Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức

TIẾT 56

ĐA THỨC


Kiểm tra bài cũ
• Lấy ví dụ về 5 đơn thức .
• Hãy lập tổng các đơn thức đó .Xét các biểu thức:
a,Viết biểu thức biểu thị diện tích của hỡnh tạo bởi một
tam giác vuông và hai hỡnh vuông dựng về phía ngoài
trên
hai các
cạnhđơn
gócthức
vuông
b,Cho
. x , y của tam giác đó .


1

xy 3
x -5x2y
3
y ; 4x yz
2; 2xy ; 10
2

2

Hãybiểu
lập thức
tổng trên
các đơn
thức
đódụ về đa thức .
Các

nh
ững

1
2
2
3  3x y
x 2yy 
3  xy 
-5x
+ 34xxy
yz + 2xy3 + 10

xx  5

y

2
1ức
2
2
Đa
th
 x y  (3 xy )  3x y  (3)  xy  ( x)  5
Đa thức là một tổng của những đơnlàthức.
2

(2)

Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử
của đa thức đó.
(3)

c,


Đa thức 3x2 – y2
có thể được viết như sau

+ 5xy2 – 7x

3x2 + (-y2 ) + 5xy2 + (-7x)
Đa thức trên có các hạng tử là :

3x2 ; -y2 ; 5xy2 ; -7x


? Hãy chỉ ra các hạng tử của đa thức :

1
x y  3 xy  3 x y  3  xy  x  5
2
2

2

Các hạng tử của đa thức trên là :
x2y

; -3xy ; 3x2y

; -3

1
; xy ;  x ; 5
2


Trong các biểu thức sau , biểu thức nào là đa thức ?
2x
a,
3
y
3x3  y 3  1
3x3 y 3 1
b,
 Là đa thức

4
4
4 4

c,

4 x 2 3 x  2
x

d , 5 x  3 x  2 Là đa thức
2

xy
e, x (1  y ) Làxđathức
f , 5 xy 2

Là đa thức


THU GỌN ĐA THỨC
Xét đa thức sau
3xy + 3x2y - 3+ xy - x + 5
A = x22y -- 3xy
=(
)+(
)+(
)+
=

4x2y

- 2xy

+2

-x

Hãy chỉ ra các hạng tử đồng dạng
Ta gọitrong
đa thức đa
4x2thức
y – 2xytrên
+ 2 –?x là dạng thu gọn
với nhau
của đa thức A


Bài tập:
Khi thu gọn đa thức, bạn Hoa đã làm như sau:
M 3 xy 2  5 x  7  xy 2  8 x  5

(3 xy 2  xy 2 )  (5 x  8 x )  (7  5)
2 xy 2  13 x  2

Bạn Hoa làm đúng hay sai? Vì sao?
Bạn Hoa làm sai.


PHIẾU HỌC TẬP
• Tính giá trị của đa thức P tại x = 0,5 và y = 1

1 2
1 2
1 2
2
P  x y  xy  xy  xy  5xy  x y
3
2
3


M  x y  xy  y  1
2 5

4

Đa thức :
M là đa thức đã thu gọn
Đa thức M có các hạng tử là :
x 2 y 5 có bậc là : 7
 xy 4 có bậc là : 5
6

y có bậc là : 6

6

Bậc của đa thức
là gỡ ?

1 có bậc là : 0
Bậc cao nhất trong các bậc là: 7
Ta nói 7 là bậc của đa thức M.

Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có
bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa
thức đó
Thuộc các định nghĩa : Đa thức , bậc của đa thức
Làm các bài tập : 24 , 25 , 26 , 28 trang 38 SGK
Đọc trước bài:“Cộng trừ đa thức“ trang 39 SGK
Ôn lại các tính chất của phép cộng các số hữu tỷ.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×