Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 7 chương 4 bài 9: Nghiệm của đa thức một biến

KÍNH

CHĂM

THẦY

NGOAN

MẾN

HỌC

BẠN

GIỎI


KIỂM TRA BÀI CŨ
Cho đa thức:
A(x) = 2x5 – 3x4 – 4x3+ 5x2 – 9x + 9
Tính A(1) và A(-1)

A(1) = 2.15 – 3.14 – 4.13 + 5.12 – 9.1 + 9
A(1) = 2 – 3 – 4 + 5 – 9 + 9 = 0;
A(-1) = 2.(-1)5 – 3.(-1)4 – 4.(-1)3 + 5.(-1)2 – 9.(-1) + 9
A(-1) = -2 – 3 + 4 + 5 + 9 + 9 = 22


Môn: Đại số
Tiết: 62

NGHIỆM CỦA ĐA
THỨC MỘT BIẾN


*Xét bài toán:
Cho biết công thức đổi từ độ F sang độ C
5

9
C = (F-32). Hỏi nước đóng băng ở bao
nhiêu độ F?

5
Em hãy cho biết nước
băng ở bao nhiêu
0 = đóng
(F-32).
9
độ C?


5
Trong công thức C = (F-32), ta thấy C
9
phụ thuộc vào F. Nếu thay C = P(x) và F = x
thì ta có biểu thức nào?


Vậy khi nào số a là nghiệm của đa
thức P(x)?
ĐỊNH NGHĨA:
Nếu tại x = a, đa thức P(x) có giá
trị bằng 0 thì ta nói a (hoặc x = a) là
một nghiệm của đa thức đó.


kiểm
traP(x)
một số
a có
phải
là nghiệm
a) Muốn
Cho đa
thức
= 2x
+ 1.
Hãy
thay giácủa
trị
đa thức P(x) không ta làm như sau:
1=? (giá trị của P(x) tại x = a)
-Tính
P(a)
của x = − vào đa thức P(x) và tính.
-Nếu P(a) =
2 0 => a là nghiệm của P(x)
-NếuQua
P(a) định
≠ 0 =>
a không
phảitập
là nghiệm
của
nghĩa
và bài
trên, muốn
P(x).
kiểm tra một số a có phải là nghiệm của đa
thức P(x) hay không ta làm như thế nào?

b) Cho đa thức Q(x) = x2 – 1. Em hãy nhẩm
xem số nào là nghiệm của đa thức Q(x).
c) Cho đa thức G(x) = x2 + 1. Hãy tìm
nghiệm của đa thức G(x).


Chú ý:
* Một đa thức (khác đa thức không) có thể
có một nghiệm, hai nghiệm, …. hoặc không
có nghiệm.
* Người ta đã chứng minh được rằng số
nghiệm của một đa thức (khác đa thức không)
không vượt quá bậc của nó.


Khi nào thì số a là nghiệm của đa thức P(x)?

Em hãy nêu cách kiểm tra một số a có phải là
Muốn kiểm tra một số a có phải là nghiệm của
nghiệm
của
đa
thức
P(x)
hay
không?
đa thức P(x) không ta làm như sau:
-Tính P(a) =? (giá trị của P(x) tại x = a)
-Nếu P(a) = 0 => a là nghiệm của P(x)
-Nếu P(a) ≠ 0 => a không phải là nghiệm của
P(x)


Bài tập 54tr48 SGK
Kiểm tra xem:
1
a) x =
có phải là nghiệm của đa
10

1
thức P(x) = 5x + không.
2
b) Mỗi số x = 1; x = 3 có phải là một
nghiệm của đa thức Q(x) = x2 – 4x + 3
không.


Cho P(x) =
0, rồi thực
TÌM
H
C
Á
C
NG
hiện như
HI
bài toán
ỆM
tìm x.

P(x) = 2x + 1

1
1
P(- ) = 2.(- ) +1= -1+1= 0
2
2
1
Vậy x = - là nghiệm của
2

P(x).

a (hoặc x = a) là
nghiệm của đa thức
P(x) khi P(a) = 0

Tính P(a) =? (giá
trị của P(x) tại x
= a)
Nếu P(a) =
0 => a là
nghiệm của
P(x)
Nếu P(a) ≠ 0 => a không
phải là nghiệm của P(x)


DẶN DÒ HỌC SINH HỌC Ở
NHÀ
- Nắm được định nghĩa nghiệm của đa thức một biến.
- Biết cách kiểm tra một số có là nghiệm hay không là
nghiệm của một đa thức một biến.
- Biết tìm nghiệm của đa thức một biến bậc nhất.

- Bài tập về nhà: 55, 56 trang 48SGK; 43, 44, 46, 47
trang 22SBT.
- Hướng dẫn: Bài 55atr48SGK
Cho P(y) = 0  3y + 6 = 0
- Tiết học tiếp theo ôn tập chương IV.
+ Soạn các câu hỏi ôn tập từ câu 1 đến câu 4 trang 49SGK.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×