Tải bản đầy đủ

Báo cáo thông tin số _dồn kênh

Trường ĐHCN Hà Nội

Khoa Điện Tử

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA ĐIỆN TƯ
----------

THỰC HÀNH MÔN THÔNG TIN SÔ
Bài dịch:

DỒN KÊNH PHÂN THỜI BỘ ĐIỀU CHẾ MÃ XUNG
(Model: ACT-04/ACT-05)

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN :

Thầy: Bùi Như Phong

SINH VIÊN THỰC HIỆN :


1- Lê Đình Dưỡng
2- Nguyễn Văn Công
3- Trần Văn Mạnh
4- Vũ Văn Sy
5- Khổng Văn Thương
6- Nguyễn Văn Tranh
7- Vũ Văn Trọng
8- Đoàn Thị Thu Trang

LỚP :

LT TC-ĐH Điện Tử 1- K5

GVHD: Bùi Như Phong

1

Lớp: TC-ĐH ĐT1_K5


Trường ĐHCN Hà Nội

Khoa Điện Tử

Lưu ý: Các lỗi chuyển đổi nên được ở vị trí bình thường
THỰC HIỆN
1. Kết nối nguồn AC đến các bộ
2. Đảm bảo các lỗi chuyển đổi đều trong vị trí bình thường
3. Kết nối và cài đặt theo chỉ dẫn ở biểu đồ số 1
4. Kết nối tần số sóng hình sin 500Hz và 1KHzđến cổng vào CH0 và CH1 theo mẫu và logic
ghép kênh
5. Thiết lập lựa chọn tốc độ chuyển đổi sang chế độ NHANH
6. Kết nối các công tắc chẵn lẻ chuyển sang chế độ NONE với cả bộ ACT-04 và ACT-05
7. Bật công tắc nguồn nút ON
8. Kết nối cổng ra PCM, Tx CLK và TX SYNC của phần phát ACT-04 đến các cổng tương ứng
RX DATA, RX CLOCK và RX SYNC của phần nhận ACT-05
9. Quan sát các phần được đề cập bên dưới
10. Lặp lại thí nghiệm trên đối với cổng tín hiệu ra DC của kênh CH0 và CH1
11. Kết nối điểm tiếp xúc đất của cả 2 bộ với sự trợ giúp của thiết bị vá âm được cung cấp trong
suốt thí nghiệm
12. Quan sát các dạng sóng sau đây với tất cả các thiết lập và vẽ lại nó trên giấy.
Trên Kit ACT-04:

GVHD: Bùi Như Phong

2

Lớp: TC-ĐH ĐT1_K5


Trường ĐHCN Hà Nội

Khoa Điện Tử

1. Tín hiêụ đầu vào kiểm tra tại điểm CH0 và CH1
2. Lấy mẫu đồng hồ kiểm tra tại điểm TX CLK
3. Dữ liệu ghép kiểm tra tại điểm T1
Trên Kit ACT-05:
Tín hiệu đầu vào kiểm tra tại điểm CH0 và CH1
KẾT LUẬN:
- Mẫu đồng hồ là 16 KHz thỏa mãn tiêu chuẩn Nyquist với cả tín hiệu vào 500 Hz VÀ 1 KHz
- Đầu ra ghép hiển thị các liên kết hợp của các mẫu trong khoảng thời gian tương ứng của
chúng
- Bất cứ lúc nào biên độ của mẫu cũng bằng với biên độ của tín hiệu được lấy mẫu tại mỗi
khoảng thời gian
- Sóng sin được tái tạo mà không cần bất kỳ sự biến dạng từ các mẫu. Sóng sin được quan sát
thấy có tuyến tính tốt
- Các dạng sóng đầu ra là bản sao chính xác của đầu vào, ngoại trừ một giai đoạn trễ hạn

GVHD: Bùi Như Phong

3

Lớp: TC-ĐH ĐT1_K5


Trường ĐHCN Hà Nội

Khoa Điện Tử

Nhận xét: Tín hiệu sau khi giải điều chế bị méo dạng không hoàn toàn so với tín hiệu ban đầu, bị
ảnh hưởng do nhiễu.

