Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 7 chương 4 bài 9: Nghiệm của đa thức một biến

Môn: Toán 7 – Đại sô


Kiểm tra bài cũ
Câu 1: Khi nào số a được gọi là nghiệm của đa thức P(x)?
Câu 2: Muốn kiểm tra một số a có phải là nghiệm của đa
thức P(x) hay không ta làm như thế nào?
Câu 1:

Đáp án:

a là nghiệm của đa thức P(x) ↔ P(a) = 0
Câu 2:

Muốn kiểm tra một số a có phải là nghiệm của đa thức
P(x) hay không ta làm như như sau:
Tính P(a) = ? (tính giá trị của đa thức P(x) tại x = a)
+) Nếu P(a) = 0 → a là nghiệm của P(x)
+) Nếu P(a) ≠ 0 → a không phải là nghiệm của P(x)Tiết 63.
NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN
(Tiết 2)
II. Luyện tập
Bài 1: Trong các số cho bên phải mỗi đa thức, số
nào là nghiệm của đa thức đó

A(x) = 2x – 4
B(x) = 3x + 9
C(x) = x2 – 4x + 3
D(x) = x2 + 3x + 2
Cho A(x) = 0
→ 2x - 4 = 0
→ 2x = 4
→x=2
Vậy x = 2 là nghiệm
của A(x)

-2
3
0
1

0
-3
3
-1

2
1
1
-2

→ Nhận xét:
Để tìm nghiệm của đa thức
(đa thức bậc 1), ta có thể cho
đa thức đó bằng 0, rồi thực
hiện như bài toán tìm x


Bài 2: Tìm nghiệm của mỗi đa thức sau:

a) 2x - 10

1
b) 3x –
2

Đáp án:
a) Cho 2x – 10 = 0
→ 2x = 10
→x=5

b) Cho 3x – 1 = 0

2

→ 3x = 1
→x= 1

6

2

Vậy x = 1 là nghiệm

6

của đa thức


Tiết 63.
NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN
(Tiết 2)
II. Luyện tập
Bài 1:

A(x) = 2x – 4
B(x) = 3x + 9
22
C(x)
=
x
4x +
+ 33
C(x) = x –– 4x
D(x) = x2 + 3x + 2

-2
3
0
1

Nhận xét:
Đa thức ax2 + bx +c (a ≠ 0)
Nếu: a + b + c = 0
Đa thức có nghiệm x = 1
và x = c
a


0
-3
3
-1

2
1
1
-2


Ví dụ 1: Tìm nghiệm của các đa thức sau

a) M(x) = x2 – 5x + 4
Đáp án:

a) M(x) = x2 – 5x + 4
a + b + c = 1 + (-5) + 4 = 0
Vậy x = 1 và x = 4 là
nghiệm của M(x)


Tiết 63.
NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN
(Tiết 2)
II. Luyện tập
Bài 1:

A(x) = 2x – 4
B(x) = 3x + 9
C(x) = x2 – 4x + 3
D(x) = x2 + 3x + 2

-2
3
-1
1

0
-3
3
-1

2
1
1
-2

Nhận xét:
Đa thức ax2 + bx +c (a ≠ 0) Đa thức ax2 + bx +c (a ≠ 0)
Nếu: a + b + c = 0
Nếu: a - b + c = 0
Đa thức có nghiệm x = 1
Đa thức có nghiệm x = -1
và x = c
và x = - c
a
a


Ví dụ 2: Tìm nghiệm của các đa thức sau

a) P(x) = 2x2 + 3x + 1
Đáp án:

b) P(x) = 2x2 + 3x + 1
a–b+c=2–3+1=0
-1
Vậy x = -1 và x =
2

là nghiệm của P(x)Đội
em
đội
xuất
sắc
nhất!
Đội
Đội
Đội
em
em
làlàlà
đội
đội
xuất
xuất
sắc
sắc
nhất!
nhất! Đội
Đội
em
được
một
tràng
pháo
tay
lớn
của
em
em
được
được
một
một
tràng
tràng
pháo
pháo
tay
tay
lớn
lớn
của
của
các
bạn.
các
các
bạn.
bạn.

Phần thưởng là 10 quyển
vở (giá 35 000đ)

Phần thưởng là hộp
bút (giá 50 000đ)

Phần thưởng là cặp
sách (giá 80 000đ)

Đồng hồ
Con thỏ

Quả bí


Tiết học kết thúc


Trong các số sau: 3; -3; 2; -2
số nào là nghiệm của đa thức
H(x) = x - 3
Đáp án:

x=3


Tìm nghiệm của đa thức
P(x) = x2 - 6x + 5
Đáp án:

x = 1 và x = 5


Câu nào đúng , câu nào sai?
A) Đa thức K(x) = x2 – 2x + 1 – x2 có tối đa hai nghiệm

Sai

B) Nếu P(-1) = 0 thì x = 1 là nghiệm của đa thức P(x)

Sai

C) Số nghiệm của một đa thức một biến (khác đa
thức không) không vượt quá bậc của nó

Đúng


Tiết học kết thúcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×