Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức

  


Tuần 27

Tiết 56: Đa

thức


Kiểm tra bài cũ:
Tính các tổng sau:

1
a, 5x y + 2x2y

b, - 3xy + (-xy) + 5 xy

2

* Cho các đơn thức sau:


3x +
; (− y )
2

2

+;

Lập tổng của các đơn thức

5
xy
3

+; ( −7x )


Xét các biểu thức:
a, Biểu thức biểu thị diện tích của hình tạo bởi một tam
giác vuông và hai hình vuông dựng về phía ngoài trên
hai cạnh góc vuông x, y của tam giác đó.

x

2+

y + 1 xy (1)
2
2

x

y

5
b, 3 x − y + xy − 7 x (2)
3
2

2

1
Đa
− 3một
xy + 3x y − 3những
+ xy −đơnxthức.
+ 5 Mỗi
(3) đơn
c, x y là
thức trong tổng gọi là một hạng tử2của đa thức đó.
2
thức

tổng2của

Các biểu thức (1), (2), (3) là những ví dụ về đa thức


1
2
2 1
+
+
xy
x
;
y
; 2 xy

các
hạng
tử:
y
a, x
2
5
2
2
b, 3 x − y + xy − 7 x
3
5
2
2
;
xy ; −7x
có các hạng tử: 3x ; − y
2

2

3

Kí hiệu các đa thức bằng các chữ in hoa A, B, M, N,
P, Q,…

5
P = 3 x − y + xy − 7 x
3
2

2


?1: Hãy viết một đa thức và chỉ rõ các hạng tử của
đa thức đó.
* Chú ý: Mỗi đơn thức được coi là một đa thức.
Bài tập 1: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đa thức?
2

A=-5xy -3x+2x+2
2x
B không là đa thức
B= +3
y
3x3 +y3 3 3 1 3
C=
= x+ y
4
4
4

D=-0,73

A, C, D là các đa thức


1
2
2 1
+
+
xy
x
;
y
; 2 xy

các
hạng
tử:
y
a, x
2
5
2
2
b, 3 x − y + xy − 7 x
3
5
2
2
;
xy ; −7x
có các hạng tử: 3x ; − y
2

2

3

1
c, x y − 3xy + 3x y − 3 + xy − x + 5
2
1
2
2
có các hạng tử: x y ; −3xy ; 3x y ; −3 ; xy ; − x ; 5
2
2

2


Cho đa thức sau:

1
2

x y-3xy+
y-3xy 3x2y
N=x
y-3+xy-3 xy x+5
5
2

= 4x2y - 2xy - 2 - 1 x

2

(Cộng các hạng tử đồng dạng)

1
* Ta gọi đa thức
4x y-2xy- x+2
2
là dạng thu gọn của đa thức N
2

?2: Hãy thu gọn đa thức sau:
1 2
1 1 2 1
Q=5x y-3xy+ x y-xy+5xy- x+ + x2
3 2 3 4
2


Bài 26 (SGK): Thu gọn đa thức sau:
Q = x2 + y2 + z 2 + x2 - y2 + z2 + x2 + y2 - z2


Cho đa thức: M = x2y5 - xy4 + y6 + 1
M là đa thức đã thu gọn
Hạng tử x2y5 có bậc 7
Hạng tử - xy4 có bậc 5
7 là bậc của đa thức M
Hạng tử y6 có bậc 6
Hạng tử 1 có bậc 0
Bậc của đa thức là bậc của hạng tử
có bậc cao nhất có trong dạng thu
gọn của đa thức đó

5

7

56

x2 y5
− xy 4

y6
M


?3: Tìm bậc của đa thức:
3 2
5 1 3
5
Q=-3x - x y- xy +3x +2
2
4
1 3 3 2
Bậc của đa thức Q là: 4
Q=- x y- xy +2
2
4
Bài 26. Tìm bậc của mỗi đa thức sau:
2 1
E=3x - x+1+2x-x2
2

3
E =2x + x+1
2
2

Bậc của đa thức E là: 2

F = 3x2 + 7x3 -3x3 + 6x3 -3x2
Bậc của đa thức F là: 3
F = 10x3
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×