng trỡnh tr thnh t t 6 0

..............................................................................

........................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

47. 2sin2 x 3 sin2x 4 4.( 3sinx cos x).

48. 2sin2 x 3 sin2x 2 3 sinx 2cos x 2.

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

Biên soạn và giảng dạy: Ths. Lê Văn Đoàn 0933.755.607 0929.031.789

Trang - 79 -


S GD & T TP. H CH MINH

ẹE CệễNG HOẽC TAP LễP 11

TRUNG TM TH VINH 45 Lấ THC HOCH Q. TN PH

Mụn: Toỏn, Nm hc: 2019 2020


2

4


1.
49. 2 cos2 x

9

cos
x


cos2 x
cos x

iu kin: cos x 0 x


k , k .
2
2

t

2

2
cos x t
cos x t 2
cos x
cos x


4
4


cos x cos2 x t 2
2
cos x cos x
1
sin x 1 7.

50. 4 sin2 x

4


sin x
sin2 x

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

4
cos x
t 2 4. Khi ú phng
2
cos x
trỡnh tr thnh: 2(t 2 4) 9t 1 0

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

S: S { k 2; 2/3 k 2, k }. .

S: S {/6 k 2; 7/6 k 2, k }.

2

51. cos2 x

1
2
2 2 cos x

2
cos x
cos x

..............................................................................
..............................................................................

2


4
2 cos2 x
1.
52. 9

cos
x
cos x
cos2 x..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

ỏp s: S {k 2, k }. ..............................

ỏp s: S { 2/3 k 2, k }. ...........

Biên soạn và giảng dạy: Ths. Lê Văn Đoàn 0933.755.607 0929.031.789

Trang - 80 -


S GD & T TP. H CH MINH

ẹE CệễNG HOẽC TAP LễP 11

TRUNG TM TH VINH 45 Lấ THC HOCH Q. TN PH

Mụn: Toỏn, Nm hc: 2019 2020

53. Gii phng trỡnh cos

4x
cos2 x .
3

3 x 1

3x
sin .
54. Gii: sin

10 2 2
10
2

2x 1 1
Phng trỡnh cos 2. cos 2x
3 2 2


3 x 1
3 x
sin 3
PT sin

10 2 2
10 22x 1 1
2x
cos 2. cos 3.
3 2 2
3

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................k
S: S
, k . .............
k 3;


4
2

3

2
S: S
k 2, k . ......
k 2;
5

5

55. Gii: 2 cos2

3x
4x
1 3 cos

5
5

..............................................................................

56. Gii phng trỡnh: cos

8x
2x
cos2

3
3

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

k 4
k 4
3 1 21
S
;
, cos

. ..
3
3
2
43 k 3
4
3
S
; k 2, cos
. .....
4
2
3
4

Biên soạn và giảng dạy: Ths. Lê Văn Đoàn 0933.755.607 0929.031.789

Trang - 81 -


S GD & T TP. H CH MINH

ẹE CệễNG HOẽC TAP LễP 11

TRUNG TM TH VINH 45 Lấ THC HOCH Q. TN PH

Mụn: Toỏn, Nm hc: 2019 2020

57. 3 cos 4x 8 cos6 x 2 cos2 x 3 0.

58. 4 3 sin x sin 3 x 3 cos2 x cos6 x .

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................


x
59. 2 cos2 x 1 tan x tan cos 2x 3.

2
x
x
sin x
2
Ta cú: 1 tan x tan 1

2
cos x
x
cos
2
x
x
x
cos x cos sin x sin
cos
2
2
2 1

x
x cos x
cos x.cos
cos x cos
2
2
sin

60.3
1 tan x tan x

tan
x

2
3

sin
x

2
cos2 x

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

Biên soạn và giảng dạy: Ths. Lê Văn Đoàn 0933.755.607 0929.031.789

Trang - 82 -


SỞ GD & ĐT TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP LỚP 11

TRUNG TÂM THẾ VINH – 45 LÊ THÚC HOẠCH – Q. TÂN PHÚ

Mơn: Tốn, Năm học: 2019 – 2020

Đề rèn luyện về nhà số 01
Giải các phương trình lượng giác sau:
1)

2 cos2 x  ( 2  2)cos x  2  0.

2)

2 sin 3 x  sin2 x  2 sin x  1  0

3)

6  4 cos2 x  9 sin x  0.

4)

4 sin 4 x  12 cos2 x  7

5)

cos 2x  3 cos x  2  0.

