Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 7 chương 4 bài 4: Đơn thức đồng dạng


Tiết 54 Bài 4
ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG

3x 2 yz

1. Đơn thức đồng dạng
?1

2
3x
yz
Cho đơn thức
a) Hãy viết ba đơn thức có phần biến giống phần biến đơn
thức đã cho.
b) Hãy viết ba đơn thức
có phần
Là các
đơn biến khác phần biến đơn
thức đã cho
thức đồng

Đáp án
dạng
các đơn
đơn thức 3x 2 yz
a) Đơn thức có phần biến Là
giống
thức không
2 x 2 yz; −3x 2 yz; x 2 yz
b) Đơn thức có phần biến đồng
khác dạng
phần biến đơn thức 3x 2 yz

3 xyz;2 xy 2 z;3 xyz 3


1. Đơn thức đồng dạng
?1
* Khái niệm đơn thức đồng dạng
Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng
phần biến
1
4

Ví dụ: 2 x3 y; −5 x3 y vaø x 3 y là những đơn thức đồng dạng.
Chú ý:Các số khác 0 được coi là những đơn thức đồng dạng
Ví dụ: 5 = 5 x o y 0 ; −7 = −7 x 0 y 0 ta thấy 5 x 0 y 0 vaø-7x0 y 0 là những đơn thức
đồng dạng hay 5 và -7 là đơn thức đồng dạng.


?2

Ai đúng ? Khi thảo luận nhóm bạn Sơn
2
2
0,9
xy
vaø
0,9
x
y là hai đơn thức
nói: “
đồng dạng”. Bạn Phúc nói: “Hai đơn
thức trên không đồng dạng”. Ý kiến của
em?

Đáp
Đáp án
án
Hai
Hai đơn
đơn 0,9 xy 2 vaø0,9 x2 y thức
thức không
không đồng
đồng dạng,
dạng, vì:
vì:
Phần
Phần biến
biến của
của đơn
đơn thức
thức 0,9 xy 2 (laøxy2 ) và
và của
của 0,9 x 2 y (laøx2 y )
khác
khác nhau.
nhau.


2. Cộng trừ các đơn thức đồng dạng
2
2
**Cho
hai
biểu
thức
số:
và
A
=
2.7
.55
B
=
7
.55. .
Cho hai biểu thức số:
và
Dựa
Dựavào
vàotính
tínhchất
chấtphân
phânphối
phốicủa
củaphép
phépnhân
nhânđối
đốivới
vớiphép
phépcộng
cộngcác
cácsố,
số,
tatacó
cóthể
thểthực
thựchiện
hiệnphép
phépcộng
cộngAAvới
vớiBBnhư
nhưsau:
sau:

A + B = 2.7 2.55 + 7 2.55 = (2 + 1).7 2.55 = 3.7 2.55.

**Bằng
Bằngcách
cáchtương
tươngtự,
tự,tatacó
cóthể
thểthực
thựchiện
hiệncác
cácphép
phéptính
tínhcộng
cộngvà
vàtrừ
trừ
hai
haiđơn
đơnthức
thứcđồng
đồngdạng.
dạng.


2

Ví dụ 1: Để cộng đơn thức 2x y với đơn thức x y , ta làm như sau:
2 x 2 y + x 2 y = ( 2 + 1) x 2 y = 3x 2 y
2
2
2
x
Ta nói đơn thức 3x y là tổng của hai đơn thức 2x y và y .
2

2
2
Ví dụ 2: Để trừ hai đơn thức 3xy và 7xy , ta làm như sau:
3 xy 2 − 7 xy 2 = ( 3 − 7 ) xy 2 = −4 xy 2
2
2
2
Ta nói đơn thức −4xy là hiệu của hai đơn thức 3xy và 7xy

* Quy tắc cộng, trừ đơn thức đồng dạng
Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ
số với nhau và giữ nguyên phần biến.


* Quy tắc cộng, trừ đơn thức đồng dạng
Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ
số với nhau và giữ nguyên phần biến.
?3

3
3
3
xy
;5
xy
vaø
-7xy
Hãy tính tổng của ba đơn thức:

Giải
Giải

xy 3 + 5 xy 3 + ( −7 xy 3 ) = ( 1 + 5 + ( −7 ) ) xy 3 = ( 1 + 5 − 7 ) xy 3 = − xy 3


Các nội dung chính của bài học:
* Khái niệm đơn thức đồng dạng
Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng
phần biến.
* Quy tắc cộng, trừ đơn thức đồng dạng
Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ
số với nhau và giữ nguyên phần biến.


Bài 15. Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng
dạng.
5 2
x y;
3

2
1 2

2xy
;
;
− x y
2
2 2
− x y;
xy .
5

x2 y ;
1 2
xy ;
4

x2 y

;

Giải
Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×