Nhận xét: Tín hiệu sao giải điền chế có cùng tần số, biên độ thì bị méo dạng so với tín hiệu
ban đầu.
TRANG 3:

GVHD: Bùi Như Phong

4

Lớp: TC-ĐH ĐT1_K5


Trường ĐHCN Hà Nội

Khoa Điện Tử

1.
2.
3.
4.

Kết nối nguồn AC đến “KIT’
Đảm bảo các lỗi chuyển đổi đều trong vị trí bình thường
Kết nối và cài đặt theo chỉ dẫn ở biểu đồ số 2
Kết nối cổng tín hiệu đầu vào DC là DC1 với cổng tín hiệu vào CH0 và CH1 theo mẫu và
logic ghép kênh
5. Thiết lập lựa chọn tốc độ chuyển đổi sang chế độ NHANH
6. Kết nối các công tắc chẵn lẻ chuyển sang chế độ NONE với cả bộ ACT-04 và ACT-05
7. Bật công tắc nguồn nút ON
8. Kết nối cổng ra PCM, Tx CLK và TX SYNC của phần phát ACT-04 đến các cổng tương ứng
RX DATA, RX CLOCK và RX SYNC của phần nhận ACT-05
9. Thay đổi biên độ của tín hiệu đầu vào DC từ 0V thành 4.96V
10. Quan sát các phần được đề cập bên dưới
11. Lặp lại thí nghiệm ở chế độ SLOW (chậm)
12. Quan sát các tín hiệu sau đây cho mỗi thiết lập đầu vào DC và lập ít nhất 10 bảng đọc trong
sổ ghi chép của bạn

GVHD: Bùi Như Phong

5

Lớp: TC-ĐH ĐT1_K5


Trường ĐHCN Hà Nội

GVHD: Bùi Như Phong

Khoa Điện Tử

6

Lớp: TC-ĐH ĐT1_K5


Trường ĐHCN Hà Nội

Khoa Điện Tử

Trên bộ ACT-04:
- Tín hiệu cổng vào đến ADC (trên CRO hay đa năng kĩ thuật số)
- Cổng ra ADC (trên đèn LEDs)
Trên bộ ACT-05:
- Cổng ra DAC (trên đèn LEDs)
- Tín hiệu vào DAC (trên CRO hay đa năng kĩ thuật số)
Trang 4

GVHD: Bùi Như Phong

7

Lớp: TC-ĐH ĐT1_K5


Trường ĐHCN Hà Nội

Khoa Điện Tử

Trên biểu đồ cho ta thấy số liệu của điệp áp đầu và và đầu ra , từ những dang sóng ta có thể xác
định được các bước lượng tử. Trong đó có khoảng 40MV cho tới AD 573.
Chú ý: Các tín hiệu luôn luôn có sự sai số ( LBS) đó là sự phổ biến trong thông tin số tớ các con số
chuyển đổi thành ứng dụng.
Kết Thúc:
-

Từ những dạng sóng ta có thể suy ra được các bước lượng tử. Trong đó có khoảng 40 mv
cho AD 573.
Quan sát trên biểu đồ ở đầu ra của bể chứa thid nó giống như đầu vào của máy phát.
Các tín hiệu luôn luôn có sự sai số ( LBS) đó là sự phổ biến trong thông tin số tớ các con số
chuyển đổi thành ứng dụng.

Trang 5.

-

Chú ý: Chuyển đổi lên được ở các lỗi bình thường

-

Biện Pháp (part A)

Kết nối nguồn A/C cung cấp tới thiết bị.