6)

4 cos 2x  5 sin x  1.

7)

5 tan x  2 cot x  3  0.

8)

1  cos 4x  2 sin2 x  0.

9)

sin 2 8x  3 sin 4x cos 4x 



3
ĐS: S  
 k 2, k   .
k 2; 


4
 

ĐS: S  
  k , k   .
 2



1
1
ĐS: S  
arcsin  k 2;   arcsin  k 2 .


4
4
  k 

ĐS: S  
, k   .
 
 4

2
 2

ĐS: S  
 k 2;   k 2, k   .

 3

 

3
3
ĐS: 
  k2;arcsin  k2;   arcsin  k2.
 2

8
8

5
 0.
2

 

 2 
ĐS: S  
  k ; arctan    k , k   .
 4

 5 


 


ĐS: S  
  k ;   k , k   .
 2

6
 

k
ĐS: S  
, k   .
 
16

4

Đề rèn luyện về nhà số 02
Giải các phương trình lượng giác sau:
1)

2 sin2 x  3 sin x  1  0.

2)

3 cot2 x  2 3 cot x  1  0.

3)

4 sin x  3  2(1  sin x ) tan 2 x .

4)
5)
6)
7)
8)

5
 0.
2
1
2
5
 tan 2 x 
  0.
2
cos x 2
1
3 sin x  cos x 

cos x
x
cos 2x  3 cos x  4 cos2 
2
1
1
sin x 
 sin2 x 

sin x
sin2 x
cos 2x  4 cos x 

 


5
ĐS: S  
 k 2;
 k 2  .
  k 2;
 2

6
6

ĐS: x    k , (k  ).
3

7
ĐS: x    k 2  x 
 k 2, (k  ).
6
6

ĐS: x    k 2, (k  ).
3

ĐS: x    k 2, (k  ).
3

ĐS: x  k   x   k , (k  ).
3
2
ĐS: x  
 k 2, (k  ).
3

ĐS: x   k 2, (k  ).
2

Biªn so¹n vµ gi¶ng d¹y: Ths. Lª V¨n §oµn – 0933.755.607 – 0929.031.789

Trang - 83 -


SỞ GD & ĐT TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP LỚP 11

TRUNG TÂM THẾ VINH – 45 LÊ THÚC HOẠCH – Q. TÂN PHÚ

Mơn: Tốn, Năm học: 2019 – 2020

Dạng toán 2. Phương trình lượng giác bậc nhất đối với sin và cos (pt cổ điển)
Dạng tổng qt: a sin x  b cos x  c () , a, b   \ {0}.
Điều kiện có nghiệm của phương trình: a 2  b 2  c 2 , (kiểm tra trước khi giải)
Phương pháp giải:
a
b
c
 Chia 2 vế a 2  b 2  0, thì () 
sin x 
cos x 
()
2
2
2
2
2
a b
a b
a  b2Giả sử: cos  

a
2

a b

2

, sin  

b
2

2

,

  0;2   thì:

a b
c
c
()  sin x cos   cos x sin  
 sin(x  ) 
: dạng cơ bản.
2
2
2
a b
a  b2
sin a  cos b  cos a  sin b  sin(a  b)
Lưu ý. Hai cơng thức sử dụng nhiều nhất là: 


cos a  cos b  sin a  sin b  cos(a  b)

Các dạng có cách giải tương tự:

 2
2

 a  b cos nx
, (a 2  b2  0)
 a.sin mx  b.cos mx  
PP
2
2


 Chia : a 2  b2 .
 a  b sin nx a.sin mx  b.cos mx  c.sin nx  d.cos nx, (a 2  b 2  c2  d 2 )

Nhóm 1. Dạng cơ bản a sin X  b cos X  c.

61. Giải: sin x  3 cos x   3.

62. Giải: sin x  3 cos x  1.

Điều kiện có nghiệm:
2

2

2

2

..............................................................................
2

a  b  1  ( 3)  4  ( 3) : đúng.

..............................................................................

