Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 7 chương 4 bài 4: Đơn thức đồng dạng


KIỂM TRA BÀI CŨ
Hs1: Thế nào là đơn thức? Cho ví dụ một
đơn thức với các biến là x, y.
Hs2: Thế nào là bậc của đơn thức có hệ số
khác 0? Cho ví dụ đơn thức bậc 4 với các
biến x; y; z.


Bài tập:
Cho đơn thức: 2x2y
a/ Em hãy cho biết phần hệ số và phần
biến của đơn thức trên.
Phần hệ số: 2
Phần biến: x2y
b/ Em hãy cho ví dụ một đơn thức có
phần biến giống phần biến của đơn thức
trên.


1/ ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG.


?1. Cho đơn thức 3x2yz.
a/ Hãy viết ba đơn thức có phần biến giống
phần biến của đơn thức đã cho.
b/ Hãy viết ba đơn thức có phần biến khác
phần biến của đơn thức đã cho.


1/ ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG.
Các đơn thức này là
các đơn thức đồng
dạng
?1. a/ Ba đơn thức có phần biến giống phần
biến của đơn thức 3x2yz là: 2x2yz ; -3x2yz ; x2yz

b/ Ba đơn thức có phần biến khác phần biến
của đơn thức 3x2yz là: xyz ; -2x2y ; 4xy2z


1/ ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG.
Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ
số khác 0 và có cùng phần biến.
Em
hãy
cho

dụ
hai
đơn
thức
đồng
dạng
với
Chú ý: Các số khác 0 được coi là những đơn
nhau?
thức đồng dạng.
? Một số có là đơn thức không? Em hãy lấy ví
dụ.
? Em hãy cho ví dụ một đơn thức đồng dạng
với đơn thức của bạn?


1/ ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG.

?2. Ai đúng? Khi thảo luận nhóm, bạn Sơn
2
2
nói:
“0,9xy

0,9x
y

hai
đơn
thức
đồng
-Bạn Phúc đúng. Hai đơn thức trên không
dạng”.
đồng dạng vì hai đơn thức đó có phần biến
khácPhúc
nhau.
Bạn
nói: “Hai đơn thức trên không đồng
dạng”. Ý kiến của em?


Bài tập 15 tr 34 – SGK. Xếp các đơn thức sau

thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng.
5 x2y ; xy2 ;  1 x2y ; 2xy2 ; x2y ;
2
3
1 xy2 ;  2 x2y ;
xy
5
4
Giải
2
2

2
5
1
2
2

x
y;
x
y
;
xy;
xy;
Nhóm 1:
5
3
2
1
2
2

2
xy
;
2xy ;
Nhóm 2: xy ;
4
Nhóm 3: xy


1/ ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG.
2/ CỘNG, TRỪ CÁC ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG.

Cho hai biểu thức số: A = 2.72.55 và B = 72.55
2
2
=
3.7
.55
=
(2
+
1).7
.55
A + B = 2.7 .55 + 7 .55
2

2

Ví dụ1: 2x2y + x2y = (2 + 1)x2y = 3x2y
Ví dụ2: 3x2y - 7x2y = (3 - 7)x2y = -4x2y
Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta
cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên
phần biến.


1/ ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG.
2/ CỘNG, TRỪ CÁC ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG.

?3. Hãy tính tổng của ba đơn thức: xy3; 5xy3 và
-7xy3.
–xy+3 5 +(-7)]xy3 = –xy3
xy3 + 5xy3 +(-7xy3) = [1
Thi viết nhanh: Mỗi tổ trưởng viết một đơn thức
bậc 5 có hai biến. Mỗi thành viên trong tổ viết một đơn
thức đồng dạng với đơn thức mà tổ trưởng của mình
vừa viết. Tổ trưởng tính tổng của tất cả các đơn thức
của tổ mình. Tổ nào viết đúng và nhanh nhất thì tổ đó
chiến thắng.


Đơn thức 3xyz đồng dạng với đơn thức nào
sau đây :
A) 4x
B) -6y
C) xy
D) -8xyz
ĐúngĐúng- Click
Click bất
bấtcứ
cứnơi
nơi đâu
đâu để
để tiếp
tiếp
tục
tục
Your
Youranswer:
answer:

không
khôngđúngt
đúngt--Click
Click bất
bấtcứ
cứnơi
nơi đâu
đâu
để
đểtiếp
tiếp tục
tục

You
did
not
this
question
You
did
notanswer
answer
this
question
You
answered
this
correctly!
You
answered
this
correctly!
The
correct
completely
is:
The
correct
answer
completely
is: hỏi
bạn
phải
trả
lời
bạn
phảianswer
trả
lời câu
câu
hỏi này
này trước
trước
khi
khi có
cóthể
thể tiếp
tiếp tục
tục

Chấp nhận
Chấp
nhận

làm lại
làm
lại


Đơn thức 3xyz đồng dạng với đơn thức nào
sau đây ?
A) 4x
B) -6y
C) xy
D) -8xyz
ĐúngĐúng- Click
Click bất
bấtcứ
cứnơi
nơi đâu
đâu để
để tiếp
tiếp
tục
tục
Your
Youranswer:
answer:

không
khôngđúngt
đúngt--Click
Click bất
bấtcứ
cứnơi
nơi đâu
đâu
để
đểtiếp
tiếp tục
tục

You
did
not
this
question
You
did
notanswer
answer
this
question
You
answered
this
correctly!
You
answered
this
correctly!
The
correct
completely
is:
The
correct
answer
completely
is: hỏi
bạn
phải
trả
lời
bạn
phảianswer
trả
lời câu
câu
hỏi này
này trước
trước
khi
khi có
cóthể
thể tiếp
tiếp tục
tục

Chấp nhận
Chấp
nhận

làm lại
làm
lại


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Nắm vững thế nào là hai đơn thức đồng
dạng, quy tắc cộng trừ các đơn thức đồng
dạng.
- Làm bài tập 16; 17; 19; 20 trang 34; 35
SGK
Bài tập số 20; 21 trang 12 SBT.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×