Tải bản đầy đủ

đảng thúc đẩy PTCN phát triển

Đảng độc lập theo quan niệm của Mác – Ăng ghen
Quan điểm của C.Mác và ăngghen về Đảng độc lập nghĩa là Đảng phải độc lập về
chính trị, tư tưởng và tổ chức, không bị lệ thuộc vào giai cấp tư sản. Độc lập không có
nghĩa là đơn độc, cô độc, không phải là hội kín mà luôn liên hệ chặt chẽ với nhân dân
lao động, không đối lập với các Đảng và các tổ chức khác của giai cấp vô sản. Ngược lại
phải tích cực hoạt động trong một tổ chức đó, phải đưa các tư tưởng của CNXHKH vào
trong các tổ chức đó, hướng dẫn các hoạt động của các tổ chức đó vào quỹ đạo của
CMVS. Thúc đẩy sự nghiệp cách mạng của GCCN phát triển
Hai ông cho rằng Đảng cộng sản phải thể hiện tính vô sản triệt để, nghĩa là không
chấp nhận đa nguyên chính trị trong Đảng, mà là Đảng của GCCN, mang bản chất
GCCN. Đảng phải luôn đứng vững trên lập của GCCN để giải quyết mọi vấn đề trong
xây dựng và hoạt động của Đảng. Cương lĩnh, chiến lược, sách lược của Đảng là sự kết
hợp nhuần nhuyễn cả lí luận và thực tiễn, phải luôn xuất phát từ lợi ích của GCCN và
NDLĐ, phù hợp với thực tiễn của mỗi nước. TrongTuyên ngôn của Đảng công sản là
một kiểu mẫu quan trọng trong việc xây dựng Đảng độc lập về chính trị, một văn kiện
có tính cương lĩnh đầu tiên của phong trào cộng sản quốc tế, Hai ông đã không chỉ trình
bày những quan điểm chung mà còn nêu rõ mục đích, nhiệm vụ của Đảng, những cơ sở
lí luận chung của chiến lược và sách lược đấu tranh cách mạng. Ngay từ đầu tổ chức
Liên đoàn những người cộng sản đã thể hiện nguyên tắc này, điều lệ đồng minh đã ghi
rõ: “thừa nhận CNCS”; “Mục đích của liên đoàn là: lật đổ giai cấp tư sản, lập nền thống
trị của giai cấp vô sản, tiêu diệt xã hội cũ, tư sản, dựa trên sự đối kháng giai cấp, và xây

dựng một xã hội mới không có giai cấp và không có chế độ tư hữu”1
Độc lập về tư tưởng theo Hai ông đó là phải xác định rõ lập trường quan điểm của
giai cấp công nhân, Đảng không phải là hội kín và hổ thẹn nếu không nói rõ quan điểm
của mình, thẳng thắn bác bỏ mọi tư tưởng chống đối, bóc trần những quan điểm lí luận
sai trái của giai cấp tư sản (như Mác và ăngghen đã phân tích trong chương những người
vô sản và những người tư sản), hai ông vạnh rõ những sai lầm và sự rối trá của những tư
1


tưởng tư sản, phong kiến tiểu tư sản, tôn giáo và những tư tưởng phản động khoác áo xã
hội chủ nghĩa (như Mác và ăngghen đã phân tích trong chương văn học xã hội chủ
nghĩa). Bản thân cuộc đời và sự nghiệp hoạt động lí luận sáng tạo ra chủ nghĩa Mác và
thực tiễn, cùng với những tác phẩm vĩ đại, những bài luận chiến,và ngay chính việc thảo
ra Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là sự thể hiện về việc xây dựng Đảng độc lập về tư
tưởng.
C.Mác và Ph.ăngghen khảng định Đảng là một tổ chức độc lập của GCVS không
chỉ về chính trị tư tưởng mà Đảng tổ chức của Đảng phải chặt chẽ, thống nhất từ trung
ương xuống dưới, từ toàn Đảng đến các chi bộ Đảng, Đảng phải có điều lệ tập trung
thống nhất, phải có kỷ luật. Các văn kiện của liên đoàn những người cộng sản và của
quốc tế I, nói lên cơ sở xây dựng các tổ chức đó về mặt tổ chức. Trong đó cơ sở để xây
dựng các tổ chức đó độc lập về tổ chức là nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu rõ mọi
thành viên của liên đoàn đều tham gia vào việc bầu cử, vào việc dự thảo và thông qua
cương lĩnh, điều lệ, các cơ quan cấp dưới phục tùng cơ quan cấp trên, thiểu số phục tùng
đa số, tôn trọng kỷ luật Đảng một kỷ luật bắt buộc với tất cả Đảng viên. Mác và
Ăngghen đấu tranh để củng cố sự thống nhất của các tổ chức vô sản về tổ chức, chống
lại bọn cơ hội xét lại, bọn bacunin và những tên cơ hội chui vào quốc tế I để phá hoại về
tổ chức, chia rẽ về tổ chức chống lại tất cả những người vi phạm kỷ luật của Đảng. Hai
ông đưa ra những nội dung thể hiện những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính
Đảng cách mạng của GCCN là: Đảng phải là một tổ chức độc lập của GCCN cả về
chính trị, tư tưởng, và tổ chức; Đảng cộng sản phải thể hiện tính vô sản rõ rệt; Phải được
xây dựng trên nguyên tắc dân chủ triệt để; Điều kiện tiêu chuẩn người vào Đảng là phải
thừa nhận thế giới quan cộng sản; Đảng phải thường xuyên được củng cố vững chắc;
phải cố cơ cấu tổ chức phù hợp với hoạt động của Đảng; Chủ nghĩa quốc tế là những
nguyên tắc về xây dựng Đảng. Hai ông còn nêu cơ cấu tổ chức của Đảng là thành phần
xã hội của Đảng, rằng các đại biểu của các giai tầng khác tham gia thì phải vứt bỏ hết
tàn tích của GCTS và tiêu tư sản và những thành kiến tương tự và phải nắm vững một
cách không điều kiện thế giới quan GCCN.


Như vậy, tư tưởng C.Mác và ăngghen về nguyên tắc Đảng độc lập của GCCN có
ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với các Đảng cộng sản trên thế giới, được thực tiễn khẳng
định, như Ph.Ăngghen từng nhắc nhở nếu từ bỏ các nguyên tắc tất yếu dẫn đến sai lầm
và biến chất Đảng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×