Chia 2 vế cho a 2  b 2  2 thì

..............................................................................

phương trình 

1
3
3
sin x 
cos x  
2
2
23
 cos x sin  
3
3
2
 

   sin  
3 
 3 

 sin x cos

 sin x x  k 2
 x       k 2


3
3


 x  5  k 2
 x    4   k 2


3
3
3




5
Kết luận: S  
 k 2, k   . ......
k 2;


3

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

 


Đáp số: S  
 k 2, k  
  k 2;
 6

2

Biªn so¹n vµ gi¶ng d¹y: Ths. Lª V¨n §oµn – 0933.755.607 – 0929.031.789

Trang - 84 -


S GD & T TP. H CH MINH

ẹE CệễNG HOẽC TAP LễP 11

TRUNG TM TH VINH 45 Lấ THC HOCH Q. TN PH

Mụn: Toỏn, Nm hc: 2019 2020

63. Gii:

3 sin x cos x 1.

64. Gii:

3 cos x sin x 2.

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................S: S
k 2; k 2, k . .......
3
5
S: S
k 2, k . ......
k 2;
12

12

65. Gii:

3 sin 2x cos 2x 2.

66. Gii:

3 sin 3x cos 3x 2.

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

7


S: S
k , k . .........
k ;
24

24

5 k 2 11 k 2

S: S
;

, k . .

36

3
36
3

Biên soạn và giảng dạy: Ths. Lê Văn Đoàn 0933.755.607 0929.031.789

Trang - 85 -


S GD & T TP. H CH MINH

ẹE CệễNG HOẽC TAP LễP 11

TRUNG TM TH VINH 45 Lấ THC HOCH Q. TN PH

Mụn: Toỏn, Nm hc: 2019 2020

67. Gii:3 sin x sin x 2.
2
68. Gii: sin 2x 3 sin( 2x ) 1.
2
p dng cụng thc sin cos thỡ
2
p dng cụng thc sin cos v
2


phng trỡnh ó cho tr thnh:

sin( ) sin thỡ phng trỡnh tr thnh

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................S: S
k 2, k . .........................
6
S: S
k ; k , k . ......................
3


69. Gii:

3 sin x sin x 2.
4

4


Nhn xột:


4
4
2
4
2 4

PT 3 sin x sin x 2

4
4
2

70. Gii:

3 sin x sin x 2.
3

6


..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................
S: S
k 2; k 2, k . ......
6

3S: S
k 2, k . ............................
3


Biên soạn và giảng dạy: Ths. Lê Văn Đoàn 0933.755.607 0929.031.789

Trang - 86 -


S GD & T TP. H CH MINH

ẹE CệễNG HOẽC TAP LễP 11

TRUNG TM TH VINH 45 Lấ THC HOCH Q. TN PH

Mụn: Toỏn, Nm hc: 2019 2020

71.3 cos2x sin 2x 2 sin 2x 2 2
6
72. 2 3 sin x cos x 3 sin x 2 3

3

Chia 2 v cho 2 thỡ phng trỡnh tr thnh

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

5

S: S
k , k . ...........................
24
2
S: S
k 2, k . .......
k 2;
3

3

73. sin 3x cos x 3 cos2x 3 cos 3x sin x

74. cos7x cos5x 3 sin2x 1 sin7x sin5x.

(sin 3x cos x cos 3x sin x ) 3 cos2x 3

..............................................................................

sin 2x 3 cos 2x 3

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................
S: S
k , k . .............
k ;
3

2S: S
k ; k , k . ...................
3


Biên soạn và giảng dạy: Ths. Lê Văn Đoàn 0933.755.607 0929.031.789

Trang - 87 -


S GD & T TP. H CH MINH

ẹE CệễNG HOẽC TAP LễP 11

TRUNG TM TH VINH 45 Lấ THC HOCH Q. TN PH

Mụn: Toỏn, Nm hc: 2019 2020

Nhúm 2. Dng

75. Gii:

a sin x b cos x a 2 b 2 sin( x )
a sin x b cos x a b cos( x )

3 sin x cos x 2 sin

212

Chia 2 v cho a 2 b 2 2 phng trỡnh tr
thnh

3
1

sin x cos x sin
2
2
12

2

, ( a2 b2 0 )76. Gii: sin x 3 cos x 2 sin x

6
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

.........................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................3
S: S
k 2, k . ...
k 2;
12

4S: S
k , k . ..............................
4


77. Gii: sin 3x 3 cos 3x 2 sin 2x .

78. Gii: cos x 3 sin x 2 cos 3x .

..............................................................................

