Tải bản đầy đủ

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG bảo HIỂM VIỆT NAM 6 THÁNG đầu năm 2014

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
I - TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI
Kinh tế - xã hội nước ta 6 tháng đầu năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới tiếp
tục có nhiều diễn biến phức tạp cả về kinh tế và chính trị. Một số nền kinh tế lớn mặc dù
có kỳ vọng tăng trưởng khá nhưng vẫn còn nhiều yếu tố rủi ro. Ở trong nước, sản xuất
kinh doanh tiếp tục đối mặt với những khó khăn, áp lực: Sức mua trên thị trường thấp;
khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao; sức ép nợ xấu còn nặng nề; hàng hóa
trong nước tiêu thụ chậm... Trong đó, đáng chú ý là quá trình tái cơ cấu kinh tế diễn ra
thiếu đồng bộ và chưa thực sự có những bước đi hiệu quả. Ngoài ra, thời gian gần đây
tình hình biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, bước đầu ảnh hưởng đến động thái phát
triển kinh tế - xã hội và đời sống dân cư cả nước. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6
tháng đầu năm 2014 ước tính tăng 5,18% so với cùng kỳ năm 2013. Cơ cấu nền kinh tế 6
tháng đầu năm nay vẫn theo hướng tích cực. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản
chiếm tỷ trọng 17,69%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 38,70%; khu vực dịch
vụ chiếm 43,61% (Cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2013 là: 18,18%; 38,70%;
43,12%).
Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2014, thị trường bảo hiểm đạt mức tăng
trưởng khá: tổng doanh thu thị trường bảo hiểm Phi nhân thọ đạt 13.534 tỷ đồng tăng
trưởng 10,83%; tổng doanh thu thị trường bảo hiểm Nhân thọ đạt 12.109 tỷ đồng, tăng
trưởng 22,2%.

II - THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
Trong 6 tháng đầu năm 2014, doanh thu thị trường bảo hiểm PNT đạt 13.534 tỷ
đồng tăng trưởng 10,83%,


Bảo hiểm xe cơ giới dẫn đầu với doanh thu 3.727 tỷ đồng tăng trưởng 7%, số tiền
bồi thường 1.573 tỉ đồng, dự phòng bồi thường 856 tỷ đồng, tỉ lệ bồi thường 65%.
Bảo hiểm tài sản thiệt hại đạt 3.157 tỷ đồng tăng trưởng 7,58%, số tiền bồi thường
1.072 tỷ đồng, dự phòng bồi thường 932 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường chiếm 63%.
Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người đạt 2.556 tỷ đồng tăng trưởng
23,88%, số tiền bồi thường 1.057 tỷ đồng, dự phòng bồi thường 271 tỉ đồng, tỉ lệ bồi
thường 51%.
Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đạt 1.204 tỷ đồng tăng trưởng 16,11%, số tiền đã
bồi thường 226 tỷ đồng, dự phòng bồi thường 236 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường chiếm 38%.
Bảo hiểm cháy nổ đạt 1.093 tỷ đồng tăng trưởng 27,9%, số tiền đã giải quyết bồi
thường 456 tỷ đồng, dự phòng bồi thường 392 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 77%.
Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu đạt 1.060 tỷ đồng tăng trưởng
2,15%, số tiền đã giải quyết bồi thường 317 tỷ đồng, dự phòng bồi thường 416 tỉ đồng, tỉ
lệ bồi thường 69%.
Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 337 tỉ đồng tăng
7,44%, bảo hiểm hàng không 260 tỷ đồng giảm 9,26%, bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài
chính 46 tỷ đồng tăng trưởng 29,11%, bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 77 tỷ đồng tăng
trưởng 43%, bảo hiểm nông nghiệp đạt 13 tỷ đồng giảm 87,48%.
Đứng đầu doanh thu là PVI 3.233 tỷ đồng tăng trưởng 10,33% chiếm 23,89% thị
phần; Bảo Việt 2.659 tỷ đồng tăng trưởng 3,37% chiếm 19,65% thị phần; Bảo Minh đạt
1.324 tỷ đồng tăng trưởng 16,35% chiếm 9,79% thị phần; PJICO đạt 1.022 tỷ đồng tăng
trưởng 3,56% chiếm 7,55% thị phần; PTI 741 tỷ đồng tăng 7,82% đạt 5,48% thị phần,
Samsung Vina 719 tỉ đồng tăng trưởng 26,71% chiếm 5,31% thị phần.


I - THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ
1. Số lượng hợp đồng bảo hiểm:
Số lượng hợp đồng khai thác mới trong

CƠ CẤU SLHĐ KHAI THÁC MỚI THEO
DOANH NGHIỆP/NUMBER OF NEW
POLICIES BY INSURERS

6 tháng đầu năm 2014 đạt 513.647 hợp đồng

Hanwha Life Các DNBH
3.2%
khác/Others

ACE Life 3.1%

(sản phẩm chính), giảm 12% so với cùng kỳ
năm ngoái, trong đó, có 513.261 hợp đồng cá
nhân (giảm 12%) và 386 hợp đồng nhóm

VCLI 2.9%

Dai-ichi
Life 6.5%

2.6%

Prudential
30.0%

AIA 6.3%
Manulife 7.5%

(tăng 244%).

Prevoir 16.4%

Bảo Việt Life
21.5%

Số lượng hợp đồng khôi phục hiệu lực
(sản phẩm chính) trong 6 tháng đầu năm là
45.438 hợp đồng, tăng 11% so với cùng kỳ
năm ngoái. Số lượng hợp đồng hết hiệu lực trong kỳ là 362.366 hợp đồng giảm 24% so
với cùng kỳ năm trước.
CƠ CẤU SLHĐ CÓ HIỆU LỰC CUỐI KỲ
THEO DOANH NGHIỆP/TOTAL NUMBER
OF POLICIES BY INSURERS
ACE Life 4.7%

Prevoir 4.7%

Các DNBH
khác/Others
2.3%

Tổng số lượng hợp đồng có
hiệu lực cuối kỳ (sản phẩm chính) là
5.330.595 hợp đồng, tăng 9% so với

Dai-ichi Life
5.5%

cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp
Prudential
41.7%

AIA 6.6%

có số lượng hợp đồng có hiệu lực lớn
nhất bao gồm Prudential (2.221.377

Manulife 8.3%

hợp đồng), Bảo Việt (1.383.360 hợp
Bảo Việt Life
26.0%

đồng) và Manulife (443.108 hợp
đồng).


Về cơ cấu số lượng hợp đồng theo sản phẩm: nhóm 3 sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp,
bảo hiểm tử kỳ và bảo hiểm đầu tư vẫn là những sản phẩm được ưa chuộng và chiếm tỉ
trọng cao nhất.

CƠ CẤU SLHĐ CÓ HIỆU LỰC CUỐI KỲ
THEO SẢN PHẨM/TOTAL NUMBER OF
POLICIES BY PRODUCTS

CƠ CẤU SLHĐ KHAI THÁC MỚI
THEO SẢN PHẨM/NUMBER OF
NEW POLICIES BY PRODUCTS
Bảo hiểm
đầu tư/
Investment
Insurance
30.4%

Các sản
phẩm
khác/Others
1.0%

Bảo hiểm tử Bảo hiểm trọn
kỳ/Term đời/Whole Life
1.1%
Insurance
19.3%

Các sản phẩm
khác/Others
0.3%

Bảo hiểm
hỗn hợp/
Endowment
33.7%
Bảo hiểm đầu
tư/Investment
Insurance
21.1%

Bảo hiểm tử
kỳ/Term
Insurance
34.9%

Bảo hiểm hỗn
hợp/
Endowment
58.3%

CƠ CẤU STBH CÓ HIỆU LỰC CUỐI KỲ
THEO SẢN PHẨM/TOTAL SUM INSURED BY
PRODUCTS

2. Số tiền bảo hiểm:
Tổng mức trách nhiệm mà các DNBH
Nhân thọ đang nắm giữ là 795 nghìn tỉ đồng
tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó,

Các sản phẩm
khác/Others
0.7%

Bảo hiểm tử
kỳ/Term
Insurance 8.4%

Bảo hiểm hỗn
hợp/
Endowment
21.5%

Bảo hiểm đầu
tư/Investment
Insurance
41.6%

mức trách nhiệm của các sản phẩm chính đạt
574 nghìn tỉ đồng (tăng 26%), mức trách nhiệm

Sản phẩm
phụ/Riders
27.8%

của các sản phẩm phụ đạt 221 nghìn tỉ đồng
(tăng 27,7%). Tổng mức trách nhiệm của các
CƠ CẤU STBH CUỐI KỲ THEO DOANH
NGHIỆP/ TOTAL SUM INSURED BY INSURERS
Manulife 6.8%

Các DNBH
khác/Others 6.9%

sản phẩm bảo hiểm cá nhân đạt 773 nghìn tỉ
đồng (tăng 26%) và các sản phẩm bảo hiểm
nhóm đạt 22 nghìn tỉ đồng (tăng 69%).
Các doanh nghiệp có tổng mức trách

Prudential 25.4%

AIA 13.3%

nhiệm cao trên thị trường bảo hiểm là:
Dai-ichi Life 17.0%

ACE Life 14.2%

Prudential 202 ngàn tỉ, Dai-ichi life là 135
Bảo Việt Life
16.4%

ngàn tỉ và Bảo Việt Nhân thọ là 130 ngàn tỉ
đồng.


