Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 7 chương 4 bài 6: Cộng, trừ đa thức

Đại số 7

Hello
KT bài cũ
phép cộng
phép trừ
KT nhanh
?2
Ghi nhớ
Bài 29 - SGK
Bài 31 - SGk
Ví dụ
Bài 32 SGK
HDVN
Bye

Tiết 57

§6. CỘNG, TRỪ ĐA THỨC

Chào các em !

Chúng ta cùng tìm hiểu
bài học nhé.


Hello
KT bài cũ
phép cộng
phép trừ
KT nhanh
?2
Ghi nhớ
Bài 29 - SGK
Bài 31 - SGk
Ví dụ
Bài 32 SGK
HDVN
Bye

Điền vào chỗ trống để có nội dung đúng:
tổng của những ................
1, Đa thức là một .........
đơn thức
Mỗi
trong tổng gọi là hạng
một ............ của đa
đơn ................
thức
tử
thức đó.

còn hạng tử đồng dạng.
2, Dạng thu gọn của đa thức là đa thức không
....................

tử đồng dạng.
Muốn thu gọn đa thức ta cộng
........ các hạng
....................

3, Bậc của đa thức là bậc của hạng
........................................
tử có bậc cao nhất
trong dạng thu
............
gọn của đa thức đó . Vậy khi tìm bậc
thu gọn đa thức.
của một đa thức, trước hết ta phải ...........
4, ..........
Số 0 được gọi là đa thức không và nó không có bậc.
Không có kho báu nào quý bằng học thức.


1. Cộng hai đa thức:
Hello
KT bài cũ
phép cộng
phép trừ
KT nhanh
?2
Ghi nhớ
Bài 29 - SGK
Bài 31 - SGk
Ví dụ

M = 5x2y + 5x – 3
ta làm như sau:

và N= xyz - 4x2y + 5x -

1
2

1
)
+ ( xyz - 4x y + 5x M + N = (5x y + 5x – 3)
2
1
2
2
(Bỏ dấu ngoặc)

+ xyz - 4x y + 5x
= 5x y + 5x – 3
2
1
= (5x2y - 4x2y ) + ( 5x + 5x )+ xyz + ( - 3 - ) ( áp dụng tính chất
2 giao hoán, kết hợp
1
2
= x y + 10x + xyz- 3
(Cộng , trừ các đơn thức đồng dạng)
2
2

2

1
là tổng của hai đa thức M,N
2

Ta nói đa thức x2y  10x xyz  3

Bài 32 SGK
HDVN

Để cộng hai đa thức

?1

Viết hai đa thức và tính tổng của chúng.

Bye

Không có kho báu nào quý bằng học thức.


2.Trừ hai đa thức:

1
P 5x y 4xy  5x 3vµ Q xyz 4x y xy  5x
2
Để trừ hai đa thức P và Q ta làm như
sau :
1

2
2
2
2
xyz

4
x
y

xy

5
x


P – Q = 5x y 4xy  5x 3 - 
2

2

Hello
KT bài cũ
phép cộng
phép trừ
KT nhanh
?2
Ghi nhớ
Bài 29 - SGK
Bài 31 - SGk
Ví dụ
Bài 32 SGK
HDVN

Cho hai đa thức

2

221

5x y 4xy  5x 3  xyz  4x y  xy  5x  2
2

2

2

2

( Bỏ dấu ngoặc )

1 ( AD tc


xyz
   3  giao hoán,
 5x y 4x y   4xy  xy   5x 5x
2

kết
hợp )
1
2
2
 9x y  5xy  xyz  2 ( Cộng , trừ các đơn thức đồng dạng )
22

2

 

2

21
là hiệu của hai đa thức P,Q
2

Ta nói đa thức9x2y  5xy2 xyz  2

Bye

Không có kho báu nào quý bằng học thức.


KIỂM TRA NHANH :

Đúng hay sai ?

Hello
KT bài cũ
phép cộng
phép trừ

2

Cho P  xyz x vµ Q   xyz y

KT nhanh
?2
Ghi nhớ
Bài 29 - SGK
Bài 31 - SGk
Ví dụ
Bài 32 SGK

2

Ta có:

P Q xyz x2   xyz y2

P Q  xyz x2 ( xyz y2)  xyz x2 xyz y2

P Q  xyz x2 ( xyz y2)  xyz x2 xyz y2

HDVN
Bye

Không có kho báu nào quý bằng học thức.