Phng trỡnh 2 cos 3x cos x 3 sin x

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................4 k 2
S: S

, k . .......
k 2;
3

15
5
k
S: S

, k . ...........
k ;
6

12
2

Biên soạn và giảng dạy: Ths. Lê Văn Đoàn 0933.755.607 0929.031.789

Trang - 88 -


S GD & T TP. H CH MINH

ẹE CệễNG HOẽC TAP LễP 11

TRUNG TM TH VINH 45 Lấ THC HOCH Q. TN PH

Mụn: Toỏn, Nm hc: 2019 2020

Nhúm 3. Dng a sin( mx) b cos( mx) c sin(nx) d cos( nx)

a 2 b 2 c2 d 2 0
79. cos 2x 3 sin 2x

3 sin x cos x .

80.

3(cos 2x sin 3x ) sin 2x cos 3x .

1
3
3
1
cos 2x
sin 2x
sin x cos x
2
2
2
2

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................S: x

2
k 2
k 2 x
, k . ...
3
3

..............................................................................

S: xk 2
k 2 x
.....
6
10
5

81. cos 3x sin x 3(cos x sin 3x ).

82. sin 8x cos 6x 3(sin 6x cos 8x ).

PT cos 3x 3 sin 3x 3 cos x sin x

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

S: x


k
k x
, (k ).
12
8
2

S: xk
k x

, (k ).
4
12
7

Biên soạn và giảng dạy: Ths. Lê Văn Đoàn 0933.755.607 0929.031.789

Trang - 89 -


SỞ GD & ĐT TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP LỚP 11

TRUNG TÂM THẾ VINH – 45 LÊ THÚC HOẠCH – Q. TÂN PHÚ

Mơn: Tốn, Năm học: 2019 – 2020

Đề rèn luyện về nhà số 03
Câu 1. Giải các phương trình lượng giác sau:
a)

sin x  3 cos x  2.

b)

 2 6 
cos 7x  3 sin 7x   2, x   ;  
 5 7 

5
 k 2, k  .
6
53
5
59
ĐS: x 
 x
 x

84
12
84

c)

2 cos 3x  3 sin x  cos x  0.

ĐS: x 

d)

2 sin 17x  3 cos 5x  sin 5x  0.

ĐS: x

e)

( 3  1)sin x  ( 3  1)cos x  2 2 sin 2x .

ĐS: x

f)

sin 8x  cos 6x  3(sin 6x  cos 8x ).

ĐS: x

g)

ĐS: x 



3 cos 2x  sin 2x  2 sin 2x    2 2.
6 


ĐS: x

 k

, k  .
3
2

k
 k
 
 x 

66 11
9
6
5
7  k 2

 k 2  x 


12
36
3


k
  k  x 


4
12
7
5

 k , k  .
24

Câu 2. Tìm tham số m để phương trình m cos 2x  (m  1)sin 2x  m  2 có nghiệm.
Câu 3. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y 

2 cos x  sin x  1

2  sin x  cos x

Đề rèn luyện về nhà số 04
Câu 1. Giải các phương trình lượng giác sau:
a)
b)
c)



sin   2x   3 sin(  2x )  1.
2



cos x  3 sin x  2 cos   x  .
3

sin x  cos x  2 2 sin x cos x .

ĐS: x  


7
 k 2  x 
 k 2.
6
6

ĐS: x  k , (k  ).
ĐS: x 


 k 2
 k 2  x  

4
4
3

 9
 1 3
 5

2

5
cos   x  
sin   x  
 ĐS: x   k 2  x 
 k 2.
 2
 2
2
3
6


2 2
2 2
1  cos 2x
 k
e) 1  cot 2x 

ĐS: x  
, k  .
2
3
2
sin 2x

f)
3  2 cos2 x (sin 2x  cos 2x tan x )  3 cos 2x . ĐS: x  k   x   k , k  .
6

k
 k
g) 4 sin 3 x cos 3x  4 cos3 x sin 3x  3 3 cos 4x  3. ĐS: x  

 x 

24
2
8
2
d)

1 3

Câu 2. Tìm tham số m để phương trình sin x  5 cos x  1  m(2  sin x ) có nghiệm.
Câu 3. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y 

3 cos x  2 sin x  1

2  sin x

Biªn so¹n vµ gi¶ng d¹y: Ths. Lª V¨n §oµn – 0933.755.607 – 0929.031.789

Trang - 90 -


SỞ GD & ĐT TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP LỚP 11

TRUNG TÂM THẾ VINH – 45 LÊ THÚC HOẠCH – Q. TÂN PHÚ

Mơn: Tốn, Năm học: 2019 – 2020

Dạng toán 3. Phương trình lượng giác đẳng cấp
Dạng tổng qt: a. sin2 X  b.sin X cos X  c. cos2 X  d

(1) a, b, c, d  .