GVHD: Bùi Như Phong

8

Lớp: TC-ĐH ĐT1_K5


Trường ĐHCN Hà Nội

Khoa Điện Tử

1. Đảm bảo tất cả thiếu sót trong mức cho phép
2. Thiết bị ngắt được kết nối.
3. Thiết bị ngắt có tốc độ nhanh tới Mode.
Sự Quan Sát
Sử dung máy Oscilloscope thấy dạng sóng trên điểm kiểm tra cho quan sát ngẫu nhiên , tròn khi
quan sát các chuỗi ngẫu nhiên, Trong một kênh quan sát tín hiệu đồng bộ hóa Tx và trong kênh
khác trong trình tự ngẫu nhiên D4. Bất cứ khi nào các xung đồng bộ còn cao các mà giả ngẫu
nhiên được tạo ra xác định mức độ liên quan đến thời gian và viết ra các cấp để xác minh bảng
PRBS.

GVHD: Bùi Như Phong

9

Lớp: TC-ĐH ĐT1_K5


Trường ĐHCN Hà Nội

Khoa Điện Tử

Nhận xét: TXCLK không lấy bộ phát nên tín sau khi giải điền chế bị sai khác nhiều so với tín hiệu
ban đầu.

GVHD: Bùi Như Phong

10

Lớp: TC-ĐH ĐT1_K5


Trường ĐHCN Hà Nội

Khoa Điện Tử

Chú ý: Chuyển đổi lên được ở các lỗi bình thường
Biện Pháp (part B)

GVHD: Bùi Như Phong

11

Lớp: TC-ĐH ĐT1_K5


Trường ĐHCN Hà Nội

1.
2.
3.
4.

Khoa Điện Tử

Kết nối nguồn A/C cung cấp tới thiết bị.
Đảm bảo tất cả thiếu sót trong mức cho phép
Thiết bị ngắt được kết nối.
Thiết bị ngắt có tốc độ chậm tới Mode.

Sự Quan Sát
quan sát dòng chảy của chuỗi randoom giả trong LED D1, D2, D3, D4. dòng chảy trong đèn LED
được quan sát theo trình tự. đây cũng là sinh viên được khuyên nên kiểm tra bảng thật. giả sequece
ngẫu nhiên được quan sát thấy trong 14 tiểu bang đồng hồ và đèn LED vẫn OFF thêm 14 tiểu bang
đồng hồ. Bất cứ khi nào đồng bộ vẫn còn cao. (LED tắt) Chúng ta có thể quan sát các hoạt động
chuyển trực quan trong đèn LED.

GVHD: Bùi Như Phong

12

Lớp: TC-ĐH ĐT1_K5


Trường ĐHCN Hà Nội

GVHD: Bùi Như Phong

Khoa Điện Tử

13

Lớp: TC-ĐH ĐT1_K5


Trường ĐHCN Hà Nội

Khoa Điện Tử

Nhận xét: TXCLK được lấy từ bên phát nên tín hiệu ít bị biến dạng hơn so với tín hiệu ban đầu.

GVHD: Bùi Như Phong

14

Lớp: TC-ĐH ĐT1_K5


Trường ĐHCN Hà Nội

Khoa Điện Tử

Trang 6.
Chú ý: Chuyển đổi lên được ở các lỗi bình thường
Biện Pháp
Part – A
1.
2.
3.
4.
5.

Kết nối nguồn A/C cung cấp tới thiết bị.
Đảm bảo tất cả thiếu sót trong mức cho phép
Thiết bị ngắt có tốc độ nhanh tới Mode.
Thiết bị ngắt có tốc độ chậm tới Mode.
Kết nối nguồn DC tín hiệu đầu vào DC1 tới đầu vào CH0 và CH1 của phương pháp lấy mẫu
và đầu giữ logic.

