Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 7 chương 2 bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông


Hãy nêu các trường hợp bằng nhau của tam giác thường?
1)

Cạnh – cạnh – cạnh

2)

Cạnh – góc – cạnh

3)

Góc – cạnh – góc

Hãy nêu các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông mà em đã
học?


Tiết 40. CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU
CỦA TAM GIÁC VUÔNG.
1)


Các trường hợp bằng nhau đã
biết của hai tam giác vuông:

- Cạnh góc vuông - cạnh góc vuông
(c–g–c)
B

A

D

cạnh góc vuông và một góc
nhọn kề cạnh ấy bằng nhau
( g –c –g )
B

E

C

-Một

F

A

E

C

D

F


- Cạnh huyền và một góc nhọn ( g – c – g )
A

B

E

C

D

F


?1

Trên mỗi hình 143, 144, 145 có bao nhiêu tam giác vuông bằng nhau? Vì
sao?
A

M

D

I
O
E

B

H

BHˆ A = CHˆ A = 90 o

Cạnh AH chung
=> ABH =∆ ACH(c – g –c )

N

F

C

H.143
Có: BH = HC

K

H.145

H.144

ˆ E = KD
ˆF
Có: KD
DKˆ E = DKˆ F = 90 0
Cạnh DK chung
=>∆DKE =

∆DKF ( g–c–g )

Có:

ˆ I = NO
ˆI
MO

ˆ I = ONˆ I = 90 0
OM
Cạnh OI chung
=> ∆ OMI = ∆ONI ( c/h – g/n)


1. Các TH bằng nhau đã biết của hai tam giác vuông:
2. Trường hợp bằng nhau về cạnh huyền và cạnh góc vuông
* Định lý: SGK/135
B

A

ˆ = 90 0
∆ABC , A
Nếu cạnh huyền và một cạnh góc
0
ˆvuông
∆tam
DEF
,D
= 90này
vuông của
giác
bằng
cạnh
và=một
GT huyền
BC
DE cạnh góc vuông
* Định
của tam giác vuông
kia thìlý:
haiNếu
tam một cạnh
DE
giác vuôngAB
đó =cóhuyền
bằng nhau
không?
và một
cạnh góc

E

C

D

Chứng minh: SGK/ 136

F

KL

vuông
tam giác vuông
∆ABC
= ∆của
DEF
này bằng cạnh huyền và
một cạnh góc vuông của
tam giác vuông kia thì hai
tam giác đó bằng nhau


?2/ SGK-136.
Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC.

Chứng minh rằng ∆
AHB = AHC
A

Giải:

Cách 1: Xét ∆AHB và ∆AHC:
AHˆ B = AHˆ C = 90 0 ( AH ⊥ BC )
AB = AC (vì ∆ABC cân)
AH: Cạnh chung
=> ∆AHB = ∆AHC
(cạnh huyền - cạnh góc vuông)
B

C
H

Cách 2: Xét ∆AHB và ∆AHC:
0
Có AHˆ B = AHˆ C = 90 ( AH ⊥ BC )
AB = AC (vì ∆ABC cân)
ˆ
ˆ
B =C
(vì ∆ABC cân)
=> ∆AHB = ∆AHC
(cạnh huyền - góc nhọn)


Hướng dẫn về nhà:
Xem lại tất cả các trường hợp bằng nhau của tam giác
vuông. Nắm vững trường hợp bằng nhau cạnh huyền - cạnh
góc vuông.


Xem

lại các bài tập đã giải.

Làm

bài tập: 64; 65; 66/ 136; 137- SGK

Chuẩn

bị bài cho tiết sau luyện tập.


I. Mục tiêu
- HS cần nắm được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác
vuông. Biết vận dụng định lí Pitago để chứng minh trường hợp
cạnh huyền và cạnh góc vuông.
- Biết vận dụng trường hợp bằng nhau của hai tam giác để chứng
minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau.
- Tiếp tục rèn luyện kỹ năng phân tích tìm tòi cách giải và trình bày
bài toán chứng minh hình học.
II. Chuẩn bị
1> Giáo viên: Thước thẳng, compa, đèn chiếu
2> Học sinh: Dụng cụ học tập, làm theo hướng dẫn tiết trước.
III. Phương pháp dạy học: Gợi mở, vấn đáp, thuyết trình.
IV. Rút kinh nghiệm:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………..


Bài học đến đây là kết thúc
Xin
Trân
thành
cảm
ơn
thầy

Chúc
thầy
mạnh
Chúc
cáccôem
họckhoẻ
sinh ,
cùng
các
em
học
sinh
hạnh
phúc
và thành
đạt
chăm
ngoan,
học giỏiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×