2.Trừ hai đa thức:
Hello
KT bài cũ
phép cộng
phép trừ

?2 Viết hai đa thức và tính hiệu của chúng

KT nhanh
?2
Ghi nhớ
Bài 29 - SGK
Bài 31 - SGk
Ví dụ
Bài 32 SGK
HDVN
Bye

Không có kho báu nào quý bằng học thức.


Hello
KT bài cũ
phép cộng
phép trừ
KT nhanh
?2
Ghi nhớ
Bài 29 - SGK
Bài 31 - SGk

Các bước cộng , trừ đa thức
- Viết phép cộng, trừ hai đa thức được đặt trong ngoặc.
- áp dụng quy tắc bỏ ngoặc để bỏ ngoặc.
- áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để
nhóm các đơn thức đồng dạng.
- Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng.

Ví dụ
Bài 32 SGK
HDVN
Bye

Không có kho báu nào quý bằng học thức.


Hello
KT bài cũ
phép cộng
phép trừ
KT nhanh
?2

Bài 29(SGK-40)

a) (x+y) + (x-y)

Tính :

b) (x+y) - (x- y)

Ghi nhớ
Bài 29 - SGK
Bài 31 - SGk
Ví dụ
Bài 32 SGK
HDVN
Bye

Không có kho báu nào quý bằng học thức.


Bài 31 ( SGK – 40) Cho hai đa thức
Hello
KT bài cũ

kết quả
5x2 xétxyz
5xycủa
 3hai
y
M 3xyz  3x2  5xy  1 vµ N Nhận

Tính :

M-N;

phép cộng
phép trừ
KT nhanh
?2
Ghi nhớ
Bài 29 - SGK
Bài 31 - SGk
Ví dụ
Bài 32 SGK
HDVN
Bye

N-M

đa thức M-N và

N-M ?

ĐÁP ÁN : M  N  3xyz  3x2 5xy  1  5x2 xyz  5xy 3 y
3xyz  3x2 5xy  1 5x2 xyz  5xy 3 y
 3xyz xyz    3x2 5x2   5xy 5xy  y   1 3 3đ


2xyz  8x2  10xy  y  4 N  M  5x2 xyz  5xy 3 y  3xyz  3x2 5xy  1
5x2 xyz  5xy 3 y 3xyz 3x2 5xy  1
2,5 phút
 xyz 3 xyz   5 x2 3 x2    5xy 5xy  y  3  1

 2 xyz  8 x 2  10 xy  y  4


Hello
KT bài cũ
phép cộng

Ví Dụ:

phép trừ

A

KT nhanh
?2
Ghi nhớ
Bài 29 - SGK
Bài 31 - SGk
Ví dụ
Bài 32 SGK
HDVN
ByeB

Nếu đa thức:

2
B   3x z  0,5yz  3y 
3
2
2
2
A  3x z 0,5yz
3y
3
2

2


Bài 32 ( SGK-40)
Hello
KT bài cũ

Tìm đa thức P, biết :
2

a)

Ghi nhớ
Bài 29 - SGK
Bài 31 - SGk
Ví dụ
Bài 32 SGK
HDVN

2

2

ĐÁP ÁN

phép trừ

?2

2

P (x  2y )  x  y  3y  1

phép cộng

KT nhanh

2

2

2

2

x  y  3yvà 1

Đa thức P là hiệu của đa thức

P  x  y  3y  1  (x  2y )
2

2

2

2

2

 x2  y2  3y2  1  x2  2y2  x2  x2   y2  3y2  2y2  1


4y2  1

Bye

Không có kho báu nào quý bằng học thức.

2

2

x  2y


Hello
KT bài cũ
phép cộng
phép trừ
KT nhanh
?2
Ghi nhớ
Bài 29 - SGK
Bài 31 - SGk
Ví dụ
Bài 32 SGK

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :
XEM LẠI VÍ DỤ VÀ CÁC BÀI TẬP ĐÃ CHỮA ĐỂ LÀM
TỐT CÁC BÀI TẬP : 32B, 33 ,34,35 (SGK-40) 29; 30
( SBT-13;14)

CHÚ Ý :
KHI BỎ NGOẶC , TRƯỚC NGOẶC CÓ DẤU “-”
PHẢI ĐỔI DẤU TẤT CẢ CÁC HẠNG TỬ TRONG
NGOẶC.
KẾT QUẢ CỦA PHÉP CỘNG , TRỪ HAI ĐA THỨC LÀ
MỘT ĐA THỨC ĐÃ THU GỌN.

HDVN
Bye

Không có kho báu nào quý bằng học thức.


Tạm biệt
các em !

Các em nhớ làm bài tập cẩn thận nhé !

Tiết sau chúng ta cùng luyện tập thêm
về
cộng , trừ đa thức .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×