Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức

Tiết 56: Đa thức


KIỂM TRA BÀI CŨ
Bài tập: Các khẳng định sau đúng hay sai?
a,
b,
c,

1 2 là đơn thức
x yz
2

Đ

1 là đơn thức
x + y + xy
2
2

2


2

2

S

2

( xy ) và 3x ylà hai đơn thức đồng dạng

d, Bậc của đơn thức 0 là 0
e, Kết quả phép cộng

Đ

S

x + 5 x + (−3 xlà )
2

2

2

3x

6

S


Xét các biểu thức:
a) Biểu thức biểu thị diện tích của hình tạo bởi tam giác vuông và
hai hình vuông dựng về hai phía ngoài trên hai cạnh góc vuông
x,y của tam giác đó là:

1
a, x + y + xy
2
2

2

5
2
2
b, 3 x − y + xy − 7 x
3

x

2

5
= (3x ) + (− y ) + ( xy ) + (−7 x)
3
1
2
2
c, x y − 3xy + 3 x y − 3 + xy − x + 5
2
2

2

y2
x

1
xy
2

y


Tiết 56: Đa thức
1. Đa thức
*/ Định nghĩa:

1
Đa thức là một
a, xtổng
+ ycủa+ những
xy đơn thức. Mỗi đơn thức
2 của đa thức đó.
trong tổng gọi là một hạng tử
5
2
22 5 2
−, y3 x +− yxy+− 7xy
x − 7x
Đa thức 3 x b
3
3
1
5 2
2
2
2
− (3−+7xy
= (3 xc,) x+ (y−−y3xy
) ++( 3 xxyy) +
x) − x + 5
2
3
2

2

Các hạng tử

5
P = (3 x ) + (− y ) + ( xy ) + (−7 x)
3
2

2


Tiết 56: Đa thức
1. Đa thức
?1 Hãy viết một đa thức và chỉ rõ các hạng tử của đa thức đó.
Bài tập 1: Các khẳng định sau đúng hay sai?
a, 5x2yz là đa thức
b, x2+ yz là đơn thức
c, Các số

Đ
S

− 2; 0 là đa thức

Đ

*/ Chú ý: Mỗi đơn thức là một đa thức


Tiết 56: Đa thức
1. Đa thức
2. Thu gọn đa thức
Xét hai đa thức:

5
P = 3x − y + xy − 7
3
1
2
2
N = x y − 3 xy + 3 x y − 3 + xy − x + 5
2
1
2
2
= (x y + 3 x y ) + (−3 xy + xy ) + (− x) + (−3 + 5)
2
1
2
= 4 x y − 2 xy − x + 2
2
2

2


Tiết 56: Đa thức
1. Đa thức
2. Thu gọn đa thức
?2 Thu gọn đa thức sau:
1 2
1
1 2
1
2
Q = 5 x y − 3 xy + x y − xy + 5 xy − x + + x −
2
3
2 3
4
Đáp án:

1 2
2
1
1 1
= ( 5 x y + x y ) + (5 xy − 3xy − xy ) + ( x − x) + ( − )
2
3
3
2 4
2

(5 điểm)

1 2
1
1
= 5 x y + xy + x +
2
3
4

(5 điểm)


Tiết 56: Đa thức
1. Đa thức
2. Thu gọn đa thức
3. Bậc của đa thức
Xét đa thức:
M = xx22yy55 – -xy
xy44 + yy6 6+ 1 1

0

1

7
5

-xy4

56

y6

6 7 0

x2y5

M


Tiết 56: Đa thức
1. Đa thức
2. Thu gọn đa thức
3. Bậc của đa thức
*/ Định nghĩa:
Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong
dạng thu gọn của đa thức đó.