3. Phí bảo hiểm:
Phí bảo hiểm định kỳ năm đầu trong 6 tháng đầu năm 2014 đạt 3.502 tỉ đồng tăng
19,8% so với cùng kỳ năm trước, phí bảo hiểm đóng một lần là 100 tỉ đồng tăng 80,2%.
Tổng phí khai thác mới trong 6 tháng đầu năm đạt 3.602 tỉ đồng tăng 20,9% so với
cùng kỳ năm trước. Dẫn đầu về phí bảo hiểm khai thác mới là Bảo Việt Nhân thọ với 900
tỉ đồng, Prudential với 873 tỉ đồng, và Manulife là 459 tỉ đồng.

TỔNG DOANH THU PHÍ KHAI THÁC MỚI & THỊ PHẦN/ TOTAL NEW
BUSINESS PREMIUM & MARKET SHARE (triệu đồng/VND million)
1,000,000

900,000
800,000
700,000

600,000
500,000
400,000

300,000
200,000
100,000

0

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường là 12.109 tỉ đồng, tăng 22,2% so với
cùng kỳ năm trước, trong đó, sản phẩm bảo hiểm cá nhân đạt 12.005 tỉ đồng (tăng 21,8%)
và sản phẩm bảo hiểm nhóm đạt 104 tỉ đồng (tăng 62,5%).


Các doanh nghiệp chiếm thị phần tổng doanh thu lớn trên thị trường bao gồm
Prudential (3.919 tỉ đồng), Bảo Việt Nhân thọ (3.601 tỉ đồng), Manulife (1.426 tỉ đồng),
và Dai-ichi Life (1.028 tỉ đồng).

TỔNG DOANH THU & THỊ PHẦN/TOTAL PREMIUM &
MARKET SHARE (triệu đồng/VND million)
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000

1,000,000
500,000

0

Cơ cấu doanh thu theo sản

CƠ CẤU TỔNG DOANH THU THEO SẢN
PHẨM/TOTAL PREMIUM BY PRODUCTS

phẩm: nhóm sản phẩm chiếm tổng
doanh thu cao nhất vẫn bao gồm các

Sản phẩm
phụ/Riders
6.79%

Bảo hiểm tử
Bảo hiểm hưu Bảo hiểm trọn
đời/Whole Life kỳ/Term
trí/Pension
0.56%
Insurance
Insurance
1.85%
0.21%

Bảo hiểm sinh
kỳ/Pure
Endowment
0.03%

sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm
đầu tư và các sản phẩm phụ
Số phí bình quân trên 1 hợp

Bảo hiểm đầu
tư/Investment
Insurance
31.90%

đồng đạt xấp xỉ 2.300.000đ/1 hợp
đồng.

Bảo hiểm trả
tiền định
kỳ/Annuity
0.33%

Bảo hiểm hỗn
hợp/Endowmen
t 59.66%


4.

Trả tiền bảo hiểm:

Trong 6 tháng đầu năm 2014, tổng số chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt 4.181 tỉ đồng
Tổng số trả tiền bảo hiểm là 2.673 tỉ đồng, tăng 3%, trong đó Bảo Việt với 1.174 tỉ
đồng, Prudential với 841 tỉ đồng và Manulife với 302 tỉ đồng.
Tổng số trả giá trị hoàn lại là 869 tỉ đồng, tăng 0,8%, trong đó, Prudential là doanh
nghiệp có giá trị hoàn lại cao nhất thị trường với 288 tỉ đồng, tiếp theo là Bảo Việt Nhân
thọ với 232 tỉ đồng và Manulife với 194 tỉ đồng.
Tổng số lãi chia cho người thụ hưởng là 638 tỉ đồng, tăng 1,3%, trong đó,
Prudential trả 272 tỉ đồng, Manulife trả 194 tỉ đồng và Bảo Việt Nhân thọ trả 153 tỉ đồng.
5. Số lượng đại lý bảo hiểm.
Số lượng đại lý mới tuyển dụng trong 6 tháng đầu năm 2014 là 68.405 người tăng
19% so với cùng kỳ năm ngoái, các doanh nghiệp bảo hiểm có số lượng đại lý mới tuyển
dụng nhiều nhất thị trường theo thứ tự là: Prudential (23.973 đại lý), Bảo Việt Nhân thọ
(11.795 đại lý) và AIA (8.815 đại lý).
Tính đến hết tháng 6 tháng năm 2014, tổng số lượng đại lý có mặt trên thị trường
chỉ tăng 5,4% với 241.055 đại lý. Các doanh nghiệp có số lượng đại lý cao nhất là
Prudential 114.108 người, Bảo Việt Nhân thọ là 42.360 người và Dai-ichi life 24.385
người.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×