Dấu hiệu nhận dạng: Đồng bậc hoặc lệch nhau hai bậc của hàm sin hoặc cosin (tan
và cotan được xem là bậc 0).
Phương pháp giải:
cos X  0

 Bước 1. Kiểm tra X   k    2
có phải là nghiệm hay khơng ?
sin X  1
2


 Bước 2. Khi X 

cos X  0

 k , (k  )   2
. Chia hai vế (1) cho cos2 X :

sin
X

1
2


sin2 X
sin X cos X
cos2 X
d
(1)  a
b
c

2
2
2
cos X
cos X
cos X
cos2 X

 a tan2 X  b tan X  c  d (1  tan2 X )

 Bước 3. Đặt t  tan X để đưa về phương trình bậc hai theo ẩn t  x .
 Lưu ý. Giải tương tự đối với phương trình đẳng cấp bậc ba và bậc bốn.
Nhóm 1. Đẳng cấp bậc hai
83. Giải 2 cos2 x  4 sin x cos x  4 sin2 x  1.
Với x 

cos x  0

 k , k     2
.
sin x  1
2


Phương trình trở thành 4  1 : sai  loại.
Với x 


 k , chia 2 vế cho cos2 x  0
2

Phương trình trở thành:

2

cos2 x
sin x cos x
sin 2 x
1

4

4

2
2
2
cos x
cos x
cos x
cos2 x

84. 2 cos2 x  3 3 sin 2x  4 sin 2 x  4.
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

 2  4 tan x  4 tan2 x  1  tan2 x

..............................................................................

 5 tan2 x  4 tan x  1  0

 tan x  1
x    k 


4


.
1
  
 tan x  
x  arctan    k 
5
 5


..............................................................................

 

 1
 S    k ; arctan    k , k   .
 4
 5 



..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

 


Đáp số: S  
 k , k   . ......
  k ;
 2

6

Biªn so¹n vµ gi¶ng d¹y: Ths. Lª V¨n §oµn – 0933.755.607 – 0929.031.789

Trang - 91 -


S GD & T TP. H CH MINH

ẹE CệễNG HOẽC TAP LễP 11

TRUNG TM TH VINH 45 Lấ THC HOCH Q. TN PH

Mụn: Toỏn, Nm hc: 2019 2020

85. 4 cos2 x 3 sin x cos x sin2 x 3.

86. 2 sin2 x 3 3 sin x cos x cos2 x 2.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................1
S: S
k ; arctan k . .........
4

4


S: S
k , k . .............
k ;
2

6

87. Gii: sin2 x 2 cos2 x 3 sin x cos x .

88. Gii: sin2 x 3 sin x cos x 1.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................S: S
k ; arctan 2 k , k . ....
4
1
S: S
k ; arctan k , k .
4

2

Biên soạn và giảng dạy: Ths. Lê Văn Đoàn 0933.755.607 0929.031.789

Trang - 92 -


S GD & T TP. H CH MINH

ẹE CệễNG HOẽC TAP LễP 11

TRUNG TM TH VINH 45 Lấ THC HOCH Q. TN PH

Mụn: Toỏn, Nm hc: 2019 2020

Nhúm 2. ng cp bc ba, bc bn
89. Gii phng trỡnh: cos x 2 sin 3 x .

cos x 0

k 3
thỡ phng
sin x 1
2

trỡnh ó cho tr thnh 0 2.13 : sai.
Vi x


k , chia 2 v ca phng trỡnh
2
cho cos3 x 0 thỡ phng trỡnh tr thnh:
Vi x

cos x
1
sin 3 x


2
cos x cos2 x
cos 3 x

90. Gii phng trỡnh: sin x 2 cos 3 x .
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

1 tan2 x 2 tan3 x

..............................................................................

........................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

S: x


k , k . ..................................
4

91. Gii: cos3 x sin 3 x sin x cos x .

S: x


k , k . ..................................
4

92. Gii: 7 cos x 4 cos3 x 4 sin 2x .

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

..............................................................................S: S
k , k . ..............................
2

S: S
k ; k 2, k . .......
2

3

Biên soạn và giảng dạy: Ths. Lê Văn Đoàn 0933.755.607 0929.031.789

Trang - 93 -


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×