Tiết 56: Đa thức
1. Đa thức
2. Thu gọn đa thức
3. Bậc của đa thức
Xét đa thức:
M = x2y5 – xy4 + y6 + 1

0

1

5

-xy4

6

y6

7

x2y5

7

M


Tiết 56: Đa thức
1. Đa thức
2. Thu gọn đa thức
3. Bậc của đa thức
Bài tập 2: Ai đúng? Ai sai?
Cho đa thức M = x6 – y5 – x6 + y5
Bạn Bình nói: “Đa thức M có bậc là 6”
Bạn Minh nói: “Đa thức M không có bậc”
Theo em, ai đúng? Ai sai? Vì sao?

Chú ý:
- Số 0 cũng được gọi là đa thức không và nó không có bậc.
- Khi tìm bậc của một đa thức, trước hết ta phải thu gọn đa thức đó.


Tiết 56: Đa thức
1. Đa thức
2. Thu gọn đa thức
3. Bậc của đa thức
?3 Tìm bậc của đa thức

1 3
3 2
Q = − 3x − x y − xy + 3x 5 + 2
2
4
5


Tiết 56: Đa thức

Định nghĩa
c

h
tìm


NGÔI SAO MAY MẮN

1
4

2

3

DẶN DÒ

Luật chơi


Luật chơi
Mỗi bạn tham gia chơi được chọn một ngôi sao
bất kỳ.
Có 4 ngôi sao, đằng sau mỗi ngôi sao là một câu
hỏi tương ứng. Nếu bạn trả lời đúng câu hỏi thì
ngôi sao may mắn đó sẽ đem lại cho bạn 1 phần
quà. Thời gian suy nghĩ và trả lời câu hỏi là 15
giây. Nếu hết thời gian 15 giây bạn không có
câu trả lời thì bạn khác được trả lời thay. Nếu
bạn đó trả lời đúng cũng sẽ được 1 phần quà.


2

Tìm bậc của đa thức sau :

Q = 5 x − 3xy + 5 x y − 5 x
4

Đáp án:bậc 3

2

Nhanh lên các bạn ơi !
Cố lên…cố lên.. ..ê….
ên!

Thời gian:

Hết
11
98765432110
12
14
15
13
giờ

4


1

Ai đúng ? Ai sai ?
6
5
4 4
M
=
x

y
+
x
y +1
Bạn Đức đố : “Bậc của đa thức
bằng bao nhiêu ?”
Bạn Thọ nói: “Đa thức M có bậc là 6”.
Bạn Hương nói : “Đa thức M có bậc là 5”.
Bạn Sơn nhận xét: “Cả hai bạn đều sai ”.
Theo em, ai đúng? Ai sai ? Vì sao?

Đáp án : Bạn Sơn đúng.
Bạn Thọ, Hương sai.
Bậc đa thức bằng 8
Thời gian:

Hết
11
98765432110
12
13
14
15
giờ


3

Cho biết trong các biểu thức sau đâu là
đơn thức, đâu là đa thức ?

a/ 4xyz

b/ 2xy +5xz

c/ -10

d/ 0

e/ x + y + z

Đáp án :
Đơn thức: a ; c ; d

Nhanh lên các
bạn ơi !
Cố lên…cố
lên...ê…. ên!

Đa thức : a ; b; c; d; e

Thời gian:
.

Hết
10
15
987654321
14
13
12
11
giờ


4

Tính giá trị của biểu thức sau :

A = x 6 y + y 6 − 4z − x 6 y − y 6
Tại x = 2000 ; y = 1999 ; z = - 5

Đáp án : A = 20
Nhanh lên các
bạn ơi !
Cố lên…cố
lên...ê…. ên!

Thời gian:

Hết
10
15
987654321
14
13
12
11
giờ


Hướng dẫn về nhà:

- Học định nghĩa đa thức, bậc của đa thức
- Biết thu gọn đa thức, tìm bậc của đa thức
- Bài tập 24b, 25, 26, 27/ SGK
24, 25, 26, 27/ SBT


Xin chân thành cảm ơn
các thầy cô giáo và các
em học sinh !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×