6.
7. Thiết bị ngắt được kết nối.
8. Kết nối PCM đầu ra. Tx CLK và Tx Sync trên bộ phận truyền của ACT-04 tướng ứng với Rx
DATA, Rx CLOCK & Rx Sync của bể chứa tương tự ACT -05.
9. Sự biến đổi biên độ của đầu vào DC, tín hiệu từ 0v tới 496v và sự biến đổi trên LED trên
thiết bị truyền và bên dưới bình chứa.
10. Tạo một tín hiệu bit lỗi trong dữ liệu bằng cách chuyển đổi chuyển đổi lỗi và quan sát tình
trạng của tính chẵn lẻ lỗi.
11. Lặp lại thử nghiệm trong chế độ CHẬM.

GVHD: Bùi Như Phong

15

Lớp: TC-ĐH ĐT1_K5


Trường ĐHCN Hà Nội

Khoa Điện Tử

12. Kết nối mặt đất điểm của cả hai các bộ dụng cụ với sự giúp đỡ của patch hợp âm trong thời
gian thử nghiệm tất cả.
13. Quan sát chuỗi các bit dữ liệu trên các đèn LED sau cho mỗi thiết lập và lưu ý xuống trên
giấy
ON KIT ACT – 04
-> A/D chuyển đổi
-> Lỗi mã số Generator
-> Thay đổi đăng ký (đối với các lỗi)
ON KIT ACT – 05
-> Dữ liệu chốt
-> Chuyển đổi D/A
-> Bit lỗi chẵn lẻ.
QUAN SÁT
-> Lỗi mã số Generator
-> Thay đổi đăng ký (đối với các lỗi)
ON KIT ACT – 05
-> Dữ liệu chốt
-> Chuyển đổi D/A
-> Bit lỗi chẵn lẻ.
QUAN SÁT
THỦ TỤC
PHẦN B (TƯƠNG ĐƯƠNG LẺ CHẾ ĐỘ)
1. Kết nối AC cung cấp với các bộ.
2. Đảm bảo rằng tất cả lỗi lầm là ở vị trí bình thường
3. Kết nối DC đầu vào tín hiệu DC1 với đầu vào CH0 và CH1 của việc lấy mẫu và ghép kênh logic.
4. Thiết lập tốc độ lựa chọn chuyển sang chế độ nhanh
5. Chọn chẵn lẻ lựa chọn chuyển sang chế độ lẻ trên kit ACT-04 và ACT-05
6. Bật nguồn.
7. Kết nối PCM đầu ra,TXCLK và TXSYNC của các lựa chọn phát củaACT-04 với RX dữ liệu,
RX CLOCK& RX tương ứng SYNC của phần thu ACT-05.

GVHD: Bùi Như Phong

16

Lớp: TC-ĐH ĐT1_K5


Trường ĐHCN Hà Nội

Khoa Điện Tử

8. Thay đổi cường độ của tín hiệu DC đầu vào từ 0V để 4.96V và quan sát các biến thể trên LED
trên truyền và nhận như đề cập đến dưới đây. Các dữ liệu mà không đi chính xác vì điều chỉnh và
tần số cao có thể được cũng quan sát thấy trong chế độ chậm
9. Tạo ra một tín hiệu bit lỗi trong bất kỳ một trong các dữ liệu 4-MSB bởi chuyển đổi chuyển đổi
lỗi và quan sát tình trạng của phát hiện/sửa lỗi bit.
10. Lặp lại thử nghiệm trong chế độ CHẬM.
11. Kết nối mặt đất điểm của cả hai các bộ dụng cụ với sự giúp đỡ của patch hợp âm trong thời gian
thử nghiệm tất cả.
12. Quan sát chuỗi các bit dữ liệu trên các đèn LED sau cho mỗi thiết lập và lưu ý xuống trên giấy
ON KIT ACT – 04
-> A/D chuyển đổi
-> Lỗi mã số Generator
-> Thay đổi đăng ký (đối với các lỗi)
ON KIT ACT – 05
-> Dữ liệu chốt
-> Chuyển đổi D/A
-> Bit lỗi chẵn lẻ.
QUAN SÁT
THỦ TỤC
I. ĐỒNG BỘ HÓA BIT
1.
2.
3.
4.

