Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 7 chương 4 bài 4: Đơn thức đồng dạng

LỚP 7KIỂM TRA BÀI CŨ
* HS1:
1) Đơn thức là gì ? Thế nào là bậc của đơn thức?
2) Cho đơn thức -3,2x2y3z.
Hãy xác định hệ số; phần biến; bậc của đơn thức đã cho.

* HS2: 1) Muốn nhân hai đơn thức ta làm thế nào?
2) Thực hiện phép nhân hai đơn thức sau rồi tìm
2
- xyz.(-3xy 2 )
bậc của đơn thức tích:
3


ĐÁP ÁN
1) Đơn thức -3,2x2y3z , có:
- Hệ số là: -3,2

- Phần biến là: x2y3z
- Bậc của đơn thức là: bậc 6

2)
2
- xyz.(-3xy 2 )= 2x2y3z
3
Đơn thức tích có bậc 6

Có nhận xét gì về hai đơn thức
-3,2 x2y 3z và

2xx2y3z

-Có hệ số khác 0
- Có cùng phần biến1. Đơn thức đồng dạng
* Định nghĩa:
Hai đơn thức đồng dạng là hai
đơn thức có hệ số khác 0
và có cùng phần biến
* Ví dụ:
Là hai đơn thức đồng dạng

-3,2 x2y 3z và 2 x2y3z

Qua ví dụ trên .
Theo em thế nào là
hai đơn thức đồng
dạng?


1. Đơn thức đồng dạng
* Định nghĩa:
Hai đơn thức đồng dạng là
hai đơn thức có hệ số khác 0
và có cùng phần biến

Các số khác 0 có
phải là những
đơn thức đồng
dạng không ?

* Ví dụ:

-3,2 x2y 3z và 2 x2y3z
Là hai đơn thức đồng dạng
* Chú ý : sgk/33

Xét ví dụ : -2 và 5
-2 = -2x0y0
5 = 5x0y0
Vậy các số khác 0 được coi là
những đơn thức đồng dạng.


1. Đơn thức đồng dạng
* Định nghĩa: sgk/33
* Ví dụ: sgk/33
* Chú ý : sgk/33
Khi thảo luận nhóm, bạn Sơn
nói “0,9xy2 và 0,9x2y là hai
đơn thức đồng dạng”
Bạn Phúc nói: “ Hai đơn
thức trên không đồng dạng”
Ý kiến của em?

?2

Ai đúng ?


1. Đơn thức đồng dạng
* Định nghĩa: sgk/33
* Ví dụ: sgk/33
* Chú ý : sgk/33
2. Cộng, trừ các đơn thức
đồng dạng

Hãy cho ví dụ ba đơn
thức đồng dạng bậc 3
có hai biến x,y?

Để cộng hoặc trừ
ba đơn thức trên ta
làm như thế nào?


1. Đơn thức đồng dạng
* Định nghĩa: sgk/33
* Ví dụ: sgk/33
* Chú ý : sgk/33
2. Cộng, trừ các đơn thức
đồng dạng
* Ví dụ 1:
* Ví dụ 2:
3x3y2 - 5x3y2 = (3-5)x3y2 = -2x3 y2
* Quy tắc: sgk/34

Hãy thực hiện tính nhanh :
45.2.72+55.2.72 = (45+55).2.72
x y2
x y2
x y2
45xy2+55xy2= (45+55)xy2=100xy2
Để cộng (hay trừ) các
đơn thức đồng dạng
ta làm thế nào?
Để cộng (hay trừ) các đơn
thức đồng dạng, ta cộng (hay
trừ) các hệ số với nhau và giữ
nguyên phần biến


THẢO LUẬN NHÓM
Hãy tính giá trị của biểu thức: xy3 + 5xy3 +(-7)xy3
Tại x=2 và y = -1
ĐÁP ÁN
xy3 + 5xy3 + ( -7xy3 )
= (1 + 5 – 7) xy3
= - xy3
Thay x = 2 ; y = -1 , ta được:

-2.(-1)3 = -2.(-1) = 2

Vậy tại x = 2; y = - 1 , thì giá trị của biểu thức bằng 2


CỦNG CỐ
Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn
thức đồng dạng : 5 2
1
x y ; xy2 ; - x 2 y ; -2xy2 ; x2y
3
2

5 2 1 22 2 2 21 2
- x; y -; x- y x; y xy
; x2y
Nhóm 1: 3 x y ; 4 xy
5
5 2

Nhóm 2:

1 2
xy ;
4

Nhóm 3:

xy

xy2 ;

-2xy2


GHI NHỚ
1. Đơn thức đồng dạng
* Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có:
- hệ số khác 0
- cùng phần biến
* Các số khác 0 được coi là những đơn thức đồng dạng.
2. Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng
Cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta làm như sau:
- cộng (hay trừ) các hệ số
- giữ nguyên phần biến


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

* Học thuộc
- Định nghĩa hai đơn thức đồng dạng
-Quy tắc cộng (hay trừ) đơn thức đồng dạng
* Làm các bài tập vê nhà : 16 ; 17 ; 18 sgk/34+35
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×