Kết nối AC cung cấp với các bộ
Đảm bảo rằng tất cả lỗi là vị trí bình thường
Làm cho kết nối và thiết lập như minh hoạ trong sơ đồ khối số 5a
Kết nối làn sóng Sin của tần số 500Hz và 1KHZ đến CH0 đầu vào và CH1 của việc lấy mẫu
và ghép kênh logic.
5. Thiết lập tốc độ lựa chọn chuyển sang chế độ nhanh
6. Chọn chẵn lẻ lựa chọn chuyển sang chế độ không có trên kit ACT-04 và "ACT-05"
7. Bật nguồn.
8. Kết nối PCM đầu ra của ACT-04 dữ liệu từ đầu vào của phần thu ACT-05..
9. Kết nối dữ liệu ra với dữ liệu RX, VCO O/P CLK đến RX đồng hồ và đồng bộ O/P gần
LED để SYNC RX với sự giúp đỡ của patch hợp âm
10. Hãy quan sát như đã đề cập dưới đây
11. Kết nối mặt đất điểm của cả hai các bộ dụng cụ với sự giúp đỡ của hợp âm bản vá được
cung cấp trong các thí nghiệm.
12. Quan sát dạng sóng sau đây theo thứ tự cho mỗi thiết lập và vẽ trên giấy
TRÊN KIT ACT-04

GVHD: Bùi Như Phong

17

Lớp: TC-ĐH ĐT1_K5


Trường ĐHCN Hà Nội

Khoa Điện Tử

-> Đầu vào tín hiệu CH0 và CH1
-> Lấy mẫu đồng hồ
-> Ghép kênh dữ liệu
TRÊN KIT ACT-05
-> Giải ghép kênh dữ liệu.
-> Nhận được tín hiệu CH0 và CH1
-> Lấy mẫu đồng hồ
-> ĐỒNG HỒ RX
-> RX SYNC

II. ĐỒNG BỘ HÓA KHUNG
1.
2.
3.
4.

Kết nối AC cung cấp với các bộ
Đảm bảo rằng tất cả lỗi lầm là ở vị trí bình thường
Làm cho kết nối và cài đặt như minh hoạ trong sơ đồ khối số 5b
Kết nối làn sóng Sin của tần số 500Hz và 1KHZ đến CH0 đầu vào và CH1 của việc lấy mẫu và
ghép kênh logic
5. Thiết lập tốc độ lựa chọn chuyển sang chế độ nhanh
6. Chọn chẵn lẻ lựa chọn chuyển sang chế độ không có trên kit ACT-04 và "ACT-05"
7. Bật nguồn
8. Kết nối PCM đầu ra của ACT-04 dữ liệu vào của phần thu ACT-05..
9. Kết nối xung TX củaACT-04 với xung RX của ACT-05
10. Kết nối đồng bộ O/P để RX Sync của ACT-05
11. Hãy quan sát như đã đề cập dưới đây
12. Kết nối mặt đất điểm của cả hai các bộ dụng cụ với sự giúp đỡ của hợp âm bản vá được cung cấp
trong các thí nghiệm.
13. Quan sát dạng sóng sau đây theo thứ tự cho mỗi thiết lập và vẽ trên giấy
TRÊN KIT ACT-04
-> Đầu vào tín hiệu CH0 và CH1
-> Lấy mẫu đồng hồ
-> Ghép kênh dữ liệu
TRÊN KIT ACT-05
-> Giải ghép kênh dữ liệu.

GVHD: Bùi Như Phong

18

Lớp: TC-ĐH ĐT1_K5


Trường ĐHCN Hà Nội

Khoa Điện Tử

-> Nhận được tín hiệu CH0 và CH1
-> Lấy mẫu đồng hồ
-> ĐỒNG HỒ RX
-> RX SYNC

GVHD: Bùi Như Phong

19

Lớp: TC-ĐH ĐT1_K5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×